Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (Форми NN 1, 2, 3, 4, 5)

Міністерство праці та соціальної політики України Наказ, Рішення, Форма типового документа, Заява, Форма від 14.03.2007 №98
Реквізити

Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України

Тип Наказ, Рішення, Форма типового документа, Заява, Форма

Дата 14.03.2007

Номер 98

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.03.2007 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2007 р.
за N 290/13557
Про затвердження форм документів, для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і виконанням ними нормативу робочих місць для працевлаштуванням осіб з інвалідністю
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 589 від 13.10.2021 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70 "Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення"
НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
1. Затвердити форми документації для реєстрації підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - роботодавець), у відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і виконанням ними нормативу робочих місць для працевлаштуванням осіб з інвалідністю, що додаються.
2. Установити, що роботодавець під час реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і виконання ним нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю подає до відділень Фонду перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об'єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 27 серпня 2020 року N 591 "Про затвердження форми звітності N 10-ПОІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 року за N 1007/35290.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення зразків і форм, затверджених цим наказом, збір та розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Дьяченка.
Міністр М.Папієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.200 7 N 98
Форма N 1
ЗАЯВА
про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
------------------------------------------------------------------
|Найменування роботодавців |
|________________________________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (місце проживання): |
|Поштовий індекс _____________________ |
|Країна _________________________________________________________|
|Область ________________________________________________________|
|Район _____________________ Місто (село/селище) ________________|
|Вулиця _________________________________________________________|
|Будинок __________ Корпус _________ Офіс /квартира _____________|
|----------------------------------------------------------------|
| Коди |
|----------------------------------------------------------------|
| за | тери- | виду |форми|органі- |міністе-|Код форми| Код |
|ЄДРПОУ| торії |еконо- |влас-|заційно-|рства, |фінансу- |орга-|
|(ДРФО)|(КОАТУУ)|мічної |ності|правової| іншого | вання | ну |
| | |діяльно-|(КФВ)| форми |центра- |(бюджет -|упра-|
| | | сті | |господа-| льного | 1, |влін-|
| | |(КВЕД) | |рювання |органу, |госпроз- | ня |
| | | | |(КОПФГ) | якому |рахунок -| |
| | | | | |підпоря-| 2, за | |
| | | | | |дкований| рахунок | |
| | | | | |(КОДУ)* |членських| |
| | | | | | |внесків -| |
| | | | | | | 3, | |
| | | | | | |змішана -| |
| | | | | | | 4) | |
|------+--------+--------+-----+--------+--------+---------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------+--------+--------+-----+--------+--------+---------+-----|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
* Тільки для підприємств державного сектору.
Вид економічної діяльності _______________________________________
Форма власності __________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання _______________________
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована
організація-респондент ______________________
Форма фінансування _______________________________________________
Код та назва органу управління ___________________________________
Банківські реквізити МФО __________________ р/р __________________
Банк _____________________________________________________________
Керівник: прізвище, ім'я, по батькові ____________________________
Телефон: ________________________ факс ___________________________
Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа на яку покладено
обов'язки з ведення бухгалтерського обліку): прізвище, ім'я, по
батькові _________________________________________________________
Телефон: _______________________ факс ____________________________
Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на момент узяття
на облік _____________ з них осіб з інвалідністю ____________
__________________________________________________________________
До заяви додаються: ______________________________________________
_______________ ____ р. Керівник ____________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.
Виконавець ____________ Головний бухгалтер ___________
(підпис, П.І.Б.) (підпис, П.І.Б.)
Директор Департаменту
у справах осіб з інвалідністю

