Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента. Довідка від 22.11.2011 №1484

Міністерство фінансів України Наказ, Довідка, Форма, Методика від 22.11.2011 №1484
Остання редакція від 20.03.2018. Внесення змін (рішення від 16.01.2018 N 2 /za202-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Довідка, Форма, Методика

Дата 22.11.2011

Номер 1484

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2011 № 1484
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 100/20413
Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
Відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента , що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрФ. Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


В.А. Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.11.2011 № 1484,
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.11.2011 № 1689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 100/20413
МЕТОДИКА
визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента
( У тексті Методики слова "платник податку" в усіх відмінках замінено словами "платник податків" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
I. Загальні положення
1.1. Ця Методика розроблена відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України.
1.2. Дія цієї Методики поширюється на податкових агентів платника податків на доходи фізичних осіб (далі - податок) та військового збору (далі - збір), який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, включаючи банк (далі - торговець цінними паперами).
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податків самостійно з урахуванням вимог пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податків зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
( Пункт 1.2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
1.3. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:
варіаційна маржа - результат переоцінки біржового деривативу, що розраховується фондовою біржею або особою, що провадить клірингову діяльність, за результатами кожного торговельного дня відповідно до специфікації деривативу та може бути позитивним, якщо від операції з таким інструментом у поточний момент очікується дохід, або від’ємним - якщо очікується збиток;
( Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
дериватив, ф’ючерсний контракт, опціон - вживаються у значенні, наведеному в підпункті 14.1.45 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України;
договір - договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, договір міни, а також будь-який інший договір, що укладається платником податків з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами;
( Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
ідентичний цінний папір чи дериватив - цінні папери чи деривативи, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення;
( Абзац п'ятий пункту 1.3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
інвестиційний актив - пакет цінних паперів, деривативів, випущених одним емітентом;
інвестиційний прибуток - інвестиційний прибуток, нарахований (виплачений) платнику податків у складі доходу з урахуванням курсової різниці податковим агентом - торговцем цінними паперами згідно із розділом IV Податкового кодексу України та нормами цієї Методики за операціями з цінними паперами та/або за операціями з деривативами;
( Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
операції з деривативами - дії платника податків та торговця цінними паперами в інтересах та за рахунок платника податків на підставі договору, укладеного з платником податків, які призводять до набуття таким платником податків прав та/або зобов’язань придбати чи продати у майбутньому базовий актив деривативу на визначених ним умовах або передбачають здійснення/отримання виплат згідно з деривативом (договором /контрактом);
( Абзац восьмий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
операції з цінними паперами - дії платника податків та торговця цінними паперами за рахунок та в інтересах такого платника податків на підставі договору, укладеного з платником податків, які приводять до набуття чи припинення платником податків прав власності на цінні папери;
( Абзац дев'ятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
пакет цінних паперів - окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів;
( Абзац десятий пункту 1.3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
платник податків - вживається у значеннях, наведених у підпунктах 162.1.1, 162.1.2 пункту 162.1 статті 162 розділу IV та з урахуванням пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, та одночасно означає фізичну особу, для якої операції з інвестиційними активами здійснюються торговцем цінними паперами на підставі договору, укладеного торговцем цінними паперами з такою фізичною особою;
( Абзац одинадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
податковий агент - вживається у значенні терміна "податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб", наведеному в підпункті 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, та одночасно означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податків;
поточна виплата коштів - повна або часткова виплата доходу у будь-який операційний день банку протягом звітного податкового року податковим агентом за письмово заявленою вимогою платника податків шляхом видачі готівкових коштів платнику податків та/або перерахування коштів на банківський рахунок платника податків, у тому числі у зв’язку з виконанням або розірванням договору, укладеного з платником податків, включаючи періодичну із заздалегідь обумовленим у договорі порядком виплати, та/або повернення коштів, попередньо перерахованих (внесених) платником податків торговцю цінними паперами згідно з умовами договору;
розрахунковий період - календарний період, за який розраховується інвестиційний прибуток з метою справляння податку з урахуванням норм цієї Методики, а саме:
а) звітний податковий рік;
б) частина звітного податкового року, якщо протягом такого року за вимогою платника податків податковим агентом здійснюється поточна виплата коштів (визначається за період з 1 січня звітного року або дати початку дії договору податкового агента з платником податків, якщо така дата настає після
1 січня, до дати фактичної поточної виплати коштів);
в) частина звітного податкового року, якщо протягом такого року виконано або розірвано договір платника податків з торговцем цінними паперами (визначається за період з 1 січня звітного року або дати початку дії договору податкового агента з платником податків, якщо така дата настає після 1 січня, до дати виконання або розірвання договору включно);
торговець цінними паперами, цінні папери, фондова біржа - вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".
