• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 28.02.2002 № 228
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 28.02.2002
 • Номер: 228
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 28.02.2002
 • Номер: 228
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
До централізованих заходів належать заходи з організації та здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника або апаратом уповноваженого ним розпорядника нижчого рівня або уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у рамках реалізації затверджених у встановленому порядку державних цільових програм, а також загальнодержавних заходів програмного характеру з метою забезпечення відповідними товарами, роботами, послугами закладів та установ системи головного розпорядника та/або співвиконавців відповідних державних цільових програм.
( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 211 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1607 від 30.11.2004 )
До кошторисів можуть включатися бюджетні асигнування на закупівлі товарів і послуг, що здійснюються безпосередньо апаратом головного розпорядника або уповноваженою ним централізованою закупівельною організацією відповідно до законодавства, з метою централізованого забезпечення товарами та послугами установ системи головного розпорядника.
( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019 )
22. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.
( Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 391 від 07.06.2017 )
23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності: за встановленими напрямами використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.
При цьому розпорядник здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.
( Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1192 від 17.11.2021 )( Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003 )
24. Кошториси та штатні розписи установ, які належать до сфери управління МЗС і специфіка діяльності яких пов'язана з функціонуванням за кордоном, можуть складатися за окремим порядком, погодженим з Мінфіном.
( Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
26. У двотижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування (далі - лімітна довідка).
( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 37 від 24.01.2011, № 618 від 10.07.2019 )
27. Лімітна довідка - це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником. Лімітна довідка доводиться Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом до відповідного головного розпорядника. Головний розпорядник доводить показники лімітної довідки до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня для складання кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 391 від 07.06.2017, № 618 від 10.07.2019, № 1192 від 17.11.2021 )
Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.
( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004 )
28. Відповідальні виконавці подають головному розпоряднику зведені кошториси та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду та зведені плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, зведені плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.
( Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.20 04, № 103 від 22.01.2005; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Бюджетні асигнування одержувачів та установ, які не створені на початок бюджетного періоду, враховуються відповідальними виконавцями, розпорядниками нижчого рівня в показниках зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду, зведеного плану спеціального фонду та в зведенні показників спеціального фонду.
( Абзац пункту 28 в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня складають кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів, засвідчують підписами керівника установи та керівника її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби і подають їх відповідальним виконавцям або головним розпорядникам для складання зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац пункту 28 в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Розпорядники розрахункові обсяги витрат приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, та інші витрати повинні бути приведені у відповідність з обсягами бюджетних асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.
( Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 414 від 27.05.2020, № 1192 від 17.11.2021 )
Форма штатного розпису (типового штатного розпису) установи затверджується Мінфіном. У разі потреби міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Мінфіном можуть установлювати форму штатного розпису для відповідної галузі. Штатний розпис установ затверджується у порядку, визначеному відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, якщо інше не передбачено законом.
( Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 15.02.2006, № 63 від 24.01.2007, № 1192 від 17.11.2021 )
29. Головні розпорядники під час розгляду отриманих кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів перевіряють:
дотримання вимог законодавства, а також вказівок щодо складання кошторисів на плановий бюджетний період;
дотримання режиму економії, включення до кошторисів бюджетних асигнувань, зумовлених характером діяльності установи;
дотримання доведених у лімітних довідках річних обсягів бюджетних асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням строків проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків бюджету та надання кредитів з бюджету протягом бюджетного періоду;
підтвердження показників розрахунками та економічними обґрунтуваннями.
( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004; в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
30. Головні розпорядники після одержання лімітних довідок подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведені плани спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення розпорядники - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я, - також зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів для складання і затвердження згідно з бюджетними призначеннями, встановленими у відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду в розрізі головних розпорядників, розпису відповідного бюджету, до якого входять:
( Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011; в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
річний розпис асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) відповідного бюджету за повною економічною класифікацією видатків бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;
річний розпис повернення кредитів до відповідного бюджету та надання кредитів з відповідного бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;
річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень за відповідними розділами бюджетної класифікації, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;
помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного бюджету та помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету та за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду;
помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду відповідного бюджету та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду відповідного бюджету за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх планів надання кредитів із загального фонду бюджету.
