• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Президія Верховної Ради УРСР  | Указ від 27.02.1985 № 8474-X
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 11, ст. 205 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3177-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257 )
Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 8 червня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР" і від 13 березня 1984 року "Про затвердження Положення про бібліотечну справу в СРСР" Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
1. У Кодексі законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87):
1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами, установами, організаціями";
2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством, установою, організацією";
3) статтю 10 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 10. Укладення колективного договору
Колективний договір укладається профспілковим комітетом підприємства, організації від імені трудового колективу з адміністрацією підприємства, організації.
Укладенню колективного договору передує обговорення його проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства, організації підписати цей договір";
4) у частині третій статті 11 слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємством, організацією";
5) статтю 13 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 13. Форма укладення колективного договору і його реєстрація
Колективний договір укладається в письмовій формі і реєструється вищестоящими господарським і профспілковим органами";
6) статтю 140 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 140. Забезпечення трудової дисципліни
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.
У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу":
7) частину першу статті 142 викласти в такій редакції:
"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначаєтся правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил";
8) статтю 152 після слів "на розгляд" доповнити словами "трудового колективу";
9) статтю 153 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів";
10) статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в установах, організаціях";
11) статтю 162 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці";
12) найменування глави XVI викласти в такій редакції:
"ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ";
13) частину другу статті 244 викласти в такій редакції:
"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних та фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління підприємствами, установами, організаціями, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої і трудової дисципліни";
14) статтю 245 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 245. Право робітників і службовців брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями
Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші громадські організації, органи народного контролю, виробничі наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах, вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також у питаннях соціально-культурного та побутового обслуговування.
Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";
15) пункт 2 частини першої статті 247 після слів "цих фондів" доповнити словами "після обговорення і схвалення їх трудовими колективами".
2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
1) у статті 21:
а) заголовок статті після слів "громадських організацій" доповнити словами "трудових колективів";
б) частину першу викласти в такій редакції:
"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР та до статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";
2) статтю 23 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 23. Обов'язок державних органів ураховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян
Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду".
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93 )
3. Пункт 12 статті 6 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1980 р., N 14, ст. 210) викласти в такій редакції:
"12) широкої участі громадських організацій і трудових колективів в охороні здоров'я населення".
4. Статтю 12-3 Земельного кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст. 205; 1981 р., N 12, ст. 178) викласти в такій редакції:
"С т а т т я 12-3. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охороні земель, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель".
5. У статті 9 Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1970 року "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 1, ст. 18) слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".
6. Статтю 79 Кодексу Української РСР про надра (Відомості Верховної Ради УРСР, 1976 р., додаток до N 27, ст. 225) викласти в такій редакції:
"С т а т т я 79. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони надр і раціонального їх використання, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню".
7. У Водному кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., додаток до N 24, ст. 200; 1980 р., N 33, ст. 620):
1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:
"УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ І ОХОРОНІ ВОД";
2) статті 16 і 17 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 16. Сприяння державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.
С т а т т я 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню і охороні вод
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій".
8. У Лісовому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1979 р., додаток до N 52, ст. 673):
1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:
"УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, ВІДТВОРЕННЮ, ОХОРОНІ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ";
2) статті 16, 17 і 19 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 16. Сприяння державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.
С т а т т я 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";
"С т а т т я 19. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів".
9. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст. 833):
1) заголовок, частини першу і другу статті 9 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 9. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони атмосферного повітря, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";
2) статтю 10 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 10. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря".
10. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про охорону і використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст. 835):
1) заголовок, частини першу і другу статті 11 викласти в такій редакції
"С т а т т я 11. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони і використання тваринного світу
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, товариства мисливців і рибалок, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій";
2) статтю 13 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 13. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу".
11. У статті 148 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204) слова "(частина третя статті 129 цього Кодексу)" замінити словами "(частина четверта статті 129 цього Кодексу)".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 19 листопада 1934 року "Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадання та псування книг" (ЗЗ УРСР, 1934 р., N 33, ст. 269);
Указ Президії Верховної Ради УРСР від 13 лютого 1973 року "Про підвищення матеріальної відповідальності читачів, які користуються книжковими фондами бібліотек" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 9, ст. 68);
абзац третій Закону УРСР від 29 червня 1973 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, що вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 28, ст. 235).
Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 27 лютого 1985 р.
N 8474-X