Про затвердження Змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Постанова від 24.05.2017 №40

Національний банк України Постанова від 24.05.2017 №40
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 24.05.2017

Номер 40

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.05.2017 № 40
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
Про затвердження Змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1054/19792 (зі змінами) (далі - Положення № 281), що додаються.
2. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О.В.), Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) до дня набрання чинності цією постановою привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань надання банкам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
3. Надання банкам України, філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на підставі документів, що надійшли до Національного банку України до 14 червня 2017 року (включно), здійснюється Національним банком України згідно з вимогами Положення № 281, без урахування змін, затверджених цією постановою.
4. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
6. Постанова набирає чинності з 15 червня 2017 року.
В. о. ГоловиЯ.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.05.2017 № 40
ЗМІНИ
до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
1. Розділ І після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:
"1.3. Копії документів, що подаються до Національного банку для отримання генеральної ліцензії (дубліката генеральної ліцензії) згідно з вимогами розділів III - V цього Положення, мають засвідчуватися банком у встановленому законодавством України порядку.
Банк здійснює оплату за розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії (щодо видачі дубліката генеральної ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком.
Послуга за цим Положенням є наданою, а плата за розгляд пакета документів для отримання генеральної ліцензії (за видачу дубліката генеральної ліцензії) не підлягає поверненню, якщо після розгляду пакета документів Національним банком було прийняте рішення про надання чи відмову в наданні банку генеральної ліцензії (про видачу чи відмову у видачі дубліката генеральної ліцензії) або якщо пакет документів щодо надання генеральної ліцензії (видачі дубліката генеральної ліцензії) було повернуто заявнику згідно з цим Положенням".
У зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6 уважати відповідно пунктами 1.4 - 1.7.
2. У розділі III:
1) пункт 3.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"в) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії";
2) пункт 3.3 виключити.
3. У розділі IV:
1) абзац другий пункту 4.1 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
"Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 3.2 розділу III цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
2) банк не відповідає умовам пункту 3.1 розділу III цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
3) банк надіслав клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку";
2) у пункті 4.3 слова "номерному бланку Національного банку із засвідченням підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку" замінити словами "пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку";
3) у пункті 4.4 слова "номерному бланку" замінити словами "пронумерованому бланку генеральної ліцензії";
4) у пункті 4.5:
в абзаці першому слова "та представлення копії платіжного доручення, що підтверджує оплату за надання генеральної ліцензії" виключити;
абзац другий виключити;
5) у пункті 4.6:
в абзаці сьомому слова "копії документів" замінити словами "документи (їх копії)";
пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
"копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим;
абзаци дев'ятий, сімнадцятий викласти в такій редакції:
"Банк подає до Національного банку документи, передбачені абзацами п'ятим - восьмим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, з дотриманням вимог абзацу першого пункту 1.3 розділу I цього Положення";
"у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4.6 розділу IV цього Положення, відповідно до переліку, зазначеного в абзацах п'ятому, шостому, восьмому пункту 4.6 розділу IV цього Положення, та відповідності його умовам абзаців десятого - п'ятнадцятого пункту 4.6 розділу IV цього Положення";
абзац вісімнадцятий після слова "сьомому" доповнити словом ", восьмому";
абзац дев'ятнадцятий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
"Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 4.6 розділу IV цього Положення, - протягом 15 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
2) банк не відповідає умовам пункту 4.6 розділу IV цього Положення - протягом 15 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку;
3) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку".
4. Положення доповнити новим розділом такого змісту:
"V. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані банком для отримання дубліката генеральної ліцензії
1. Національний банк видає банку дублікат генеральної ліцензії в разі втрати або значного пошкодження генеральної ліцензії, унаслідок якого вона стає непридатною для користування, на підставі відповідного клопотання та пакета документів, що подається банком згідно з вимогами розділу V цього Положення.
2. Банк у разі виявлення втрати генеральної ліцензії зобов'язаний невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) письмово повідомити про це Національний банк.
Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії в разі її втрати звертається до Національного банку та подає такі документи:
