Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України Закон від 20.12.2016 №1789-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.12.2016

Номер 1789-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.26)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. В абзаці дев’ятому частини сьомої статті 20 та пункті 4 частини першої статті 76 слова "програм (проектів)" замінити словом "проектів".
2. В абзаці дев’ятому частини першої статті 21 слова "у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України" замінити словами і цифрою "до 1 квітня планового року".
3. Статтю 23 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
"15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
4. У статті 24-1:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова "загального фонду" виключити;
в абзаці другому слово "передбачається" замінити словом "визначається";
2) у частині другій:
після слів "інноваційних парків" доповнити словами "спортивної інфраструктури";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів";
3) у частині третій:
абзац перший після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "(у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту)";
в абзаці другому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює" замінити словами і цифрами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) здійснює";
абзац п’ятий після слів "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики" доповнити словами "на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту".
5. Абзац п’ятий частини п’ятої статті 28 після слів "за звітний бюджетний період" доповнити словами "включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів".
6. У частині другій статті 29:
1) пункт 44 викласти в такій редакції:
"44) плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження";
2) у пункті 45 слова "забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів" замінити словами "як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)", а слова "у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" виключити.
7. Частину першу статті 52 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до закону про Державний бюджет України".
8. У пункті 40 частини першої статті 64, пункті 30 частини першої статті 66, пункті 17 частини першої статті 69 слова "забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів" замінити словами "як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)", а слова "у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" виключити.
9. Абзац перший частини другої статті 77 після слова "грудня" доповнити словом "(включно)".
10. У другому реченні частини сьомої статті 78 слово "півріччя" замінити словом "кварталу".
11. У частині першій статті 87:
1) підпункт "б" пункту 7 після слів "державної власності" доповнити словами "а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України";
2) у пункті 9:
у підпункті "в" слово "організацій" замінити словом "об’єднань";
доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) державну підтримку громадських об’єднань на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання";
3) підпункт "а" пункту 10 після слова "заповідники" доповнити словами "національні та державні культурно-просвітницькі центри".
12. У частині першій статті 89:
1) підпункт "е" пункту 2 викласти в такій редакції:
"е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст)";
2) у підпункті "б" пункту 4:
абзац третій після слів "(не більше одного супроводжуючого)" доповнити словами "доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії";
абзаци четвертий, п’ятий і сьомий виключити.
13. У підпункті "б" пункту 2 частини першої статті 90 слова "державного замовлення" замінити словами "регіонального замовлення".
14. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
"20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування".
15. У статті 102:
1) частину третю доповнити словами "а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії";
2) у частині четвертій слова і цифри "особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення" виключити;
3) частину п’яту виключити.
16. У статті 103-2:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова "оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів" замінити словами "оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів";
абзаци другий і третій пункту 6 виключити;
доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти";
2) у частині третій:
абзаци другий та четвертий після слів "навчальних закладів" доповнити словами "і учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах";
в абзаці п’ятому слова "для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули" виключити;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів".
17. У статті 103-4:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв";
2) у частині третій:
в абзаці п’ятому слова "для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули" виключити;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву медичної субвенції та може визначати напрями використання таких коштів";
3) у частині четвертій слова "у тому числі" замінити словом "та".
18. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":
1) в абзаці третьому пункту 1 цифри "2017" замінити цифрами "2018";
2) в абзаці першому пункту 3-4 цифри "2017" замінити цифрами "2018";
3) в абзаці другому пункту 4-1 слова "місцевими, апеляційними судами" замінити словами "розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України";
4) в абзаці першому пункту 10 цифри "2015" замінити цифрами "2017";
5) у пункт 14 включити підпункт 1-1 такого змісту:
"1-1) затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";
6) у пункті 20:
в абзаці першому цифри "2016" замінити цифрами "2017";
в абзаці п’ятому цифри "2015" замінити цифрами "2016";
7) доповнити пунктами 20-1, 23-1 і 24-1 такого змісту:
"20-1. Установити, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.
За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет";
"23-1. Установити, що положення частини другої статті 18 цього Кодексу не застосовуються у випадках:
1) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
3) проведення на території України антитерористичної операції";
"24-1. Установити, що органи Казначейства України здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями";
8) підпункт 4 пункту 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Починаючи з 1 січня 2017 року залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на кожну звітну дату на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Залишки коштів перераховуються органами Казначейства України щомісяця (до 10 числа місяця, наступного за звітним), відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету та спрямовуються на об’єкти і заходи, що формуються з урахуванням положень абзаців другого і четвертого цього підпункту";
9) у пункті 26:
слова і цифри "абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" замінити словами і цифрами "частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ;
слова і цифри "частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" замінити словами і цифрами "частини другої статті 14, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" ;
слова і цифри "абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України "Про зайнятість населення" замінити словами і цифрами "абзацу другого частини першої статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ;
слова і цифри "частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" замінити словами і цифрами "частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" ;
слова і цифри "частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20)" замінити словами і цифрами " Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25)";
слова і цифри "частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" замінити словами і цифрами "частини третьої статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ;
слова і цифри "частини третьої статті 15 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" замінити словами і цифрами "частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ;
слова і цифри "Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273); статті 16 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056)" виключити;
10) у пункті 33:
в абзаці першому: цифри "2017" замінити цифрами "2018"; слова "державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях" замінити словами "у всіх областях"; доповнити словами "а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві";
абзац другий доповнити словами "та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";
абзац третій викласти в такій редакції:
"На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
абзаци п’ятий і шостий після слів "митних платежів" доповнити словами "до загального фонду державного бюджету";
11) у пункті 38:
у підпункті 1 слова "субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" виключити;
у підпункті 2 слова "субвенція на підготовку робітничих кадрів" та "субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" виключити;
12) у пункті 40:
абзац перший викласти в такій редакції:
"40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування";
в абзаці другому слова "якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації" виключити;
13) доповнити пунктами 42 і 43 такого змісту:
"42. Установити, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.
При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків).
43. Установити, що у 2017 році, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2017 року - пропорційно до частки нарахувань за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території у загальному обсязі таких нарахувань за 2016 рік в цілому по Україні;
2) у другому півріччі 2017 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2017 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці другому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри "2017" замінити цифрами "2018";
2) розділ IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
"5. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 цього Закону:
1) визначити перелік спроможних відповідно до цього Закону об’єднаних територіальних громад, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році;
2) внести зміни до затверджених перспективних планів формування територій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні громади, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році.
6. Установити, що у 2017 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону:
сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися;
у разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.
7. Установити, що до 1 січня 2018 року районні ради районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади, зазначені у пункті 6 цього розділу, здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність таких об’єднаних територіальних громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
20 грудня 2016 року
№ 1789-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. В абзаці дев’ятому частини сьомої статті 20 та пункті 4 частини першої статті 76 слова "програм (проектів)" замінити словом "проектів".
2. В абзаці дев’ятому частини першої статті 21 слова "у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України" замінити словами і цифрою "до 1 квітня планового року".
3. Статтю 23 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
"15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
4. У статті 24-1:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова "загального фонду" виключити;
в абзаці другому слово "передбачається" замінити словом "визначається";
2) у частині другій:

30 днiв передплати безкоштовно!