Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000. Класифікатор від 17.08.2000 №507

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України Класифікатор від 17.08.2000 №507
Остання редакція від 17.08.2000. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

Тип Класифікатор

Дата 17.08.2000

Номер 507

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
Наказом Держстандарту України
від 17.08.2000 N 507
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР
будівель та споруд ДК 018-2000
Чинний від 01.01.2001 р.
1. ВСТУП
Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 971 "Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року".
ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.
Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:
- виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;
- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;
- проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;
- проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;
- розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.
Об'єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.
Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.
Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.
До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.
Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.
Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.
До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін.
Одиницею класифікації в класифікаторі в основному є окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.
Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинне бути визначене таким чином:
- обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;
- потім будівля класифікується за методом "згори - донизу". Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) - житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах групи.
Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.
Розглянемо будівлю, загальна площа якої складається з таких приміщень:
------------------------------------------------------------------
| Тип використання | % від загальної | Клас ДК БС |
| | площі | |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|4 квартири | 30 | 1122 |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Офіси кредитної установи| 10 | 1220 |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Магазин | 20 | 1230 |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Бібліотека | 30 | 1262 |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Кабінет лікаря | 10 | 1264 |
------------------------------------------------------------------
У цьому випадку будівля класифікується таким чином:
- на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 "Будівля нежитлова", оскільки офіси, магазин, бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цього підрозділу, займають найбільший відсоток (70%) загальної площі;
- на рівні трьох розрядів - до групи 126 "Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення", тому що бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цієї групи, займають найбільший відсоток (40%) загальної площі в межах розділу;
- нарешті на рівні чотирьох розрядів - до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки", тому що бібліотека займає найбільший відсоток (30%) загальної площі в межах групи.
Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень, до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки".
ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування.
Кожна позиція у ДК БС містить п'ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.
Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі:
X - розділ;
XX - підрозділ;
XXX - група;
XXXX - клас;
XXXX.X - підклас.
Цифрові коди ДК БС, що охоплюють класифікаційні угруповання "розділ - клас", повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату (СС).
Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць, а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН (СРС).
На рівні класифікаційного угруповання "підклас" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від "1" до "9", причому значення "9" завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу.
У цілях забезпечення однозначного віднесення об'єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності використання ДК БС у практичній діяльності, на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення, що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.
Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність "Общесоюзного классификатора строительной продукции" (ОКСП - 1-88-17), а також групи 45.6 - "Будинки, будівлі, промислові та інженерні споруди" (Державний класифікатор продукції та послуг - ДК 016-97 ).
Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б.
Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств, внесені та погоджені за встановленим порядком згідно з ДСТУ 3856-96 "Положення про ведення державних класифікаторів".
2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Код СРС |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1 |БУДІВЛІ | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 11 |Будівлі житлові | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 111 |Будинки одноквартирні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1110 |Будинки одноквартирні |52 111.p1 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- відокремлені житлові будинки | |
| |садибного типу (міські, позаміські, | |
| |сільські), вілли, дачі, будинки для | |
| |персоналу лісового господарства, літні | |
| |будинки для тимчасового проживання, | |
| |садові будинки та т. ін. | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- спарені або зблоковані будинки з | |
| |окремими квартирами, що мають свій | |
| |власний вхід з вулиці. | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- нежитлові сільськогосподарські | |
| |будинки (1271) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1110.1 |Будинки одноквартирні масової забудови | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1110.2 |Котеджі та будинки одноквартирні | |
| |підвищеної комфортності | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1110.3 |Будинки садибного типу | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1110.4 |Будинки дачні та садові | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 112 |Будинки з двома та більше квартирами | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1121 |Будинки з двома квартирами |52 111.p2 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- відокремлені, спарені або зблоковані | |
| |будинки з двома квартирами | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- спарені або зблоковані будинки з | |
| |окремими квартирами, що мають свій | |
| |власний вхід з вулиці (1110) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1121.1 |Будинки двоквартирні масової забудови | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1121.2 |Котеджі та будинки двоквартирні | |
| |підвищеної комфортності | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1122 |Будинки з трьома та більше квартирами |52 119.p1 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- інші житлові будинки з трьома та | |
| |більше квартирами | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- гуртожитки (1130) | |
| |- готелі (1211) | |
| |туристичні бази, табори та будинки | |