1.4. Інші терміни, що застосовуються у цій Методиці, використовуються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та інших актах законодавства.
( Розділ I доповнено пунктом 1.4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
II. Загальні положення щодо порядку визначення бази оподаткування доходу у формі інвестиційного прибутку за операціями з інвестиційними активами
2.1. Об’єктом оподаткування для цілей цієї Методики є інвестиційний прибуток, отриманий у розрахунковому періоді платником податків за операціями з інвестиційними активами з використанням послуг торговця цінними паперами
( Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )( Пункт 2.2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )( Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )( Пункт 2.4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.2. Результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом цінних паперів розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого пакета цінних паперів з урахуванням курсової різниці (за наявності) та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого окремого пакета цінних паперів з урахуванням розділу III цієї Методики.
( Пункт 2.2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.3. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
Якщо за результатами звітного податкового року об’єкт оподаткування має від’ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податків у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами.
( Пункт 2.4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.4. Якщо платник податків, який продає інвестиційний актив протягом звітного (податкового) року, внаслідок чого виникає інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому актив у наступному звітному (податковому) році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного активу визначається на рівні ціни проданого активу відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами придбання таких двох активів.
2.5. У разі якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу інвестиційного активу, а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого продажу платник податків придбаває ідентичні інвестиційні активи, то:
( Абзац другий пункту 2.5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
вартість придбаного інвестиційного активу для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче, ніж ціна проданого інвестиційного активу.
2.6. Положення пунктів 2.4, 2.5 цього розділу не застосовуються щодо придбання або продажу цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у разі:
( Абзац перший пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 відсотків статутного капіталу емітента;
викупу акцій емітентом, у тому числі на вимогу власника акцій;
придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;
придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.
2.7. До доходу від продажу інвестиційного активу, визначеного цією Методикою, прирівнюються також доходи від операції з:
обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податків;
повернення платнику податків коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента, у разі виходу такого платника податків з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
2.8. Не включаються до доходу від продажу інвестиційного активу:
а) інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;
( Підпункт "а" пункту 2.8 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
б) дохід, отриманий платником податків внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону;
в) кошти, які не були використані для здійснення операцій з інвестиційними активами та повертаються платнику податків торговцем за договором, укладеним із платником податків.
2.9. Витрати на придбання інвестиційного активу включають документально підтверджені первинними документами суми компенсації вартості інвестиційного активу (у тому числі витрати, понесені шляхом обміну на інший інвестиційний актив) та інші витрати з урахуванням норм цієї Методики.
Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для платника податків, є звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору.
Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними за межами України, є звіт торговця цінними паперами, який формується на базі звіту іноземної інвестиційної фірми, та інші документи (за наявності).
( Пункт 2.9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.10. Витрати на придбання інвестиційного активу, подарованого платнику податків чи успадкованого ним, за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку на доходи/податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням, а також витрати на придбання пакета цінних паперів шляхом внесення платником податків коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним акції враховуються податковим агентом за умови документального підтвердження згідно з розділом III цієї Методики.
2.11. Якщо протягом звітного періоду платником податків понесені витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів емітентів, що мають ознаки фіктивності, встановлені Комісією, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами. Підставою для неврахування витрат є перебування емітента таких цінних паперів у списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, станом на дату понесення таких витрат, який був включений до списку на підставі рішення Комісії про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.
( Пункт 2.11 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )( Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.12. Протягом звітного року до складу місячного оподатковуваного доходу включається фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, отриманий платником податків у складі поточної грошової виплати за датою фактичної виплати та/або за датою виконання або розірвання в період до кінця такого року договору, укладеного з платником податків, а сума податку та збору з фактично нарахованого (виплаченого) інвестиційного прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, розраховується в усіх випадках, наведених у цьому пункті, із врахуванням утриманих та сплачених сум податку та збору протягом розрахункового періоду до дати фактичної виплати та/або дати виконання або розірвання договору.
( Абзац перший пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
При цьому для цілей розрахунку суми податку та збору, якщо розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з пунктами 2.1-2.11 цього розділу, є більшим, ніж сума поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток у повній сумі такої виплати.
( Абзац другий пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
Якщо розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з пунктами 2.1-2.11 цього розділу, не перевищує суму поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, одержаний платником податків як частина такої поточної виплати коштів, розмір якого дорівнює усій сумі розрахованого інвестиційного прибутку. Решта виплати, що не є інвестиційним прибутком, не підлягає оподаткуванню.
( Абзац третій пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
Якщо у зв’язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб та військовий збір розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору.
