• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Положення від 30.08.2016 № 378 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 30.08.2016
 • Номер: 378
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Положення
 • Дата: 30.08.2016
 • Номер: 378
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.08.2016 № 378
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 32 від 17.03.2020 )
Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України
( Назва в редакції Постанови Національного банку № 105 від 03.10.2018 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 105 від 03.10.2018 )
Відповідно до статтей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" , на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, з метою створення та врегулювання роботи єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб як клієнтів комерційних банків для отримання послуг на Єдиному державному порталі адміністративних послуг або від суб'єктів надання адміністративних послуг Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про Систему BankID Національного банку України, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 105 від 03.10.2018 )
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.08.2016 № 378
(у редакції
постанови Правління
Національного банку України
03.10.2018 № 105
)
ПОЛОЖЕННЯ
про систему BankID Національного банку України
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок функціонування національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - Система BankID Національного банку), порядок підключення, зупинення та відновлення роботи абонентів Системи BankID Національного банку, порядок передачі ідентифікаційних даних в Системі BankID Національного банку.
2. Вимоги цього Положення поширюються на відносини, що виникають у абонентів та користувачів Системи BankID Національного банку щодо використання Системи BankID Національного банку.
3. Терміни у цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) абонент-ідентифікатор - банк України, який є абонентом Системи BankID Національного банку та безпосередньо виконує функції ідентифікації, автентифікації та верифікації клієнтів (банку), які є користувачами Системи BankID Національного банку;
2) абонент - надавач послуг - орган державної влади, орган місцевого самоврядування або інший суб'єкт надання адміністративних послуг, банк України та інша фінансова установа, юридична особа, які здійснюють дистанційну ідентифікацію користувачів Системи BankID Національного банку з подальшим її використанням;
3) абонент Системи BankID Національного банку (далі - Абонент) - абонент-надавач послуг або абонент-ідентифікатор;
4) абонентський вузол Системи BankID Національного банку (далі - абонентський вузол) - комплекс програмно-технічних засобів, установлений у Абонента та призначений для забезпечення обміну інформацією між Абонентами через Систему BankID Національного банку;
5) автоматизована система банку - комплекс програмно-технічних засобів, спрямований на автоматизацію банківської діяльності;
6) автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи;
7) адміністратор абонентського вузла - працівник (и) Абонента, який (і) відповідає (ють) за забезпечення функціонування абонентського вузла Системи BankID Національного банку;
8) головний адміністратор центрального вузла Системи BankID Національного банку (далі - головний адміністратор) - працівник Національного банку, на якого покладаються обов'язки виконання функцій головного адміністратора центрального вузла Системи BankID Національного банку;
9) дані - інформація, надана у формі, придатній для її оброблення електронними засобами;
10) дистанційна ідентифікація - процес розпізнавання фізичної особи абонентами - надавачами послуг із підтвердженням успішної автентифікації користувача Системи BankID Національного банку абонентом-ідентифікатором;
11) Єдиний договір - Публічна пропозиція Національного банку України (далі - Національний банк) на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком, що розміщена на сторінці офіційного Інтернет - представництва Національного банку;
12) користувач Системи BankID Національного банку (далі - Користувач) - фізична особа, яка ініціювала електронний запит на дистанційну ідентифікацію через Систему BankID Національного банку. Користувач є суб'єктом персональних даних та користується послугами абонента-ідентифікатора Системи BankID Національного банку;
13) організаційна структура Системи BankID Національного банку - це сукупність суб'єктів, їх функцій, прав та обов'язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час передачі ідентифікаційних даних та забезпечення діяльності Системи BankID Національного банку;
14) портал послуг - веб-сайт, веб-сторінка або веб-портал абонента - надавача послуг, на якому ініціюється електронний запит на ідентифікацію;
15) специфікація взаємодії з Системою BankID Національного банку (далі - специфікація взаємодії) - акт Національного банку, який визначає технічні параметри інформаційної взаємодії між Абонентами, розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку та на веб-сторінці центрального вузла Системи BankID Національного банку (https://id.bank.gov.ua/). У специфікації взаємодії визначаються методи та протоколи інформаційної взаємодії, вимоги до захисту в системі та інші технічні параметри;
16) центральний вузол Системи BankID Національного банку (далі - центральний вузол) - комплекс програмно-технічних засобів, установлений в Національному банку та призначений для забезпечення обміну інформацією між Абонентами;
17) електронний запит на ідентифікацію - складова частина дистанційної ідентифікації в електронному вигляді, яку ініціює Користувач на порталі абонента - надавача послуг;
18) електронне підтвердження ідентифікації - складова частина дистанційної ідентифікації - інформація у вигляді електронної анкети, яка формується відповідно до вимог специфікації взаємодії та містить ідентифікаційні дані Користувача;
19) Юридичні особи - юридичні особи всіх форм власності, що не є банками та іншими фінансовими установами, суб'єктами надання адміністративних послуг.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про адміністративні послуги", "Про банки і банківську діяльність", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", Порядком ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 13 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 556), Єдиним договором.
