Про затвердження Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС. Положення від 31.08.2007 №591

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Наказ, Положення від 31.08.2007 №591
Остання редакція від 31.08.2007. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Тип Наказ, Положення

Дата 31.08.2007

Номер 591

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
31.08.2007 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1044/14311
Про затвердження Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС
Відповідно до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.12.2000 N 16479/19
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС, що додається.
2. Директору Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту Громазіну О.А., начальнику Управління правового забезпечення Матвієнку Р.П. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В.П.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

В.Антонець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
31.08.2007 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1044/14311
ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС
1. Основи організації діяльності органів військово-лікарської експертизи
1.1. Це Положення визначає організацію діяльності органів військово-лікарської експертизи в органах та підрозділах системи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у мирний та воєнний час.
1.2. Лікарсько-експертні комісії (далі - ЛЕК) - це спеціальні органи в складі лікарів-спеціалістів, які створюються в системі МНС з метою проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду кандидатів на службу, осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів МНС і членів їх сімей, осіб цивільної молоді, які бажають вступити до навчальних закладів МНС (далі - кандидати до вступу на навчання), курсантів і слухачів навчальних закладів МНС, колишніх осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів МНС і колишніх військовослужбовців МНС.
1.3. Основним завданням ЛЕК є проведення військово-лікарської експертизи з метою:
1.3.1. Визначення за станом здоров'я, фізичного розвитку, а для окремих видів службової діяльності за індивідуальними психофізіологічними особливостями, придатності до служби в органах цивільного захисту, можливості проходження служби за кордоном, вступу (навчання) до навчальних закладів МНС осіб, які є кандидатами на службу в органи і підрозділи МНС, осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів МНС, у тому числі при переміщенні по службі, курсантів і слухачів навчальних закладів МНС.
1.3.2. Визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей осіб рядового й начальницького складу при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України.
1.3.3. Оцінка результатів медичного огляду осіб, які є кандидатами на службу в органи і підрозділи МНС, осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів МНС, осіб, які вступають до навчальних закладів МНС, і розробка пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи.
1.3.4. Визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у осіб рядового й начальницького складу органів та підрозділів МНС, що проходять службу, при їх звільненні та осіб рядового і начальницького складу, що звільнилися зі служби, з проходженням служби або виконанням службових обов'язків.
1.3.5. Визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців МНС з проходженням служби або виконанням службових обов'язків.
1.3.6. Визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть осіб рядового й начальницького складу органів та підрозділів МНС, з проходженням служби або виконанням службових обов'язків.
1.3.7. Визначення причинного зв'язку захворювань (смерті) робітників та службовців МНС і колишніх військовослужбовців МНС з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
1.3.8. Розробка спільно з головними та іншими лікарями-спеціалістами зацікавлених органів методик медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей кандидатів на службу в органи та підрозділи МНС, осіб рядового й начальницького складу, кандидатів до вступу на навчання, членів сімей осіб рядового й начальницького складу МНС.
1.3.9. Аналіз наслідків захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв осіб рядового й начальницького складу МНС з метою визначення їх придатності до подальшої служби при узгодженні з підрозділом по роботі з особовим складом .
1.3.10. Розробка пропозицій щодо зміцнення здоров'я осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів МНС і збереження придатності до служби за спеціальністю.
1.3.11. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань військово-лікарської експертизи.
1.3.12. Заходи щодо виконання обов'язків, визначених цим Положенням, враховуються в планах роботи і спеціальної підготовки лікарського складу МНС.
2. ЛЕК як органи військово-лікарської експертизи
2.1. Органами військово-лікарської експертизи є штатні й позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ЛЕК, що організовують і здійснюють військово-лікарську експертизу.
2.2. Органи військово-лікарської експертизи у своїй роботі керуються чинним законодавством України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами України з питань військово-лікарської експертизи.
При звільненні осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів МНС України в запас та відставку з подальшою постановою їх на облік до військового комісаріату органи військово-лікарської експертизи керуються також нормативно-правовими актами з військово-лікарської експертизи, що діють у Збройних Силах України.
2.3. Штатні ЛЕК комплектуються лікарями з клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія тощо), досвідом роботи в лікувально-профілактичних установах не менш п'яти років за спеціальністю.
Психіатричне, психологічне, психофізіологічне обстеження здійснюється лікарями-психіатрами, психологами та лікарями-психофізіологами (лікарями функціональної діагностики).
Лікарі-психіатри та лікарі-психофізіологи (лікарі функціональної діагностики) беруть участь у роботі комісії на правах членів ЛЕК.
2.4. У разі потреби до участі в роботі штатних ЛЕК на правах членів можуть залучатися лікарі-спеціалісти, а також представники підрозділів по роботі з особовим складом.
