Про Державний реєстр виборців. Закон від 22.02.2007 №698-V

Верховна Рада України Закон від 22.02.2007 №698-V
Увага! Не остання редакція від 19.10.2009. Визнання конституційними окремих положень (решение від 19.10.2009 N 26-рп/2009 /v026p710-09/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.02.2007

Номер 698-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний реєстр виборців
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст.282 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VI від 21.08.2009, ВВР, 2009, N 50, ст.754 ) ( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 26-рп/2009 від 19.10.2009 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державний реєстр виборців
Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборців).
Стаття 2. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
2) складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.
2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) законність і пріоритет прав людини;
2) загальний характер Реєстру;
3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;
4) достовірність відомостей Реєстру;
5) однократність включення виборця до Реєстру;
6) постійність Реєстру;
7) публічний характер Реєстру;
8) поновлювальність відомостей Реєстру;
9) захищеність Реєстру.
2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.
5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Законом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.
8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
9. Поновлювальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.
10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.
Стаття 4. Мова ведення Реєстру
1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Відомості Реєстру
1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані.
2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 1-5 частини першої, частині другій, пунктах 1-4 частини третьої або пунктах 1-3 частини четвертої статті 6, пунктах 2-4 частини першої статті 7, пунктах 1-11 частини п'ятої статті 8 цього Закону, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.
Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця
1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
1) прізвище виборця;
2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) дата народження виборця;
5) місце народження виборця.
2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. При цьому до Реєстру вносяться:
1) зазначення країни народження (Україна);
2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;
4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
4. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
1) сучасна назва відповідної країни;
2) для федеративних держав - назва відповідного суб'єкта федерації;
3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;
2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
3) номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
2. Територіальний виборчий округ та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця у порядку, встановленому законом.
Стаття 8. Виборча адреса виборця
1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.
2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.
3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.
4. Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповідним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян.
5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-10 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
1) країна проживання (перебування);
2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
4) населений пункт (місто, селище, село);
5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
6) номер будинку;
7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
8) номер квартири (кімнати);
9) інші відомості, які визначають виборчу адресу (номер військової частини, номер установи кримінально-виконавчої системи тощо);
10) поштовий індекс;
11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).
6. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.
Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру
1. До службових персональних даних Реєстру належать:
1) дата набуття виборцем громадянства України;
2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 5 цього Закону;
8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
10) відомості, передбачені частиною другою цієї статті.
2. Відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Законом, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.
3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".
Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром
1. Кожен виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
3) знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 26 цього Закону, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Законом;
5) звертатися у порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
6) оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.
2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Законом.
3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.
Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України при створенні та веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Закону.
3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини законами встановлюється адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність.
Стаття 12. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України при веденні Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, встановлених цим Законом.
4. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у межах, встановлених цим Законом.
Стаття 13. Форма ведення Реєстру
1. Реєстр ведеться в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
2. Для ведення Реєстру застосовуються системи кодування, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Системи класифікації, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
4. Некоректними відомостями вважаються виявлені під час проведення контролю персональних даних у порядку, встановленому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону, або засобами візуального чи автоматизованого контролю такі відомості:
1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Законом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону.
Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону при створенні та веденні Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
4) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
( Пункт 4 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VI від 21.08.2009 )
5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;
6) здійснює ведення системних класифікаторів;
( Частину другу статті 14 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1616-VI від 21.08.2009 )
7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та підпорядкованих відповідній раді.
( Частина шоста статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )
7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру.
( Частина сьома статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )( Частину сьому статті 14 визнано конституційною згідно з РішеннямКонституційного Суду N 26-рп/2009 від 19.10.2009 )
8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
( Пункт 1 частини восьмої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації.
9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.
( Частина дев'ята статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )
10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру.
( Частина десята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
11. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.
2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.
( Стаття 15 в редакції Закону N 1616-VІ від21.08.2009 )
Розділ III
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру
1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
3) знищення запису Реєстру;
( Пункт 4 частини першої статті 16 виключено на підставі Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )
2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру.
( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
( Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.
( Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )( Частину першу статті 17 визнано конституційною згідно з РішеннямКонституційного Суду N 26-рп/2009 від 19.10.2009 )
2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
( Абзац перший частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
1) у зв'язку з досягненням особою віку 18 років;
2) у зв'язку з набуттям особою громадянства України;
3) у зв'язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
( Частину другу статті 17 визнано конституційною згідно з РішеннямКонституційного Суду N 26-рп/2009 від 19.10.2009 )
3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.
( Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
4. У разі виявлення в результаті візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують відповідні зміни.
( Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
( Абзац перший частини статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )
1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру.
( Пункт 2 частини статті 17 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )
6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п'ятнадцяти років після настання зазначених обставин.
7. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
Документи, зазначені в частинах другій та третій статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
1) звернення особи за власною ініціативою;
2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
3) уточнення персональних даних Реєстру.
Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до консульської установи за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Керівник консульської установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - четвертої статті 8 цього Закону. Виборчою адресою військовослужбовця вважається поштова адреса відповідної військової частини. Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування).
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону.
6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає письмове розпорядження про внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому на підставі виборчої адреси визначаються номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У довідці зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Довідка підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. Орган ведення Реєстру веде облік осіб, яким цим органом видані довідки про включення до Реєстру.
8. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
3) якщо встановлено, що така особа вже включена до Реєстру за цією чи іншою виборчою адресою.
9. Особі, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.
10. У разі відмови з підстави, передбаченої пунктом 3 частини восьмої цієї статті, у повідомленні, зазначеному в частині дев'ятій цієї статті, вказується виборча адреса, за якою ця особа внесена до Реєстру. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій цієї статті, разом із повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу. Якщо запис про виборця було внесено до Реєстру іншим органом ведення Реєстру, у повідомленні вказується відповідний орган ведення Реєстру.
Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни, та довідка про включення особи до Реєстру, зазначена в частині сьомій статті 19 цього Закону. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної консульської установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає розпорядження про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
1) видати розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
2) звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця. Разом із повідомленням, яке надсилається на виборчу адресу виборця, йому надсилається нова довідка про включення до Реєстру, передбачена частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати первинного включення виборця до Реєстру та дати внесення цих змін.
6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру
1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру в Україні щодо змісту його особистих персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.
2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до консульської установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Консульська установа невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук усіх його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частинах першій і другій статті 9 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.
4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свою виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою - інших відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
2) за вказаною у запиті виборчою адресою - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
3) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
4) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.
5. Орган ведення Реєстру перевіряє відповідність імені виборця - суб'єкта звернення із запитом та вказаної ним виборчої адреси. У разі невідповідності цих відомостей персональним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням змісту невідповідності даних як підстави відмови.
6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій статті 19 цього Закону, разом з повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу.
Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
1. Органи ведення Реєстру здійснюють щоквартальне поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які надаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними в частинах третій - дев'ятій та дванадцятій цієї статті.
2. Передбачені цією статтею відомості надаються до відповідного органу ведення Реєстру за три попередні календарні місяці:
1) до 5 березня кожного року - за грудень попереднього року, січень та лютий поточного року;
2) до 5 червня кожного року - за березень, квітень, травень поточного року;
3) до 5 вересня кожного року - за червень, липень, серпень поточного року;
4) до 5 грудня кожного року - за вересень, жовтень, листопад поточного року.
3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:
1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом останніх трьох календарних місяців виповнилося 18 років;
2) про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
4) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
5) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
6) про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців.
4. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості:
1) про виборців, які проживали на відповідній території та померли протягом останніх трьох календарних місяців (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);
2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.
5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:
1) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
2) про інших виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);
3) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
6. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості:
1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;
2) про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.
7. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості:
1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і протягом останніх трьох календарних місяців вибули з цих установ.
8. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості:
1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстровані за юридичною адресою закладу;
2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
9. Керівник консульської установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, котрим протягом останніх трьох календарних місяців виповнилося 18 років;
2) про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців;
4) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) про громадян України - виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
10. Подання, передбачені частинами третьою - дев'ятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою цієї статті, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний реєстр виборців
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державний реєстр виборців
Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборців).
Стаття 2. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
2) складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.
2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) законність і пріоритет прав людини;
2) загальний характер Реєстру;
3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;
4) достовірність відомостей Реєстру;
5) однократність включення виборця до Реєстру;
6) постійність Реєстру;
7) публічний характер Реєстру;
8) поновлювальність відомостей Реєстру;
9) захищеність Реєстру.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!