| |відпочинку (1212) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1122.1 |Будинки багатоквартирні масової | |
| |забудови | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1122.2 |Будинки багатоквартирні підвищеної | |
| |комфортності, індивідуальні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1122.3 |Будинки житлові готельного типу | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 113 |Гуртожитки | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130 |Гуртожитки |52 119.p2 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- житлові будинки для колективного | |
| |проживання, включаючи будинки для | |
| |людей похилого віку та інвалідів, | |
| |студентів, дітей та інших соціальних | |
| |груп, наприклад, будинки для біженців, | |
| |гуртожитки для робітників та | |
| |службовців, гуртожитки для студентів | |
| |та учнів навчальних закладів, | |
| |сирітські будинки, притулки для | |
| |бездомних та т. ін. | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- лікарні, клініки (1264) | |
| |- в'язниці, казарми (1274) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.1 |Гуртожитки для робітників та службовців| |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.2 |Гуртожитки для студентів вищих | |
| |навчальних закладів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.3 |Гуртожитки для учнів навчальних | |
| |закладів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.4 |Будинки-інтернати для людей похилого | |
| |віку та інвалідів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.5 |Будинки дитини та сирітські будинки | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.6 |Будинки для біженців, притулки для | |
| |бездомних | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1130.9 |Будинки для колективного проживання | |
| |інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 12 |Будівлі нежитлові | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 121 |Готелі, ресторани та подібні будівлі | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211 |Будівлі готельні |52 124.p1 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати | |
| |та подібні заклади з надання житла з | |
| |рестораном або без нього | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- окремі ресторани та бари | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- ресторани в житлових будинках (1122) | |
| |- туристичні бази, гірські притулки, | |
| |табори для відпочинку, будинки | |
| |відпочинку (1212) | |
| |- ресторани в торгових центрах (1230) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211.1 |Готелі | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211.2 |Мотелі | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211.3 |Кемпінги | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211.4 |Пансіонати | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1211.5 |Ресторани та бари | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1212 |Інші будівлі для тимчасового проживання|52 124.p2 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- туристичні бази, гірські притулки, | |
| |дитячі та сімейні табори відпочинку, | |
| |будинки відпочинку та інші будівлі | |
| |для тимчасового проживання, | |
| |не класифіковані раніше | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- готелі та подібні заклади з надання | |
| |житла (1211) | |
| |- парки для дозвілля та розваг (2412) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1212.1 |Туристичні бази та гірські притулки | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1212.2 |Дитячі та сімейні табори відпочинку | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1212.3 |Центри та будинки відпочинку | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1212.9 |Інші будівлі для тимчасового | |
| |проживання, не класифіковані раніше | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 122 |Будівлі офісні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220 |Будівлі офісні |52 122.p1 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- будівлі, що використовуються як | |
| |приміщення для конторських та | |
| |адміністративних цілей, в тому числі | |
| |для промислових підприємств, банків, | |
| |поштових відділень, органів місцевого | |
| |управління, урядових та відомчих | |
| |департаментів та т. ін. | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- центри для з'їздів та конференцій, | |
| |будівлі органів правосуддя, | |
| |парламентські будівлі | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- офіси в будівлях, що призначені | |
| |(використовуються), головним чином, | |
| |для інших цілей | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.1 |Будівлі органів державного та місцевого| |
| |управління | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.2 |Будівлі фінансового обслуговування | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.3 |Будівлі органів правосуддя | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.4 |Будівлі закордонних представництв | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.5 |Адміністративно-побутові будівлі | |
| |промислових підприємств | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1220.9 |Будівлі для конторських та | |
| |адміністративних цілей інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 123 |Будівлі торговельні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230 |Будівлі торговельні |52 122.p2 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- торгові центри, пасажі, універмаги, | |
| |спеціалізовані магазини та павільйони, | |
| |зали для ярмарків, аукціонів, виставок,| |
| |криті ринки, станції технічного | |
| |обслуговування автомобілів та т. ін. | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- підприємства та установи громадського| |
| |харчування (їдальні, кафе, закусочні та| |
| |т. ін.) | |
| |- приміщення складські та бази | |
| |підприємств торгівлі й громадського | |
| |харчування | |
| |- підприємства побутового | |
| |обслуговування | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- невеликі магазини в будівлях, що | |
| |призначені (використовуються), головним| |
| |чином, для інших цілей | |
| |- ресторани та бари, розміщені в | |
| |готелях або окремо (1211) | |
| |- лазні та пральні (1274) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.1 |Торгові центри, універмаги, магазини | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.2 |Криті ринки, павільйони та зали для | |
| |ярмарків | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.3 |Станції технічного обслуговування | |
| |автомобілів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.4 |Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.5 |Бази та склади підприємств торгівлі й | |
| |громадського харчування | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.6 |Будівлі підприємств побутового | |
| |обслуговування | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1230.9 |Будівлі торговельні інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 124 |Будівлі транспорту та засобів зв'язку | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241 |Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів |52 122.p3 |
| |зв'язку та пов'язані з ними будівлі | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- будівлі цивільних та військових | |
| |аеропортів, міського електротранспорту,| |
| |залізничних станцій, автобусних | |
