Про затвердження Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообовязкового державного пенсійного страхування. Форма від 10.06.2004 №7-6

Пенсійний фонд України Постанова, Форма, Порядок від 10.06.2004 №7-6
Остання редакція від 01.01.2010 втрата чинності (постанова від 05.11.2009 N 26-1 /z1136-09/)
Реквізити

Видавник: Пенсійний фонд України

Тип Постанова, Форма, Порядок

Дата 10.06.2004

Номер 7-6

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.06.2004 N 7-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2004 р.
за N 1000/9599
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Пенсійного фонду N 26-1 від 05.11.2009 )
Про затвердження Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню організації впровадження персоніфікованого обліку та юридичному управлінню подати Порядок для реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління справами І.Петренку після державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління А.Боніславського.
Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Федерації професійних спілок України
Б.Зайчук


Г.В.Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.06.2004 N 7-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2004 р.
за N 1000/9599
ПОРЯДОК
формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" врегульовує правила формування та подання до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи Пенсійного фонду) відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - персоніфікований облік).
Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків по звітах за періоди до 1 січня 2004 року ведеться з урахуванням правил, які діяли до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Органи Пенсійного фонду ведуть облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та облік сплати страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, що пов'язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду та їх розміру за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
1.2. У цьому Порядку та у текстах бланків форм документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду терміни та скорочення вживаються у такому значенні:
БД - база даних.
Відповідальна особа Пенсійного фонду - спеціаліст територіального органу Пенсійного фонду, що здійснює приймання, введення та обробку звітності страхувальника до системи персоніфікованого обліку відомостей.
Відповідальна особа страхувальника - визначена страхувальником особа, яка відповідає за формування та подання звітності до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.
ДПА - Державна податкова адміністрація України.
ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
ІНДАНІ - Індивідуальні відомості про заробіток (дохід), страхові внески застрахованої особи.
ЗО - застрахована особа. Перелік застрахованих осіб визначається згідно зі статтями 11 та 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
КВЕД - державний Класифікатор видів економічної діяльності.
КОАТУУ - державний Класифікатор організаційно-адміністративного устрою України.
КОПФГ - державний Класифікатор організаційно-правових форм господарювання.
Коригуючий звіт - документальний звіт страхувальника до СПОВ з позначкою "коригуюча", який є підставою для заміни значень реквізитів відповідного звіту, що попередньо був поданий до СПОВ.
Код категорії страхувальника - серійно-порядковий номер підмножини страхувальників із довідника, наведеного у додатку 1.
Код категорії застрахованої особи - порядковий номер категорії підмножини застрахованих осіб із довідника, наведеного у додатку 2, складеного відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", щодо яких встановлено єдиний об'єкт нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) та відповідні розміри ставок страхових внесків.
Код ЗО - ідентифікаційний номер облікової картки застрахованої особи, що формується на підставі коду із реєстру ДРФО ДПА.
КФВ - державний Класифікатор форм власності.
МРЦ - міжрайонний центр сканування та автоматизованої підготовки електронних звітів страхувальників до системи персоніфікованого обліку.
НДІ - нормативно-довідкова інформація з довідників, класифікаторів та реєстрів, що використовуються при формуванні документів звітності СПОВ.
Номер облікової картки застрахованої особи - номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному коду фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО).
Пакет пачок первинної звітності - комплект пачок документів первинної звітності СПОВ, які формуються разом з узагальнюючим службовим документом "Опис пакета пачок документів СПОВ".
Пачка документів первинної звітності - комплект однотипних документів первинної звітності СПОВ.
ПЗВ - первинна звітність до СПОВ.
Первинний звіт - документальний звіт страхувальника за визначеною Пенсійним фондом формою документа, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у системі СПОВ.
ПІБ - прізвище, ім'я, по батькові.
ПФУ - Пенсійний фонд України.
РУ ПФУ - управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.
Скасовуючий документ - документальний звіт страхувальника до СПОВ з позначкою "скасовуючий", який є підставою для повного скасування відповідного звіту, що попередньо був поданий до СПОВ.
СПОВ - система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.
Стаж БСВ - період, який відповідно до законодавства зараховується до страхового стажу без сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Страхові внески - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Страхувальник - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Уповноважена (довірена) особа юридичної особи - фізична особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.
