Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, повязаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Перелік від 08.12.2009 №1432

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Положення від 08.12.2009 №1432
Остання редакція від 11.11.2011 втрата чинності (постанова від 02.11.2011 N 1126 /1126-2011-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Положення

Дата 08.12.2009

Номер 1432

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1432
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011 )
Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 666 від 28.07.2010 )
Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", крім пункту 1, який набирає чинності з дня втрати чинності Указом Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1432
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
1. Це Положення визначає порядок організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто (далі - спеціальна перевірка).
Спеціальна перевірка щодо осіб, статус яких визначається Конституцією України та спеціальними законами, проводиться в порядку, встановленому законом.
2. Спеціальній перевірці підлягають особи, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (далі - кандидати на зайняття посад), зазначені в пункті 1 і підпунктах "а" - "ґ" пункту 2 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
3. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.
4. Спеціальна перевірка відомостей, поданих кандидатами на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється:
Президентом України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами, проводиться відповідним структурним підрозділом Секретаріату Президента України за дорученням Глави Секретаріату;
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінетом Міністрів України, проводиться Головдержслужбою за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України або посадової особи, що його заміщає.
5. До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - спеціальні підрозділи), МОЗ, МОН, ДМС, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, а також у разі потреби інші центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.
6. Спеціальній перевірці підлягають відомості про:
притягнення кандидата на зайняття посади до кримінальної або адміністративної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;
достовірність інформації про доходи, їх джерела та зобов'язання фінансового характеру, зокрема за кордоном, кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб;
наявність у кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб корпоративних прав;
стан здоров'я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
7. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата на зайняття посади (додаток 1) та письмовою згодою близьких йому осіб (додаток 2).
У разі відсутності письмової згоди кандидата на зайняття посади спеціальна перевірка не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.
Спеціальна перевірка також не проводиться щодо близьких кандидатові на зайняття посади осіб у разі відсутності їх письмової згоди.
8. Спеціальна перевірка проводиться протягом 15 днів з дати отримання письмової згоди кандидата на зайняття посади.
9. Після отримання письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки відповідний орган державної влади або орган місцевого самоврядування не пізніше ніж наступного дня надсилає до відповідних територіальних органів спеціальних підрозділів, МОЗ, МОН, ДМС, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництва, а також у разі потреби до інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій запит про надання відомостей щодо кандидата на зайняття посади (далі - запит), підготовлений кадровою службою такого органу за формою згідно з додатком 3.
Запит підписує керівник відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності особа, яка виконує його обов'язки, або заступник керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
До запиту додаються копії:
письмової згоди кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб на проведення перевірки;
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або сторінки паспорта з відміткою про відсутність такого номера;
особової картки форми П-2ДС або анкети (для осіб рядового і начальницького складу) та відповідних додатків, біографічної довідки, першої та другої сторінок паспорта, документів про освіту, декларації про доходи та видатки за минулий рік, медичної довідки, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності).
10. Спеціальна перевірка проводиться:
1) спеціальними підрозділами - щодо відомостей:
про притягнення кандидата на зайняття посади до кримінальної або адміністративної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;
про наявність у кандидата на зайняття посади судимості, що не знята або не погашена в порядку, встановленому законом;
поданих кандидатом на зайняття посади, що перешкоджатимуть його призначенню та перебуванню на посаді;
2) ДПА - щодо відомостей про:
отримані кандидатом на зайняття посади та близькими йому особами доходи, їх джерела, інформація про які відповідно до законодавства подається до органів державної податкової служби;
перебування кандидата на зайняття посади на посаді керівника або головного бухгалтера чи засновника суб'єкта господарювання або на обліку фізичних осіб - підприємців;
3) МОЗ - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата на зайняття посади та перебування його на обліку в психоневрологічному або наркологічному диспансері;
4) МОН - щодо відомостей про:
отриману кандидатом на зайняття посади освіту;
наявність у кандидата на зайняття посади наукового ступеня, вченого звання та відповідних документів (диплома, атестата тощо);
підвищення кваліфікації;
5) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Держкомпідприємництвом - щодо відомостей про наявність у кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб корпоративних прав;
6) ДМС - щодо відомостей про громадянство або наявність факту подвійного громадянства кандидата на зайняття посади.
11. Обмін відомостями щодо кандидата на зайняття посади під час проведення спеціальної перевірки здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
12. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником спеціального підрозділу, МОЗ, МОН, ДМС, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництва, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а у разі його відсутності особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органові державної влади або органові місцевого самоврядування не пізніше семи днів з дати надходження запиту.