| |станцій, морських та річкових вокзалів,| |
| |фунікулерних та підіймальних станцій | |
| |канатних доріг | |
| |- будівлі центрів радіо- та | |
| |телевізійного мовлення, телефонних | |
| |станцій, телекомунікаційних центрів | |
| |та т. ін. | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- ангари для літаків, будівлі | |
| |залізничних блокпостів, локомотивні | |
| |та вагонні депо, трамвайні та | |
| |тролейбусні депо | |
| |- телефонні кіоски | |
| |- будівлі маяків | |
| |- диспетчерські будівлі повітряного | |
| |транспорту | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- станції технічного обслуговування | |
| |автомобілів (1230) | |
| |- резервуари, силоси та товарні склади | |
| |(1252) | |
| |- залізничні колії (2121, 2122) | |
| |- злітно-посадкові смуги аеродромів | |
| |(2130) | |
| |- телекомунікаційні лінії та щогли | |
| |(2213, 2224) | |
| |- нафтотермінали (2303) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.1 |Автовокзали та інші будівлі | |
| |автомобільного транспорту | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.2 |Вокзали та інші будівлі залізничного | |
| |транспорту | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.3 |Будівлі міського електротранспорту | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.4 |Аеровокзали та інші будівлі повітряного| |
| |транспорту | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.5 |Морські та річкові вокзали, маяки та | |
| |пов'язані з ними будівлі | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.6 |Будівлі станцій підвісних та канатних | |
| |доріг | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.7 |Будівлі центрів радіо- та телевізійного| |
| |мовлення, телефонних станцій, | |
| |телекомунікаційних центрів та т. ін. | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.8 |Ангари для літаків, локомотивні, | |
| |вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1241.9 |Будівлі транспорту та засобів зв'язку | |
| |інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1242 |Гаражі |52 122.p4 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- гаражі (наземні й підземні) та криті | |
| |автомобільні стоянки | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- навіси для велосипедів | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- автостоянки в будівлях, що | |
| |використовуються, головним чином, | |
| |для інших цілей | |
| |- станції технічного обслуговування | |
| |автомобілів (1230) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1242.1 |Гаражі наземні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1242.2 |Гаражі підземні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1242.3 |Стоянки автомобільні криті | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1242.4 |Навіси для велосипедів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 125 |Будівлі промислові та склади | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251 |Будівлі промислові |52 121.p1 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- криті будівлі промислового | |
| |призначення, наприклад, фабрики, | |
| |майстерні, бойні, пивоварні заводи, | |
| |складальні підприємства та т. ін. за | |
| |їх функціональним призначенням | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- резервуари, силоси та склади (1252) | |
| |- будівлі сільськогосподарського | |
| |призначення (1271) | |
| |- комплексні промислові споруди | |
| |(електростанції, нафтопереробні заводи | |
| |та т. ін.), які не мають характеристик | |
| |будівель (230) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.1 |Будівлі підприємств машинобудування та | |
| |металообробної промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.2 |Будівлі підприємств чорної металургії | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.3 |Будівлі підприємств хімічної та | |
| |нафтохімічної промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.4 |Будівлі підприємств легкої | |
| |промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.5 |Будівлі підприємств харчової | |
| |промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.6 |Будівлі підприємств медичної та | |
| |мікробіологічної промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.7 |Будівлі підприємств лісової, | |
| |деревообробної та целюлозно-паперової | |
| |промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.8 |Будівлі підприємств будівельної | |
| |індустрії, будівельних матеріалів та | |
| |виробів, скляної та фарфоро-фаянсової | |
| |промисловості | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1251.9 |Будівлі інших промислових виробництв, | |
| |включаючи поліграфічне | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252 |Резервуари, силоси та склади |52 121.p2 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- резервуари та ємності | |
| |- резервуари для нафти та газу | |
| |- силоси для зерна, цементу та інших | |
| |сипких мас | |
| |- холодильники та спеціальні склади | |
| |Цей клас включає також: | |
| |- складські майданчики | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- сільськогосподарські силоси та | |
| |складські будівлі, що використовуються | |
| |для сільського господарства (1271) | |
| |- водонапірні башти (2222) | |
| |- нафтотермінали (2303) | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.1 |Резервуари для нафти, нафтопродуктів та| |
| |газу | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.2 |Резервуари та ємності інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.3 |Силоси для зерна | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.4 |Силоси для цементу та інших сипучих | |
| |матеріалів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.5 |Склади спеціальні товарні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.6 |Холодильники | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.7 |Складські майданчики | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.8 |Склади універсальні | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1252.9 |Склади та сховища інші | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 126 |Будівлі для публічних виступів, | |
| |закладів освітнього, медичного та | |
| |оздоровчого призначення | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1261 |Будівлі для публічних виступів |52 123 |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| |Цей клас включає: | |
| |- кінотеатри, концертні будівлі, театри| |
| |та т. ін. | |
| |- зали засідань та багатоцільові зали, | |
| |що використовуються, головним чином, | |
| |для публічних виступів | |
| |- казино, цирки, музичні зали, | |
| |танцювальні зали та дискотеки, естради | |
| |та т. ін. | |
| |Цей клас не включає: | |
| |- музеї, художні галереї (1262) | |
| |- спортивні зали (1265) | |
| |- парки для відпочинку та розваг (2412)| |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1261.1 |Театри, кінотеатри та концертні зали | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1261.2 |Зали засідань та багатоцільові зали для| |
| |публічних виступів | |
|-------------+---------------------------------------+----------|
| 1261.3 |Цирки | |
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
Наказом Держстандарту України
від 17.08.2000 N 507
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР
будівель та споруд ДК 018-2000
Чинний від 01.01.2001 р.
1. ВСТУП
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!