Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України. Проект від 08.12.2004 №2223-IV

Верховна Рада України Постанова від 08.12.2004 №2223-IV
Остання редакція від 07.09.2005 Визнання конституційним (висновок від 07.09.2005 N 1-в/2005 /v001v710-05/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Постанова

Дата 08.12.2004

Номер 2223-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
( Додатково див. Висновок Конституційного Суду N 1-в/2005 від 07.09.2005 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Доопрацьований відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України" законопроект про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1), зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року N 8-рп/98, попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України.
2. Включити до порядку денного чергової (шостої) сесії Верховної Ради України четвертого скликання питання про прийняття Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1).
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 грудня 2004 року
N 2223-IV
Проект
реєстр. N 3207-1
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Конституції України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) такі зміни:
1. Пункт 29 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
"29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів".
2. Статтю 118 викласти в такій редакції:
"Стаття 118. Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.
Особливості організації та діяльності Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначаються законом.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані відповідно до закону.
Обласна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Якщо недовіру висловило не менш як дві третини депутатів від складу ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації".
3. У статті 119:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) підготовку та виконання у випадках, визначених законом, відповідних обласних бюджетів";
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) реалізацію інших передбачених законом повноважень".
4. Статтю 133 викласти в такій редакції:
"Стаття 133. Адміністративно-територіальними одиницями України є: Автономна Республіка Крим; області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська; міста Київ та Севастополь; райони, громади (сільські, селищні, міські).
Громадою визнається адміністративно-територіальна одиниця, до якої входять жителі одного або декількох населених пунктів, та яка має визначені в установленому законом порядку межі її території.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, що визначається окремими законами України".
5. Статтю 140 викласти в такій редакції:
"Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і гарантованою законом можливістю жителів громад, органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється жителями громади в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: ради громад (сільські, селищні, міські ради) та їх виконавчі органи.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси жителів громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі органи, повноваження яких визначаються законом.
Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.
Ради громад (сільські, селищні, міські ради) можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна.
Розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підстави та порядок делегування органам місцевого самоврядування повноважень органів державної влади встановлюються законом".
6. Частини другу і четверту статті 141 викласти в такій редакції:
"Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на п'ять років голову громади (сільського, селищного, міського голову), який очолює виконавчий орган ради громади та головує на її засіданнях";
"Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий орган ради".
7. Частини першу і другу статті 142 викласти в такій редакції:
"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності громад, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Жителі громад або ради громад відповідно до закону можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби".
8. Частини першу і другу статті 143 викласти в такій редакції:
"Стаття 143. Жителі громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування відповідно до закону: управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних громад і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня проведення у березні 2006 року чергових виборів до місцевих рад п'ятого скликання.
Голова Верховної Ради України
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Доопрацьований відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України" законопроект про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1), зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року N 8-рп/98, попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України.
2. Включити до порядку денного чергової (шостої) сесії Верховної Ради України четвертого скликання питання про прийняття Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1).
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 грудня 2004 року
N 2223-IV
Проект
реєстр. N 3207-1
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Конституції України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) такі зміни:
1. Пункт 29 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
"29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів".
2. Статтю 118 викласти в такій редакції:
"Стаття 118. Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.