13. Кадрова служба відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування на підставі інформації, зазначеної у пункті 12 цього Положення, готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 4, яка підписується її керівником, а у разі, коли така довідка готується Головдержслужбою, - начальником відповідного структурного підрозділу, який проводив спеціальну перевірку.
Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом на зайняття посади, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.
14. Про результати спеціальної перевірки кандидат на зайняття посади письмово інформується керівником кадрової служби відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
У разі незгоди з результатами спеціальної перевірки кандидат на зайняття посади має право подати свої зауваження (пояснення) у письмовій формі або письмово звернутися з проханням дати роз'яснення з відповідних питань до спеціальних підрозділів та/або до МОН, МОЗ, ДПА, ДМС, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництва, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
15. Інформація про результати спеціальної перевірки щодо кандидатів на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснюється:
Президентом України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами, подається Главі Секретаріату Президента України;
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінетом Міністрів України, подається Міністрові Кабінету Міністрів України.
16. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки, що кандидатом на зайняття посади подані неправдиві або недостовірні відомості, керівник відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування інформує про це в одноденний строк спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
17. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення у разі, коли вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю, є конфіденційними і зберігаються в порядку, встановленому законодавством.
18. У разі працевлаштування кандидата на зайняття посади або його переведення (переміщення) на посаду в іншому органі державної влади або органі місцевого самоврядування керівник такого органу має право не надсилати запит до МОН, якщо не подається новий документ про освіту.
У разі переведення (переміщення) кандидата на зайняття посади на рівнозначні або вищі посади в одному і тому ж органі державної влади або органі місцевого самоврядування спеціальна перевірка не проводиться.
Додаток 1
до Положення
ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей, поданих особою, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
Я, __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
(дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою ________________________
__________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою __________________________________
_________________________________________________________________,
ідентифікаційний номер* _________________________________________,
що претендую на зайняття посади __________________________________
(найменування посади та органу
________________________________________________________________,
державної влади або органу місцевого самоврядування)
даю згоду на проведення спеціальної перевірки щодо мене, у тому
числі відомостей, поданих особисто.
___ ____________ 20__ р. _____________
(підпис)
_______________
* У разі відсутності ідентифікаційного номера до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про відсутність такого номера.
Додаток 2
до Положення
ЗГОДА
близької особи на проведення перевірки відомостей, поданих щодо неї особою, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
Я, __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________,
(дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою ________________________
__________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою __________________________________
_________________________________________________________________,
ідентифікаційний номер* _________________________________________,
даю згоду на проведення перевірки відомостей, поданих щодо мене
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) претендує на зайняття посади __________________________
(найменування посади та органу
_________________________________________________________________.
державної влади або органу місцевого самоврядування)
___ ________________ 20___ р. _________________
(підпис)
_______________
* У разі відсутності ідентифікаційного номера до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про відсутність такого номера.
Додаток 3
до Положення
__________________________________
(найменування органу,
__________________________________
до якого надсилається запит)
ЗАПИТ
про надання відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади запобігання
та протидії корупції" просимо подати до __________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади або органу
місцевого самоврядування)
згідно з Положенням про проведення спеціальної перевірки щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням
функцій держави або органів місцевого самоврядування, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1432,
відомості щодо ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка претендує на зайняття посади,
__________________________________________________________________
дата і місце народження,
__________________________________________________________________
серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання,
__________________________________________________________________
місце реєстрації,
__________________________________________________________________
місце роботи,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер або відомості щодо наявності
відмітки в паспорті
__________________________________________________________________
про відсутність такого номера)
Додаток: копії особової картки форми П-2ДС або анкети (для осіб
рядового і начальницького складу) та відповідних
додатків, біографічної довідки, першої та другої сторінок
паспорта, документів про освіту, декларації про доходи та
видатки за минулий рік, медичної довідки, військового
квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі
наявності) на _ арк.
______________________________ ________ ______________________
(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
органу державної влади
або органу місцевого
самоврядування)
Додаток 4
до Положення
ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки щодо _______________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я та по батькові)
претендує на зайняття
______________________________________________
(найменування посади та органу державної влади
або органу місцевого самоврядування)
Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади запобігання
та протидії корупції" та Положення про організацію проведення
спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1432, __________
(найменування
__________________________________________________________________
органу державної влади або органу місцевого самоврядування)
проведено спеціальну перевірку щодо ______________________________
(прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
дата і місце народження особи, яка претендує
на зайняття посади,
_________________________________________________________________,
пов'язаної з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою _____________
__________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _________________________________.
Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії таких
документів: особової картки форми П-2ДС або анкети (для осіб
рядового і начальницького складу) та відповідних додатків,
біографічної довідки, першої та другої сторінок паспорта,
документів про освіту, декларації про доходи та видатки за минулий
рік, медичної довідки, військового квитка, довідки про допуск до
державної таємниці (у разі наявності).