ФО - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності; фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору; фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; інші особи, які є застрахованими в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Члени сім'ї фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності - дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, але разом з нею здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю.
1.3. Звітність страхувальників до системи персоніфікованого обліку подається у такому порядку та в такі строки:
1) страхувальник один раз на рік до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком подає до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації комплект документів первинної звітності до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб за попередній рік. Перелік форм документів первинної звітності до СПОВ наведено у розділі 2 цього Порядку;
2) протягом поточного року в комплекті документів, необхідних для призначення пенсії, страхувальник надає територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації усі відсутні у СПОВ відомості про застраховану особу-заявника за період роботи у страхувальника до дати формування заяви на призначення пенсії;
3) у поточному році страхувальник надає необхідний комплект документів первинної звітності також у випадку подання цим страхувальником заяви про зняття з обліку у територіальному органі Пенсійного фонду. Такий комплект документів повинен включати в себе звіт за поточний рік з відомостями за період до зняття страхувальника з обліку та документи первинної звітності за попередні звітні роки, якщо вони не подавались до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації до моменту зняття з обліку;
4) у разі якщо страхувальник був зареєстрований в новому територіальному органі Пенсійного фонду у зв'язку зі зміною адреси, звіт за попередній рік повинен містити відомості за період з моменту зняття з обліку в попередньому територіальному органі Пенсійного фонду;
5) у разі виявлення недостовірних відомостей, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу Пенсійного фонду необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних звітів про застраховану особу.
На підставі поданого документа з позначкою "коригуюча" у системі персоніфікованого обліку відбувається технологічна заміна попередньо накопичених відомостей в обліковій картці особи на актуальні відомості, що подані страхувальником у документі з позначкою "коригуюча".
На підставі поданого документа з позначкою "скасовуюча" недостовірні відомості облікової картки вилучаються із переліку актуальних для використання, але залишаються у електронному архіві для збереження історії звітування. Скасування відомостей здійснюється, якщо некоректними виявились такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу.
Коригування або скасовування відомостей облікової картки застрахованої особи здійснюється за будь-які роки функціонування системи персоніфікованого обліку тільки на підставі наданих у встановленому порядку документів страхувальника;
6) графіки подання первинної звітності та коригувальних документів до системи персоніфікованого обліку визначаються та надаються страхувальникам територіальними органами Пенсійного фонду за місцем їх реєстрації. Відомості до системи персоніфікованого обліку надаються на електронних та паперових носіях.
Електронні носії з первинною звітністю до системи персоніфікованого обліку формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм "АРМ-Р", актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам у територіальному органі Пенсійного фонду за місцем реєстрації.
Страхувальники, у яких кількість найманих працівників перевищує п'ять осіб, надають відомості в електронному вигляді та обов'язково в комплекті із завіреними підписом керівника та скріпленими печаткою документами у паперовому вигляді. Інші страхувальники можуть надавати звіт лише у паперовому вигляді.
1.4. Страхувальник зобов'язаний повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану особу, за яку або на користь якої ним сплачуються страхові внески, в десятиденний строк з дня одержання цих відомостей.
1.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду на страхувальника накладається штраф у розмірі 10 відсотків від суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення - у розмірі 20 відсотків від зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом.
1.6. Застрахована особа має право вимагати від страхувальника достовірного та своєчасного подання до територіального органу Пенсійного фонду первинних та коригуючих відомостей про себе стосовно персоніфікованого обліку.
1.7. Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, згідно із Законом використовуються териториальними органами Пенсійного фонду для:
підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
обчислення страхових внесків;
визначення права застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання пенсійних виплат;
визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних виплат;
надання застрахованій особі на її вимогу.
1.8. Обмеження використання накопичених у Пенсійному фонді України відомостей персоніфікованого обліку:
1) персоніфіковані відомості про застрахованих осіб належать до відомостей, які містять конфіденційну інформацію з обмеженим правом доступу, що є власністю держави;
2) надання інформації з бази даних системи персоніфікованого обліку за запитом інших організацій, установ, фізичних осіб допускається лише за рішенням суду та у випадках, визначених законом (стаття 22 Закону).
