[tmp]va327609-10F20

від 08.05.2018
Реквізити

Видавник:

Тип

Дата 08.05.2018

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
28.07.2010 № 327
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2010
(На зміну ДК 003:2005)
Чинний від 01.11.2010 р.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Національний класифікатор України "Класифікатор професій" (далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".
1.2 Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.
1.3 Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.
1.4 КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких завдань:
- розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;
- систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;
- аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;
- підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);
- вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування громадян.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.
2.2 КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань.
2.3 Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста.
2.4 Об'єктами класифікації в КП є професії.
2.5 Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним методом.
3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У КП застосовано такі поняття:
Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.
Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.
У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).
Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.
Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.
Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.
Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.
Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.
Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).
Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.
Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.
Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:
- рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);
- спеціалізація (другий, третій, четвертий - рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);
- кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій).
Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.
Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.
Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.
Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.
Частка підкласів поділяється на групи.
Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.
Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Класифікаційне угрупованняКодНазва класифікаційного угруповання
Розділ2Професіонали
Підрозділ21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних
наук
Клас211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та
хімії
Підклас2111Професіонали в галузі фізики та астрономії
Група2111.1Наукові співробітники (фізика, астрономія)
У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.
У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).
Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).
На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б. Від назв, зазначених у додатках А і Б, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.
Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:
- складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);
- вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);
- загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;
- споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.
Ведення КП здійснює ДУ НДІ соціально-трудових відносин згідно з вимогами ДСТУ 3739 "Положення про ведення національного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій".
4 ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ
4.1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)
Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:
- визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
- вищим державним управлінням;
- правосуддям та прокурорським наглядом;
- керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.
Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.
4.2 ПРОФЕСІОНАЛИ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.
Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.
До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:
1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;
2) дипломом про присудження наукового ступеня:
- кандидата наук;
- доктора наук;
3) атестатом про затвердження вченого звання:
- старшого наукового співробітника;
- доцента;
- професора.
4.3 ФАХІВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.
Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.
До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:
- молодшого спеціаліста;
- бакалавра;
- спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);
- спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).
4.4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.
Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).
До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
4.5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.
Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.
Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
4.6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.
Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.
До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
4.7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.
До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.
Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
4.8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.
Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.
Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
4.9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ
Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями.
Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.
Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
1Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(управителі)
11Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи
громадських і самоврядувальних організацій
111Законодавці
1110Законодавці
112Вищі посадові особи державних органів влади
1120Вищі посадові особи державних органів влади
1120.1Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
1120.2Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
