Про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України Постанова від 30.09.2022 №1094
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 30.09.2022

Номер 1094

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1094
Київ
Про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1410), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977, зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2022 р., але не раніше дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1094
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі — компенсація):
які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі — затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій;
житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
За безоплатне тимчасове розміщення осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії, або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а саме: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької та Київської областей, м. Києва, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, здійснюється компенсація за умови їх розміщення у вересні 2022 року. Компенсація за безоплатне тимчасове розміщення таких осіб здійснюється за заявами, що були подані не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця у жовтні 2022 р. відповідно до пункту 5 цього Порядку.".
2. У пункті 5:
1) абзац другий виключити;
2) в абзаці четвертому слово і цифру "або 3" виключити;
3) в абзаці п’ятому слово "(фотокопії)" замінити словами "(фотокопії або сканкопії)", а слово і цифру "або 3" виключити.
3. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. У разі наявності об’єктивних обставин щодо відсутності технічної можливості доступу до роботи в інформаційно-аналітичній системі, її нестабільної роботи, що виникли у період з дня початку функціонування такої системи, що не дають можливості забезпечити дотримання установлених у пункті 6 цього Порядку вимог щодо внесення до неї відомостей, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації інформують про це відповідну обласну військову адміністрацію, Київську міську військову адміністрацію та Мінрегіон.
Після усунення проблемних питань, викликаних об’єктивними обставинами, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації забезпечують внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи у строк, узгоджений Мінрегіоном.".
4. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі наявності об’єктивних обставин, визначених у пункті 7 цього Порядку, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації узагальнюють наведену в заявах інформацію та формують перелік згідно з додатком 3, який подають до відповідної обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а в разі відсутності відповідних технічних можливостей — за допомогою електронної пошти.".
5. В абзаці першому пункту 11 слова "можуть бути передані відповідній міжнародній організації, благодійній організації та громадському об’єднанню" замінити словами "передаються Товариству Червоного Хреста України", а слово "їх" — словом "його".
6. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:
"У разі отримання переліку згідно з додатком 5 поза інформаційно-аналітичною системою уповноважена особа обласної військової адміністрації, Київської міської військової адміністрації узагальнює інформацію за формою згідно з додатком 6, який подає до Мінрегіону з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а в разі відсутності відповідних технічних можливостей — за допомогою електронної пошти.".
7. У пункті 13:
1) в абзаці першому слова "на підставі домовленостей з міжнародними організаціями, благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями надсилає узагальнену інформацію відповідним організаціям" замінити словами "на підставі домовленостей з Товариством Червоного Хреста України надсилає Товариству Червоного Хреста в Україні опрацьовану інформацію за узгодженою ними формою";
2) в абзаці другому слова "міжнародними організаціями, благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями" замінити словами "Товариством Червоного Хреста України".
8. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Товариство Червоного Хреста України за результатами опрацювання отриманої від Мінрегіону інформації протягом місяця здійснює виплату компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, та інформує відповідні обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та Мінрегіон про обсяги здійснення такої виплати.".
9. Пункт 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У період з 1 жовтня 2022 р. по 31 березня 2023 р. сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен людино-день.".
У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим.
10. У пункті 16:
1) в абзаці першому слова "та місцевих бюджетів" замінити словом "бюджету";
2) в абзаці другому слово і цифри "додатки 2, 3" замінити словом і цифрою "додаток 2";
3) абзаци третій і четвертий виключити.
11. Пункт 17 після слів "виплати компенсації" доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету (зокрема, резервного фонду бюджету)".
12. У додатках до Порядку:
1) додатки 3, 4 та 7 виключити;
2) додатки 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1094)
ПЕРЕЛІК
осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат
________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу)
за _____________ 2022 р.
(місяць)
Поряд-ковий номерПрізвище, власне імјя, по батькові (за наявності)
особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина
України і унікальний номер запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі (за наявності)*
Номер банківського рахунка для перерахування суми
компенсації
(за стандартом IBAN)
Інформація про кількість внутрішньо переміщених
осіб
Інформація про кількість людино-днів, протягом яких
здійснювалося розміщення
Обсяг витрат, що підлягає компенсації
1
2
3
Усього
_______________________________
(найменування посади)
___________________
(підпис)
______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)
_________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.
Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1094)
УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про компенсацію особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб
__________________________________________________________________________________
(найменування військової адміністрації)
за _____________ 2022 року
(місяць)
Поряд-ковий номерНайменування виконавчого органу сільської, селищної
міської ради, районної в
м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації,
код згідно з ЄДРПОУ
Прізвище, власне імјя, по батькові (за наявності)
особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, контактний номер
телефону
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер
паспорта
громадянина України і унікальний номер запису в
Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)*
Номер банківського рахунка для перерахування суми
компенсації
(за стандартом IBAN)
Інформація про розміщення внутрішньо переміщених
осіб
усьогообсяг витрат, що підлягає компенсації
кількість внутрішньо переміщених осібкількість людино-днів, протягом яких здійснювалося
розміщення
1
2
3
Усього
__________________________
(найменування посади)
___________________
(підпис)
___________________________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)
________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1094
Київ
Про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1410), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977, зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2022 р., але не раніше дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1094
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі — компенсація):
які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі — затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій;

30 днiв передплати безкоштовно!