• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Звіт, Форма типового документа від 02.08.1995 № 597
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа
 • Дата: 02.08.1995
 • Номер: 597
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Звіт, Форма типового документа
 • Дата: 02.08.1995
 • Номер: 597
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 серпня 1995 р. № 597
Київ
( Дію Постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМ № 234 від 01.04.2005 згідно з Постановою КМ № 234 від 01.04.2005 )
Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 542 від 09.06.97 № 924 від 22.08.97 № 1945 від 10.12.98 № 999 від 09.06.99 № 1268 від 14.07.99 № 883 від 26.07.2001 )( Додатково див. Наказ Міністерства промислової політики № 138 від 28.03.2002 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 268 від 04.03.2004 № 37 від 28.01.2009 № 1027 від 30.09.2009 № 899 від 03.10.2012 № 1034 від 11.11.2015 № 210 від 17.03.2021 № 1188 від 18.10.2022 )( У назвах Постанови і Типової форми контракту та їх текстах слово "загальнодержавній" замінено словом "державній" згідно з Постановою КМ № 1268 від 14.07.99 )
На виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 р. № 459 та з метою посилення контролю за ефективним використанням і збереженням майна, що перебуває у державній власності, Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності (додається).
2. Установити, що керівники підприємств, які є у державній власності, подають відповідним суб’єктам управління об’єктами державної власності квартальні та річний звіти про виконання показників, передбачених контрактом, протягом п’яти робочих днів після граничного строку подання фінансової звітності.
( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанов КМ № 883 від 26.07.2001, № 1188 від 18.10.2022 )
Затвердити форму звіту (додається).
3. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду України (додаються).
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597
ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у державній власності
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства
( Див. текст )( Звіт в редакції Постанови КМ № 883 від 26.07.2001 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597
Зміни та доповнення,
що вносяться до рішень Уряду України
1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1993 р. № 72 "Про заходи щодо організації виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., № 4-5, ст.78) виключити слова "та типову форму контракту керівника державного підприємства (установи, організації)".
2. Додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121) викласти у такій редакції:
"Додаток № 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1995 р. № 203
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 1995 р. № 597)
ПОКАЗНИКИ
ефективності використання державного майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності
Чистий прибуток, млн. карбованців
Співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду споживання та продуктивності праці
Використання виробничих потужностей з випуску основних видів продукції (за окремими видами продукції), відсотків
Зниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат, тис. карбованців
Кредиторська заборгованість, млн. карбованців, у тому числі:
комерційним банкам;
бюджету
теплоенергопостачальним організаціям;
Пенсійному фонду
Дебіторська заборгованість, млн. карбованців
Частина чистого прибутку підприємства, що спрямована на розвиток виробництва (не менш як 30 відсотків від чистого прибутку) млн. карбованців
Структура оборотних коштів, млн. карбованців, у тому числі:
готова продукція;
товарно-матеріальні цінності;
незавершене будівництво.
Обсяг поставок продукції на експорт, тис. доларів США
Примітка: У контракті встановлюється не більш як 5 з перелічених показників, що найповніше відображають особливості конкретного підприємства.
У контракті можуть передбачатись й інші (не більше 3) показники ефективності використання державного майна і прибутку".
у абзаці п'ятому слова та цифри "кожні півроку до 1 лютого та 1 серпня" замінити словами і цифрами "щорічно до 15 квітня наступного за звітним року";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"Мінекономіки узагальнювати матеріали, що надаються, та щорічно до 15 травня наступного за звітним року інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання цього розпорядження".