1120.3Дипломатичні представники
1120.4Вищі посадові особи органів судової влади
114Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних
організацій
1141Вищі посадові особи політичних організацій
1141.1Вищі посадові особи політичних партій
1142Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних
спілок
1142.1Вищі посадові особи професійних спілок
1143Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в
соціально-культурній сфері
1143.1Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах
самоврядування
1143.2Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій
1143.3Вищі посадові особи академій, що діють на громадських
засадах
1143.4Вищі посадові особи інших громадських організацій в
соціально-культурній сфері
12Керівники підприємств, установ та організацій
121Керівники підприємств, установ та організацій
1210Керівники підприємств, установ та організацій
1210.1Керівники підприємств, установ та організацій
122Керівники виробничих та інших основних підрозділів
1221Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та
водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та
природно-заповідній справі
1221.1Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському,
лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та
природно-заповідній справі
1221.2Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у
сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні,
рибальстві та природно-заповідній справі
1222Керівники виробничих підрозділів у промисловості
1222.1Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих
підрозділів у промисловості
1222.2Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць
(підрозділів) у промисловості
1223Керівники виробничих підрозділів у будівництві
1223.1Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у
будівництві
1223.2Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у
будівництві
1224Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній
торгівлі
1225Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного
господарства, готелях та інших місцях розміщення
1226Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському
господарстві та зв'язку
1226.1Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на
транспорті, в складському господарстві та зв'язку
1226.2Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на
транспорті, в складському господарстві та зв'язку
1227Керівники виробничих підрозділів у комерційному
обслуговуванні
1228Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні
1229Керівники інших основних підрозділів
1229.1Керівні працівники апарату центральних органів державної
влади
1229.2Керівні працівники апарату органів судової влади
1229.3Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади
1229.4Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.5Керівники підрозділів в охороні здоров'я
1229.6Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.7Керівники інших основних підрозділів в інших сферах
діяльності
123Керівники функціональних підрозділів
1231Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та
адміністративних підрозділів та інші керівники
1232Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1233Керівники підрозділів маркетингу
1234Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю
1235Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
1236Керівники підрозділів комп'ютерних послуг
1237Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з
науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
1237.1Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші
керівники
1237.2Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші
керівники
1238Керівники проектів та програм
1239Керівники інших функціональних підрозділів
13Керівники малих підприємств без апарату управління
131Керівники малих підприємств без апарату управління
1311Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському,
мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному
промислі
1312Керівники малих підприємств без апарату управління в
промисловості
1313Керівники малих підприємств без апарату управління в
будівництві
1314Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та
роздрібній торгівлі
1315Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного
господарства без апарату управління
1316Керівники малих підприємств без апарату управління на
транспорті, у складському господарстві та зв'язку
1317Керівники малих підприємств без апарату управління в
комерційному обслуговуванні
1318Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому
обслуговуванні
1319Керівники інших малих підприємств без апарату управління
14Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх
підрозділів
141Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому,
рибному та водному господарствах
1411Менеджери (управителі) у водному господарстві
1412Менеджери (управителі) у лісовому господарстві
142Менеджери (управителі) у добувній промисловості
143Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві
електроенергії, газу та води
1439Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та
у виробництві електроенергії, газу та води
1439.8Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні
електроенергії
144Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та
зв'язку
1443Менеджери (управителі) на транспорті
1448Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро
подорожей
1448.1Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних
агентств та бюро подорожей
145Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах
ресторанного господарства
1451Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх
ремонті
1452Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у
торгівлі
1453Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та
непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими
товарами
1453.2Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими
товарами
1454Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими
товарами
1455Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
1455.1Менеджери (управителі) в готельному господарстві
1456Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
1456.1Менеджери (управителі) в ресторанах
1456.2Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях
1456.3Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та
постачають готові страви
146Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