2. Перелік форм документів первинної звітності до СПОВ
Таблиця 1
N з/пНазва форми документаУмовне скорочення
назви форми
1Заява на реєстрацію платника
страхових внесків у системі
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
ЗАЯВА-С
(додаток 3)
2Опис пакета пачок документів СПОВОПИС (додаток 4)
3Ярлик пачки документів первинної
звітності
ЯРЛИК (додаток 5)
4Індивідуальні відомості про
застраховану особу
ІНДАНІ (додаток 6)
5Список осіб, які працюють або
працювали у страхувальника у
звітному році
СП (додаток 7)
6Список підстав, що дають право
застрахованим особам на використання
спеціального стажу для призначення
пенсії
СПП (додаток 8)
7Відомості про осіб, що мають підстави
для зарахування стажу роботи без
сплати страхових внесків
БСВ (додаток 9)
8Анкета застрахованої особиАНКЕТА
(додаток 10)
3. Перелік довідників, які використовуються при формуванні документів первинної звітності до СПОВ
Таблиця 2
N з/пНазва довідникаУмовне
скорочення
1Довідник кодів категорій страхувальниківКатегорії
страхувальників
(додаток 1)
2Таблиця відповідності кодів категорії
застрахованої особи та кодів об'єкта
нарахування і розмірів ставок страхових
внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
Таблиця
відповідності
(додаток 2)
4. Загальні правила заповнення паперових форм звітних документів СПОВ
4.1. Форми звітних документів, наведені у додатках 3-10 до цього Порядку, виготовляються типографським способом з використанням спеціальної технології друку бланків для їх подальшого використання у системі автоматизованого вводу документів СПОВ за технологією оптичного сканування.
4.2. Бланк форми документа заповнюється українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень ручкою з синім або чорним чорнилом. Зразки написання літер і цифр наведені у формах бланків документів.
4.3. При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи крапки, апострофа, коми, дефіса тощо проставляються в окремих клітинках.
При заповнені поля без клітинок надписи на цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові надписи бланка (чорні квадрати - "репери" та абревіатуру назви форми звітності).
4.4. Заповнені бланки документів певної форми, крім документа "Заява на реєстрацію страхувальника у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", комплектуються в пачки.
4.5. Пачка складається з набору документів певної форми та узагальнюючого службового документа "Ярлик пачки документів". Документи ІНДАНІ комплектуються у пачку, що містить не більше 25 аркушів; документи СП, СПП та БСВ - не більше 4 аркушів у пачці. Документи у пачку комплектуються відповідальною особою страхувальника.
4.6. Пачки документів комплектуються у пакет пачок документів. Пакет пачок документів формується відповідальною особою страхувальника і складається з набору пачок документів первинної звітності СПОВ та узагальнюючого службового документа "Опис пакета пачок документів СПОВ".
4.7. Зразки бланків документів первинної звітності до СПОВ надаються територіальними органами Пенсійного фонду за місцезнаходженням страхувальника.
5. Порядок формування документа "Заява на реєстрацію платника страхових внесків у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" (ЗАЯВА-С)
5.1. Документ "Заява на реєстрацію платника страхових внесків у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" (додаток 3) формується та подається страхувальником до територіального органу Пенсійного фонду з використанням відомостей із реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.
5.2. Формування реквізитів документа за формою ЗАЯВА-С здійснюється у такому порядку.
Реквізити 01, 02, 03, 04. Серія свідоцтва про державну реєстрацію; Номер свідоцтва про державну реєстрацію; Дата видачі (заміни) свідоцтва про державну реєстрацію; Орган державної реєстрації: формуються на підставі відомостей про серію, номер, дату видачі (заміни) та назву органу державної реєстрації у свідоцтві державної реєстрації підприємства, організації, установи або їх філій.
Реквізит 05. Код та назва категорії страхувальника: формується з використанням відповідного варіанта запису із відомчого довідника категорій страхувальників, наведеного у додатку 1.
Реквізит 06. Код за ЄДРПОУ/ДРФО: для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний код згідно з Державним реєстром підприємств, організацій та установ (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності вноситься десятирозрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).
Реквізити 07, 08. Повна назва ЮО (ПІБ ФО); Коротка назва ЮО або Прізвище та ініціали для ФО: вказуються актуальні значення реквізитів відповідно до реєстраційних документів. Для юридичних осіб повна назва зазначається обов'язково, коротка - за наявності. Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності прізвище, ім'я, по батькові зазначаються на підставі паспортних даних фізичної особи. При цьому прізвище, ім'я та по батькові із довідки Державної податкової адміністрації повинні збігатися з паспортними даними особи.