Запити про надання відомостей щодо __________________________
(прізвище та ініціали)
надсилалися до ___________________________________________________
(найменування центральних органів виконавчої влади,
_________________________________________________________________.
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій, до яких надсилалися запити)
Інформація, що перешкоджає прийняттю ________________________
(прізвище та інціали)
на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування ________________________________________.
(не отримана або отримана (необхідне зазначити).
______________________________ ________ ______________________
(найменування посади керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
кадрової служби органу
державної влади або органу
місцевого самоврядування)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1432
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114 - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 349 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 449), від 7 червня 1999 р. N 986 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 6 червня 2007 р. N 798 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1674) і від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699):
1) пункт 8 доповнити абзацами такого змісту:
"у разі неподання або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;
у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення.";
2) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Особам рядового і начальницького складу забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час) безпосередньо або через інших осіб, а також організовувати страйки та брати у них участь.";
3) у пункті 40:
у підпункті "з" слова "між собою близькими родичами або свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя)" замінити словами "близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому статті 1 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Особа, яка претендує на зайняття посади в органі внутрішніх справ, зобов'язана повідомити начальника зазначеного органу про працюючих в ньому близьких їй осіб.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги підпункту "з" цього пункту, особи рядового і начальницького складу, які є між собою близькими особами, вживають заходів до усунення у п'ятнадцятиденний строк таких обставин. Якщо в даний строк зазначені обставини добровільно не усунуто, така особа та/або близька їй особа підлягає переведенню в місячний строк в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа рядового чи начальницького складу, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.
Особі рядового чи начальницького складу забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їй осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.";
4) пункти 63 і 64 доповнити підпунктами "ї" та "й" такого змісту:
"ї) у разі неподання або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами;
й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину у сфері службової діяльності або адміністративної відповідальності за корупційне адміністративне правопорушення.";
5) пункт 67 викласти в такій редакції:
"67. Особи рядового і начальницького складу, засуджені за вчинення злочину (в тому числі без позбавлення спеціального звання) або притягнуті до адміністративної відповідальності за корупційне адміністративне правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.".
2. У Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 21, ст. 764; 2001 р., N 4, ст. 134; 2007 р., N 72, ст. 2704):
1) у розділі 1:
у пункті 2-1 слова "претендента на посаду керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої влади, а також голови місцевої державної адміністрації" виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами;";
доповнити розділ пунктами 13-16 такого змісту:
"13) письмова згода на проведення спеціальної перевірки;
14) інформація про наявність корпоративних прав, зокрема, у близьких осіб;
15) довідка про результати спеціальної перевірки;
16) інформація про працюючих у зазначеному органі близьких осіб.";
2) у розділі 3:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами, за формою, затвердженою в установленому порядку.";
в абзаці четвертому слова "Про боротьбу з корупцією" замінити словами "Про засади запобігання та протидії корупції".
3. У пункті 3 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1613; 2001 р., N 51, ст. 2289; 2003 р., N 25, ст. 1199, N 30, ст. 1546):
1) абзац шостий після слів "вчене звання" доповнити словами ", підвищення кваліфікації";
2) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру кандидата на посаду та близьких йому осіб, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами;";
3) після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"довідка про стан здоров'я;".
У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;
4) в абзаці дев'ятому слова "Про боротьбу з корупцією" замінити словами "Про засади запобігання та протидії корупції";
5) абзац десятий замінити абзацами такого змісту:
"Крім того, додаються:
інформація про наявність у кандидата на посаду та близьких йому осіб корпоративних прав;
письмова згода на проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду;
фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів.".
4. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318):
1) в абзаці п'ятому пункту 7 слова "особам, які є їх близькими родичами чи свояками" замінити словами "близьким особам";
2) у пункті 13:
абзац п'ятий після слова "освіту," доповнити словами "підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання,";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;";
після абзацу сьомого доповнити пункт абзацами такого змісту:
"довідку про стан здоров'я;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
3) у пункті 14 слова "копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання," виключити;
4) доповнити Порядок пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.";
5) у пункті 21 слова "Про боротьбу з корупцією" замінити словами "Про засади запобігання та протидії корупції".
5. У Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1754 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2142; 2003 р., N 30, ст. 1546):
1) в абзаці п'ятому пункту 5 слова "особам, які є їх близькими родичами чи свояками" замінити словами "близьким особам";
2) у пункті 10:
абзац п'ятий після слова "освіту," доповнити словами "підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання,";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.";
3) у пункті 11 слова "копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання," виключити;
4) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що кадрова служба МЗС повідомляє їх у письмовій формі з обґрунтуванням причин.";
5) в абзаці першому пункту 18 слова "Про боротьбу з корупцією" замінити словами "Про засади запобігання та протидії корупції".
6. В абзаці третьому пункту 3 і підпункті 5 пункту 4 Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 842 "Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1781; 2006 р., N 14, ст. 1013; 2009 р., N 58, ст. 2029), слова "та боротьби з корупцією" замінити словами ", запобігання та протидії корупції".
7. У Положенні про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 629 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1810):
1) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"дотримуватися обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції".";
2) доповнити Положення пунктом 43-1 такого змісту:
"43-1. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:
особи рядового і начальницького складу не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
особа, яка претендує на зайняття посади в підрозділі цивільного захисту, зобов'язана повідомити начальника такого підрозділу про працюючих в ньому близьких їй осіб.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу другого цього пункту, особи рядового і начальницького складу та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, особи рядового і начальницького складу та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особи рядового і начальницького складу, які перебувають в підпорядкуванні, підлягають звільненню із займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.
Особі рядового і начальницького складу забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.";
3) пункт 47 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли стосовно особи рядового і начальницького складу винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", вона відстороняється від виконання обов'язків за посадою до розгляду справи судом.";
4) пункт 99 доповнити підпунктами 9 і 10 такого змісту:
"9) у разі неподання або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;
10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.";
5) у пункті 100:
в абзаці першому цифру "8" замінити цифрами "8-10";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі звільнення з підстав, передбачених підпунктом 10 пункту 99 цього Положення, особа рядового і начальницького складу звільняється з відповідної посади у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.".
8. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1828 "Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637; 2009 р., N 58, ст. 2030):
1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
"Стосовно таких громадян проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законодавством.
Для призначення на відповідну посаду громадяни подають в установленому законодавством порядку відомості про майно, доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, у порядку, встановленому законодавством.
У разі неподання або подання недостовірних відомостей зазначені громадяни не можуть бути призначені на відповідні посади, а у разі призначення підлягають звільненню, якщо інше не передбачено Конституцією України.";
2) пункт 33 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"дотримуватися обмежень, встановлених статтями 4 - 8 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції";".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим;
3) пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:
"працюючих у Держспецзв'язку близьких їй осіб.";
4) пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:
"Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщає, начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зобов'язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно у письмовій формі повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.";
5) підпункт 6 пункту 67 викласти у такій редакції:
"6) особи рядового і начальницького складу не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Особа, яка претендує на зайняття посади в підрозділі Держспецзв'язку, зобов'язана повідомити начальника такого підрозділу про працюючих у ньому близьких їй осіб.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього підпункту, особи рядового і начальницького складу та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, особи рядового і начальницького складу та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особи рядового і начальницького складу, які перебувають в підпорядкуванні, підлягають звільненню із займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.
Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їй осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення;";
6) пункт 71 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) у разі, коли стосовно особи рядового чи начальницького складу винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", - до розгляду справи судом;";
7) у пункті 92:
доповнити пункт підпунктами 6-1, 10 і 11 такого змісту:
"6-1) у разі неможливості їх переведення, у зв'язку з обставинами, передбаченими підпунктом 6 пункту 67 цього Положення, крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування;";
"10) у разі неподання або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;
11) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення - у триденний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції та за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщає, стосовно особи, що вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
9. У пункті 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1180 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2757; 2009 р., N 40, ст. 1356):
1) у підпункті 19 слова "законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією" замінити словами "Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції";
2) підпункт 20 викласти в такій редакції:
"20) узагальнює аналітичну інформацію, що надійшла від органів державної влади, про дотримання державними службовцями вимог Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції" у частині подання відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що подаються у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами, щодо себе і близьких осіб, та подає її Кабінетові Міністрів України;";
3) у підпункті 22 слова "законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією" замінити словами "Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання та протидії корупції".
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666 від 28.07.2010 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1432
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785 "Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 208).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1461 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2900).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1624 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3131).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 541 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1420).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 83 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 328).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1432
Київ
Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", крім пункту 1, який набирає чинності з дня втрати чинності Указом Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1432
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
1. Це Положення визначає порядок організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто (далі - спеціальна перевірка).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!