Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів. Протокол від 04.09.2012 №1178

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Протокол, Порядок, Акт, Запит, Журнал, Форма типового документа, Доручення від 04.09.2012 №1178
Остання редакція від 21.05.2017. Внесення змін (розпорядження від 10.03.2017 N 169-р /169-2017-р/)
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Протокол, Порядок, Акт, Запит, Журнал, Форма типового документа, Доручення

Дата 04.09.2012

Номер 1178

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
04.09.2012 № 1178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2012 р.
за № 1643/21955
Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
( Рішення підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону № 877-V від 05.04.2007, згідно з Розпорядженням КМ № 169-р від 10.03.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2011 року № 376 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 654/19392.
3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.
Голова КомісіїД. Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО.Ю. Потімков
Протокол засідання Комісії
від 04.09.2012 р. № 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
04.09.2012 № 1178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2012 р.
за № 1643/21955
ПОРЯДОК
проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
І. Загальні положення
1. Цей Порядок установлює єдиний механізм проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Орган контролю) перевірок діяльності емітентів цінних паперів з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства шляхом проведення планових та позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.
Місцем проведення перевірки є приміщення емітента за його місцезнаходженням та/або приміщення Органу контролю.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві.
ІІ. Організація проведення перевірок
1. Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки емітента є включення його до плану-графіка проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Органу контролю або особою, яка виконує його обов'язки.
Планові перевірки проводяться Органом контролю не частіше одного разу на календарний рік.
Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності емітента.
Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.
( Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
Про проведення планової перевірки емітент повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю рекомендованим листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення, а також шляхом розміщення плану-графіка перевірок на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац п’ятий пункту 1 розділу II в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
2. Позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду за окремими питаннями.
Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) письмове повідомлення про ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;
2) подання емітентом до Органу контролю заяви про скасування реєстрації випуску цінних паперів;
3) ініціатива Органу контролю у разі безпосереднього виявлення ознак порушення емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;
4) виявлення Органом контролю нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової, позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;
5) винесення постанови уповноваженою особою Органу контролю про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки;
6) на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;
7) необхідність перевірки виконання рішень Органу контролю або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Органу контролю щодо усунення порушень законодавства про цінні папери;
8) неподання у встановлений строк суб’єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;
9) виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб’єктом перевірки на письмовий запит Органу контролю, у тому числі на запит щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб’єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери.
Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення Органом контролю планової, позапланової перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні та на підставі підпунктів 4 та 5 цього пункту.
Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів встановлено розділом VІІ цього Порядку.
( Пункт 2 розділу II в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
3. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час емітента, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
За письмовим погодженням керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки) перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час емітента.
3.1. Для проведення перевірки Органом контролю утворюється робоча група у складі керівника та членів робочої групи (надалі - робоча група). Керівнику робочої групи видається доручення на проведення перевірки (далі - доручення) у двох примірниках (додаток 1).
Доручення видається такими уповноваженими особами Органу контролю:
Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники центрального апарату Органу контролю, або у разі створення робочої групи, до складу якої одночасно входять працівники центрального апарату Органу контролю і територіального(их) органу(ів) Органу контролю або працівники різних територіальних органів Органу контролю;
начальником територіального органу Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники відповідного територіального органу Органу контролю.
3.2. Мінімальний склад робочої групи має становити дві особи.
3.3. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі наявності конфлікту інтересів.
Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення на проведення перевірки, про наявність конфлікту інтересів.
3.4. У разі якщо до робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 3.3 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, вона має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 3.2 цього пункту.
4. Облік виданих письмових доручень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення перевірок (додаток 2).
5. Доручення видається на строк не більше ніж 30 робочих днів.
Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні.
Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 15 робочих днів.
Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником емітента (особою, яка виконує його обов'язки або уповноваженою особою емітента). Про отримання другого примірника доручення керівник емітента (особа, яка виконує його обов’язки або уповноважена особа емітента) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення. Керівник емітента, особа, яка виконує його обов'язки, або уповноважена особа емітента зобов'язані підтвердити свої повноваження.