Реквізит 09. Код КОАТУУ: вноситься працівником територіального органу ПФУ за схемою адміністративно-територіального устрою України.
Реквізит 10. Поштовий індекс: зазначається згідно з реєстром Державного комітету зв'язку та інформатизації України.
Реквізити 11, 12, 13, 14, 15. Населений пункт; Вулиця; Будинок; Корпус; Квартира/офіс: у відповідні поля реквізитів форми вносяться значення згідно з адресою страхувальника на момент реєстрації (перереєстрації).
Реквізити 16, 17, 18. Код за ЄДРПОУ, Назва, Код КОАТУУ головної організації: вносяться тільки для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс, самостійно нараховують та сплачують страхові внески, ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами (далі - філія).
Формування та внесення цих реквізитів здійснюється за правилами заповнення реквізитів 6, 7, 9 цієї форми.
Реквізит 19. ПІБ уповноваженої особи: зазначаються на підставі паспортних даних уповноваженої особи.
Реквізит 20. Ідентифікаційний номер уповноваженої особи: вноситься десятирозрядний персональний номер, під яким вона зареєстрована як платник податків за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).
Реквізити 21, 22, 23. Тип документа, Серія документа, Номер документа, що посвідчує уповноважену особу: зазначаються на підставі документа, що посвідчує особу.
Реквізити 24, 25. Ким видано документ, що посвідчує уповноважену особу; Дата видачі документа, що посвідчує уповноважену особу: зазначаються на підставі документа, що посвідчує особу.
Реквізит 26. Організація уповноваженої особи: вноситься назва організації, яка уповноважила особу.
Реквізит 27. Місцезнаходження уповноваженої особи: вносяться назви населеного пункту, вулиці, номер будинку/корпусу та квартири, де проживає особа.
Реквізит 28. Телефон уповноваженої особи: зазначається телефон уповноваженої особи.
Реквізит 29. Форма власності за КВФ: вноситься працівником територіального органу Пенсійного фонду у відповідності з даними свідоцтва про державну реєстрацію та відповідним кодом із Державного класифікатора форм власності в Україні (КФВ).
Реквізит 30. Код міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади: працівником територіального органу Пенсійного фонду вноситься код міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковується страхувальник у відповідності з даними свідоцтва про державну реєстрацію цього страхувальника.
Реквізит 31. Організаційно-правова форма за КОПФГ: вноситься код та назва організаційно-правової форми страхувальника.
Реквізит 32. Тип фінансування: вноситься працівником територіального органу Пенсійного фонду у відповідності з даними свідоцтва про державну реєстрацію та відповідним кодом із державного Класифікатора форм фінансування в Україні (КФФ).
Реквізит 33. Позначка "Х" ставиться у випадку, якщо у страхувальника є робочі місця, що зумовлюють використання підстав для врахування спеціального стажу при розрахунку пенсії.
Реквізит 34. Кількість працюючих: вноситься за даними кадрової служби страхувальника про застрахованих осіб, які працюють на момент заповнення форми ЗАЯВА-С.
Реквізит 35. Кількість працюючих інвалідів: за даними кадрової служби страхувальника про застрахованих осіб, які працюють на момент заповнення форми ЗАЯВА-С і мають посвідчення інваліда.
Реквізит 36. Кількість членів сім'ї для суб'єкта підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ним підприємницької діяльності: зазначається кількість членів сім'ї, до яких належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю.
Реквізит 37. Позначка "Х" ставиться у випадку, якщо підприємство, установа, організація належить до підприємств Всеукраїнських громадських організацій інвалідів і кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих.
Реквізит 38. Основний вид діяльності (КВЕД): зазначається код за Класифікатором видів економічної діяльності згідно з реєстраційними документами страхувальника.
Реквізит 39. Прізвище, ім'я по батькові, керівника: прізвище вноситься повністю, а ім'я та по батькові - у вигляді ініціалів.
Реквізит 40. Ідентифікаційний номер керівника: вноситься десятирозрядний персональний номер, під яким керівник зареєстрований як платник податків за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).
Реквізити 41, 42, 43. Контактний телефон: вказується реально діючий номер телефону керівника в офісі. Факс та е-mail вказуються за їх наявності.
Реквізит 44. Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера: зазначаються обов'язково, при цьому прізвище вноситься повністю, а ім'я та по батькові - у вигляді ініціалів. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера зазначається прізвище та ініціали бухгалтера.