4. Абонентами Системи BankID Національного банку мають право бути:
1) суб'єкти надання адміністративних послуг;
2) банки та інші фінансові установи України;
3) Юридичні особи, зазначені у підпункті 19 пункту 3 цього Положення.
5. Користувачі мають право отримати при використанні Системи BankID Національного банку такі послуги:
1) адміністративні послуги на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (далі - Портал); послуги від суб'єктів надання адміністративних послуг;
2) послуги доступу Користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади;
3) послуги доступу Користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем органів місцевого самоврядування;
4) послуги банків та інших фінансових установ України;
5) послуги доступу Користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем (ресурсів) Юридичних осіб;
6) послуги Юридичних осіб, які вони мають право надавати.
6. Банк, інша фінансова установа, використовує Систему BankID Національного банку для ідентифікації та верифікації клієнтів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами суб'єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання та нагляд за цією фінансовою установою відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" .
7. Відносини між Національним банком та Абонентами щодо користування Системою BankID Національного банку регулюються умовами Єдиного договору.
8. Абоненти-ідентифікатори зобов'язані забезпечити:
1) повноту, достовірність і актуальність надання електронних підтверджень ідентифікації Користувачів;
2) безперебійну роботу власних автоматизованих систем, якими здійснюється дистанційна ідентифікація Користувачів.
II. Організаційна структура Системи BankID Національного банку, функції її служб та адміністраторів вузлів
9. Суб'єктами взаємовідносин в Системі BankID Національного банку є:
1) Абоненти;
2) Користувачі;
3) центральний вузол Системи BankID Національного банку;
4) абонентські вузли абонентів - надавачів послуг Системи BankID Національного банку;
5) абонентські вузли абонентів-ідентифікаторів Системи BankID Національного банку.
10. Національний банк здійснює такі основні організаційно-технологічні функції Системи BankID Національного банку:
1) укладання, ведення та припинення Єдиного договору;
2) розробку та впровадження системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банків України для отримання клієнтами банків послуг;
3) забезпечення роботи Системи BankID Національного банку: супроводження, експлуатацію та технічне обслуговування Системи BankID Національного банку;
4) реєстрацію і підтримку взаємодії абонентських вузлів;
5) статистичний облік електронних запитів на ідентифікацію та електронних підтверджень ідентифікації Абонентів;
6) ведення файлів журналів, їх захист від руйнування;
7) організаційно-методологічне управління, пов'язане з функціонуванням і розвитком Системи BankID Національного банку.
11. Центральний вузол Системи BankID Національного банку забезпечує взаємодію абонентських вузлів абонентів - надавачів послуг та абонентів-ідентифікаторів Системи BankID Національного банку.
12. Абонент - надавач послуг та абонент-ідентифікатор зобов'язані виконувати організаційно-технологічні функції із забезпечення роботи власного абонентського вузла.
13. Головний адміністратор центрального вузла зобов'язаний виконувати такі функції:
1) контролювати роботу центрального вузла Системи BankID Національного банку;
2) супроводжувати інформаційне забезпечення роботи Системи BankID Національного банку, інформувати Абонентів про контактні дані координаторів та адміністраторів абонентських вузлів інших Абонентів;
3) взаємодіяти з адміністраторами вузлів усіх рівнів щодо виконання умов специфікацій взаємодії абонентських вузлів;
4) підключати, зупиняти використання, відновлювати роботу та відключати абонентські вузли;
5) інформувати адміністраторів абонентських вузлів про підключення, зупинення використання, відновлення роботи та відключення абонентських вузлів;
6) надавати консультативну допомогу у разі надходження запитів від адміністраторів абонентських вузлів;
7) збирати та узагальнювати інформацію про невиконання Абонентами вимог цього Положення та/або вимог специфікацій взаємодії.
14. Адміністратори абонентських вузлів зобов'язані протягом трьох годин в робочий час або протягом 48 (сорока восьми) годин у неробочий час інформувати головного адміністратора про виникнення позаштатних ситуацій у роботі вузла, невідповідність роботи Системи BankID Національного банку в цілому та (або) окремих її частин, абонентських вузлів вимогам цього Положення та вимогам специфікацій взаємодії.
15. Адміністратори абонентських вузлів зобов'язані виконувати такі функції:
1) здійснювати організацію роботи власного абонентського вузла;
2) взаємодіяти з адміністраторами вузлів усіх рівнів Системи BankID Національного банку;
3) супроводжувати інформаційне забезпечення власного абонентського вузла;
4) контролювати зберігання технологічної інформації, що документує роботу власного абонентського вузла відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань інформатизації та інформаційних технологій;
5) надавати технологічну інформацію головному адміністраторові в разі надходження відповідних запитів.
III. Умови приєднання до Системи BankID Національного банку
16. Абоненти мають право приєднатися до Системи BankID Національного банку відповідно до умов цього Положення, Єдиного договору та специфікацій взаємодії. Відключення від Системи BankID Національного банку та припинення надання послуг Національним банком здійснюються відповідно до цього Положення та Єдиного договору.
17. Абоненти мають право отримувати доступ до Системи BankID Національного банку через мережу Інтернет після налаштування зазначених вимог захисту інформації та реалізації методів і порядку взаємодії, визначених у специфікації взаємодії.
18. Абонент зобов'язаний для підключення до Системи BankID Національного банку подати до Національного банку заявку про намір підключення абонентського вузла до Системи BankID Національного банку України за формою, наведеною в додатку до цього Положення (далі - Заявка), та документи, визначені в пункті 24 розділу III цього Положення.
19. Абонент має право підключати до Системи BankID Національного банку декілька абонентських вузлів. Абонент зобов'язаний для підключення кожного з абонентських вузлів подати окрему Заявку.
20. Національний банк веде облік Заявок від Абонента за кожним абонентським вузлом.
21. Національний банк приймає та перевіряє Заявку протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із дати отримання Заявки. В окремих випадках строк перевірки Заявки може бути подовжено Національним банком із інформуванням Абонента причин такого подовження.
Національний банк анулює Заявку, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів із планової дати початку тестування, вказаної у заявці, Абонент не підключить абонентський вузол до тестового комплексу центрального вузла системи BankID Національного банку та не проведе пробне тестування згідно специфікації взаємодії.
Абонент повинен подати повторну Заявку для підтвердження наміру про підключення у разі анулювання Заявки Національним банком із причини відсутності тестування.
22. Національний банк має право після перевірки Заявки:
1) погодити Заявку;
2) не погодити Заявку. У такому випадку Національний банк повідомляє Абонента про причини непогодження Заявки.
23. Абонент зобов'язаний до початку роботи в Системі BankID Національного банку виконати всі вимоги щодо технічної взаємодії, зазначені в специфікації взаємодії, та провести тестування взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом. Абонент зобов'язаний надати логотип для розміщення на тестовій та головній сторінці Системи BankID Національного банку. Логотип та найменування абонентського вузла мають відповідати найменуванню заголовка веб-сторінки цього абонентського вузла.
24. Абонент для початку роботи в Системі BankID Національного банку подає до Національного банку Заяву про приєднання до умов Єдиного договору за формою, наведеною в Додатку № 1 до Єдиного договору, Повідомлення про готовність до підключення до системи BankID Національного банку України за формою, наведеною в додатку № 3 до Єдиного договору (далі - повідомлення про готовність), а також пакет документів, визначений законодавством України та Єдиним договором.
Повідомлення про готовність подається Абонентом за умови виконання вимог пункту 23 розділу III цього Положення.
25. Національний банк здійснює акцептування наданої Абонентом Заяви про приєднання до Єдиного договору у порядку, визначеному Єдиним договором.
26. Дата набрання чинності Єдиним договором у частині послуг, які надаються Національним банком, визначається Єдиним договором відповідно до цього Положення.
27. Абонент для початку роботи додаткового абонентського вузла в Системі BankID Національного банку в межах діючого Єдиного договору зобов'язаний виконати умови пункту 24 розділу III цього Положення для додаткового абонентського вузла та надати повідомлення про готовність із зазначенням оновленого переліку вузлів Абонента.
28. Абонент зобов'язаний, у разі зміни протягом дії Єдиного договору будь-яких даних, указаних Абонентом у повідомленні про готовність, надати оновлений перелік абонентських вузлів за формою, наведеною в додатку № 3 до Єдиного договору протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту набуття чинності таких змін.
29. Абонент зобов'язаний повідомляти та отримувати згоду Користувача про мету обробки та обробку його персональних даних згідно Закону України 'Про захист персональних даних", а саме: про збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передавання), знеособлення, знищення персональних даних, із використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
30. Національний банк має право прийняти рішення про тимчасове зупинення використання Системи BankID Національного банку без розірвання Єдиного договору (із повідомленням Абонента про тимчасове зупинення) з:
1) Абонентом - у разі порушення ним вимог цього Положення, специфікацій взаємодії;
2) абонентом - надавачем послуг, який має більше одного порталу послуг, - у разі порушення ним вимог цього Положення, специфікацій взаємодії, Єдиного договору на будь-якому з порталів послуг.
31. Адміністратор абонентського вузла зобов'язаний для відновлення використання Системи BankID Національного банку повідомити головного адміністратора про усунення порушень.
32. Національний банк розміщує інформацію про підключення, відключення, тимчасове зупинення та відновлення використання абонентських вузлів Абонента Системи BankID Національного банку на веб-сторінці Системи BankID Національного банку (https://id.bank.gov.ua/).
33. Припинення надання послуг, передбачених цим Положенням, та/або розірвання Єдиного договору здійснюється Національним банком відповідно до Єдиного договору.
IV. Порядок користування Системою BankID Національного банку
34. Користувач для отримання послуги на порталі послуг зобов'язаний обрати дистанційну ідентифікацію через Систему BankID Національного банку.
35. Абонент - надавач послуг зобов'язаний надсилати електронні запити на ідентифікацію Користувача в Системі BankID Національного банку з порталу послуг абонента - надавача до абонента-ідентифікатора в електронному вигляді.
36. Система BankID Національного банку спрямовує Користувача після його вибору способу ідентифікації на веб-сторінку центрального вузла Системи BankID Національного банку (https://id.bank.gov.ua/).
37. Користувач має право обирати абонента-ідентифікатора на веб-сторінці центрального вузла Системи BankID Національного банку (https://id.bank.gov.ua/).
38. Система BankID Національного банку після вибору Користувачем абонента-ідентифікатора перенаправляє Користувача на сторінку сервісу автентифікації абонента-ідентифікатора.
39. Абонент-ідентифікатор зобов'язаний із метою дистанційної ідентифікації Користувача через Систему BankID Національного банку отримати від Користувача згоду на обробку, передавання його персональних даних та дозвіл на надання відомостей про наявність банківського рахунку абонентові - надавачу послуг. Згода та дозвіл Користувача можуть бути включені до договору між абонентом-ідентифікатором та Користувачем.
40. Користувач має право надати згоду на передавання персональних даних на підставі звернення, яке формується на сторінці абонента-ідентифікатора шляхом проходження автентифікації.
41. Користувач на сторінці сервісу автентифікації абонента-ідентифікатора зобов'язаний увести логін-пароль або виконати інші дії, передбачені автоматизованою системою абонента-ідентифікатора для проведення автентифікації.
42. Користувач має право підтвердити перелік даних, які будуть передані на портал послуг абонента - надавача послуг або відмовити в передаванні переліку даних, тим самим відмовившись від користування Системою BankID Національного банку.
43. Абонент - надавач послуг зобов'язаний визначати перелік полів електронної анкети в межах вимог специфікації взаємодії.