( Абзац четвертий пункту 5 розділу II в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )( Абзац п’ятий пункту 5 розділу II виключено на підставіРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )( Абзац шостий пункту 5 розділу II виключено на підставіРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
ІІІ. Права та обов'язки робочої групи
1. Робоча група при проведенні перевірки на підставі доручення на проведення перевірки має право:
безперешкодно входити до приміщень емітента за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів, які необхідні робочій групі при проведенні перевірки, та іншу інформацію, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень щодо проведення перевірки;
вимагати у посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента) надання письмових пояснень;
вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства;
у разі ненадання на письмовий запит робочої групи документів (копій документів) виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;
( Абзац шостий пункту 1 розділу III в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
складати протоколи про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів;
залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;
у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;
у разі недопускання до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звернутися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства.
2. Робоча група при проведенні перевірки зобов'язана:
вручити керівнику емітента (особі, яка виконує його обов'язки, уповноваженій особі емітента) другий примірник доручення;
усно повідомити посадову особу емітента (уповноважену особу емітента) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, причину перевірки, про права, обов'язки та відповідальність емітента;
надати письмові запити про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3), із зазначенням часу та дати їх надання;
скласти Акт про відмову емітента в проведенні перевірки (додаток 4) у разі:
недопускання робочої групи до приміщень емітента;
відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника доручення;
відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) повернути перший примірник доручення;
відмови (ухилення) керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) отримати другий примірник доручення;
відмови (ухилення) посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) у наданні емітентом документів, необхідних для проведення перевірки;
відмови (ухилення) емітента від проведення перевірки.
( Пункт 2 розділу III в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
3. У разі відсутності емітента за місцезнаходженням робоча група складає Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням (додаток 5).
4. Робоча група під час проведення перевірки несе відповідальність згідно із законом.
ІV. Права та обов'язки емітента, його посадових осіб
1. Посадові особи емітента (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:
порядок проведення перевірки;
права та обов'язки робочої групи;
права та обов'язки посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента).
2. Емітент та його посадові особи (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки зобов'язані:
допустити робочу групу до приміщень емітента за його місцезнаходженням;
підтвердити повноваження керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) відповідними документами;
отримати другий примірник доручення;
поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;
забезпечити робочу групу робочим місцем для проведення перевірки;
своєчасно надавати робочій групі документи, копії документів, виписки, витяги з документів та іншу інформацію у строки, встановлені письмовими запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;
надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;
надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;
підписати та скріпити печаткою емітента роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6);
не створювати перешкоди для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов’язків.
( Пункт 2 розділу IV в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
3. Керівник емітента (уповноважена особа емітента) може оскаржити дії робочої групи відповідно до законодавства. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.
V. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів
1. Під час проведення перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються виконання емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.
2. У разі існування документа в електронній формі, за умови, що даний документ створений емітентом, емітент повинен його роздрукувати та надати робочій групі. Роздрукована форма електронного документа перед наданням робочій групі повинна бути засвідчена підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента) та скріплена печаткою емітента.
У разі неможливості з технічних причин роздрукувати форму електронного документа робоча група складає Акт огляду електронного документа, виведеного на екран монітора, який засвідчується підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента).
3. За результатами перевірки емітента робоча група складає у двох примірниках Акт планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 7 до цього Порядку, який підписують керівник та члени робочої групи не пізніше дати закінчення терміну дії доручення на проведення перевірки. Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику емітента або уповноваженій особі емітента за місцем проведення перевірки.
Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.
Акт та матеріали перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним особам, які не є об’єктом перевірки, фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю, яким вона стала відома.
( Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1600 від 28.08.2013 )
4. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов'язково додаються копії документів згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.
5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.
6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності емітента.
У разі усунення емітентом під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень та недоліків у діяльності емітента про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.
7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання робочою групою не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки емітент повідомляється письмово.
8. У разі ненадання емітентом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. У такому випадку до Акта перевірки мають бути додані письмові пояснення посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) щодо причин ненадання документів, необхідних для проведення перевірки. Крім того, до Акта перевірки мають бути додані документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності документів.
9. У разі вилучення у встановленому законодавством порядку під час проведення перевірки документів, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства, до Акта перевірки додається протокол вилучення документів (додаток 8).
10. У разі відмови керівника емітента (уповноваженої особи емітента) підписати перший примірник Акта перевірки та отримати другий примірник Акта перевірки або неявки керівника емітента (уповноваженої особи емітента) для підписання першого примірника Акта перевірки та отримання другого примірника Акта перевірки, керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником емітента. Протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється емітенту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
11. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися керівником емітента (уповноваженою особою емітента) протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки.
