Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання. Порядок від 25.02.2016 №219

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт від 25.02.2016 №219
Остання редакція від 25.02.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт

Дата 25.02.2016

Номер 219

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2016 № 219
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 377/28507
Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання
Відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму Акта інвентаризації обсягів залишку пального ;
2) Порядок заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
-
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
25.02.2016 № 219
АКТ
інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01 березня 2016 року
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
25.02.2016 № 219
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 377/28507
ПОРЯДОК
заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального (далі - Акт) відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Акт складається особою, що здійснює реалізацію пального та яка згідно з підпунктом 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 розділу VI Кодексу зареєстрована платником акцизного податку (далі - платник податку) щодо обсягів залишку пального:
отриманого від інших суб'єктів господарювання (складається особою, що здійснює реалізацію пального, в тому числі виробником та імпортером).
При цьому обсяги сумішей ароматичних вуглеводнів, толуолу, ксилолу, вуглеводнів ациклічних, інших ефірів простих, антидетонаторів, антиоксидантів, інших речовин, віднесених з 01 січня 2016 року до підакцизних товарів, з яких не сплачено акцизний податок, не заносяться до Акта;
виробленого на митній території України, з якого сплачено акцизний податок (складається виробником пального);
ввезеного на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок (складається імпортером пального).
Акт складається:
особою, яка є власником пального, - щодо обсягів залишку пального, наявних в місцях зберігання у власних або орендованих ємностях, ємностях для транспортування, а також обсягів залишку пального, переданих іншим суб'єктам господарювання на підставі договорів зберігання. Не включаються в Акт такою особою обсяги залишку пального, передані іншим суб'єктам господарювання згідно з договорами комісії, доручення (в тому числі на комісійно-довірчу реалізацію) та іншими аналогічними договорами;
особою, якій пальне передано згідно з договорами комісії, доручення (в тому числі на комісійно-довірчу реалізацію) та іншими аналогічними договорами, - щодо обсягів залишку пального за такими договорами;
особою, яка здійснює виробництво пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника, - щодо обсягів залишку такого пального.
3. Інвентаризація обсягів залишків пального здійснюється відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами), з урахуванням особливостей, визначених пунктом 13 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України , затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року № 281/171/578/155, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за № 805/15496.
Інвентаризація обсягів залишків скрапленого газу здійснюється з урахуванням особливостей інвентаризації скрапленого вуглеводного газу, визначених пунктом 8 Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту , затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 червня 2002 року № 332, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2003 року за № 331/7652, та Методики розрахунку втрат, затвердженої ГСТУ 320.00149943.016-2000 від 2000 року (із змінами).
4. В Акті зазначаються обсяги залишку пального, чим відповідно до підпункту 14.1.141-1 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу , станом на 00 годин 01 березня 2016 року.
5. Обсяги залишку пального в Акті проставляються в кілограмах та літрах, приведених до температури 15 -0С, з округленням до двох знаків після коми.
6. Відповідальність за достовірність зазначених у Акті відомостей несуть особи, які підписали цей Акт.
II. Складення Акта
1. В Акті вказуються згідно з реєстраційними документами повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - для фізичної особи - платника податку. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Кодексу .
2. Акт заповнюється державною мовою та містить найменування контролюючого органу, до якого він подається, дату подання Акта.
3. До Акта заносяться відомості щодо обсягів залишку всіх найменувань, видів, марок пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такого пального, яке станом на 00 годин 01 березня 2016 року зберігається у платника податку (структурному підрозділі платника податку), із зазначенням типу та адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишку пального; перелік ємностей, в яких зберігаються обсяги залишку пального, з їх технічними параметрами (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам); правовстановлюючі документи на відповідні об'єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів; підсумкові дані за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Платником податку заповнюються всі передбачені формою Акта графи.
4. Акт підписується:
керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;
фізичною особою - платником податку або його законним представником.
5. Платник податку зобов'язаний забезпечити зберігання Акта відповідно до пункту 44.3 статті 44 глави 1 розділу ІІ Кодексу .
III. Подання Акта до контролюючих органів
1. Платник податку зобов'язаний у строки, встановлені пунктом 9 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу , подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб, затвердженого в установленому порядку.
2. Підтвердженням прийняття контролюючим органом Акта є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається платнику податку протягом операційного дня.
Датою та часом подання Акта в електронному вигляді до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції.
Якщо надісланий Акт сформовано з порушенням вимог, передбачених цим Порядком, протягом операційного дня платнику податку надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про відмову у прийнятті в електронному вигляді із зазначенням причин. У такому випадку платник податку зобов'язаний усунути відповідні недоліки та повторно подати Акт.
Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або відмову в прийнятті Акта, такий Акт вважається прийнятим контролюючим органом.
3. В Акті вказуються всі передбачені його формою показники та відомості.
4. Відсутність передбачених формою Акта показників і відомостей є підставою для відмови у його прийнятті контролюючим органом.
5. Відомості, наведені в Акті, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.
IV. Порядок заповнення Акта
1. Вступна частина Акта заповнюється в порядку, визначеному в розділі II цього Порядку.
2. Інформація до розділу І Акта заноситься в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається порядковий номер;
2) у графі 2 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (не менше 10 знаків);
3) до графи 3 заноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;
4) до граф 4-10 заноситься інформація щодо типу та адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального:
тип об'єкта - код типу об'єкта оподаткування згідно з рекомендованим довідником типів об'єктів оподаткування, який відповідно до пункту 8.7 Порядку обліку платників податків і зборів , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462), оприлюднюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (графа 4);
індекс (графа 5);
область (графа 6);
район (графа 7);
населений пункт (графа 8);
вулиця (графа 9);
номер будинку (графа 10);
5) до граф 11-15 заносяться відомості щодо характеристик ємностей зберігання, в яких зберігаються залишки пального:
назва ємності зберігання (резервуар, трубопровід, цистерна, танк наливного судна, тара) (графа 11);
номер ємності (графа 12);
тип ємності (графа 13);
технічні характеристики ємностей:
фізична місткість ємності, що відповідає технічним паспортам, у метрах кубічних (графа 14);
рівень наповнення підтоварної води у метрах кубічних (графа 15);
6) до граф 16-20 заноситься інформація щодо правовстановлюючих документів на об'єкти та документів, що засвідчують правові підстави їх експлуатації:
у графах 16-18 зазначаються реквізити документів на відповідні об'єкти:
номер документа (графа 16);
дата документа (графа 17);
назва документа (графа 18);
у графах 19, 20 зазначаються дані контрагента за укладеними договорами щодо об'єктів:
код за ЄДРПОУ контрагента (графа 19);
назва контрагента (графа 20);
7) до граф 21, 22 заносяться дані щодо залишку пального станом на 00 годин 01 березня 2016 року:
у кілограмах (графа 21);
у літрах, приведених до температури 15-0 С (графа 22).
Приведення літражу пального до температури 15-0 С здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.
3. Інформація до розділу ІІ Акта заноситься в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається порядковий номер;
2) у графі 2 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (не менше 10 знаків);
3) у графах 3, 4 зазначаються підсумкові дані щодо обсягів залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:
у кілограмах (графа 3);
у літрах, приведених до температури 15-0 С (графа 4).
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2016 № 219
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 377/28507
Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання
Відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму Акта інвентаризації обсягів залишку пального ;
2) Порядок заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
-
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
25.02.2016 № 219
АКТ
інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01 березня 2016 року
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!