1461Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва
1462Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу
1463Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів
1465Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та
заощаджень
1466Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування
1467Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері
фінансів
1468Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері
страхування
1469Менеджери (управителі) в інших видах фінансового
посередництва
147Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання
під найом та послуг юридичним особам
1471Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх
осіб
1472Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування
1473Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
1474Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
1475Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку,
досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань
комерційної діяльності та управління
1475.1Менеджери (управителі) з права
1475.2Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку
1475.3Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення
суспільної думки
1475.4Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та
управління
1476Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного
контролю, аналізу та реклами
1476.1Менеджери (управителі) з реклами
1477Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання
персоналу
1477.1Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання
персоналу
1478Менеджери (управителі) у слідчій діяльності
1479Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним
особам
148Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній
сфері
1482Менеджери (управителі) в охороні здоров'я
1483Менеджери (управителі) у соціальній сфері
149Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
1491Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
1492Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та
спорту
1493Менеджери (управителі) систем якості
1494Менеджери (управителі) екологічних систем
1495Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
1496Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної
відповідальності
2Професіонали
21Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних
наук
211Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та
хімії
2111Професіонали в галузі фізики та астрономії
2111.1Наукові співробітники (фізика, астрономія)
2111.2Фізики та астрономи
2112Професіонали в галузі метеорології
2112.1Наукові співробітники (метеорологія)
2112.2Метеорологи
2113Професіонали в галузі хімії
2113.1Наукові співробітники (хімія)
2113.2Хіміки
2114Професіонали в галузі геології та геофізики
2114.1Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія)
2114.2Геологи та геофізики
212Професіонали в галузі математики та статистики
2121Професіонали в галузі математики
2121.1Наукові співробітники (математика)
2121.2Математики
2122Професіонали в галузі статистики
2122.1Наукові співробітники (статистика)
2122.2Професіонали-статистики
213Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)
2131Професіонали в галузі обчислювальних систем
2131.1Наукові співробітники (обчислювальні системи)
2131.2Розробники обчислювальних систем
2132Професіонали в галузі програмування
2132.1Наукові співробітники (програмування)
2132.2Розробники комп'ютерних програм
2139Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації)
2139.1Наукові співробітники (інші галузі обчислень)
2139.2Професіонали в інших галузях обчислень
214Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
2141Професіонали в галузі архітектури та планування міст
2141.1Наукові співробітники (архітектура, планування міст)
2141.2Архітектори та планувальники міст
2142Професіонали в галузі цивільного будівництва
2142.1Наукові співробітники (цивільне будівництво)
2142.2Інженери в галузі цивільного будівництва
2143Професіонали в галузі електротехніки
2143.1Наукові співробітники (електротехніка)
2143.2Інженери-електрики
2144Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2144.1Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)
2144.2Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій
2145Професіонали в галузі інженерної механіки
2145.1Наукові співробітники (інженерна механіка)
2145.2Інженери-механіки
2146Професіонали в галузі хімічних технологій
2146.1Наукові співробітники (хімічні технології)
2146.2Інженери-хіміки
2147Професіонали в галузі гірництва та металургії
2147.1Наукові співробітники (гірництво, металургія)
2147.2Гірничі інженери та інженери-металурги
2148Професіонали в галузі картографії та топографії
2148.1Наукові співробітники (картографія, топографія)
2148.2Картографи та топографи
2149Професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.1Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)
2149.2Інженери (інші галузі інженерної справи)
22Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених
професій
2211.1Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)
2211.2Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених
професій
2212Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології,
фізіології та епідеміології
2212.1Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія,
фізіологія, епідеміологія)
2212.2Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та
епідеміологи
2213Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії,
лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
2213.1Наукові співробітники (агрономія, водне господарство,
зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна
справа)
2213.2Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали
споріднених професій
222Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
2221Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)
2221.1Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)
2221.2Лікарі
2222Професіонали в галузі стоматології
2222.1Наукові співробітники (стоматологія)
2222.2Стоматологи
2223Професіонали в галузі ветеринарної медицини
2223.1Наукові співробітники (ветеринарна медицина)
2223.2Ветеринари
2224Професіонали в галузі фармації
2224.1Наукові співробітники (фармація)
2224.2Провізори
2225Професіонали в галузі медико-профілактичної справи
2225.1Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи
2225.2Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи
2229Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та
акушерства)
2229.1Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської
справи та акушерства)
2229.2Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та
акушерства)
223Професійні медичні сестри та акушерки
2230Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства
2230.1Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)
2230.2Медичні сестри та акушерки
23Викладачі
231Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310.1Професори та доценти
2310.2Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
232Викладачі середніх навчальних закладів
2320Викладачі середніх навчальних закладів
233Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з
дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста)
2331Вчителі початкової школи
2332Вихователі дошкільних закладів
234Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
2340Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
235Інші професіонали в галузі навчання
2351Професіонали в галузі методів навчання
2351.1Наукові співробітники (методи навчання)
2351.2Інші професіонали в галузі методів навчання
2352Інспектори навчальних закладів
2359Інші професіонали в галузі навчання
2359.1Інші наукові співробітники в галузі навчання
2359.2Інші професіонали в галузі навчання
24Інші професіонали
241Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського
обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності
підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної
власності
2411Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2411.1Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)
2411.2Аудитори та кваліфіковані бухгалтери
2412Професіонали в галузі праці та зайнятості
2412.1Наукові співробітники (праця, зайнятість)
2412.2Професіонали в галузі праці та зайнятості
2413Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2413.1Наукові співробітники (біржові операції)
2413.2Професіонали у сфері біржової діяльності
2414Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств,
установ та організацій
2414.1Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств,
установ та організацій)
2414.2Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2419Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності
господарської діяльності, раціоналізації виробництва,
інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.1Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської
діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна
власність)
2419.2Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської
діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності
та інноваційної діяльності
2419.3Професіонали державної служби
242Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду,
правосуддя та правоохоронної діяльності
2421Професіонали в галузі правознавства та прокурорського
нагляду
2421.1Наукові співробітники (правознавство)
2421.2Адвокати та прокурори
2422Судді
2423Професіонали в галузі правоохоронної діяльності
2424Професіонали кримінально-виконавчої служби
2429Інші професіонали в галузі правознавства
243Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства,
бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
2431Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та
бібліотечних фондів
2431.1Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
2432Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм
2432.1Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2432.2Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм
2433Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
244Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії,
археології, географії, кримінології та палеографії
2441Професіонали в галузі економіки
2441.1Наукові співробітники (економіка)
2441.2Економісти
2442Професіонали в галузі археографії, археології, географії,
кримінології, палеографії та соціології
2442.1Наукові співробітники (археографія, археологія, географія,
кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.2Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та
соціологи
2443Професіонали в галузі філософії, історії та політології
2443.1Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)
2443.2Філософи, історики та політологи
2444Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.1Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)
2444.2Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
2445Професіонали в галузі психології
2445.1Наукові співробітники (психологія)
2445.2Психологи
2446Професіонали в галузі соціального захисту населення
2446.1Наукові співробітники (соціальний захист населення)
2446.2Професіонали в галузі соціального захисту населення
2447Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2447.1Наукові співробітники (проекти та програми)
2447.2Професіонали з управління проектами та програмами
245Професіонали в галузі художньої творчості
2451Професіонали в галузі літератури
2451.1Літературознавці
2451.2Письменники, редактори та журналісти
2452Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва
2452.1Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне
мистецтво)
2452.2Скульптори, художники та модельєри
2453Професіонали в галузі музики
2453.1Мистецтвознавці (музикознавство)
2453.2Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки
2454Професіонали в галузі хореографії
2454.1Мистецтвознавці (хореографія)
2454.2Хореографи і танцюристи
2455Професіонали в галузі кіно, театру та естради
2455.1Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)
2455.2Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери
246Професіонали в галузі релігії
2460Професіонали в галузі релігії
247Професіонали з безпеки та якості
2471Професіонали з контролю за якістю
248Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та
санаторно-курортної справи
2481Професіонали в галузі туризму
2481.1Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)
2481.2Туризмознавці
2482Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
2482.2Професіонали із готельної та ресторанної справи
2483Професіонали в галузі санаторно-курортної справи
2483.1Наукові співробітники (рекреалогія)
2483.2Професіонали із санаторно-курортної справи
249Професіонали, що не входять в інші класифікаційні
угруповання
2490Професіонали, що не входять в інші класифікаційні
угруповання
3Фахівці
31Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
311Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
3111Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними
дослідженнями
3112Техніки-будівельники
3113Технічні фахівці - електрики
3114Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
3115Технічні фахівці - механіки
3116Лаборанти та техніки в хімічному виробництві
3117Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та
металургії
3118Креслярі
3119Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
312Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
3121Техніки-програмісти
3123Контролери та регулювальники промислових роботів
313Оператори оптичного та електронного устаткування
3131Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та
звуку
3132Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування
3133Оператори медичного устаткування
3139Інші оператори оптичного та електронного устаткування
314Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і
забезпечують судноплавство та польоти
3141Суднові фахівці
3142Вахтові офіцери та лоцмани
3143Льотні фахівці
3144Авіадиспетчери
3145Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух
315Інспектори з безпеки та якості
3151Інспектори з будівництва та пожежної безпеки
3152Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості
32Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини
321Фахівці в галузі біології та агрономії
3211Лаборанти в галузі біологічних досліджень
3212Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому,
водному господарствах та в природно-заповідній справі
3213Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в
природно-заповідній справі
322Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії,
фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)
3221Медичні асистенти
3222Гігієністи
3224Окулісти та оптики
3225Дантисти-асистенти
3226Фізіотерапевти та масажисти
3227Допоміжний персонал у галузі ветеринарії
3228Фармацевти
3229Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім
медичних сестер)
323Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам
3231Медичні сестри, що асистують професіоналам
3232Помічники професіоналів-акушерів
324Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини
3241Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини
33Фахівці в галузі освіти
331Фахівці з початкової освіти
3310Фахівці з початкової освіти
332Фахівці з дошкільного виховання
3320Фахівці з дошкільного виховання
333Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
3330Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
334Інші фахівці в галузі освіти
3340Інші фахівці в галузі освіти
34Інші фахівці
341Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій
3412Страхові агенти
3413Агенти з торгівлі майном
3414Консультанти з подорожей та організатори подорожей
3415Технічні та торговельні представники
3416Закупники
3417Оцінювачі та аукціоністи
3419Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
3421Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3422Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
3423Агенти із зайнятості й трудових контрактів
3429Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
343Технічні фахівці в галузі управління
3431Секретарі адміністративних органів
3432Судові секретарі, виконавці та розпорядники
3433Бухгалтери та касири-експерти
3434Допоміжний персонал у сфері статистики та математики
3435Організатори діловодства
3435.1Організатори діловодства (державні установи)
3435.2Організатори діловодства (види економічної діяльності)
3435.3Організатори діловодства (система судочинства)
3436Помічники керівників
3436.1Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3436.2Помічники керівників виробничих та інших основних
підрозділів
3436.3Помічники керівників малих підприємств без апарату
управління
3436.9Інші помічники
3439Інші технічні фахівці в галузі управління
344Державні інспектори
3441Інспектори митної служби
3442Інспектори податкової служби
3443Інспектори із соціальної допомоги
3444Інспектори з ліцензій
3449Інші державні інспектори
345Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої
служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з
дізнання
3450Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи
3451Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання
3452Фахівці кримінально-виконавчої служби
346Соціальні працівники
3460Соціальні працівники
347Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури
та мистецтва
3471Декоратори та комерційні дизайнери
3472Радіо-, теле- та інші ведучі
3473Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в
нічних клубах
3474Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них
естрадно-циркові артисти
3475Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні
спортсмени
3476Організатори у сфері культури та мистецтва
3479Інші фахівці у сфері культури та мистецтва
348Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має
духовного сану
3480Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має
духовного сану
349Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності
3491Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень
35Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
351Фахівці з переробки плодоовочевої продукції
3510Фахівці з переробки плодоовочевої продукції
352Фахівці з бродильного виробництва та виноробства
3520Фахівці з бродильного виробництва та виноробства
353Фахівці з виробництва молочних продуктів
3530Фахівці з виробництва молочних продуктів
354Фахівці з виробництва м'ясних продуктів
3540Фахівці з виробництва м'ясних продуктів
355Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів
3550Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів
356Фахівці зі зберігання та переробки зерна
3560Фахівці зі зберігання та переробки зерна
357Фахівці з технології харчування
3570Фахівці з технології харчування
359Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
3590Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
4Технічні службовці
41Службовці, пов'язані з інформацією
411Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою
клавіатури
4111Стенографісти та друкарки
4112Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії
4113Оператори із збору даних
4114Оператори лічильних машин
4115Секретарі
412Службовці, зайняті з цифровими даними
4121Реєстратори бухгалтерських даних
