Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова від 24.05.2018 №54

Національний банк України Постанова від 24.05.2018 №54
Остання редакція від 24.05.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 24.05.2018

Номер 54

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.05.2018 № 54
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" , на виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України та з метою удосконалення порядку ведення суб'єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" такі зміни:
1) пункт 1 після слів "в Україні" доповнити словами "(далі - Положення про ведення касових операцій)";
2) після пункту 1 доповнити постанову двома новими пунктами 1-1 та 1-2 такого змісту:
"1-1. Суб'єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 (зі змінами).
1-2. Суб'єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно):
1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;
2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.".
2. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, що додаються.
3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної казначейської служби України

Міністр фінансів України


М.В. Продан

Т.Я. Слюз

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.05.2018 № 54
ЗМІНИ
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
1. У пункті 3 розділу І:
1) підпункти 13, 14 після слова "витрат" доповнити словами "/книга обліку доходів" у відповідних відмінках та числах;
2) підпункт 18 викласти в такій редакції:
"18) оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;".
2. У розділі ІІ:
1) пункти 7, 11 викласти в такій редакції:
"7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:
1) із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;
2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).";
"11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.
Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій).
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Суб'єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:
1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;
2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;
3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.";
2) в абзаці другому пункту 15 слова "Підприємство здійснює" замінити словами "Підприємство має право здійснювати";
3) в абзаці першому пункту 19 слова "суб'єктам господарювання" замінити словами "суб'єктами господарювання підзвітним особам".
3. У пункті 29 розділу ІІІ:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
"Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є: ";
2) підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;".
4. Абзац другий пункту 44 розділу IV після слів "на підставі укладеної" доповнити словами "між установами/підприємствами".
5. Пункт 52 розділу V викласти в такій редакції:
"52. Державна казначейська служба України та розпорядники й одержувачі бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України, самостійно визначають порядок установлення ліміту каси. Строки здавання готівки з кас Державної казначейської служби України та розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України, установлюються відповідно до вимог пункту 48 розділу V цього Положення.".
Директор Департаменту
грошового обігу

В.П. Зайвенко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.05.2018 № 54
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.