І.Тарабукіна
( Форма 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 2
ДОВІДКА
про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю від ___________20__ р. N ____
Повідомляємо, що ____________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові
для фізичної особи)
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - індифікаційний код за ЄДРПОУ /
для фізичних осіб-підприємців - індифікаційний номер ДРФО)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання)
__________________________________________________________________
зареєстрований від ___________________ 20____ р. N _______________
____________________________ відділенням Фонду соціального захисту
(назва відділення Фонду)
осіб з інвалідністю
Керуючий _________________ _____________ ____________
відділенням Фонду (П.І.Б.)
соціального захисту
осіб з інвалідністю
М.П.
Директор Департаменту
у справах осіб з інвалідністю

І.Тарабукіна
( Форма 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
ЗАТВЕРДЖНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 3
ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та довідок про реєстрацію роботодавця
у 20___ р.
N
з/п
Дата
отри-
мання
заяви
Перелік
докумен-
тів
доданих
до заяви
Для
юридич-
них
осіб
ЄДРПОУ,
для
фізич-
них
осіб-
підпри-
ємців
номер
ДРФО
Найменування
(прізвище,
ім'я, по
батькові)
Дата
та
номер
реє-
стра-
ції
Дата
виписки
довідки
про
реєст-
рацію
(форма
N 2),
реєст-
рацій-
ний
номер
довідки
Дата та
спосіб
видачі
довідки
підприєм-
ству,
установі,
організа-
ції,
фізичній
особі, що
викорис-
товує
найману
працю
12345678
Директор Департаменту
у справах осіб з інвалідністю

І.Тарабукіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 4
РІШЕННЯ
про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу робочих місць за 20 __ рік
від ___________20__ р. N ____
Повідомляємо, що ____________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування господарського об'єднання
та код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження господарського товариства)
зареєстроване у _________________________ відділенні Фонду
соціального захисту осіб з інвалідністю ____________________ 20 __ р.
N ___________________,
а також підприємствам, що ввійшли до його складу
Повна назва
підприємств, що
ввійшли до складу
господарського
об'єднання
Код за
ЄДРПОУ
підпри-
ємств, що
ввійшли до
складу
господар-
ського
об'єднання
Місцезнаходження
підприємств, що
ввійшли до
складу
господарського
об'єднання
Назва
відділення
Фонду
соціального
захисту
осіб з інвалідністю та
номер
реєстрації
підприємства у
відділенні
Фонду
_______________________________ робочих місць для працевлаштування
зараховано кількість / відмовлено у зарахуванні кількості*
осіб з інвалідністю до нормативу робочих місць за 20___ рік.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керуючий __________________ _____________ ____________
відділенням Фонду соціального (П.І.Б.)
захисту осіб з інвалідністю
М.П.
* У разі відмови у зарахуванні кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю коротко наводяться причини такої відмови.
Директор Департаменту
у справах осіб з інвалідністю

І.Тарабукіна
( Форма 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці
14.03.2007 N 98
Форма N 5
ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу робочих місць у 20__ р.
N
з/п
Дата
отримання
звіту про
зайнятість
і
працевлаш-
тування
осіб з інвалідністю
господарсь-
кого
об'єднання
Перелік
документів,
доданих до
звіту про
зайнятість і
працевлаштува-
ння осіб з інвалідністю
господарського
об'єднання
Код
ЄДРПОУ
господар-
ського
об'єднан-
ня
Найменування
господарсько-
го об'єднання
Дата та
номер
реєстра-
ції у
відділен-
ні Фонду
соціаль-
ного
захисту
осіб з інвалідністю
Прийняте
рішення про
зарахування
(відмову у
зарахуван-
ні) кілько-
сті робочих
місць для
працевлаш-
тування
осіб з інвалідністю
Дата та
спосіб
видачі
(направ-
лення)
рішення
господар-
ському
об'єднан-
ню та
підприєм-
ствам, що
ввійшли
до його
складу
12345678
Директор Департаменту
у справах осіб з інвалідністю

І.Тарабукіна
( Форма 5 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України № 589 від 13.10.2021 )
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.03.2007 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2007 р.
за N 290/13557
Про затвердження форм документів, для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і виконанням ними нормативу робочих місць для працевлаштуванням осіб з інвалідністю
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!