1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 8);
2) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.
Банк протягом 10 робочих днів із дня подання до Національного банку клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії зобов'язаний опублікувати оголошення про втрату генеральної ліцензії в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та у строк, що не перевищує трьох днів із дня публікації, надіслати Національному банку примірник/копію такої публікації.
3. Банк для отримання дубліката генеральної ліцензії внаслідок її значного пошкодження звертається до Національного банку та подає такі документи:
1) клопотання про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (додаток 8);
2) пошкоджену генеральну ліцензію;
3) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів з видачі дубліката генеральної ліцензії.
4. Національний банк протягом 10 робочих днів із дня надходження пакета документів від банку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення, або відповідно до переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення.
Національний банк повертає пакет документів банку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення, якщо:
1) у пакеті документів немає хоча б одного документа з переліку, зазначеного в підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу V цього Положення (у разі втрати генеральної ліцензії), або з переліку, зазначеного в підпунктах 1 - 3 пункту 3 розділу V цього Положення (у разі значного пошкодження генеральної ліцензії), - протягом 10 робочих днів із дня надходження відповідного пакета документів від банку;
2) від банку надійшло клопотання про повернення пакета документів без розгляду - протягом п'яти робочих днів із дня надходження відповідного клопотання від банку.
5. Національний банк приймає рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії протягом 10 робочих днів з моменту встановлення повноти поданого на розгляд пакета документів.
6. У разі прийняття Національним банком рішення про видачу дубліката генеральної ліцензії генеральна ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, визнається такою, що втратила чинність, про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації генеральних ліцензій.
7. Національний банк у разі прийняття відповідного рішення оформляє банку дублікат генеральної ліцензії на пронумерованому бланку генеральної ліцензії Національного банку за підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, який засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.
У дублікаті генеральної ліцензії зберігаються попередній текст генеральної ліцензії, номер генеральної ліцензії, дата її видачі, реєстраційний номер. На дублікаті генеральної ліцензії робиться відмітка "Дублікат".
8. Національний банк передає належним чином оформлений дублікат генеральної ліцензії під підпис уповноваженому представникові банку на підставі належним чином оформленої довіреності (крім голови правління банку).
9. Національний банк має право відмовити у видачі дубліката генеральної ліцензії, якщо:
1) документи, подані банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, не відповідають вимогам цього Положення;
2) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, недостовірна;
3) інформація в документах, поданих банком для видачі дубліката генеральної ліцензії, неповна;
4) банк не виконав вимог, установлених абзацом п'ятим пункту 2 розділу V цього Положення".
5. У додатках до Положення:
1) у додатку 1 слова та літеру "документ, що зазначений у підпункті "б" замінити словами та літерами "документи, що зазначені в підпунктах "б", "в";
2) у додатку 4 слова "документи, що зазначені в абзаці шостому" замінити словами "документи, що зазначені в абзацах шостому, восьмому";
3) у додатку 5 слова "документи, що зазначені в абзаці сьомому" замінити словами "документи, що зазначені в абзацах сьомому, восьмому";
4) додаток 7 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Додаток: розпорядження Національного банку України від _________ № _____- на ___ арк.";
6. Положення доповнити новим додатком 8 (додається).
7. У тексті Положення та додатках до нього слова "або фінансуванню тероризму" замінити словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Директор
Департаменту методології

Н.В. Іваненко
ПОГОДЖЕНО

Заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова
"Додаток 8
до Положення про порядок надання
банкам і філіям іноземних банків
генеральних ліцензій на здійснення
валютних операцій
(підпункт 1 пункту 2 розділу V)
КЛОПОТАННЯ
про видачу дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.05.2017 № 40
Про затвердження Змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1054/19792 (зі змінами) (далі - Положення № 281), що додаються.
2. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О.В.), Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) до дня набрання чинності цією постановою привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань надання банкам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
3. Надання банкам України, філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на підставі документів, що надійшли до Національного банку України до 14 червня 2017 року (включно), здійснюється Національним банком України згідно з вимогами Положення № 281, без урахування змін, затверджених цією постановою.
4. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
6. Постанова набирає чинності з 15 червня 2017 року.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!