Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку

Кабінет Міністрів України Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок від 30.09.2022 №1095
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок

Дата 30.09.2022

Номер 1095

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1095
Київ
Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку
Відповідно до пункту 142.4 статті 142 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1095
ПОРЯДОК
використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку
1. Цей Порядок визначає механізм використання вивільнених коштів у зв’язку із звільненням від оподаткування прибутку учасника індустріального (промислового) парку (далі — індустріальний парк), включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків, від здійснення господарської діяльності у сферах та на строк, що визначені пунктом 142.4 статті 142 Податкового кодексу України, виключно на території (в межах) індустріального парку.
2. У цьому Порядку термін "вивільнені кошти" означає суму податку на прибуток підприємств, що не сплачується до бюджету та залишається у розпорядженні платника податку — учасника індустріального парку та спрямовується на розвиток його діяльності на території (в межах) індустріального парку за напрямами, які визначені цим Порядком.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України та Законі України "Про індустріальні парки".
3. Використання вивільнених коштів повинне бути пов’язане з діяльністю учасника індустріального парку, що здійснюється згідно з умовами договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.
Вивільнені кошти спрямовуються на розвиток діяльності учасника індустріального парку за такими напрямами:
створення чи переоснащення матеріально-технічної бази;
збільшення обсягу виробництва;
впровадження новітніх технологій.
Створення чи переоснащення матеріально-технічної бази здійснюється шляхом проведення комплексу заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове продуктивніше з розширенням (або без розширення) виробничих площ.
Створення чи переоснащення матеріально-технічної бази здійснюється також з урахуванням вартості придбаних (оплачених) необоротних та нематеріальних активів у період дії пільги за умови введення таких активів у подальшому в експлуатацію та використання у діяльності учасника індустріального парку.
Збільшення обсягу виробництва розраховується шляхом порівняння показників кількості реалізованих товарів, робіт і послуг за попередній та поточний звітні періоди, а також їх собівартості.
Впровадження новітніх технологій включає, визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності витрати на розроблення, впровадження та освоєння виробництва нових товарів, робіт і послуг, створення чи впровадження та (або) вдосконалення технологій, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що поліпшують структуру та якість виробництва товарів, робіт і послуг учасника індустріального парку.
Витрати на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій, що понесені платником податків у період дії пільги, обліковуються починаючи з дати виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку дії такої пільги.
4. Інформація про використання чи невикористання учасником індустріального парку суми вивільнених коштів у повному обсязі зазначається у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.
Учасник індустріального парку також подає інформацію про обсяги вивільнених коштів та їх використання за формою згідно з додатком кожного півріччя до 5 липня та 5 січня керуючій компанії індустріального парку в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або в паперовій формі для підготовки звіту про функціонування індустріального парку.
Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про обсяги вивільнених від оподаткуванням податком на прибуток підприємств коштів від здійснення господарської діяльності у сферах, визначених пунктом 142.4 статті 142 Податкового кодексу України, учасником індустріального (промислового) парку та їх використання
за ___________ півріччя 20___ року
(перше, друге)
Дата подання
інформації
Найменування керуючої компанії індустріального
(промислового) парку, якій подається інформація
Учасник індустріального (промислового) парку ______________________________________________________________________________
(найменування, код згідно з ЄДРПОУ)
Найменування індустріального парку, його місцезнаходження ______________________________________________________________
Обсяг вивільнених коштів у звітному періоді,
тис. гривень
Обсяг вивільнених коштів, використаних у звітному
періоді,
тис. гривень
Обсяг та опис використання вивільнених коштів,
використаних у звітному періоді, за напрямами
Обсяг вивільнених коштів, не використаних у звітному
періоді,
тис. гривень
створення чи переоснащення матеріально-технічної бази
(вартість придбаних активів)
збільшення обсягу виробництва (кількість і
собівартість реалізованих товарів, робіт і послуг)
впровадження новітніх технологій (витрати, що
поліпшують структуру та якість виробництва продукції)
обсяг
використаних коштів,
тис. гривень
опис
використання коштів
обсяг
використаних коштів,
тис. гривень
опис
використання коштів
обсяг
використаних коштів,
тис. гривень
опис
використання коштів
Керівник
(підпис) (власне ім’я, прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис) (власне ім’я, прізвище)
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1095
Київ
Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку
Відповідно до пункту 142.4 статті 142 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1095
ПОРЯДОК
використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку
1. Цей Порядок визначає механізм використання вивільнених коштів у зв’язку із звільненням від оподаткування прибутку учасника індустріального (промислового) парку (далі — індустріальний парк), включеного до Реєстру індустріальних (промислових) парків, від здійснення господарської діяльності у сферах та на строк, що визначені пунктом 142.4 статті 142 Податкового кодексу України, виключно на території (в межах) індустріального парку.
2. У цьому Порядку термін "вивільнені кошти" означає суму податку на прибуток підприємств, що не сплачується до бюджету та залишається у розпорядженні платника податку — учасника індустріального парку та спрямовується на розвиток його діяльності на території (в межах) індустріального парку за напрямами, які визначені цим Порядком.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України та Законі України "Про індустріальні парки".
3. Використання вивільнених коштів повинне бути пов’язане з діяльністю учасника індустріального парку, що здійснюється згідно з умовами договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

30 днiв передплати безкоштовно!