2.5. Органи військово-лікарської експертизи свої постанови, висновки та інші рішення (далі - постанови) приймають колегіально, більшістю голосів. Придатність до служби в органах та підрозділах МНС визначається методом індивідуальної оцінки.
При незгоді начальника (голови) чи окремих членів ЛЕК з думкою решти її членів особиста думка начальника (голови), окремих членів комісії записується в акті медичного огляду (протоколі засідання ЛЕК), а постанова приймається шляхом голосування з урахуванням більшості голосів.
2.6. При незгоді особи, яка пройшла медичний огляд, з рішенням ЛЕК може бути проведено повторний медичний огляд у вищій за статусом ЛЕК або додаткове обстеження і повторний медичний огляд у цій самій ЛЕК.
2.7. Постанови позаштатної ЛЕК згідно з цим Положенням розглядаються, контролюються, затверджуються, а за потреби переглядаються Центральною лікарсько-експертною комісією МНС (далі - ЦЛЕК).
У разі необхідності, за рішенням штатної ЛЕК, проводиться повторний або контрольний медичний огляд.
2.8. Документи позаштатних ЛЕК з питань військово-лікарської експертизи засвідчуються гербовою печаткою та кутовим штампом установ, при яких вони створені.
2.9. Діловодство у ЛЕК ведеться згідно з Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року N 1153.
2.10. Забезпечення штатних і позаштатних ЛЕК медичною технікою, майном, санітарним і господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, надання їм приміщень і забезпечення комунальними послугами здійснюються відповідно до чинного законодавства.
2.11. Залучати особовий склад штатних ЛЕК до вирішення питань і завдань, не пов'язаних з військово-лікарською експертизою, забороняється.
Штатні ЛЕК
2.12. Штатними ЛЕК системи МНС є: ЦЛЕК, Центральна льотна лікарсько-експертна комісія МНС (далі - ЦЛЛЕК), ЛЕК Загону забезпечення МНС, ЛЕК Головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Штатні ЛЕК належать до медичних установ спеціального призначення і при розв'язанні завдань, поставлених перед ними, взаємодіють з органами військово-лікарської експертизи, установами й організаціями інших міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними медичними службами, лікувально-профілактичними установами та керівництвом МНС. Вони мають гербову печатку та кутовий штамп.
2.13. На штатні ЛЕК покладаються:
2.13.1. Організація, керівництво і контроль за роботою підпорядкованих органів військово-лікарської експертизи та подання їм методичної і практичної допомоги.
2.13.2. Організація навчання лікарського складу лікувально-профілактичних установ і навчальних закладів МНС з питань військово-лікарської експертизи.
2.13.3. Розгляд заяв, пропозицій і скарг, приймання осіб рядового й начальницького складу, пенсіонерів МНС, колишніх осіб рядового й начальницького складу і військовослужбовців МНС з питань військово-лікарської експертизи; аналіз і узагальнення результатів цієї роботи.
2.13.4. Перевірка, аналіз і узагальнення результатів роботи підпорядкованих органів військово-лікарської експертизи.
2.13.5. Розробка і подання начальнику (голові) ЦЛЕК пропозицій щодо уточнення, доповнення і зміни нормативно-правових актів з питань військово-лікарської експертизи.
2.13.6. Подання звітів начальнику відповідної вищої за статусом ЛЕК у встановленому порядку.
2.13.7. Прийняття постанов, розгляд їх обґрунтованості, затвердження (незатвердження) чи скасування постанов підпорядкованих органів військово-лікарської експертизи.
2.13.8. Перегляд власних постанов і постанов підпорядкованих ЛЕК у порядку контролю, а також у разі оскарження їх керівництвом, особами, що підлягають медичному огляду, та в інших необхідних випадках. Якщо постанови про придатність до служби колишніх осіб вищого, старшого чи середнього начальницького складу органів та підрозділів МНС і осіб офіцерського складу запасу (у відставці) на період звільнення їх з органів та підрозділів МНС призводять до зміни формулювання наказу про звільнення, то вони підлягають затвердженню вищою за статусом штатною ЛЕК. Остаточні постанови в цих випадках виносяться ЦЛЕК.
2.13.9. Прийняття постанов, а за потреби перегляд власних постанов та постанов інших ЛЕК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм і каліцтв у колишніх осіб рядового й начальницького складу та військовослужбовців МНС, пов'язаних зі службою, з участю у Великій Вітчизняній війні, іншими бойовими діями, з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
2.13.10. Перевірка роботи підпорядкованих органів військово-лікарської експертизи.
2.13.11. Надання роз'яснень та допомоги з питань військово-лікарської експертизи підпорядкованим органам військово-лікарської експертизи.
