Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Кабінет Міністрів України Постанова від 02.12.2020 №1187
Остання редакція від 02.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 02.12.2020

Номер 1187

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2020 р. № 1187
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560; 2019 р., № 90, ст. 3000), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 9 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1187
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
1. Пункт 1 після слів "проведення сертифікації насіння" доповнити словами "та/або садивного матеріалу".
2. В абзаці першому пункту 4 слова "здійснюється Мінекономіки та" замінити словами "здійснюється Мінекономіки або".
3. В абзаці другому пункту 6 слова "здійснюється на договірних засадах" замінити словами "здійснюється відповідно до договорів, укладених з фізичними особами — підприємцями та юридичними особами".
4. У пункті 8:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
"розгляд заявки та повідомлення суб’єкта насінництва та розсадництва щодо можливості виконання робіт із сертифікації;";
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю;".
5. У пункті 9 слова "ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю" замінити словами "ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю".
6. У пункті 10:
1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"копії сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, або інших документів у разі визначення сортових і посівних якостей розсадників розмноження (акт польового обстеження, протокол випробування насіння), виданих на насіння або садивний матеріал, що використані для сівби або садіння;";
2) в абзаці одинадцятому слова ", визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту" виключити;
3) абзац тринадцятий після слів "надіслані поштовим відправленням" доповнити словами "чи засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано зазначені документи".
7. У пункті 11:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки надсилає заявнику в електронній або паперовій формі повідомлення щодо можливості виконання робіт із сертифікації, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів або насаджень, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації, або відмови у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень з підстав, зазначених у пункті 12 цього Порядку.";
2) в абзаці другому слова "з дня прийняття рішення" замінити словами "з дня отримання повідомлення заявником".
8. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:
"12. Підставою для відмови у проведенні польового оцінювання посівів є:"
9. Пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:
"Сертифікат, що засвідчує сортові якості категорій добазового та базового насіння тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна, видається лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю з урахуванням умов, наведених у пункті 20 цього Порядку, крім розсадників розмноження.
Сертифікат ОЕСР видається на насіння, що експортується лише за наявності звіту про результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю.".
10. В абзаці першому пункту 19:
1) у другому реченні слова "обстеження та аналізу насіння та здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (контрольна проба)" замінити словами "обстеження садивного матеріалу, аналізу насіння та здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння)";
2) у третьому реченні слова "контрольною пробою" замінити словами "контрольною пробою насіння", а слова "ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю" — словами "ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю".
11. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов’язковим для добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів та сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР яких приєдналася Україна.
Для добазового насіння ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків, починаючи з генерації розсадників розмноження другого року.
Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії добазового насіння вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння, одержаного з відповідної партії добазового насіння, і враховуються як результати такого контролю.
Для базового насіння генерації супереліта ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі 100 відсотків.
Результати ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю партії базового насіння генерації супереліта вважаються попереднім ділянковим (ґрунтовим) сортовим контролем та лабораторним сортовим контролем (пре-контролем) для базового насіння генерації еліта, одержаного з відповідної партії базового насіння генерації супереліта, і враховуються як результати такого контролю.
Для сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль та лабораторний сортовий контроль здійснюється в обсязі, визначеному органом із сертифікації, та становить в межах від 5 до 10 відсотків і залежить від видів сільськогосподарських рослин.
Орган із сертифікації збільшує обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю для сертифікованого насіння вище за 10 відсотків для кожного окремого випадку, який може призвести до ризику невідповідності сортовим якостям, про що інформує суб’єкта, а саме:
у разі невідповідності результатів менше 0,5 відсотка — обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 5 відсотків;
у разі невідповідності результатів в межах 0,5—3 відсотки — обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 10 відсотків;
у разі невідповідності результатів понад 3 відсотки — обсяг ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю становить 25 відсотків.".
12. Абзац перший пункту 21 викласти в такій редакцій:
"21. За результатами ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю установа або організація, яка його здійснювала, протягом десяти робочих днів з дня отримання результатів складає звіт за формою, затвердженою Мінекономіки, та передає його органу із сертифікації або його підрозділу, що виконував роботи із сертифікації за заявкою на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, та заявнику.".
13. У пункті 22:
1) в абзаці першому слова і цифри "з шести символів (UA–01–01–001/0001–00)" замінити словами і цифрами "з п’яти символів (UA–01–001/0001–00)";
2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) двозначний символ — номер області розташування насіннєвого посіву (насаджень) (01);";
3) підпункт 3 виключити.
14. Абзац шостий пункту 23 виключити.
15. Пункт 29 викласти в такій редакції:
"29. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.
Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.
Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:
на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів — дванадцять місяців, а упаковані у герметичну тару, — двадцять чотири місяці;
на насіння кукурудзи протруєної — один рік;
на насіння соняшнику протруєного — вісім місяців;
на насіння цукрових буряків — шість місяців;
на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони та
насипом, — тридцять днів;
на насіння озимих та ярих зернових культур, а також інших культур, крім перелічених вище, — чотири місяці.
Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, зберігаються у заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного
матеріалу, — у суб’єктів, що звернулися для їх оформлення.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2020 р. № 1187
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560; 2019 р., № 90, ст. 3000), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 9 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1187
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
1. Пункт 1 після слів "проведення сертифікації насіння" доповнити словами "та/або садивного матеріалу".
2. В абзаці першому пункту 4 слова "здійснюється Мінекономіки та" замінити словами "здійснюється Мінекономіки або".
3. В абзаці другому пункту 6 слова "здійснюється на договірних засадах" замінити словами "здійснюється відповідно до договорів, укладених з фізичними особами — підприємцями та юридичними особами".
4. У пункті 8:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
"розгляд заявки та повідомлення суб’єкта насінництва та розсадництва щодо можливості виконання робіт із сертифікації;";
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю;".
5. У пункті 9 слова "ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю" замінити словами "ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю".

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +