• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 07.11.2023 № 1154 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2023
 • Номер: 1154
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2023
 • Номер: 1154
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 листопада 2023 р. № 1154
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165
Кабінет Міністрів України постановляє:
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1154
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165
1. У Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних:
1) доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. У цьому Порядку для здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків використовуються такі показники:
1) показник D, який розраховується за такою формулою:
D = S/T,
де S — загальна сума сплачених платником податку та його відокремленими підрозділами сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, за період, що припадає на останні 12 звітних (податкових) періодів, які передують календарному місяцю, у якому податкову накладну/розрахунок коригування прийнято для реєстрації в Реєстрі, та за які настав граничний строк сплати суми податку на додану вартість;
T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками, визначеними статтею 193 Кодексу, зазначена платником податку в податкових накладних/ розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі за операціями у періоді, що припадає на останні 12 звітних (податкових) періодів, які передують календарному місяцю, у якому податкову накладну/розрахунок коригування прийнято для реєстрації в Реєстрі, та за які настав граничний строк сплати суми податку на додану вартість;
2) показник Рпоточ — сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податковій накладній/розрахунку коригування, які зареєстровані в Реєстрі у поточному календарному місяці, з урахуванням прийнятої для реєстрації в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування;
3) показник Pмакс, який розраховується за такою формулою:
Pмакс = Pнайб х 1,4,
де Pнайб — найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена платником податку у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі за операціями останніх 12 звітних (податкових) періодів, які передують місяцю, в якому податкову накладну/розрахунок коригування прийнято для реєстрації в Реєстрі, та за які настав граничний строк подання декларації з податку на додану вартість.
Значення показників D, Рпоточ та Pмакс відображається в електронному кабінеті.";
2) у пункті 3:
у підпункті 2 слова "платників податку" замінити словами "платників податків";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) одночасно виконуються такі умови:
загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому прийнято для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, становить більше 10 млн. гривень;
значення показника D становить більше 0,05;
значення показника Pпоточ є менше ніж значення Рмакс;";
3) у пункті 6:
абзац дванадцятий виключити;
в абзаці двадцять сьомому слово "дев’ятим" замінити словом "одинадцятим";
доповнити пункт після абзацу тридцять п’ятого новим абзацом такого змісту:
"Рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.".
У зв’язку з цим абзац тридцять шостий вважати абзацом тридцять сьомим;
4) абзац перший пункту 6-1 після слів "платника податку за результатами" доповнити словом "розгляду";
5) у пункті 19:
абзац перший викласти в такій редакції:
"19. Комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування таблиці даних платника податку (додаток 7), врахованої відповідно до пунктів 16 та/або 18 цього Порядку, комісія центрального рівня приймає рішення про неврахування таблиці даних платника податку, врахованої відповідно до рішення про задоволення скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, що надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог Кодексу, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", якщо:";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Рішення про неврахування таблиці даних платника податку може бути оскаржено:
в адміністративному або судовому порядку у разі прийняття рішення комісією регіонального рівня;
у судовому порядку у разі прийняття рішення комісією центрального рівня.";
6) у додатку 2 до Порядку:
у пункті 1 слова "(включно) платників податку" замінити словами "(включно) платників податків";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Одночасно виконуються такі умови:
у прийнятих для реєстрації та зареєстрованих в Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування протягом шести послідовних місяців, що передують місяцю, у якому прийнято для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку відображені операції з придбання товарів/послуг за кодами товару/послуги згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором продукції та послуг, обсяг за якими становить не менше 75 відсотків загального обсягу придбання у цьому періоді (кількість таких кодів згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором продукції та послуг не більше чотирьох);
у прийнятих для реєстрації та зареєстрованих в Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування протягом шести послідовних місяців, що передують місяцю, у якому прийнято для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку відображені операції з постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД/Державним класифікатором продукції та послуг, обсяг за яким становить не менше 75 відсотків загального обсягу постачання у цьому періоді;
значення показника D становить більше 0,05;
значення показника Pпоточ є меншим ніж значення Рмакс.";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Середньомісячна сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб в розрахунку на одну фізичну особу, якій нараховано дохід у вигляді заробітної плати, перевищує суму податку на доходи фізичних осіб, розраховану з подвійного розміру мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п’яти осіб.
При цьому період 12 місяців обраховується від останнього звітного періоду, передбаченого для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, граничний строк подання якого настав.";
доповнити додаток пунктами 7—9 такого змісту:
"7. Одночасно виконуються такі умови:
загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому прийнято для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/ розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 1 млн. гривень;
значення показника D становить більше 0,05;
значення показника Pпоточ є менше ніж значення Рмакс.
8. Для платника податку, від якого у поточному місяці прийнято для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, одночасно виконуються такі умови:
щодо всіх податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена у період, що не перевищує 180 днів, що передують даті прийняття податкової накладної/розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі, платником податку подані пояснення та копії документів відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12 грудня 2019 р. № 520;
щодо всіх податкових накладних/розрахунків коригування, стосовно яких настав граничний строк розгляду поданих пояснень та копій документів відповідно до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, комісією регіонального рівня прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування або комісією центрального рівня прийняте рішення про задоволення скарги та скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;
у податкових накладних/розрахунках коригування, прийнятих для реєстрації в Реєстрі у поточному місяці, зазначено операції згідно з кодами УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг, що відображені у податкових накладних/розрахунках коригування, щодо яких виконуються умови згідно з абзацом третім цього пункту;
у поточному місяці значення показника Pпоточ за операціями згідно з кодом УКТЗЕД/Державного класифікатора продукції та послуг, що відображений у податкових накладних/ розрахунках коригування, щодо яких виконуються умови згідно з абзацом третім цього пункту, є меншим, ніж значення Рмакс за таким кодом УКТЗЕД;
щомісячний обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, прийнятих для реєстрації в Реєстрі за операціями останніх шести послідовних звітних (податкових) періодів, що передують поточному місяцю, перевищує 500 тис. гривень.
9. Для платника податку протягом 36 послідовних звітних (податкових) періодів, що передують поточному місяцю, одночасно виконуються такі умови:
у платника податку та його відокремлених підрозділів відсутня заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС;
податкова звітність та звітність щодо нарахованих сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подана до контролюючого органу без порушення строків для подання такої звітності;
податкова накладна/розрахунок коригування подана для реєстрації в Реєстрі без порушення визначених Кодексом строків;
середньомісячний обсяг постачання, зазначений платником податку у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, перевищує 500 тис. гривень.
При цьому у поточному місяці:
значення показника D становить більше 0,05;
значення показника Pпоточ є менше ніж значення Рмакс.".
2. У Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку додатки 6 і 7 викласти в такій редакції:
"Додаток 6
до Порядку розгляду скарги щодо рішення
про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1154)
РІШЕННЯ
за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість
Додаток 7
до Порядку розгляду скарги щодо рішення
про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1154)
РІШЕННЯ
за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua