Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131. Рішення від 23.04.2014 №532

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 23.04.2014 №532
Остання редакція від 23.04.2014. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 23.04.2014

Номер 532

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
23.04.2014 № 532
Зареєстроване в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2014 р.
за № 509/25286
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1 слово "двох" замінити словом "трьох";
2) доповнити рішення після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 1 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 1 цього рішення.
Фондова біржа у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 2 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 2 цього рішення.
Виправлена інформація обов’язково повинна подаватися разом із супровідною довідкою щодо виправлення інформації (додаток 4 до цього рішення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).
Супровідна довідка щодо виправлення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не відображається.".
У зв’язку з цим пункти 3 - 11 вважати відповідно пунктами 4 - 12;
3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Інформація подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в обсязі, що встановлений цим рішенням, та у строки, зазначені в пунктах 1 - 3 цього рішення.";
4) додатки 2, 3 до рішення викласти в новій редакції, що додаються;
5) доповнити рішення новим додатком 4, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.
Голова КомісіїД. Тевелєв
Додаток 2
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
23.04.2014 № 532)
(пункт 2)
ІНФОРМАЦІЯ
про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі
Код за ЄДРПОУ фондової біржі
Найменування фондової біржі
Дата, на яку складено інформацію
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)
Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО-1
Найменування емітента цінних паперів за правочином
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином
Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином-2
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів за правочином
Ціна цінних паперів за правочином
__________
-1 Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж
І. Барамія
Додаток 3
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
23.04.2014 № 532)
(пункт 2)
ІНФОРМАЦІЯ
щодо біржового курсу емісійних цінних паперів
Код за ЄДРПОУ фондової біржі
Найменування фондової біржі
Дата, на яку складено інформацію
Найменування емітента цінних паперів
Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів
Вид фінансового інструменту-1
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Біржовий курс цінного папера
Остання поточна ціна цінного папера
__________
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж
І. Барамія
Додаток 4
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
23.04.2014 № 532)
(пункт 3)
СУПРОВІДНА ДОВІДКА
щодо виправлення інформації
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами / організатора торгівлі
Найменування торговця цінними паперами / організатора торгівлі
Дата заповнення довідки
Перелік виправлень та обґрунтування виправлення інформації
Примітки
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж
І. Барамія
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
23.04.2014 № 532
Зареєстроване в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2014 р.
за № 509/25286
Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року № 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за № 320/22852 (із змінами), такі зміни:
1) у пункті 1 слово "двох" замінити словом "трьох";
2) доповнити рішення після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 1 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 1 цього рішення.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!