VI. Порядок вилучення документів під час перевірки та роботи з ними
1. Керівник робочої групи під час перевірки емітента має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.
2. Вилучення документів, проведене керівником робочої групи, оформлюється протоколом вилучення документів (додаток 8), у якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, у який ці документи мають бути повернені.
3. Копія протоколу вилучення документів надається посадовій особі емітента (уповноваженій особі емітента), про що на протоколі вилучення документів посадовою особою емітента (уповноваженою особою емітента) робиться відповідний напис із зазначенням дати отримання зазначеної копії.
4. У разі відмови посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) вчинити напис про отримання копії протоколу про вилучення документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це в протоколі вилучення.
5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в протоколі вилучення документів.
6. Контроль за зберіганням та використанням за призначенням в Органі контролю документів, які були вилучені під час перевірки, покладено на керівника робочої групи. Забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміну змісту документа, який вилучено.
7. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими документами має право:
робити копії вилучених документів;
за потреби залучати до роботи з вилученими документами інших працівників Органу контролю, спеціалістів інших установ (за їх згодою).
8. Відлік триденного строку вилучення документів починається з наступного дня за днем їх вилучення.
9. Про повернення вилучених документів посадова особа емітента (уповноважена особа емітента) робить відповідний запис у протоколі вилучення документів.
10. У разі відмови посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) вчасно прийняти вилучені документи керівник робочої групи складає Акт про відмову емітента у прийнятті вилучених документів (додаток 9), а вилучені документи та копію Акта про відмову емітента у прийнятті вилучених документів протягом п'яти робочих днів з дати складання Акта про відмову емітента у прийнятті вилучених документів направляє емітенту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
VII. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів
1. Позаплановою безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Органу контролю на підставі отриманих від емітента документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням емітента.
2. Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється за письмовим дорученням Голови Органу контролю або начальника територіального органу Органу контролю (додаток 10).
3. Для проведення позапланової безвиїзної перевірки створюється робоча група. Робоча група може складатися з однієї особи.
4. Для одержання від емітента пояснень та/або документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, на адресу емітента надсилається письмовий запит за формою, встановленою у додатку 11 до цього Порядку, з вимогою надання відповідних документів. Повідомлення про проведення позапланової безвиїзної перевірки та підстави щодо її проведення зазначаються у запиті, який надсилається емітенту у п’ятиденний строк з дати підписання доручення.
Емітент зобов’язаний у визначений у запиті термін подати Органу контролю всі перелічені в запиті документи або їх копії, засвідчені емітентом.
У разі неможливості надати необхідні документи емітент зазначає причини їх неподання.
5. За результатами проведення позапланової безвиїзної перевірки складається Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства за формою, встановленою в додатку 12 до цього Порядку (далі - Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки).
До Акта про результати позапланової безвиїзної перевірки додаються матеріали перевірки. Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки разом з матеріалами перевірки зберігається в Органі контролю.
Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки та матеріали безвиїзної позапланової перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним і фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню співробітниками Органу контролю, яким вона стала відома. Ознайомлюватись з Актом про результати позапланової безвиїзної перевірки мають право керівник (уповноважені особи) емітента.
Про результати позапланової безвиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) емітент повідомляється письмово рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання Акта про результати позапланової безвиїзної перевірки.
Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.
Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра
Додаток 1
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ДОРУЧЕННЯ
на проведення (планової/позапланової) перевірки
Додаток 2
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірок
Номер доручення та дата видачіНайменування емітента та його реквізитиПідстава щодо проведення перевіркиСтрок проведення перевіркиСклад робочої групиВиявлені порушенняЗаходи за результатами перевіркиМатеріали перевірки направлено
12345678
Додаток 3
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки
Додаток 4
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
про відмову емітента в проведенні перевірки
Додаток 5
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
про відсутність емітента за місцезнаходженням
Додаток 6
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
огляду електронного документа
Додаток 7
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства
Додаток 8
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ПРОТОКОЛ
вилучення документів
Додаток 9
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
про відмову емітента у прийнятті вилучених документів
Додаток 10
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ДОРУЧЕННЯ
на проведення позапланової безвиїзної перевірки
Додаток 11
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
ЗАПИТ
Додаток 12
до Порядку проведення
перевірок діяльності емітентів
цінних паперів
АКТ
про результати позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
04.09.2012 № 1178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2012 р.
за № 1643/21955
Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2011 року № 376 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 654/19392.
3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!