( Абзац четвертий пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.13. За результатом звітного податкового року податковий агент здійснює розрахунок інвестиційного прибутку, отриманого платником податків у такому році, та суми податку та збору з такого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, із врахуванням утриманих та сплачених сум податку та збору протягом року. Розрахунок за результатами року не здійснюється у разі, якщо протягом року у зв'язку з виконанням або розірванням договору (договорів), укладеного (укладених) з платником податків, інвестиційний прибуток було розраховано, а податок та збір утримано і сплачено до бюджетів у повному обсязі.
( Пункт 2.13 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.14. Інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом за результатами звітного податкового року, вважається отриманим в останній робочий день грудня такого року, а податок та збір розраховуються, утримуються та перераховуються до бюджету податковим агентом до кінця січня року, що настає за звітним.
( Пункт 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.15. У разі якщо у зв'язку з недостатністю наявних коштів платника податків податковий агент не має можливості повністю або частково утримати та перерахувати до бюджету суму податку та/або збору, обчисленого з інвестиційного прибутку на дату виконання чи розірвання договору або за результатами звітного податкового року, податковий агент зазначає про це у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за той звітний податковий квартал, на який припадає дата виконання чи розірвання договору, або за четвертий квартал звітного податкового року, а також у довідці про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податків на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених у пунктах 2.17, 2.18 цього розділу. У такому разі сплата податку та/або збору в сумі, якої не вистачає, здійснюється платником податків самостійно за результатами подання річної податкової декларації.
( Пункт 2.15 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.16. Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами, що здійснюються за договором з податковим агентом, розрахунок бази оподаткування і суми податку та збору, а також сплата податку та збору здійснюються таким податковим агентом самостійно, відокремлено від доходів і витрат такого податкового агента, окремо за кожним платником податків.
( Пункт 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.17. Податковий агент щокварталу подає у встановленому порядку до контролюючого органу за місцем свого розташування податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку.
Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також суми утриманого з них податку подається торговцем цінними паперами лише у разі виплати (нарахування) платнику податків протягом звітного періоду сум доходу у вигляді інвестиційного прибутку.
У разі якщо умовами договору передбачено порядок виплати торговцем цінними паперами доходу у вигляді інвестиційного прибутку платнику податків у конкретно визначений термін чи за його письмово заявленою вимогою, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку подається торговцем цінними паперами за підсумками звітного періоду, у якому було проведено такі (виплати) нарахування.
( Пункт 2.17 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.18. Податковий агент щороку до кінця січня року, що настає за звітним податковим роком, надає платнику податків довідку про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податків на доходи фізичних осіб та військового збору за формою згідно з додатком до цієї Методики. За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо вона була надана платнику податків у зв'язку з виконанням або розірванням до кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з таким платником податків. Довідка надається для пред'явлення контролюючому органу за податковою адресою платника податків з метою визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами та податку і збору з нього у річній податковій декларації.
( Пункт 2.18 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.19. Податок розраховується шляхом застосування до бази оподаткування ставки податку, встановленої підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України .
Військовий збір розраховується шляхом застосування до бази оподаткування ставки збору, встановленої підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України .
( Пункт 2.19 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.20. Податок та збір сплачуються (перераховуються) до бюджету податковим агентом у порядку, передбаченому підпунктами 168.4.1-168.4.4 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Податкового кодексу України.
( Пункт 2.20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
2.21. З метою уникнення подвійного оподаткування доходів, які виплачуються (нараховуються, надаються) платнику податків - нерезиденту, податковий агент застосовує звільнення від оподаткування або зменшену ставку, передбачену відповідним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) інвестиційного прибутку і є резидентом країни, з якою укладено такий міжнародний договір України, відповідно до статті 103 розділу ІІ Податкового кодексу України.
ІІІ. Особливості визначення інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами
3.1. При обміні окремого пакета цінних паперів на інший пакет цінних паперів доходом вважається також сума грошової компенсації, отримана платником податків у зв’язку з таким обміном, якщо вартості цих пакетів не рівнозначні.
( Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
3.2. Цінні папери визнаються проданими (придбаними) у разі припинення зобов’язань платника податків за договором, у тому числі за документально підтвердженим у встановленому законодавством порядку заліком зустрічних однорідних вимог при здійсненні клірингу відповідно до законодавства та правил фондової біржі.
Однорідними щодо цінних паперів визнаються вимоги з передачі ідентичних цінних паперів.
3.3. При продажу окремих пакетів цінних паперів витрати у вигляді вартості таких пакетів цінних паперів, придбаних за весь період обслуговування платника податків торговцем цінними паперами, визнаються за вартістю перших за часом придбання окремих пакетів цінних паперів (метод FІFО).
3.4. У разі якщо цінні папери були придбані платником податків за участю іншого торговця цінними паперами, як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податків підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами, що також враховуються при застосуванні методу FІFО.