4122Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються
фінансовими операціями
413Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та
транспортуванням
4131Службовці на складах
4132Приймальники замовлень
4133Службовці з транспортних операцій
414Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними
роботами
4141Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою
4142Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти
4143Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними
роботами
4144Переписувачі та діловоди
419Інші службовці, пов'язані з інформацією
4190Інші службовці, пов'язані з інформацією
42Службовці, що обслуговують клієнтів
421Касири, касири в банках та білетери
4211Касири та білетери
4212Касири в банках та інкасатори
4213Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники)
4214Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг)
4215Збирачі податків
422Агенти з інформування клієнтів
4221Агенти з туризму
4222Службовці з інформування (довідок)
4223Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери
зв'язку
4229Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів
5Працівники сфери торгівлі та послуг
51Працівники, що надають персональні та захисні послуги
511Працівники, що надають послуги в дорозі
5111Працівники, що надають послуги в дорозі
5112Провідники та кондуктори на транспорті
5113Супроводжувачі у подорожах
512Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного
господарства
5121Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках
5122Кухарі
5123Офіціанти та буфетники
5129Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів
ресторанного господарства
513Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами
5131Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми
5132Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів
5133Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в
організаціях соціального обслуговування
5139Виконавці побутових послуг та працівники споріднених
професій
514Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам
5141Перукарі, гримери-пастижери та косметики
5142Компаньйони та слуги
5143Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники
5149Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам
515Астрологи та ворожки
5151Астрологи
5152Ворожки та хіроманти
516Працівники служб, що надають захисні послуги
5161Пожежні
5162Міліціонери
5163Працівники кримінально-виконавчої служби
5169Працівники захисних та охоронних служб
52Моделі, продавці та демонстратори
521Манекенники та інші моделі
5210Манекенники та інші моделі
522Продавці в магазинах
5220Продавці в магазинах
523Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
5230Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
53Працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним
особам
531Працівники з надання послуг у сфері мистецтва
5311Працівники фільмо-, фоно-, фототек
5312Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських)
допоміжних роботах у сфері мистецтва
6Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства
61Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки
611Садівники та землероби
6111Рільники та овочівники
6112Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та
плодово-ягідних культур
6113Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових
саджанців та культур у теплицях та оранжереях
6114Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються
вирощуванням змішаних культур
612Тваринники
6121Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою
та її поставку
6122Виробники свійської птиці
6123Бджолярі та шовківники
6124Виробники змішаної тваринницької продукції
6129Інші тваринники
613Робітники сільського господарства, що займаються як
землеробством, так і тваринництвом
6131Робітники сільського господарства, що займаються як
землеробством, так і тваринництвом
614Робітники, зайняті в лісовому господарстві
6141Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби
6142Здіймальники
615Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять
капкани
6151Робітники, що культивують водні живі організми
6152Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та
прибережних водах
6153Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі
6154Мисливці та мисливці, що ставлять капкани
7Кваліфіковані робітники з інструментом
71Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
711Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси
7111Гірники та кар'єрні робітники
7112Вибуховики
7113Колії, різальники каменю та каменотеси
7115Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на
транспорті
712Будівельники будівель та споруд
7120Укрупнені професії будівельників будівель та споруд
7122Муляри
7123Укладальники бетонної суміші
7124Теслярі та столяри
7129Будівельники, ремонтники споруд та верхолази
713Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви
робіт
7131Покрівельники
7132Лицювальники та паркетники
7133Штукатури
7134Ізолювальники
7135Склярі
7136Водопровідники та трубопровідники
7137Будівельні та подібні до них електрики
7139Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві
714Маляри та чистильники структурних частин будівель
7141Маляри
7142Лакувальники
7143Чистильники структурних частин будинків
72Робітники металургійних та машинобудівних професій
721Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники
металоконструкцій
7211Формувальники та стрижневики
7212Зварники та газорізальники
7213Робітники, що працюють з тонколистовим металом
7214Заготівники та монтажники металоконструкцій
7215Такелажники та робітники, що зрощують канати
7216Робітники, що працюють під водою
7219Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників,
прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій
722Ковалі ручного кування та інструментальники
7221Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники
7222Інструментальники
7223Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори
7224Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу
7229Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та
інструментальників
723Механіки та монтажники механічного устаткування
7231Механіки та монтажники моторних транспортних засобів
7232Механіки та монтажники авіаційних машин
7233Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових
машин
7239Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників
механічного устаткування
724Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування
7241Електромеханіки та електромонтажники
7242Монтажники електронного устаткування
7243Механіки та експлуатаційники електронного устаткування
7244Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного
устаткування
7245Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач
7249Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та
електронного устаткування
73Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та
друкування
731Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних
матеріалах
7311Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів
7312Виробники та настроювачі музичних інструментів
7313Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами
7319Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з
металу та подібних матеріалів
732Гончарі та виробники скляних виробів
7321Виробники керамічних виробів та гончарі
7322Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники,
шліфувальники та полірувальники скла
7323Гравери-різальники по склу та гравери
7324Розмалювальники скла, кераміки та подібних матеріалів
7329Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних
виробів
733Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та
подібних матеріалів
7331Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів
7332Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних
матеріалів
7339Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева,
тканини, шкіри та подібних матеріалів
734Друкарі та робітники подібних професій
7341Складачі та друкарі
7342Стереотипісти та електротипісти
7343Цинкографи та гальваностереотипери
7344Фотогравери
7345Палітурники
7346Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на
тканині
7349Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій
74Інші кваліфіковані робітники з інструментом
741Робітники з приготування харчових продуктів
7411М'ясники та постачальники риби
7412Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських
виробів
7413Виробники молочних продуктів
7414Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів
7415Дегустатори, купажисти
7416Робітники з перероблення тютюну
7419Укрупнені професії робітників з приготування харчових
продуктів
742Деревообробники та столяри-червонодеревники
7421Робітники з оброблення дерева
7422Столяри
7423Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних
верстатів
7424Кошикарі та виробники щіток
743Робітники-текстильники та швейники
7431Готувачі волокон
7432Ткачі та в'язальники
7433Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники
7434Кушніри
7435Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів,
закрійники
7436Швачки та вишивальниці
7437Оббивальники
7439Укрупнені професії текстильників, швейників та робітників
подібних професій
744Робітники-шкіряники та взуттьовики
7441Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри)
7442Виробники взуття
7990Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з
інструментом
8Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та
машин
81Робітники, що обслуговують промислове устаткування
811Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування
для перероблення корисних копалин
8111Робітники, що обслуговують гірниче устаткування
8112Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та
породи
8113Бурильники
8119Укрупнені професії робітників, що обслуговують гірниче
устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин
812Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне
устаткування
8121Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі
8122Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та
прокатники
8123Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення
металу
8124Робітники, що обслуговують трубне устаткування
8129Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та
металопереробне устаткування
813Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного
виробництва, та робітники на подібному устаткуванні
8130Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки
скляного та керамічного виробництв та подібне устаткування
8131Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки, та
робітники на подібному устаткуванні
8139Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та
кераміки
814Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні
установки
8141Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу
8142Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки
8143Робітники, що обслуговують папероробні установки
8149Укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та
папероробні установки
815Робітники, що обслуговують хімічні установки
8151Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та
змішувальне хімічне устаткування
8152Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки
8153Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та
хімічні сепаратори
8154Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та
реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)
8155Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та
природного газу
8159Оператори хімічних переробних установок
816Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні
8161Робітники, що обслуговують установки з вироблення
електроенергії
8162Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери
8163Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття,
компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні
системи
8169Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з
вироблення електроенергії та подібне устаткування
817Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
8171Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії
8172Оператори промислових роботів
82Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин
821Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та
мінералопродуктів
8211Верстатники
8212Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та
інших мінеральних продуктів
822Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних
продуктів
8220Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з
виробництва хімічних продуктів
8221Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
фармацевтичних продуктів та косметичних засобів
8222Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва
сірників
8223Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та
нанесення покриттів на метали
8224Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та