2.13.12. Видача направлень особам, які проходять медичний огляд, на стаціонарне обстеження чи лікування у лікувально-профілактичних установах проводиться за погодженням з управлінською медичною структурою центрального апарату МНС.
2.13.13. Направлення запиту, у разі потреби, для надання особових і пенсійних справ, медичних документів, матеріалів службових перевірок, дізнань, а також характеристик, довідок з архіву, витягів з наказів, актів, протоколів та інших документів, що стосуються компетенції ЛЕК.
2.13.14. Направлення в разі потреби до підпорядкованих ЛЕК, лікувально-профілактичних установ, навчальних закладів МНС запитів щодо додаткових відомостей, які уточнюють і доповнюють їх звіти, для аналізу, узагальнення і оцінки результатів медичного огляду.
2.13.15. Залучення спеціалістів управлінської медичної структури центрального апарату МНС та використання лікарів-експертів (за їх згодою) інших міністерств та відомств (за їх згодою) для вирішення питань військово-лікарської експертизи.
ЦЛЕК МНС
2.14. ЦЛЕК є вищим органом військово-лікарської експертизи в системі МНС.
ЦЛЕК з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються всі органи військово-лікарської експертизи системи МНС.
Постанови ЦЛЕК з питань військово-лікарської експертизи є остаточними і можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством України.
Начальник (голова) ЦЛЕК призначається наказом Міністра МНС за поданням керівника управлінської медичної структури центрального апарату МНС.
2.15. На ЦЛЕК покладається організація військово-лікарської експертизи в органах МНС, а також:
2.15.1. Розробка проектів наказів, інструкцій, методичних рекомендацій з питань військово-лікарської експертизи.
2.15.2. Підготовка спільно із спеціалістами управлінської медичної структури центрального апарату МНС методик медичного дослідження при медичному огляді кандидатів на службу в органах і підрозділах МНС, осіб, що вступають до навчальних закладів МНС, осіб рядового й начальницького складу МНС, а також переліку медичних протипоказань для проходження служби (проживання) осіб рядового й начальницького складу МНС (членів їх сімей) за кордоном.
2.15.3. Аналіз стану роботи ЛЕК і розробка пропозицій щодо вдосконалення військово-лікарської експертизи в органах і підрозділах МНС.
2.15.4. Розробка форм відповідних експертних та звітних документів про роботу ЛЕК.
2.15.5. Організація та проведення нарад і зборів з питань військово-лікарської експертизи.
2.16. ЦЛЕК, крім завдань, передбачених пунктом 1.3 цього Положення, має право:
2.16.1. Перевіряти роботу всіх ЛЕК.
2.16.2. Направляти за потреби осіб рядового й начальницького складу МНС на повторний медичний огляд до будь-якої ЛЕК. Визначати формулювання постанов ЛЕК та порядок їх оформлення.
2.16.3. У разі потреби в установленому порядку викликати на медичний огляд осіб рядового й начальницького складу МНС.
2.16.4. Розглядати свідоцтва про хворобу та затверджувати постанови ЛЕК на осіб вищого начальницького складу, осіб начальницького та офіцерського складу, які займають посади, що входять до номенклатури МНС.
ЦЛЛЕК МНС
2.17. ЦЛЛЕК є структурним підрозділом ЦЛЕК.
ЦЛЛЕК підпорядковуються льотні лікарсько-експертні комісії Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби та авіації МНС (далі - ЛЛЕК).
Начальник (голова) ЦЛЛЕК призначається наказом Міністра МНС за поданням начальника (голови) ЦЛЕК.
2.18. На ЦЛЛЕК покладається організація лікарсько-льотної експертизи в системі МНС згідно з правами і обов'язками, передбаченими підпунктами 2.13.1-2.13.7 цього Положення, а також:
2.18.1. Розробка проектів наказів, інструкцій, методичних рекомендацій з питань лікарсько-льотної експертизи.
2.18.2. Аналіз стану роботи ЛЛЕК і розробка пропозицій щодо вдосконалення лікарсько-льотної експертизи в льотних підрозділах МНС.
2.18.3. Затвердження постанов ЛЛЕК про непридатність пілотів, штурманів та льотно-підйомного складу до льотної роботи за станом здоров'я.
2.18.4. Організація керівництва лікарсько-льотною експертизою та контроль за роботою ЛЛЕК в авіаційних підрозділах МНС.
2.18.5. Прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень у колишніх військовослужбовців із осіб льотного складу авіації МНС, якщо вони звільнені у запас або відставку з льотної роботи, штурманів та льотно-підйомного складу авіації МНС.
2.18.6. Контроль за своєчасним та якісним оглядом пілотів, штурманів, льотно-підйомного складу та осіб органів і підрозділів МНС, що виїжджають у відрядження за кордон.
ЛЕК ГУ (У) МНС В АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
2.19. Начальник (голова) ЛЕК ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначається наказом відповідного начальника за погодженням з начальником (головою) ЦЛЕК.
