• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій

Верховна Рада України  | Закон від 01.12.2020 № 1017-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.12.2020
 • Номер: 1017-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.12.2020
 • Номер: 1017-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 291.4 статті 291:
у підпункті 1 цифри і слово "1000000 гривень" замінити цифрами і словами "167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";
в абзаці третьому підпункту 2 цифри і слово "5000000 гривень" замінити цифрами і словами "834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";
у підпункті 3 цифри і слово "7000000 гривень" замінити цифрами і словами "1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року".
2. У пункті 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення":
в абзаці четвертому:
цифри і слова "1 квітня 2021 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2022 року";
цифри і слово "1000000 гривень" замінити словами і цифрами "обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";
абзаци п’ятий, дев’ятий - тринадцятий виключити;
в абзаці чотирнадцятому слова і цифри "обсягу доходу 1000000 гривень" замінити словами і цифрами "обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):
у статті 2:
абзац тридцять перший замінити трьома абзацами такого змісту:
"контрольна стрічка - це:
а) копії розрахункових документів, послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;
б) електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек хешу попереднього розрахункового документа або фіскального звітного чека та зберігаються в електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій під час його роботи на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу".
У зв’язку з цим абзаци тридцять другий - п’ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - п’ятдесят дев’ятим;
після абзацу п’ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"електронна копія фіскального звіту - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звіту, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків".
У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят сьомий - п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятдесят восьмим - шістдесятим;
у статті 3:
пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Використання програмних реєстраторів розрахункових операцій при оптовій та/або роздрібній торгівлі пальним забороняється";
у пункті 7:
абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні передавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію, необхідну для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Програмні реєстратори розрахункових операцій та фіскальний сервер контролюючого органу повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального сервера контролюючого органу, необхідних для формування засобами програмного реєстратора розрахункових операцій та передачі до фіскального сервера контролюючого органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
в абзаці шостому:
після слів "передачі інформації" доповнити словами "від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій";
доповнити реченням такого змісту: "При цьому застосування удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки є достатнім для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій";
пункт 8 виключити;
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості";
пункт 13 виключити;
у частині другій статті 8 слова "Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України";
статтю 9 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів";
назву розділу III викласти у такій редакції:
"РОЗДІЛ III. ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ, А ТАКОЖ ДО ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ";
доповнити статтею 12-1 такого змісту:
"Стаття 12-1. Програмний реєстратор розрахункових операцій повинен забезпечувати відповідно до вимог пункту 7 статті 3 та статті 5 цього Закону щодо роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій створення та передачу до фіскального сервера контролюючого органу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, а також контрольної стрічки електронних фіскальних звітних чеків та іншої інформації, необхідної для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу";
у статті 13:
у частині другій слова "та програмних реєстраторів розрахункових операцій" виключити;
частину четверту після слів "передачі даних" доповнити словами "а також у програмних реєстраторах розрахункових операцій";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фізичної особи - підприємця, створювачем якої є така особа";
у статті 17:
в абзаці першому пункту 1 слова і цифри "невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня" виключити;
у пункті 5 слова "та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій" виключити;
пункт 6 виключити;
у пункті 7 слово "попереднього" виключити;
у пункті 10 слова "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій" виключити;
в абзаці першому пункту 11 розділу II "Прикінцеві положення" слова і цифри "до 1 січня 2021 року" замінити словами і цифрами "до 1 січня 2022 року";
у підрозділі 1 розділу I:
пункт 10 виключити;
абзаци третій - десятий пункту 15 виключити;
абзац третій пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"абзацу другого пункту 15 (щодо викладення в новій редакції статті 25) підрозділу 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року";
у розділі I:
у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "підпунктами 14.1.278 і 14.1.279" замінити словом і цифрами "підпунктом 14.1.278";
абзаци п’ятий, шостий та восьмий виключити;
пункти 4, 6, 10, 11 виключити;
в абзаці другому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" слова та цифри "пункту 4 (щодо змін до статті 43)", "пункту 6 (щодо змін до статті 73)", "пункту 10 (щодо змін до статті 113)" та "пункту 11 (щодо змін до статті 165)" виключити.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття, перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 грудня 2020 року
№ 1017-IX