• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 28.12.2000 № 353
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 353 від 28.12.2000


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2001 р.
за N 47/5238
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 23 травня 2003 року № 363,  від 11 грудня 2006 року № 1176,  від 14 жовтня 2008 року № 1238,  від 9 грудня 2011 року № 1591,  від 27 червня 2013 року № 627, від 29 вересня 2020 року № 588, від 12 січня 2023 року № 18 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 2 лютого 2023 року № 57 )
(У заголовку та тексті наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року № 588)
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706, і відповідно до статей 1 та 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" застосовується до операцій, що відбуватимуться з 2001 року.
 

Заступник Міністра

В. В. Регурецький
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2000 р. № 353
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2001 р. за № 47/5238 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
( У Положенні слова "тимчасова різниця", "тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню" замінено словами "тимчасова податкова різниця", "тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова податкова різниця, що підлягає оподаткуванню" у всіх відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176 )( У заголовку та тексті Положення слова "Положення ( стандарт )" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення ( стандарт )" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року № 588 )
Загальні положення
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі - Національне положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності.
2. Національне положення (стандарт) 17 застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 )
3. Терміни, що використовуються у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.
( абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363 )
Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:
тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.
Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.
Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.
Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.
Податкова база активу і зобов'язання - оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток.
Абзац дев'ятий пункту 3 виключено 
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 23.05.2003 р. № 363 )
Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.
Тимчасова податкова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно.
Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.
Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.
Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток
4. Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у Звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, що нарахований внаслідок:
4.1. Дооцінки активів та інших господарських операцій, які відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються збільшенням власного капіталу.
4.2. Об'єднання підприємств шляхом придбання.
Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються змінами власного капіталу, якщо податки виникають з операцій, відображених на рахунках власного капіталу. Сума зміни власного капіталу відображається у кореспонденції з рахунками обліку необоротних активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану з цієї операції суму податку на прибуток).
5. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.
6. Сума зменшення податку на прибуток, що визначається з суми податкового збитку поточного або попереднього періоду, визнається відстроченим податковим активом.
( пункт 6 в редакції наказу Міністерства  фінансів України від 23.05.2003 р. № 363 )
7. Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню, за винятком:
а) гудвілу, якщо його амортизація податковим законодавством не передбачена;
б) первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий і податковий прибуток (збиток).
Тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню та є наслідком фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим зобов'язанням за винятком:
а) якщо материнське підприємство, інвестор або учасник спільного підприємства визначає і контролює час анулювання тимчасової податкової різниці;
( абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 18, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 02.02.2023 р. № 57 )
б) якщо не очікується анулювання тимчасової податкової різниці протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
8. Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці.
Тимчасові податкові різниці, що підлягають вирахуванню та є наслідком інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим активом за умов:
а) анулювання тимчасових податкових різниць протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
б) очікування податкового прибутку, достатнього для списання тимчасової податкової різниці.
Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.
9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток).
( пункт 9 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 14.10.2008 р. № 1238 )
10. Підприємство переглядає на дату балансу невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх критеріям визнання, наведеним у пункті 8 Національного положення (стандарту) 17.
Оцінка активів та зобов'язань з податку на прибуток
11. Сума зобов'язання або дебіторської заборгованості з податку на прибуток за поточний та попередній періоди визначається відповідно до податкового законодавства.
12. Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.  
( пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
13. Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно.
Відображення активів та зобов'язань з податку на прибуток у фінансовій звітності
14. Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються у балансі окремими статтями оборотних активів і поточних зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті.
( абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2020 р. № 588 )
15. У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання можуть наводитися у балансі в сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності. У таких випадках у статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" проміжного Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань за звітний рік.
( пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363,  від 27.06.2013 р. № 627 )
16. Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток згортаються, якщо погашення зобов'язання відбудеться заліком цієї дебіторської заборгованості.
У консолідованому балансі дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються розгорнуто.
17. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання згортаються, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим органом.
У консолідованому балансі відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються розгорнуто.
18. Витрати (дохід) з податку на прибуток відображаються у статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Витрати з податку на прибуток відображаються в дужках. При визначенні фінансового результату на суму доходу зменшується збиток до оподаткування.
( пункт 18 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Розкриття інформації про податок на прибуток у примітках до фінансової звітності
19. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
19.1. Складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, виправлення помилок тощо).
19.2. Сума поточного та відстроченого податку на прибуток відображена у складі власного капіталу.
19.3. Пояснення різниці між витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток.
19.4. Ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом.
19.5. Сума та період дії тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу.
19.6. Сума тимчасових податкових різниць, пов'язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов'язання не були визнані.
19.7. Сума визнаних відстрочених податкових активів (за кожним видом) і визнаних відстрочених податкових зобов'язань (за кожним видом).
19.8. Сума відстроченого податку на прибуток, що включена до Звіту про фінансові результати.
19.9. Сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена.
 

Начальник управління
методології бухгалтерського обліку
у виробничій сфері 

 
 
В. М. Пархоменко 
 
Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 
Приклади відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства тимчасових податкових різниць
Додаток виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 27 червня 2013 року № 627)
____________