• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про індексацію грошових доходів населення

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки  | Закон від 03.07.1991 № 1282-XII | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.07.1991
 • Номер: 1282-XII
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
 • Тип: Закон
 • Дата: 03.07.1991
 • Номер: 1282-XII
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Дію Закону зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34 )
Про індексацію грошових доходів населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст.551 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 1283-XII від 03.07.91, ВВР, 1991, N 42, ст.552 )
Цей Закон визначає правові, економічні й організаційні основи індексації грошових доходів населення в Українській РСР. Він призначений для захисту купівельної спроможності громадян в умовах зростання цін на споживчі товари і послуги (споживчих цін), установлює державні гарантії в реалізації права громадян на індексацію.
Стаття 1. Поняття індексації
Індексація - встановлений актами законодавства Української РСР механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.
Індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спроможності їх грошових доходів, особливо соціально уразливих верств населення - пенсіонерів, інвалідів, неповних і багатодітних сімей, а також молоді, яка вчиться.
Стаття 2. Об'єкти індексації
Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержуються ними в карбованцях на території Української РСР і не мають разового характеру: державні пенсії, соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо), стипендії, оплата праці (грошове забезпечення), суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо.
Індексації не підлягають грошові доходи громадян від власності: від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів (крім державних цінних паперів), ведення селянського (фермерського) й особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності, якщо інше не передбачено законодавством Української РСР.
Компенсація громадянам втрат від знецінення доходів на заощадження, що знаходяться у вкладах в ощадному та інших банках, здійснюється банками, від знецінення належних їм державних цінних паперів Української РСР - у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів Української РСР.
Стаття 3. Підстави для проведення індексації
Індексація грошових доходів провадиться у разі, коли індекс споживчих цін перевищив заздалегідь визначену величину, яка є порогом індексації.
Величина порога індексації визначається Верховною Радою Української РСР.
Стаття 4. Індекс споживчих цін
Для індексації грошових доходів населення використовується індекс, що характеризує підвищення цін і тарифів на товари та послуги, які включаються до переліку товарів і послуг, що входять до складу мінімального споживчого бюджету.
Індекс споживчих цін обчислюється наростаючим підсумком від початку року на підставі статистичних спостережень за зміною державних, вільних та договірних цін у державній і кооперативній торгівлі, на колгоспних ринках тощо і не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
Спостереження за зміною цін на споживчі товари і послуги та обчислення індексу споживчих цін здійснюється органами державної статистики.
Стаття 5. Розмір виплат, зумовлених індексацією
Індексації підлягають грошові доходи в межах трикратного розміру мінімальної заробітної плати. Якщо доход перевищує розмір мінімальної заробітної плати, то його частина у межах подвійного розміру мінімальної заробітної плати індексується повністю, наступна частина доходу у межах мінімальної заробітної плати індексується у 50-процентному розмірі. Частина грошового доходу, що перевищує трикратний розмір мінімальної заробітної плати, індексації не підлягає.
Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, при виконанні умов індексації, передбачених статтею 3 цього Закону.
Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації
Підприємства, об'єднання і організації, що перебувають на господарському розрахунку, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок і в межах госпрозрахункового доходу.
Організації та установи, що фінансуються за рахунок бюджетів різного рівня, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Громадські об'єднання підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.
Індексація державних пенсій і соціальної допомоги провадиться за рахунок Пенсійного й інших спеціальних соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються цільовим призначенням з бюджету.
Індексація сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків, а також особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, провадиться за рахунок коштів підприємств і організацій.
Індексація стипендій провадиться за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, що направили абітурієнтів (працівників) на навчання, а також за рахунок бюджету.
Стаття 7. Оподаткування підприємств і організацій
Суми грошових виплат у зв'язку з індексацією не підлягають оподаткуванню.
Стаття 8. Оподаткування громадян
Додаткові доходи громадян від індексації підсумовуються з рештою доходів і оподатковуються у встановленому порядку. При цьому індексації підлягає як неоподатковуваний мінімум, так і рівні прогресивної шкали оподаткування в порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 9. Законодавство про індексацію грошових доходів
Відносини у сфері індексації грошових доходів населення регулюються цим Законом та іншими актами законодавства.
Законодавство про індексацію грошових доходів населення поширюється також на іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Українській РСР і мають на території Української РСР доходи, що підлягають індексації, якщо інше не передбачено законодавством Української РСР.
Стаття 10. Перегляд розмірів грошових доходів
Щорічно на початок нового календарного року розміри оплати праці, державних пенсій, соціальної допомоги, стипендій, інших грошових доходів, а також грошових норм витрат на соціальне обслуговування населення в лікарнях, інтернатах, будинках для престарілих та інвалідів, дошкільних та інших закладах соціальної сфери в установленому порядку переглядаються в нових розмірах, виходячи з підвищення у зв'язку з індексацією за минулий річний період. Надалі індексуються нові розміри цих доходів.
Стаття 11. Порядок розгляду спорів з питань індексації грошових доходів
Спори з питань індексації грошових доходів, що не знайшли вирішення протягом місяця за місцем виплат, підлягають розгляду в судовому порядку.
Стаття 12. Органи, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів
Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів здійснюється Радами народних депутатів, відповідними державними органами, профспілками та їх об'єднаннями.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ,
3 липня 1991 року
N 1282-XII