• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів

Державна податкова служба України | Наказ, Довідка, Форма типового документа від 19.04.2011 № 224 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Наказ, Довідка, Форма типового документа
 • Дата: 19.04.2011
 • Номер: 224
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Наказ, Довідка, Форма типового документа
 • Дата: 19.04.2011
 • Номер: 224
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.04.2011 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 567/19305
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 255 від 25.08.2022 )
Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів
Відповідно до підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1257, з метою належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми:
1.1. Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції (додається).
1.2. Довідки про цільове використання спирту етилового (додається).
1.3. Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).
2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю.В.) у встановленому порядку:
2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;
2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;
2.3 у місячний строк після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Заявка).
3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю.В.) розробити Технічне завдання на створення програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Технічне завдання) у термін, визначений у Заявці.
4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у Технічному завданні.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:
від 20.10.2005 N 462 "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2005 за N 1326/11606;
від 05.06.2006 N 318 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 N 462 "Про затвердження форм довідок щодо цільового використання спирту етилового та журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.2006 за N 730/12604;
від 11.08.2009 N 429 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 20.10.2005 N 462", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2009 за N 808/16824;
від 28.07.2010 N 556 "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива, Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива та Журналу обліку погашення податкових векселів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.2010 за N 677/17972.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Матвєєва О.В.
Голова Комісії з проведенняреорганізації ДПА,Голова Державноїподаткової служби України В.Ю.ЗахарченкоПОГОДЖЕНО:Перший заступник Голови -Голова ліквідаційної комісіїДержавного комітету Україниз питань регуляторноїполітики та підприємництва Г.ЯцишинаМіністр фінансів України Ф.Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.04.2011 N 224
------------------------------------------------------------------
| 01 | ДОВІДКА |
| | про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому |
| | для виготовлення окремих видів продукції |
| | до податкового векселя (1) від "__"________ 20__ N ____ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 02 |Суб'єкт | |
| |господарювання | |
------------------------------------------------------------------
(найменування - для юридичної особи,
прізвище, ім'я, по батькові - для
фізичної особи - підприємця)
------------------------------------------
|021 |юридична | | | | | | | | | Код платника податку
| |особа | | | | | | | | | за ЄДРПОУ
|----+-----------+--+--+--+--+--+--+--+--+------
|022 |фізична | | | | | | | | | | | Реєстраційний номер
| |особа - | | | | | | | | | | | облікової картки платника
| |підприємець| | | | | | | | | | | податку або серія та
| | | | | | | | | | | | | номер паспорта (2)
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 03 | Місцезнаходження суб'єкта |Поштовий| | | | | |
| | господарювання (місце проживання) |індекс | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |Телефон | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |Факс | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |E-mail | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|До органу державної податкової служби в |
------------------------------------------------------------------
(район, місто)
Розділ А (3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Найменування| Об'ємна частка спирту етилового, | Одиниця |Прогнозований| Потреба спирту|
|з/п|продукції| продукції | що міститься у виноматеріалах, у | виміру | обсяг | етилового (у |
| | згідно | | відсотках |продукції,| виробництва | перерахунку на|
| |з УКТ ЗЕД| |----------------------------------| дал |продукції (4)|100-відсотковий|
| | | |всього,| вміст | яка потрібна | | | спирт |
| | | | % об. | спирту |для виробництва| | | етиловий) (4),|
| | | | |природного| готової | | | дал (гр. 6 х |
| | | | | бродіння | продукції | | | гр. 8 : 100) |
| | | | | | (доведення до | | | |
| | | | | | необхідної | | | |
| | | | | | кондиції | | | |
| | | | | |виноматеріалів)| | | |
|---+---------+------------+-------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+---------+------------+-------+----------+---------------+----------+-------------+---------------|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ Б (5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Найменування| Свідоцтво про | Кількість спирту | Одиниця |Прогнозований| Потреба спирту|
|з/п|продукції| продукції | належність палива до| етилового (у | виміру | обсяг | етилового (у |
| |згідно з | | альтернативного (6) | перерахунку на |продукції,| виробництва | перерахунку на|
| | УКТ ЗЕД | |---------------------| 100-відсотковий |л, кг, шт.|продукції (8)|100-відсотковий|
| | | |дата|номер|термін дії| спирт етиловий), | | | спирт |
| | | | | | | необхідна для | | | етиловий) (4),|
| | | | | | |виробництва одиниці| | | дал |
| | | | | | | готової продукції,| | |(гр. 7 х гр. 9)|
| | | | | | | л (7) | | | |
|---+---------+------------+----+-----+----------+-------------------+----------+-------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---------+------------+----+-----+----------+-------------------+----------+-------------+---------------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата подання довідки "__" _________ 20__ року. Наведена інформація є достовірною.