44. Абонент-ідентифікатор зобов'язаний після успішного проходження Користувачем процедури автентифікації та перед передаванням електронного підтвердження ідентифікації з інформацією про Користувача через Систему BankID Національного банку накласти на таке електронне підтвердження ідентифікації електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис), що за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки), та після підписання зашифрувати електронне підтвердження ідентифікації згідно з вимогами, зазначеними у специфікації взаємодії.
45. Система BankID Національного банку відповідно до специфікації взаємодії забезпечує передавання електронних запитів на ідентифікацію і підписаних, зашифрованих електронних підтверджень ідентифікації між Абонентами.
46. Система BankID Національного банку веде облік електронних запитів на ідентифікацію та електронних підтверджень ідентифікації за кількістю, без доступу до їх змісту, збирання, збереження, архівування та оброблення.
47. Абонент - надавач послуг має право отримати дані Користувача з електронного підтвердження ідентифікації в автоматизованій системі абонента - надавача послуг, у якій цей Користувач створив запит на дистанційну ідентифікацію через Систему BankID Національного банку.
V. Статистика Системи BankID Національного банку
48. Система BankID Національного банку виконує такі статистичні функції:
1) забезпечує ведення статистики роботи в Системі BankID Національного банку щодо проходження електронних запитів на ідентифікацію та електронних підтверджень ідентифікації;
2) зберігає інформацію про електронні запити на ідентифікацію та їх підтвердження, що пройшли через центральний вузол Системи BankID Національного банку, без доступу до їх змісту та без збереження їх вмісту;
3) визначає електронний запит на ідентифікацію або його підтвердження, під час оброблення якого зафіксована помилка, тип помилки;
4) фіксує факт проходження електронних запитів на ідентифікацію та їх підтверджень через центральний вузол Системи BankID Національного банку;
5) надає Абонентам інформацію (за потреби) з файлів журналу про проходження їх електронних запитів на ідентифікацію та електронних підтверджень ідентифікації під час користування Системою BankID Національного банку.
49. Національний банк ураховує передавання електронного підтвердження ідентифікації успішним для обліку в статистиці, якщо підписане та зашифроване абонентом-ідентифікатором електронне підтвердження ідентифікації пройшло через центральний вузол Системи BankID Національного банку в напрямку абонента - надавача послуг.
VI. Порядок розрахунків під час користування Системою BankID Національного банку
50. Національний банк має право встановлювати комісію за користування Системою BankID Національного банку у фіксованій сумі та/або відповідно до кількості переданих електронних підтверджень ідентифікації, які пройшли через центральний вузол Системи BankID Національного банку, згідно з тарифами за операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги та операції.
51. Абонент - надавач послуг, який є суб'єктом надання адміністративних послуг, органом державної влади або органом місцевого самоврядування звільняється від сплати за користування Системою BankID Національного банку.
52. Національний банк має право формувати та надавати Абонентам файли з їх статистичною інформацією про кількість електронних запитів на ідентифікацію та про кількість електронних підтверджень ідентифікації для здійснення взаєморозрахунків між Абонентами.
53. Абоненти зобов'язані до надання послуги ознайомити Користувача з розміром плати за передавання та/або отримання його ідентифікаційних даних та отримати згоду від Користувача у випадку, якщо таку плату сплачуватиме Користувач.
VII. Захист інформації в Системі BankID Національного банку
54. Абоненти зобов'язані самостійно забезпечити захист інформації у власних системах, а також захист інформації під час її оброблення на абонентських вузлах відповідно до вимог законодавства України.
55. Абоненти зобов'язані забезпечити конфіденційність та контроль за цілісністю інформації відповідно до специфікацій взаємодії.
56. Абонент - надавач послуг має право створювати електронні запити на ідентифікацію та отримувати електронні підтвердження ідентифікації у вигляді електронної анкети Користувача в Системі BankID Національного банку виключно відповідно до законодавства України, цього Положення та специфікацій взаємодії.
57. Абонент - надавач послуг має право тимчасово (вимушено) припиняти створювати електронні запити на ідентифікацію та отримувати електронні підтвердження ідентифікації у випадках виявлення порушень:
1) працездатності власного абонентського вузла;
2) інформаційної безпеки власного абонентського вузла.