Реквізит 45. Телефон головного бухгалтера: вноситься за наявності. За відсутності на підприємстві головного бухгалтера зазначається телефон бухгалтера.
Реквізит 46. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи: вносяться реквізити особи, яка безпосередньо оформляє та передає первинну звітність страхувальника до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації. Прізвище вноситься повністю, а ім'я та по батькові - у вигляді ініціалів.
5.3. Бланк документа ЗАЯВА-С завіряється підписом керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою страхувальника.
6. Порядок формування документа "Опис пакета пачок документів СПОВ" (форма ОПИС)
6.1. Документ за формою ОПИС, що наведена у додатку 4, формується для всіх пакетів пачок документів первинної звітності, що подаються до СПОВ у паперовому вигляді та призначені для обробки за допомогою системи оптичного сканування.
Пакетом пачок документів первинної звітності СПОВ є комплект пачок документів первинної звітності СПОВ разом з узагальнюючим службовим документом "Опис пакета пачок документів СПОВ".
У процесі формування пакета документів для системи персоніфікованого обліку відомостей Пенсійного фонду відповідальною особою страхувальника заповнюються два екземпляри документа за формою ОПИС. Екземпляр страхувальника після заповнення відповідальною особою Пенсійного фонду розділу "Результати приймання пакета документів одержувачем" є розпискою про прийом пакета документів органом Пенсійного фонду.
6.2. Формування реквізитів документа ОПИС здійснюється за такими правилами:
Реквізит 01. Позначка "Х" для екземплярів одержувача та страхувальника: у кожному з двох екземплярів опису (для одержувача та страхувальника) у відповідній клітинці проставляється позначка "Х". Обидва екземпляри документа ОПИС засвідчуються підписами відповідальних осіб страхувальника та територіального органу Пенсійного фонду, а також відповідними печатками.
Реквізит 02. Код страхувальника: для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний код згідно з Державним реєстром підприємств, організацій та установ (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності вноситься десятирозрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).
Реквізит 03. Номер філії: заповнюється згідно з даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.
Реквізит 04. Коротка назва страхувальника: вноситься скорочена назва відповідно до даних реєстраційних документів. Для страхувальника - фізичної особи вноситься прізвище, ім'я та по батькові.
Реквізити 05, 06, 07, 08, 09. Загальні (контрольні) значення реквізитів для пакета за усіма пачками з документами ІНДАНІ розраховуються як суми значень відповідних реквізитів у ярликах на пачки документів ІНДАНІ, що належать до пакета, зокрема такі реквізити: Сума нарахованих страхових внесків на заробітну плату за звітний рік; Сума нарахованих страхових внесків із заробітної плати (доходу) за звітний рік; Сума нарахованої заробітної плати (доходу), усього; Сума нарахованої заробітної плати (доходу), що враховується для пенсії; Сума виплат з тимчасової непрацездатності.
Реквізит 10. Кількість пачок: у рядку з відповідною назвою документа зазначається кількість пачок з документами даної форми у пакеті пачок документів, що формується.
Реквізит 11. Кількість аркушів (з урахуванням ярликів): у рядку з відповідною назвою документа проставляється значення, розраховане як сума кількості аркушів документів зазначеної форми та кількості ярликів пачок з цими документами у пакеті пачок документів, що формується.
Реквізит 12. Усього: у цьому рядку зазначається загальна кількість пачок та загальна кількість аркушів документів з урахуванням ярликів пачок у пакеті пачок документів, що формується.
Реквізит 13. Номер облікової картки відповідальної особи від страхувальника, яка сформувала пакет документів: містить десятирозрядний персональний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації) особи, яка відповідає за формування пакета.
Реквізит 14. Підпис та прізвище відповідальної особи страхувальника: у відповідні місця без клітинок вноситься підпис та прізвище особи, яка відповідає за формування пакета.
Реквізит 15. Дата формування пакета: заповнюється за такою схемою: для дати "5 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004.
Реквізит 16. Підпис та прізвище керівника: у відповідні місця без клітинок заносяться підпис та прізвище керівника.
Документ завіряється підписом керівника та засвідчується печаткою страхувальника.
Реквізит 17. Реєстраційний номер пакета в РУ ПФУ: номер, який призначається спеціалістом територіального органу Пенсійного фонду кожному пакету пачок документів, що надійшов до відповідного органу в паперовому вигляді на бланках, призначених для обробки за допомогою системи оптичного сканування.
Реквізити 18, 19, 20, 21. Код РУ ПФУ; Назва РУ ПФУ; Підпис та прізвище відповідальної особи від РУ ПФУ; Дата приймання в РУ ПФУ: заповнюються відповідальною особою територіального органу Пенсійного фонду.
Реквізити 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Обліковий номер пакета в МРЦ; Код МРЦ; Назва МРЦ; Підпис та прізвище відповідальної особи від МРЦ; Дата приймання в МРЦ; Підпис та прізвище керівника МРЦ; Результати приймання: зазначаються у випадку, якщо пакет пачок документів потрапив на обробку до міжрайонного центру сканування та автоматизованої підготовки електронних звітів страхувальників, відповідальною особою зазначеного центру.
7. Порядок формування документа "Ярлик пачки документів" (форма ЯРЛИК)
7.1. Пачкою документів первинної звітності СПОВ є набір документів первинної звітності СПОВ певної форми разом із службовим документом "Ярлик пачки документів" (додаток 5). У пачку комплектуються однотипні документи первинної звітності СПОВ, зокрема: документи ІНДАНІ до 25 аркушів у пачці; документи СП, СПП та БСВ до 4 аркушів у пачці. Пачка документів формується відповідальною особою страхувальника.
7.2. Формування реквізитів документа за формою ЯРЛИК здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Код страхувальника: для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний код згідно з Державним реєстром підприємств, організацій та установ (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності вноситься десятирозрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО).
Реквізит 02. Номер філії: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в територіальному органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників, які відповідають ознакам, наведеним у позиції "Реквізит 16, 17, 18" пункту 5.2 цього Порядку.
Реквізит 03. Назва страхувальника: вноситься скорочена назва відповідно до даних реєстраційних документів. Для страхувальника - фізичної особи вноситься прізвище та ініціали.
Реквізит 04. Назва документів пачки: ставиться позначка "Х" у клітинці рядка з назвою типу документів, що формуються у пачку.
Реквізити 05, 06, 07, 08, 09. Загальні (контрольні) значення реквізитів для пачки з документами ІНДАНІ розраховуються як суми значень відповідних реквізитів всіх документів ІНДАНІ, що належать до відповідної пачки, зокрема такі реквізити: Сума нарахованих страхових внесків на заробітну плату за звітний рік; Сума нарахованих страхових внесків із заробітної плати (доходу) за звітний рік; Сума нарахованої заробітної плати (доходу), усього; Сума нарахованої заробітної плати (доходу), що враховується для пенсії; Сума виплат з тимчасової непрацездатності.
Реквізит 10. Обліковий номер пачки документів у страхувальника: вноситься відповідальною особою страхувальника згідно з порядковою нумерацією пачок документів у страхувальника. Показник "Обліковий номер пачки у страхувальника" для усіх документів, що належать даній пачці, повинен мати саме це значення.
Реквізит 11. Кількість записів у пачці: вноситься значення, розраховане як сума реквізитів "Загальна кількість записів на аркуші" за всіма аркушами, які належать пачці, що формується. Для форм ІНДАНІ та АНКЕТА один лист відповідає одному запису.
Реквізит 12. Кількість аркушів у пачці: проставляється кількість аркушів з документами даного типу, що формуються у пачку.
Реквізити відповідальної особи від страхувальника:
реквізит 13. Номер облікової картки особи, відповідальної за формування пачки документів: вноситься десятирозрядний персональний номер (за довідкою Державної податкової адміністрації) особи, яка відповідає за формування пачки;
реквізит 14. Підпис та прізвище особи, відповідальної за формування пачки документів: у відповідні поля без клітинок вноситься підпис та прізвище особи, яка відповідає за формування пачки.
Реквізит 15. Дата формування пачки у страхувальника: заповнюється за такою схемою: для дати "5 січня 2004 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2004.
Реквізит 16. Реєстраційний номер пакета пачок документів в РУ ПФУ: це номер, який присвоюється спеціалістом територіального органу управління Пенсійного фонду кожному пакету пачок документів, що подається на бланках для обробки за допомогою системи оптичного сканування.
Реквізит 17. Реєстраційний номер пачки в РУ ПФУ: зазначається відповідальною за приймання пачки особою територіального органу управління Пенсійного фонду на підставі номера, що автоматично надається пачці при введенні до системи персоніфікованого обліку.