------------------------------------------------------------------
|Керівник ___________________________________ |
| (підпис) (ініціали та прізвище) |
| |
|------------------------------- |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------- |
|(реєстраційний номер облікової |
| картки платника податків або М.П. |
| серія та номер паспорта (2)) |
| |
|Особа, яка відповідає за ведення |
|бухгалтерського обліку ___________________________________ |
| (підпис) (ініціали та прізвище) |
| |
|------------------------------- |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------- |
|(реєстраційний номер облікової |
| картки платника податків або |
| серія та номер паспорта (2)) |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) До кожного податкового векселя подається окрема довідка.
(2) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(3) Заповнюється лише підприємствами первинного виноробства, які використовують спирт етиловий для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла.
(4) У графах 8, 9 розділу А та графі 10 розділу Б показники проставляються у декалітрах з відповідним округленням до двох знаків після коми.
(5) Заповнюється виробниками лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, біопалива та бензинів моторних сумішевих.
(6) Графа "Свідоцтво про належність палива до альтернативного" заповнюється лише суб'єктами господарювання - виробниками біопалива (подається копія Свідоцтва про належність палива до альтернативного).
(7) У графі 7 розділу Б зазначається кількість спирту етилового, необхідна для виробництва одиниці готової продукції, відповідно до нормативно-технічної документації. Показники проставляються у літрах з відповідним округленням до шести знаків після коми.
(8) У графі 9 розділу Б показники проставляються у літрах (кілограмах, штуках) з відповідним округленням до одного знака після коми.
Начальник Управлінняадміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.04.2011 N 224
------------------------------------------------------------------
| 01 | ДОВІДКА |
| | про цільове використання спирту етилового |
| | до податкового векселя (1) від "__" _______ 20__ N ____ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 02 |Суб'єкт | |
| |господарювання | |
------------------------------------------------------------------
(найменування - для юридичної особи,
прізвище, ім'я, по батькові - для
фізичної особи - підприємця)
------------------------------------------
|021 |юридична | | | | | | | | | Код платника податку
| |особа | | | | | | | | | за ЄДРПОУ
|----+-----------+--+--+--+--+--+--+--+--+------
|022 |фізична | | | | | | | | | | | Реєстраційний номер
| |особа - | | | | | | | | | | | облікової картки платника
| |підприємець| | | | | | | | | | | податку або серія та
| | | | | | | | | | | | | номер паспорта (2)
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 03 | Місцезнаходження суб'єкта |Поштовий| | | | | |
| | господарювання (місце проживання) |індекс | | | | | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |Телефон | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |Факс | |
|----+-----------------------------------+--------+--------------|
| | |E-mail | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|До органу державної податкової служби в |
------------------------------------------------------------------
(район, місто)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Найменування| Одиниця |Кількість | Об'ємна частка | Обсяг спирту етилового| Сума акцизного податку, грн. |
|з/п|продукції| продукції | виміру |виробленої|(кількість) спирту| (у перерахунку на | |
| |згідно з | |продукції,|продукції | етилового | 100-відсотковий спирт | |
| | УКТ ЗЕД | |л, кг, шт.| |(у перерахунку на | етиловий) | |
| | | | | | 100-відсотковий |-----------------------+-------------------------------------|
| | | | | | спирт етиловий), |отримано,| використано |визначена у|нарахована на| сплачена |
| | | | | | необхідна для | дал | за цільовим |податковому|обсяг спирту | коштами у |
| | | | | | виготовлення | | призначе- |векселі, що| етилового, | разі |
| | | | | |одиниці продукції,| | нням (4), | підлягає |використаного|нецільового|
| | | | | | відсотків | | дал | погашенню | за цільовим | викорис- |
| | | | | | (літрів) (3) | |(гр.5 х гр.6)| |призначенням | тання (5) |
