Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Національний банк України Постанова від 15.08.2019 №107
Остання редакція від 17.10.2019. Внесення змін (постанова від 11.10.2019 N 121 /v0121500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.08.2019

Номер 107

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2019 № 107
Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 11.10.2019 )
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2019 року, крім:
1) підпункту 1 пункту 2 та підпункту 1 пункту 6 Змін, які набирають чинності з 25 жовтня 2019 року;
2) підпунктів 1, 3 та 5 пункту 5, підпункту 3 та абзаців другого , четвертого підпункту 4 пункту 6 Змін, які набирають чинності з 13 січня 2020 року.
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 11.10.2019 )
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2019 № 107
ЗМІНИ
до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
1. У розділі I:
1) в абзаці восьмому пункту 2 слова "пункти приймання готівки" замінити словами "пункти надання фінансових послуг";
2) пункт 4 після підпункту 36 доповнити новим підпунктом 36-1 такого змісту:
"36-1) уповноважений банк - банк, щодо якого Правління Національного банку прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку відповідно до вимог Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами);";
3) у пункті 13:
у підпункті 7 слова "іншим банкам (філіям, відділенням) на договірних умовах для обов'язкового подальшого їх вивезення цими банками (філіями, відділеннями) до Національного банку" замінити словами "уповноваженим банкам, іншим банкам (філіям, відділенням) на договірних умовах для обов'язкового подальшого їх вивезення уповноваженими банками/банками (філіями, відділеннями) до Національного банку";
підпункт 8 після слів "придбання її в" доповнити словами "уповноважених банках,";
4) в абзаці двадцять дев'ятому пункту 14 слово "здійсненими" замінити словами "включаючи здійснені";
5) розділ після пункту 14 доповнити новим пунктом 14-1 такого змісту:
"14-1. Банк має право зберігати:
1) розмінну монету в передсховищі банку (філії, відділення) в опломбованих мішечках у шафах/сейфах/стелажах, що замикаються. Обов'язки щодо зберігання розмінної монети в межах передсховища банку (філії, відділення) наказом по банку покладаються на відповідальних осіб сховища;
2) цінності, які обліковуються за рахунками позабалансового обліку, у передсховищі банку (філії, відділення) у шафах/сейфах/стелажах, що замикаються. Обов'язки щодо зберігання позабалансових цінностей у межах передсховища банку (філії, відділення) наказом по банку покладаються на відповідальних осіб сховища.";
6) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов'язки щодо зберігання цінностей у сховищі, передсховищі та/або сейфах, що використовуються як сховища, та виконання операцій з ними.
Банк має право призначати відповідальною особою сховища одного працівника, якщо сума залишків цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат протягом шести місяців.
Банк має право самостійно визначати кількість відповідальних осіб сховища за умови обов'язкового укладення банком зі страховою компанією договору страхування цінностей, що зберігаються в сховищі/передсховищі/сейфі банку (філії, відділення), якщо сума залишків цінностей не перевищує 100 мінімальних заробітних плат протягом шести місяців.
Стаж роботи в банківській системі працівників, які входять до складу відповідальних осіб сховища банку або філії, становить не менше ніж один рік, а відділень банку - не менше ніж три місяці.
Відповідальні особи сховища не призначаються, якщо завантаження/розвантаження депозитних систем, АТМ-сейфів, ПТКС та інших платіжних пристроїв здійснюється тільки підрозділом інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банку або юридичною особою, яка надає банкам послуги з інкасації на підставі отриманої від Національного банку ліцензії. Матеріальна відповідальність установлюється Положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій або відповідними господарськими договорами на послуги з інкасації.".
2. У розділі II:
1) у другому реченні пункту 44 цифри та слова "100, 200 та 500 грн" замінити цифрами та словами "200, 500 та 1000 грн";
2) в абзаці другому пункту 45 слово "- неповними" замінити словами "або вилучені з обігу - неповними мішечками (по одному за кожним номіналом)".
3. У розділі IV:
1) пункт 56 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний банк здійснює контроль за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот. Під час оцінки якості придатних до обігу банкнот банку (філії, відділення) допускається відхилення в межах 10% у разі віднесення банкнот до іншої категорії якості. Національний банк за результатами перевірки якості сортування придатних до обігу банкнот складає акт, у якому відображає дані щодо якості сортування з докладним описом невідповідностей.";
2) пункт 70 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Розмінні монети, що вилучаються Національним банком з обігу, належать до категорії зношених та пакуються окремо за кожним номіналом.".
У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим.
4. У розділі V:
1) у пункті 93:
абзац перший після слів "Національним банком" доповнити словами "/уповноваженим банком";
підпункт 1 доповнити словами "/код уповноваженого банку";
2) у пункті 100 цифри "III" замінити цифрою "V".
5. У розділі VI:
1) у підпункті 10 пункту 104 слова "і код" виключити;
2) у третьому реченні пункту 106 слова "згідно з карткою зразків підписів" виключити;
3) підпункт 6 пункту 124 виключити;
4) абзац другий підпункту 1 пункту 140 викласти в такій редакції: "юридичною особою на уповноважену особу;";
5) в абзаці третьому пункту 141 слова "та код" виключити.
6. У додатках до Інструкції:
1) пункт 2 додатка 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) 1000 гривень - дві смуги: одна чорного та одна червоного кольору.";
2) примітку "***" додатка 8 після слів "(назва відділу)" доповнити словами ", уповноважені банки";
3) у додатку 9 слова "Код банку отримувача**_________ " виключити;
4) у додатку 18:
у колонці 2 рядка 8 слово "отримувача" виключити;
у колонці 3:
у рядку 8 слово "отримувача" виключити;
третє речення рядка 17 доповнити словами ", супровідному документі на інкасацію банкоматів";
четверте речення рядка 18 доповнити словами ", супровідному документі на інкасацію банкоматів".
Директор
Департаменту грошового обігу

В. Зайвенко
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України


С. Холод
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.08.2019 № 107
Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2019 року, крім:
1) підпункту 1 пункту 2 та підпункту 1 пункту 6 Змін, які набирають чинності з 25 жовтня 2019 року;
2) підпунктів 1, 3 та 5 пункту 5, підпункту 3 та абзаців другого , четвертого підпункту 4 пункту 6 Змін, які набирають чинності з 13 січня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.08.2019 № 107
ЗМІНИ
до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
1. У розділі I:
1) в абзаці восьмому пункту 2 слова "пункти приймання готівки" замінити словами "пункти надання фінансових послуг";
2) пункт 4 після підпункту 36 доповнити новим підпунктом 36-1 такого змісту:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!