Абонент - надавач послуг, який припиняє роботу відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 57 розділу VII цього Положення, зобов'язаний не пізніше, ніж протягом трьох годин у робочий час або протягом 48 (сорока восьми) годин у неробочий час із моменту виявлення відповідного порушення, повідомити головного адміністратора про порушення із зазначенням причин порушення, прогнозованого часу усунення порушень та поновлення роботи відповідного абонентського вузла.
58. Абоненти зобов'язані протягом трьох годин у робочий час та протягом 48 (сорока восьми) годин в неробочий час повідомити головного адміністратора та адміністратора абонентського вузла, на якому виявлено порушення, про будь-яке порушення роботи системи BankID Національного банку, роботи абонентських вузлів, порушення цілісності даних, порушення специфікацій взаємодії. Інформація, яка надсилається головному адміністратору, повинна містити відомості про назву Абонента та абонентського вузла, на якому виявлені порушення, час та суть порушення, факти, що визначають порушення.
VIII. Гарантії та порядок вирішення спорів
59. Національний банк гарантує отримання Абонентами послуги користування Системою BankID Національного банку для забезпечення передавання електронних запитів на ідентифікацію та електронних підтверджень ідентифікації за умови виконання всіма Абонентами умов цього Положення, Єдиного договору та специфікацій взаємодій.
60. Абонент зобов'язаний вирішувати усі спірні питання стосовно використання Системи BankID Національного банку спільно з Національним банком.
61. Національний банк приймає рішення щодо користування Абонентом Системою BankID Національного банку.
62. Спори з питань користування Системою BankID Національного банку, які виникають протягом дії Єдиного договору, вирішуються згідно з Єдиним договором.
( Положення в редакції Постанови Національного банку № 105 від 03.10.2018 )
Заступник
директора департаменту -
начальник управління
організаційного та технічного
забезпечення Департаменту
інформаційних технологій

І.М. Новак
ПОГОДЖЕНО
Заступник
Голови Національного банку України

Я.В. Смолій
Додаток
до Положення про систему BanklD
Національного банку України
(пункт 18 розділу ІІІ)
ЗАЯВКА
про намір підключення абонентського вузла до Системи BankID Національного банку України
1. Просимо підключити
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(найменування абонентського вузла)
до системи BankID Національного банку України як Абонента_ -
____________________________________________________________________________,
(зазначити тип абонента: ідентифікатор чи надавач послуг)
на підставі укладеного Єдиного договору
за № _________________________________ від ___ _________________від 20 ___ р.
(не зазначати у разі відсутності в Абонента укладеного Єдиного договору на
момент подачі цієї заявки)
код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
____________________________________________________________________________.
2. Підтверджуємо готовність:
1) у разі відсутності Єдиного договору приєднатись до умов Публічної
пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком
України, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку України;
2) відпрацювати взаємодію (з банком/порталом послуг відповідно) з
дотриманням вимог Положення про Систему BankID Національного банку,
специфікацій взаємодії системи BankID Національного банку на тестовому
ресурсі Системи BankID Національного банку в термін не пізніше 30 (тридцяти)
днів із планової дати початку тестування "___" 20___року;
3) дотримуватись вимог Положення про систему BankID Національного банку
України, інших нормативно-правових актів Національного банку України з питань
інформатизації, захисту інформації та регламентів системи.
3. Контакти та реквізити координатора/ів проекту для взаємодії*:
№ з/пПрізвище, ім'я, по батьковіПосадаКонтакти (телефон, електронна адреса)
1234
4. Контакти та реквізити відповідальних осіб для взаємодії*:
№ з/пПрізвище, ім'я, по батьковіПосадаКонтакти (телефон, електронна адреса)
1234
5. Адреси для офіційного листування:
№ з/пПоштова адресаЕлектронна адреса
123
(посада керівника (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
юридичної особи абонента)
__________________________
(дата заповнення)
____________
* Зазначаються службова контактна інформація та телефони осіб абонента, які уповноважені вирішувати відповідні питання, пов'язані з підключенням, розробкою та впровадженням абонентського вузла системи BankID Національного банку України.
( Додаток в редакції Постанови Національного банку № 105 від 03.10.2018 )