|---+---------+------------+----------+----------+------------------+---------+-------------+-----------+-------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+---------+------------+----------+----------+------------------+---------+-------------+-----------+-------------+-----------|
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
|Останній день погашення | | | | | | | | | | |
|податкового векселя | | |. | | |. | | | | |
--------------------------------------------------------
Дата подання довідки "___" _________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
|Керівник ___________________________________ |
| (підпис) (ініціали та прізвище) |
| |
|------------------------------- |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------- |
|(реєстраційний номер облікової |
| картки платника податку або М.П. |
| серія та номер паспорта (2)) |
| |
|Особа, яка відповідає за ведення |
|бухгалтерського обліку ___________________________________ |
| (підпис) (ініціали та прізвище) |
| |
|------------------------------- |
| | | | | | | | | | |
|------------------------------- |
|(реєстраційний номер облікової |
| картки платника податку або |
| серія та номер паспорта (2)) |
------------------------------------------------------------------
Погоджено (6)
"__" _______ 20__ року ___________________________ ____________
(підпис представника органу (ініціали
державної податкової служби та прізвище)
на податковому посту)
_______________
(1) До кожного податкового векселя подається окрема довідка.
(2) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(3) У графі 6 показники проставляються відповідно до нормативно-технічної документації.
(4) У графі "Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) - використано за цільовим призначенням" також зазначаються втрати спирту при транспортуванні в межах встановлених норм, що відображаються окремим рядком.
(5) У графі "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання спирту у встановленому порядку.
(6) Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.
Примітка.
У графі 5 показники проставляються у відповідних одиницях з відповідним округленням до одного знака після коми. У графах 6-11 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.
Начальник Управлінняадміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.04.2011 N 224
ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєс-| Дата | Векселедавець | Банк-аваліст | Розра- | Сума акцизного податку | Відмітка про повне|
|з/п|тра- | | | | хунковий | | погашення |
| |цій- | | | | обсяг | |податкового векселя|
| | ний |-----------------+--------------------------+--------------------| спирту |---------------------------------------------+-------------------|
| | но- |реєс-|ви- |остан-| код за |наймену-|місце-|код|код|най- |місце-|етилового | зазна- |сплачена в раху-|нарахована на обсяг| дата | сума, грн |
| | мер |тра- |дачі| ній | ЄДРПОУ |вання - | зна- |за |МФО|мену-| зна- | (у | чена у | нок погашення | спирту етилового, | | |
| |бла- | ції | | день |(реєстра- | для | ход- |ЄДР| |вання| ход- |перерахун-|векселі,| векселя у разі | використаного за | | |
| |нка | | |пога- | ційний |юридич- |ження |ПОУ| | |ження |ку на 100-| грн | нецільового | цільовим | | |
| |век- | | |шення | номер | ної |(місце| | | | |відсотко- | | використання | призначенням | | |
| |селя | | | |облікової | особи, |прожи-| | | | |вий спирт | |----------------+-------------------| | |
| | | | | | картки |прізви- |вання)| | | | |етиловий),| |сума,|реквізити |сума,| реквізити | | |
| | | | | | платника | ще, | | | | | | дал | | грн |документа | грн |довідки про | | |
| | | | | | податку |ім'я, по| | | | | | | | |про сплату| | цільове | | |
| | | | | |або серія |батько- | | | | | | | | | | |використання | | |
| | | | | | та номер |ві - для| | | | | | | | | | | спирту | | |
| | | | | |паспорта*)|фізичної| | | | | | | | | | | етилового | | |
| | | | | | |особи - | | | | | | | | |----------| |-------------| | |
| | | | | | |підпри- | | | | | | | | |дата|номер| |дата | номер | | |
| | | | | | | ємця | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+----+------+----------+--------+------+---+---+-----+------+----------+--------+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---+-----+-----+----+------+----------+--------+------+---+---+-----+------+----------+--------+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Начальник Управлінняадміністрування акцизного збору Ю.В.Марченко