Зведені кошториси та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведені плани спеціального фонду, зведені плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), зведені помісячні плани використання бюджетних коштів повинні відповідати отриманим лімітним довідкам.
( Абзац сьомий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Після затвердження розписів державного та місцевих бюджетів показники зведених кошторисів та інших зведених планових документів у разі необхідності приводяться головними розпорядниками у відповідність з показниками розпису відповідного бюджету.
( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1192 від 17.11.2021 )( Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004 )
31. Мінфін надсилає Казначейству для реєстрації, обліку та виконання затверджений розпис державного бюджету.
Казначейство протягом трьох робочих днів після затвердження зазначеного розпису доводить до головних розпорядників витяги з розпису.
( Абзац другий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Показники витягів з розпису є підставою для затвердження в установленому порядку:
( Абзац пункту 31 в редакції Постанови КМ № 1192 від 17.11.2021 )
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів і помісячних планів використання бюджетних коштів - усіма розпорядниками;
( Абзац пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005 )
планів використання бюджетних коштів - одержувачами.
Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету Казначейству. Органи Казначейства доводять витяги з розпису до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих фінансових органів.
( Абзац пункту 31 в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 414 від 27.05.2020 )
Зазначений розподіл є підставою для перерахування Казначейством таких трансфертів з державного бюджету до відповідного місцевого бюджету та враховується під час складання помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету.
( Абзац пункту 31 в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 27.05.2020 )
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до відповідних органів Казначейства затверджені розписи відповідних місцевих бюджетів, а до головних розпорядників - витяги із зазначених розписів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету - розпорядниками, планів використання бюджетних коштів - одержувачами.
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів.
( Абзац пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005 )( Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004 )
32. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються керівником установи вищого рівня, за винятком випадків, зазначених у пункті 33 цього Порядку (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження).
( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 414 від 27.05.2020, № 1192 від 17.11.2021 )
33. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи окремих установ затверджуються, якщо законом не встановлено інший порядок затвердження:
( Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 414 від 27.05.2020 )
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України - Державним секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України;
( Пункт 33 доповнено підпунктом 1 згідно з Постановою КМ № 211 від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1106 від 17.07.2003; в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 477 від 27.08.2014, № 331 від 11.05.2016 )
2) міністерств за бюджетною програмою "Керівництво та управління" - державним секретарем міністерства за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерства, - керівником міністерства; територіальних органів міністерства - державним секретарем міністерства;
( Підпункт 2 пункту 33 в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 331 від 11.05.2016 )
2-1) інших центральних органів виконавчої влади за бюджетною програмою "Керівництво та управління" - їх керівниками за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом центрального органу виконавчої влади, - керівником центрального органу виконавчої влади; територіальних органів центрального органу виконавчої влади - керівником центрального органу виконавчої влади;
( Пункт 33 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012 )
3) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - головами відповідних держадміністрацій;
( Підпункт 3 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019 )( Підпункт 4 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 10.07.2019 )( Підпункт 5 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 618 від 10.07.2019 )
6) Президій національних академій наук за бюджетними програмами "Наукова і організаційна діяльність президії" - їх керівниками за погодженням з Мінфіном; за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом цих установ, - їх керівниками;
( Підпункт 6 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 391 від 07.06.2017 )( Підпункт 7 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 391 від 07.06.2017 )
7-1) бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, бюджетів районів у містах (у разі утворення районних у місті рад), - міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (районних у місті рад);
( Пункт 33 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007; в редакції Постанов КМ № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017, № 1192 від 17.11.2021 )( Підпункт 8 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ № 103 від 22.01.2005 )
9) бюджетних установ, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, - їх керівниками у разі надання таких повноважень головним розпорядником.
( Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 414 від 27.05.2020 )
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019 )
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи закладу фахової передвищої освіти, який є структурним підрозділом або відокремленим структурним підрозділом закладу вищої освіти, що не має статусу юридичної особи, підписуються керівником такого закладу, керівником його фінансового підрозділу або бухгалтерської служби, погоджуються керівником закладу вищої освіти та затверджуються головним розпорядником, якщо інше не передбачено законом.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 618 від 10.07.2019; в редакції Постанови КМ № 414 від 27.05.2020 )
Погодження може здійснюватися із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису.
( Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 764 від 07.07.2022 )
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи таких установ підписуються керівником фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012 )
Погодження з Мінфіном здійснюється із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису.
( Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 414 від 27.05.2020 )( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004 )
34. Плани використання бюджетних коштів одержувачів затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони отримують бюджетні кошти.
Погодження може здійснюватися із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом оформлення аркуша погодження із накладенням уповноваженою посадовою особою кваліфікованого електронного підпису.
( Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 764 від 07.07.2022 )( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 391 від 07.06.2017 )
35. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів (для закладів фахової передвищої та вищої освіти, що утримуються за рахунок бюджетних коштів) і штатні розписи установ, які не мають установи вищого рівня, затверджуються райдержадміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 414 від 27.05.2020, № 1192 від 17.11.2021 )
36. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.
( Абзац другий пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ № 211 від 24.02.2003 )( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004 )
37. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до кошторису, підписуються керівником установи (централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.
( Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 250 від 25.03.2009, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017, № 1192 від 17.11.2021 )
Одночасно з кошторисом затверджуються план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувачів), помісячний план використання бюджетних коштів і штатний розпис установи, включаючи структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи, а також розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до кошторису, подаються у двох примірниках, один з яких повертається такій установі, а другий залишається в установі, керівник якої затвердив кошторис.
( Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 250 від 25.03.2009, № 37 від 24.01.2011, № 1192 від 17.11.2021 )( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005 )
38. Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на плановий бюджетний період без розподілу за періодами року в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.
( Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи установ затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.
( Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005 )( Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004 )
39. У тижневий термін після затвердження штатних розписів головні розпорядники подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном.
40. Апарат Верховної Ради України, Державне управління справами, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, Центральна виборча комісія, Верховний Суд, Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Офіс Генерального прокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції та інші установи, яким затверджені бюджетні призначення і які відповідно до законодавства самостійно затверджують кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи, у тритижневий термін після затвердження розпису державного бюджету подають Мінфіну затверджені кошториси, розрахунки до них, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи.
41. Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, а також здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у сумі, що перевищує встановлені бюджетні призначення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.
( Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005 )
42. Мінфін, Держаудитслужба, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи щороку у межах своєї компетенції після прийняття відповідних бюджетів перевіряють правильність складення, затвердження і внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників спеціального фонду кошторису.
( Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 211 від 24.02.2003, № 103 від 22.01.2005, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017, № 414 від 27.05.2020 )
У разі виявлення за результатами перевірок завищених асигнувань Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи готують пропозиції щодо зменшення їх обсягів шляхом внесення у встановленому законодавством порядку змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) або головні розпорядники подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам пропозиції щодо перерозподілу таких обсягів чи здійснюють перерозподіл між розпорядниками нижчого рівня в межах бюджетної програми на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядниками, шляхом внесення змін у встановленому законодавством порядку до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзаци другий і третій пункту 42 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 414 від 27.05.2020 )( Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 37 від 24.01.2011 )
Основні вимоги щодо виконання кошторису
43. Для здійснення контролю за відповідністю бюджетних асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету, планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах спеціального фонду, зведенні показників спеціального фонду кошторису, планах використання бюджетних коштів, помісячних планах використання бюджетних коштів розпорядників бюджетним асигнуванням, затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Казначейства обліковують розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду розпорядників у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, показників планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 391 від 07.06.2017, № 1192 від 17.11.2021 )
Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я також в межах бюджетних асигнувань, затверджених планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів, за наявності витягу, доведеного органом Казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства. З цією метою розпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Зазначені показники обліковуються у відповідних органах Казначейства за місцем обслуговування розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
( Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017 )
Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства.
( Абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 217 від 21.03.2012, № 391 від 07.06.2017 )
У разі невідповідності кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів витягу, отриманому від відповідних органів Казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.
( Абзац четвертий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005 )
Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, інші комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на плановий бюджетний період з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України. До кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв".
( Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 63 від 24.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 37 від 24.01.2011, № 391 від 07.06.2017, № 618 від 10.07.2019, № 1192 від 17.11.2021 )( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004 )
44. Здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету без затверджених у встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів припиняється через 30 календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів.
( Абзац перший пункту 44 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 22.01.2005 )
До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету є проекти зазначених кошторисів і планів (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), засвідчені підписами керівника установи та керівника її фінансового підрозділу або бухгалтерської служби.
( Абзац другий пункту 44 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 250 від 25.03.2 009, № 217 від 21.03.2012 )
Після закінчення 30-денного терміну органи Казначейства здійснюють операції з розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів бюджету тільки відповідно до затверджених та зареєстрованих у обліку відповідних органів Казначейства кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац третій пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005 )
45. У разі коли бюджетний розпис на плановий бюджетний період не затверджено в установлений законодавством строк, в обов’язковому порядку затверджується тимчасовий розпис бюджету на відповідний період та подається відповідному органу Казначейства для доведення витягів з тимчасового розпису бюджету головним розпорядникам. Головний розпорядник доводить витяги з тимчасового розпису бюджету відповідальним виконавцям, розпорядникам нижчого рівня. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх внесення), а заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я також тимчасові плани використання бюджетних коштів і тимчасові помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються. Одержувачі складають на зазначений період тимчасові плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони одержують такі кошти. Штатні розписи бюджетних установ затверджуються в установленому порядку у місячний строк з початку бюджетного періоду.
( Абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 250 від 25.03.2009, № 37 від 24.01.2011, № 1192 від 17.11.2021 )
Під час складання на плановий бюджетний період розписів відповідних бюджетів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами відповідних бюджетів та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів. На суму власних надходжень і відповідних видатків, які здійснені згідно з тимчасовими кошторисами та не заплановані в розписі, оформляється довідка про зміни до кошторису в частині спеціального фонду.
( Абзац другий пункту 45 в редакції Постанови КМ № 549 від 29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011, № 1192 від 17.11.2021 )
46. Розпорядники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, планом асигнувань загального фонду бюджету, планом надання кредитів із загального фонду бюджету та планом спеціального фонду відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України. Розпорядники - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі також відповідно до плану використання бюджетних коштів і помісячного плану використання бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 154 від 15.02.2006; в редакції Постанов КМ № 37 від 24.01.2011, № 414 від 27.05.2020 )
Розпорядники беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до такого фонду (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо інше не передбачено законодавством.
( Пункт 46 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 37 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1192 від 17.11.2021 )
Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом бюджетного періоду, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у поточному році.
У разі скорочення бюджетних асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів.
( Абзац пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 549 від 29.04.2004, № 103 від 22.01.2005, № 37 від 24.01.2011 )
У разі прийняття Мінфіном рішення про внесення змін до розпису за результатами місячного звіту відповідно до частини першої статті 54 Бюджетного кодексу України розпорядники повинні забезпечити приведення обсягів бюджетних зобов'язань у відповідність з таким розписом.
( Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 211 від 24.02.2003; в редакції Постанови КМ № 37 від 24.01.2011 )
47. Зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться у разі:
виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету;
( Абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012 )
передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;
( Абзац третій пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1192 від 17.11.2021 )
прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;
прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);
( Абзац п’ятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 1192 від 17.11.2021 )( Абзац шостий пункту 47 виключено на підставі Постанови КМ № 414 від 27.05.2020 )
прийняття рішення про передачу нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;
прийняття рішення про скорочення видатків бюджету або надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому на бюджетний період;