8. Порядок формування документа "Індивідуальні відомості про застраховану особу" (ІНДАНІ)
8.1. Відомості про застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку подаються за формою ІНДАНІ, що наведена у додатку 6.
Значення реквізитів форми ІНДАНІ визначаються виходячи з категорії застрахованої особи, до якої належить особа.
Значення взаємообумовлених реквізитів форми ІНДАНІ відносно категорії застрахованої особи визначається за довідником "Таблиця відповідності", наведеним у додатку 2.
8.2. Зразок бланка форми ІНДАНІ надається страхувальнику територіальним органом Пенсійного фонду, у якому він зареєстрований.
8.3. Формування реквізитів документа ІНДАНІ здійснюється за такими правилами.
Реквізит 01. Звітний рік: зазначається рік (чотири цифри), за який подаються відомості про застраховану особу, тобто рік, у якому нараховано зарплату, інше грошове забезпечення, дохід.
Реквізит 02. Номер облікової картки застрахованої особи (далі - ЗО): вноситься десятирозрядний номер облікової картки фізичної особи, що відповідає ідентифікаційному коду згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів до Державної податкової адміністрації.
Реквізити 03, 04, 05. Прізвище; Ім'я; По батькові: вносяться відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.
Реквізит 06. Тип форми - позначка "Х": вноситься у клітинку відповідного варіанта:
початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;
коригуюча, коли необхідно внести зміни до раніше поданих відомостей за певний звітний рік. При цьому у форму вносяться значення усіх необхідних реквізитів, включаючи і відкориговані;
скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові, код та коротка назва категорії застрахованої особи, скорочена назва страхувальника, за необхідності код підстави для обліку спеціального стажу;
призначення пенсії - в разі подання заяви на пенсію для додаткового обліку даних про застраховану особу за період, що минув після останнього звіту.
Реквізит 07. Ознака: "трудова книжка знаходиться у цього страхувальника": позначка "Х" вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника, який подає звіт до ПФУ.
Реквізит 08. Код категорії застрахованої особи: зазначається згідно з Таблицею відповідності, наведеною у додатку 2. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є найманим працівником, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, - 6; для членів сім'ї фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності, - 7.)
Реквізит 09. Коротка назва категорії застрахованої особи: вноситься коротка назва для обраної категорії застрахованої особи відповідно до Таблиці відповідності.
Реквізит 10. Код об'єкта нарахування страхових внесків: вноситься код об'єкта нарахування страхових внесків для обраної категорії застрахованої особи відповідно до Таблиці відповідності.
Реквізит 11. Коротка назва об'єкта нарахування страхових внесків: вноситься коротка назва об'єкта нарахування страхових внесків для обраної категорії застрахованої особи відповідно до Таблиці відповідності.
Реквізити 12, 13, 14, 15. Суми нарахованих страхових внесків за звітний рік: у тому числі:
Реквізит 12. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - за ставками на фактичні витрати на оплату праці.
Реквізит 13. Сума страхового внеску за ставкою на фактичні витрати на оплату праці відповідно до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Реквізит 14. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - за ставками від зарплати (доходу) застрахованої особи.
Реквізит 15. Сума страхового внеску за ставкою від зарплати (доходу) застрахованої особи відповідно до Закону України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Реквізит 16. Назва страхувальника: коротка назва згідно з реєстраційними даними в Пенсійному фонді. Для страхувальника - фізичної особи - прізвище та ініціали.
Реквізит 17. Сума нарахованої заробітної плати (доходу): Усього - у поля колонки (щомісячно):
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) працівника, що включають виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.
При цьому, згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року за N 5 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за N 114/8713, до зазначених сум слід включати кошти, нараховані за дні відпустки. Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця.
Суми заробітної плати (доходу) мають бути враховані у місяці, за який вони нараховані;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4, 5, 7, 9, вноситься сума доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об'єкта нарахування страхових внесків;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 6, 8, 16, 17, поля колонки не заповнюються. Значення зазначеного реквізиту розраховується програмно за відповідною формулою та зберігається в обліковій картці застрахованої особи.
Реквізит 18. Сума нарахованого заробітку, грошового забезпечення (доходу), що враховується для пенсії: вноситься у поля колонки (щомісячно):
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, вносяться щомісячні суми фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) працівника, що включає виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, на які за правилами статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" нараховувались страхові внески до солідарної системи пенсійного страхування за відповідний місяць.
Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності або відпустки, розносяться за правилами, які наведено для реквізиту 17;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4, 5, 7, 9, вноситься сума доходу, виходячи з якої було нараховано страхові внески за відповідний місяць;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 6, 8, 16, 17, реквізит не заповнюється. Значення реквізиту розраховується програмно за відповідною формулою та зберігається в обліковій картці застрахованої особи.
Враховуючи вищезазначене, суми заробітної плати, грошового забезпечення або доходу вносяться в поле цього реквізиту у межах максимальної величини, з якої справляються страхові внески до соціальних фондів на момент обліку.
Реквізит 19. Сума виплат з тимчасової непрацездатності: у поля колонки вноситься:
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, - нарахована за відповідний місяць сума, що складається з суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності у цьому місяці. Суми, що припадають на дні тимчасової непрацездатності в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4, 7, 8, 16, 17, реквізит не заповнюється.
Реквізит 20. Сума внеску із заробітної плати (доходу): у поля колонки вносяться місячні суми внеску із заробітної плати, грошового забезпечення (доходу) застрахованої особи.
Реквізит 21. Усього повних днів для стажу: у поля колонки вноситься:
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, - кількість днів (щомісячно) згідно з першоджерелами та правилами обліку праці;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4-9, 16, - не заповнюється.
Реквізит 22. Сумарні показники: у поля цього рядка вносяться значення, розраховані як суми місячних значень реквізитів 17, 18, 19, 20, 21.
Реквізит 23. Початок трудових відносин:
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, - дата прийому на роботу, якщо застрахована особа почала працювати у звітному році, або дата початку звітного року для особи, яка працювала у попередньому році і не переривала трудові відносини;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4-9, - не заповнюється;
для застрахованих осіб, які належать до категорії з кодом 16, вноситься дата початку дії договору про добровільну участь або дата початку року, якщо такий договір почав діяти у попередньому звітному році.
Реквізит 24. Кінець трудових відносин:
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, - дата звільнення з роботи, якщо застрахована особа звільнилась у звітному році, або дата закінчення звітного року для особи, яка працювала у попередньому році;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4-9, - не заповнюється;
для застрахованих осіб, які належать до категорії з кодом 16, вноситься дата завершення (припинення) дії договору про добровільну участь або дата закінчення року, якщо такий договір продовжує діяти у наступному звітному році.
Реквізит 25. Відомості про загальний стаж у межах періоду трудових відносин:
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 1-3, 10-14, - вноситься кількість повних місяців і днів згідно з діючими правилами обліку праці;
для застрахованих осіб, які належать до категорій з кодами 4-9, 16, - не заповнюється.
Реквізит 26. Код підстави для обліку спеціального стажу: відповідний код (згідно із зафіксованими на виробництві умовами праці) із діючого у системі СПОВ довідника кодів підстав, що дають право на застосування пільг при визначенні пенсії для застрахованої особи, в інтервалі звітного року. Опис структури коду реквізиту "підстава" наведено у пункті 10.2 цього Порядку (реквізит 4 документа СПП).
Персоніфікований облік заробітної плати застрахованих осіб, для яких у звітному році одночасно є декілька підстав для визначення відповідних пенсійних прав, у тому числі згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (підстава ЗНТ024А1), здійснюється окремими звітними документами за формою ІНДАНІ з урахуванням наступних ключових вимог.
Якщо особа в одному і тому ж звітному році мала заробітну плату, нараховану за науково-технічну діяльність, та заробітну плату або винагороду у цій же установі, які не відносяться до науково-технічної діяльності, то на таку особу бухгалтером установи формуються два окремі звіти ІНДАНІ. При цьому, у першому звіті зазначаються відомості про заробітну плату та підстава для спеціального стажу, що віддзеркалюють науково-технічну діяльність, а у другому звіті на зазначену особу вносяться тільки відомості про заробітну плату або винагороду, які не відносяться до науково-технічної діяльності.
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.06.2004 N 7-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2004 р.
за N 1000/9599
Про затвердження Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню організації впровадження персоніфікованого обліку та юридичному управлінню подати Порядок для реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику управління справами І.Петренку після державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління А.Боніславського.
Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Федерації професійних спілок України
Б.Зайчук


Г.В.Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.06.2004 N 7-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2004 р.
за N 1000/9599
ПОРЯДОК