Зазначені витрати враховуються при обчисленні інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами податковим агентом, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця цінними паперами, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником. Зазначена довідка має містити, зокрема, номер та дату договору (біржового контракту), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів), найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, суму договору (біржового контракту), кількість цінних паперів або деривативів, а також інформацію про супутні витрати, пов’язані з їх придбанням.
( Абзац другий пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
3.5. Як документальне підтвердження витрат (крім витрат за операціями з інвестиційними активами, зазначеними в абзацах другому, третьому пункту 2.9 розділу ІІ цієї Методики) платником податків повинні бути надані оригінали або належно оформлені копії первинних документів, на підставі яких платник податків здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності платника податків на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат. У випадку надання платником податків оригіналів документів податковий агент зобов’язаний зберігати належно оформлені копії таких документів протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом України.
( Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
3.6. Належно оформленою копією документа є копія, засвідчена торговцем цінними паперами, за участю якого пакет цінних паперів було придбано, або органом, установою чи організацією, що видала документ, або посвідчена нотаріально, або посвідчена торговцем цінними паперами, який є податковим агентом у зв’язку із продажем такого пакета цінних паперів.
3.7. При продажу акцій, отриманих платником податків при реорганізації емітента, витратами на їх придбання визнається вартість, яка фактично сплачена платником податків з урахуванням усіх додаткових витрат, пов’язаних з таким придбанням, за умови документального підтвердження платником податків витрат на придбання акцій реорганізованих підприємств.
3.8. Суми, сплачені платником податків за придбання цінних паперів, щодо яких передбачено часткове погашення номінальної вартості цінного папера в період його обігу, визнаються витратами при такому частковому погашенні пропорційно частці доходів, отриманих від часткового погашення, в загальній сумі, що підлягає погашенню.
3.9. При купівлі-продажу цінних паперів, що є базовим активом деривативу, фінансовий результат від операцій з таким базовим активом у платника податків визначається виходячи з ціни, за якою здійснюється купівля-продаж цінних паперів відповідно до умов договору.
( Пункт 3.10 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
3.10. Доходи за операціями з цінними паперами зменшуються на суму додаткових фактично сплачених витрат, що відповідно до законодавства здійснюються у зв’язку з отриманням такого доходу, а саме:
винагорода (комісія) торговцю цінними паперами;
біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
вартість депозитарних послуг, затверджених відповідно депозитарною установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
( Абзац четвертий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
вартість банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).
( Пункт 3.11 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
IV. Особливості визначення інвестиційного прибутку від операцій з деривативами
4.1. Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податків за операціями з деривативами (похідними інструментами), включаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів (договорів), та документально підтвердженою сумою, сплаченою платником податків іншій стороні такого контракту (договору) з деривативами (похідними інструментами), в тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, які передбачені умовами контракту (договору).
4.2. Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами визначається з урахуванням суми додаткових фактично сплачених витрат, що відповідно до законодавства здійснюються у зв’язку з отриманням такого доходу, за переліком, встановленим пунктом 3.10 розділу ІІІ цієї Методики.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
4.3. Отримані (сплачені) платником податків суми періодичних виплат включають суми варіаційної маржі. Отримані (сплачені) платником податків суми разових виплат, передбачених умовами договорів/контрактів, включають суми премій за опціонами.
4.4. При розрахунку інвестиційного прибутку доходом платника податків також вважається позитивна (отримана) варіаційна маржа, витратами, що зменшують такий інвестиційний прибуток, - від’ємна (сплачена) варіаційна маржа.
4.5. До складу отриманих разових виплат, що належать до доходу, який включається до інвестиційного прибутку платника податків, належать отримані премії за опціонами та інші отримані разові виплати, що передбачені умовами ф’ючерсного контракту чи опціону.
До складу сплачених разових виплат, що відносяться до витрат платника податків за операціями з деривативами, належать сплачені суми премій за опціонами та інші сплачені разові виплати, що передбачені умовами ф’ючерсного контракту чи опціону.
4.6. Документальним підтвердженням отриманих та сплачених платником податків періодичних або разових виплат іншій стороні ф’ючерсного контракту чи опціону, що передбачені умовами такого ф’ючерсного контракту чи опціону, є звіт торговця цінними паперами, що включає дані за всіма періодичними та разовими виплатами платника податків та формується згідно із вимогами до такого звіту, встановленими нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання діяльності з торгівлі цінними паперами.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Директор Департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
О.О. Тарасенко
Додаток
до Методики визначення
інвестиційного прибутку
професійним торговцем цінними
паперами при виконанні
функцій податкового агента
ДОВІДКА
про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб та військового збору
( Див. текст )( Додаток в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 16.01.2018 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2011 № 1484
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 100/20413
Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента
Відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента , що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрФ. Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


В.А. Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.11.2011 № 1484,
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.11.2011 № 1689
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 100/20413
МЕТОДИКА