кінопродукції
8229Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних
продуктів
823Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції
з гуми та пластика
8231Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції
з гуми
8232Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції
з пластика
824Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції
з деревини
8240Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції
з деревини
825Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а
також машини для виробництва виробів з паперу
8251Робітники, що обслуговують друкарські машини
8252Робітники, що обслуговують палітурні машини
8253Робітники, що обслуговують машини для виробництва виробів з
паперу
8259Укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські,
палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу
826Робітники, що обслуговують машини з виробництва текстильних,
хутряних та шкіряних виробів
8261Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та
перемотування нитки
8262Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні
машини
8263Робітники, що обслуговують швацькі машини
8264Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та
чищення
8265Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини
8266Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття
8269Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних,
хутряних та шкіряних виробів
827Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових
та подібних продуктів
8270Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з
виробництва харчових та подібних продуктів
8271Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та
риби
8272Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної
продукції
8273Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та
прянощів
8274Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба,
кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних
виробів
8275Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів,
овочів, олієнасіння та горіхів
8276Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру
8277Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю,
кави, какао та шоколаду
8278Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та
устаткування для виробництва інших напоїв
8279Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової
продукції
828Складальники
8282Складальники електроустаткування
8283Складальники електронного устаткування
8284Складальники металевих, гумових та пластикових виробів
8285Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів
8286Складальники виробів з картону, тканини та подібних
матеріалів
8289Укрупнені професії складальників
829Інші робітники з обслуговування та складання машин
8290Інші робітники з обслуговування та складання машин
83Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та
установок
831Машиністи локомотивів та подібні до них робітники
8311Машиністи локомотивів та спеціальних машин на залізниці,
помічники машиністів та кочегари паровозів
8312Залізничні сигнальники та стрілочники
8319Укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних
професій
832Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші
робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної
техніки
8321Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування
мототранспортної техніки
8322Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування
автотранспортної техніки
8323Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з обслуговування
тролейбусів та трамваїв
833Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші
пересувні установки
8331Робітники з керування та обслуговування сільсько- та
лісогосподарського устаткування
8332Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та
подібних робіт
8333Машиністи кранів, лебідок та подібних установок
8334Водії автонавантажувачів
8339Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки для
сільськогосподарських, земляних та подібних робіт
834Суднова палубна команда
8340Суднова палубна команда та подібні їм робітники
8990Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації
9Найпростіші професії
91Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг
912Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних
послуг
9120Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних
послуг
913Домашня прислуга, прибиральники та прачки
9131Домашня прислуга та прибиральники
9132Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших
установах
9133Прачки та прасувальники
914Доглядачі будинків та мийники вікон
9141Доглядачі будинків
9142Мийники транспортних засобів та вікон
915Посильні, носії та швейцари
9151Посильні, носії та рознощики багажу і посилок
9152Швейцари та сторожі
9153Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що знімають
показання з лічильників, та подібні до них працівники
916Збирачі сміття та подібні до них чорнороби
9161Збирачі сміття
9162Двірники та подібні до них чорнороби
92Найпростіші професії в сільському господарстві та подібних
галузях
921Найпростіші професії в сільському господарстві, рибальстві та
подібних галузях
9211Найпростіші професії в сільському господарстві
9212Найпростіші професії в лісовому господарстві
9213Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в установленні
капканів на звіра
93Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві,
промисловості та на транспорті
931Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві
9311Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах
9312Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель
та подібних споруд
9313Найпростіші професії в житловому будівництві
932Найпростіші професії в промисловості
9321Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи)
9322Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних,
ручні роботи)
933Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті
9332Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та
інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті
9333Вантажники
94Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей
економіки
941Комірники та вагарі
9411Комірники та вагарі
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
28.07.2010 № 327
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2010
(На зміну ДК 003:2005)
Чинний від 01.11.2010 р.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!