Начальник (голова) ЛЕК ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковується з питань військово-лікарської експертизи начальнику (голові) ЦЛЕК.
2.20. ЛЕК ГУ (У) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проводять організацію та здійснення військово-лікарської експертизи в органах та підрозділах МНС.
Позаштатні ЛЕК
2.21. Позаштатними ЛЕК є:
2.21.1. Постійно діючі: гарнізонні ЛЕК, ЛЛЕК.
2.21.2. Тимчасово діючі: ЛЕК навчальних закладів МНС.
2.22. Тимчасово діюча ЛЕК навчального закладу МНС визначається щорічним наказом про призначення особового складу ЛЕК та порядку їх роботи.
2.23. Переліки позаштатних постійно діючих ЛЕК і їх начальників (голів) затверджує керівник управлінської медичної структури центрального апарату МНС за поданням керівництва відповідних територіальних органів МНС.
Гарнізонна ЛЕК
2.24. Гарнізонна ЛЕК створюється в гарнізонах, де є декілька підрозділів МНС центрального підпорядкування, за наказом начальника відповідного ГУ МНС за погодженням начальника ЦЛЕК.
2.25. На гарнізонну ЛЕК покладаються:
2.25.1. Медичний огляд кандидатів на службу в МНС, кандидатів на навчання в навчальних закладах МНС, осіб рядового й начальницького складу МНС та членів їх сімей, а також при виїзді їх за кордон або при переміщенні по службі з виїздом в інші регіони України, курсантів навчальних закладів МНС.
2.25.2. Винесення постанов відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів МНС з питань військово-лікарської експертизи.
2.25.3. Аналіз і узагальнення результатів роботи гарнізонної ЛЕК.
2.25.4. Подання у визначені строки до ЦЛЕК звіту про роботу за встановленою формою.
ЛЛЕК
2.26. ЛЛЕК створюються при медичних структурах у льотних підрозділах авіації МНС.
Начальник (голова) ЛЛЕК призначається наказом командира (начальника) льотного підрозділу, при якому вона створена, за погодженням з начальником (головою) ЦЛЛЕК.
Начальник (голова) ЛЛЕК підпорядковується з питань лікарсько-льотної експертизи начальнику (голові) ЦЛЛЕК.
2.27. На ЛЛЕК покладається:
2.27.1. Організація лікарсько-льотної експертизи в підрозділах Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, авіації МНС.
2.27.2. Огляд пілотів, штурманів та льотно-підйомного складу відповідно до чинного законодавства з питань лікарсько-льотної експертизи.
2.27.3. Аналіз і узагальнення результатів роботи ЛЛЕК.
2.27.4. Подання у визначені строки до ЦЛЛЕК звіту про роботу за встановленою формою.
2.27.5. Винесення постанов з питань військово-лікарської експертизи відповідно до цього Положення.
ЛЕК навчального закладу МНС
2.28. Тимчасово діюча ЛЕК навчального закладу МНС створюється для проведення остаточного медичного огляду осіб, які вступають до навчальних закладів МНС, наказом ректора навчального закладу МНС в складі голови - начальника медичної служби навчального закладу МНС, членів - лікарів-спеціалістів: терапевта, хірурга, невропатолога, психіатра, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога і секретаря з числа середнього медичного персоналу МНС.
Ректорам навчальних закладів МНС для комплектування ЛЕК дозволяється залучати лікарів-спеціалістів інших лікувально-профілактичних установ (за їх згодою) за погодженням з начальником (головою) ЦЛЕК.
2.29. Методичне керівництво тимчасово діючою ЛЕК навчального закладу МНС та контроль за її роботою здійснює начальник ЦЛЕК.
2.30. ЛЕК навчального закладу МНС виносять постанову лише про придатність або непридатність осіб, які вступають до навчального закладу МНС, згідно з цим Положенням.
2.31. Постанова ЛЕК навчального закладу МНС про непридатність до вступу на навчання підлягає затвердженню ЦЛЕК.
2.32. Голова ЛЕК навчального закладу МНС подає звіт про роботу до ЦЛЕК.
Директор Департаменту
охорони здоров'я
та медико-біологічного
захистуА.О.Громазін
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
31.08.2007 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1044/14311
Про затвердження Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС
Відповідно до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров'я та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.12.2000 N 16479/19
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС, що додається.
2. Директору Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту Громазіну О.А., начальнику Управління правового забезпечення Матвієнку Р.П. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В.П.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

В.Антонець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
31.08.2007 N 591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1044/14311
ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС
1. Основи організації діяльності органів військово-лікарської експертизи
1.1. Це Положення визначає організацію діяльності органів військово-лікарської експертизи в органах та підрозділах системи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у мирний та воєнний час.