• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про офіційну статистику

Верховна Рада України  | Закон від 16.08.2022 № 2524-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.08.2022
 • Номер: 2524-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.08.2022
 • Номер: 2524-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Розділ VI.
СТАТИСТИЧНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Стаття 29. Гарантії органів державної статистики та інших виробників офіційної статистики щодо статистичної конфіденційності
1. Первинні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики для проведення державних статистичних спостережень від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційними даними, які охороняються законом і використовуються у статистичних цілях.
Поширення та передача офіційної державної статистичної інформації та будь-якої іншої статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційні дані щодо конкретного респондента, забороняються.
Конфіденційні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів або від розпорядників адміністративних даних, у процесі державних статистичних спостережень, не можуть вимагатися чи бути переданими правоохоронним, державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам, об’єднанням громадян, посадовим та іншим особам.
Конфіденційні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів або від розпорядників адміністративних даних, у процесі державних статистичних спостережень, не можуть використовуватися правоохоронними органами, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами з метою прийняття рішень щодо конкретного респондента.
Положення цієї частини не поширюються на інформацію, передбачену статтею 30 цього Закону.
2. Захист первинних даних, отриманих від респондентів під час проведення статистичних спостережень, у процесі їх оброблення з використанням телекомунікаційних мереж забезпечується відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист персональних даних".
Стаття 30. Офіційна державна статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона щодо її поширення органами державної статистики
1. Офіційна державна статистична інформація, яка дає змогу здійснити пряму або непряму ідентифікацію конкретного респондента чи визначити первинні дані стосовно нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.
2. Заборона щодо поширення офіційної державної статистичної інформації не розповсюджується на:
1) знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дає змоги визначити конфіденційні дані стосовно конкретного респондента;
2) інформацію щодо назв, адрес, реєстраційних видів діяльності, загальних сум заборгованості з виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством;
3) первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення державних статистичних спостережень щодо стану навколишнього природного середовища, зокрема землі, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, чинників, які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, крім обмежень, встановлених законодавством. Перелік таких даних затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики;
4) дані фінансової звітності підприємств.
Стаття 31. Захист конфіденційних даних, що використовуються у статистичних цілях
1. Усі виробники офіційної статистики повинні забезпечувати захист первинних та адміністративних даних, а також здійснювати всі необхідні технічні та організаційні заходи для захисту конфіденційних даних і недопущення їх розголошення.
2. Первинні та адміністративні дані в паперовій або електронній формі, отримані центральним органом виконавчої влади з питань статистики під час проведення державних статистичних спостережень, підлягають знищенню протягом одного року з дати їх отримання від респондентів.
3. Виробники офіційної статистики можуть здійснювати обмін конфіденційними даними, за умови що передача таких даних є необхідною для ефективного виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації або для підвищення якості офіційної державної статистичної інформації і така необхідність обґрунтована. На передані конфіденційні дані поширюється вимога частини другої цієї статті.
4. Будь-яка подальша передача конфіденційних даних між виробниками офіційної статистики після їх першої передачі може бути здійснена лише після отримання дозволу того виробника офіційної статистики, який зібрав ці конфіденційні дані.
5. Конфіденційні дані, передані відповідно до умов цієї статті, повинні використовуватись в статистичних цілях. Доступ до цих даних можуть мати виключно працівники виробників офіційної статистики, залучені до виробництва офіційної державної статистичної інформації.
6. Працівники виробників офіційної статистики, у тому числі тимчасово найняті, які відповідно до своїх посадових обов’язків мають прямий доступ до конфіденційних даних, зобов’язані дотримуватися принципу статистичної конфіденційності щодо цих даних під час і після припинення діяльності на відповідній посаді.
7. Працівникам, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, забороняється використовувати первинні дані в інших цілях, крім статистичних.
8. Особам, які відповідно до своїх посадових обов’язків беруть участь у виробництві офіційної державної статистичної інформації, надається доступ до конфіденційних даних лише в обсязі, необхідному для виробництва офіційної державної статистичної інформації.
9. Працівники виробників офіційної статистики, зазначені у частині п’ятій цієї статті, за розголошення конфіденційних даних, отриманих під час проведення державних статистичних спостережень, несуть відповідальність згідно із законом. Про таку відповідальність працівники ознайомлюються письмово.
Стаття 32. Доступ до мікроданих
1. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики має право надавати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, якщо дані, що містяться у цих мікроданих, не дають змоги здійснити пряму ідентифікацію респондента.
2. Для надання доступу до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод центральний орган виконавчої влади з питань статистики формує та веде перелік державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод.
3. Включення до переліку державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, здійснюється рішенням центрального органу виконавчої влади з питань статистики за рекомендацією консультативно-дорадчого органу при центральному органі виконавчої влади з питань статистики, утвореного з метою отримання наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій та залучення експертного середовища до процесу підготовки рішень.
4. Доступ до мікроданих у дослідницьких цілях надається установам та організаціям, включеним до переліку державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, на підставі письмового запиту, в якому зазначаються мета дослідження, результат, що передбачається отримати, та обґрунтовується необхідність використання відповідних мікроданих для отримання такого результату. Мікродані, які формуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики, для надання доступу у дослідницьких цілях повинні містити лише дані, необхідні для відповідного дослідження.
5. Доступ до мікроданих з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод надається державним органам, установам та організаціям, що включені до переліку державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, на підставі письмового запиту, в якому зазначаються найменування міжнародної угоди, підстава виконання зобов’язання, результат, що передбачається отримати, та обґрунтовується необхідність використання відповідних мікроданих для отримання такого результату. Мікродані, які формуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики, для надання доступу з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод повинні містити лише дані, необхідні для виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод.
6. Доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод надається державним органам, установам і організаціям та іншим установам і організаціям виключно за умови надання таких гарантій щодо поводження з мікроданими:
1) відсутність спроб здійснити ідентифікацію респондентів;
2) непередавання мікроданих третім особам;
3) використання мікроданих лише для цілей, зазначених у запиті на надання доступу до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод;
4) нерозкриття будь-яких агрегованих показників, які розраховані на підставі індивідуальних даних та можуть призвести до непрямої ідентифікації респондента;
5) зазначення джерела мікроданих у всіх опублікованих матеріалах;
6) знищення мікроданих після завершення дослідження або підготовки інформації, необхідної для виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод.
7. У разі порушення державним органом, установою чи організацією або іншою установою чи організацією наданих гарантій щодо поводження з мікроданими центральний орган виконавчої влади з питань статистики виключає такий державний орган, установу чи організацію або іншу установу чи організацію з переліку державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, без права включення до цього переліку протягом 10 років.
8. Якщо порушення гарантій щодо поводження з мікроданими державним органом, установою чи організацією або іншою установою чи організацією призвело до заподіяння шкоди або збитків респонденту, відомості стосовно якого були включені до мікроданих, доступ до яких було надано у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, таку шкоду або збитки відповідно до законодавства відшкодовує державний орган, установа чи організація або інша установа чи організація, яка порушила надані гарантії щодо поводження з мікроданими.
9. Державні органи, установи і організації та інші установи і організації, які отримали доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, винні у порушенні вимог законодавства про захист персональних даних, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
10. Підготовка мікроданих для надання доступу до них у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод здійснюється відповідно до нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади з питань статистики щодо доступу до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод. Підготовка мікроданих для надання доступу у дослідницьких цілях та надання такого доступу здійснюються на платній основі.
11. Підготовка мікроданих для надання доступу з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод та надання такого доступу державним органам, установам, підприємствам, організаціям здійснюються на безоплатній основі.
12. Для підготовки мікроданих для надання доступу у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод центральний орган виконавчої влади з питань статистики має право наймати тимчасовий персонал.
Розділ VII.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 33. Порядок та умови доступу до офіційної державної статистичної інформації
1. Для забезпечення потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб в офіційній державній статистичній інформації та організації доступу до неї в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.
2. Порядок створення спеціальної інформаційної служби, її структура, повноваження та обов’язки визначаються центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
3. Доступ до офіційної державної статистичної інформації забезпечується шляхом:
1) систематичної публікації у друкованих виданнях або електронних інформаційних ресурсах;
2) поширення через засоби масової інформації;
3) надання державним органам та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним та фізичним особам за запитом.
Порядок та умови надання статистичної інформації юридичним та фізичним особам за запитом визначаються законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та цим Законом.
4. Безоплатне надання державним органам та органам місцевого самоврядування офіційної державної статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або рішенням Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів державного бюджету, виділених на зазначені цілі. Офіційна державна статистична інформація надається з дотриманням принципу статистичної конфіденційності.
5. Не може бути відмовлено в наданні за запитом офіційної державної статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень. Офіційна державна статистична інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації та надається безоплатно, крім відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
6. Не підлягає поширенню та наданню за запитом інформація, яка використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних з метою виробництва офіційної державної статистичної інформації.
Стаття 34. Право на доступ до статистичної інформації
1. У разі якщо підготовка і надання статистичної інформації здійснюються на договірній основі, порядок та умови надання інформації замовнику визначаються відповідним договором з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та принципу статистичної конфіденційності. Замовник відшкодовує витрати, пов’язані з виконанням договору про підготовку і надання статистичної інформації.
2. Права на доступ до статистичної інформації, отриманої органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проводилися за рахунок коштів замовника, визначаються договором на створення статистичної інформації з дотриманням положень законодавства про доступ до публічної інформації та цього Закону.
Розділ VIII.
ЯКІСТЬ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ
Стаття 35. Зобов’язання щодо забезпечення якості
1. Виробники офіційної статистики зобов’язані постійно оцінювати та покращувати якість офіційної державної статистичної інформації за ознаками актуальності, точності і надійності, своєчасності і пунктуальності, узгодженості і порівнянності, а також доступності і ясності.
2. Виробництво та поширення офіційної статистики здійснюються її виробниками відповідно до основних принципів офіційної статистики, у тому числі принципу забезпечення якості, визначених статтею 4 цього Закону, та на основі єдиних стандартів, узгодженої методології, з використанням визначень і статистичних класифікацій.
3. З метою покращення якості офіційної державної статистичної інформації виробники державної статистики мають право перевіряти та редагувати дані, комбінувати дані з різних джерел, здійснювати зіставлення індивідуальних даних респондентів виключно у статистичних цілях та використовувати статистичні методи оцінки для заповнення відсутніх даних.
4. Виробники офіційної статистики повинні документувати у стандартний спосіб джерела даних та методи, які застосовуються для виробництва офіційної державної статистичної інформації, а також інформувати про її якість користувачів.
Стаття 36. Оцінка якості офіційної державної статистичної інформації
1. Виробники офіційної статистики оцінюють якість офіційної державної статистичної інформації шляхом:
1) проведення з користувачами консультацій з питань якості офіційної державної статистичної інформації;
2) встановлення з респондентами зворотного зв’язку для підвищення якості первинних даних.
2. Для проведення оцінки та удосконалення статистичної методології виробники офіційної статистики можуть залучати до співпраці науковців, експертів та міжнародні організації.
Розділ IX.
ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 37. Поширення офіційної державної статистичної інформації
1. Поширення офіційної державної статистичної інформації здійснюється з дотриманням основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону, у тому числі принципів статистичної конфіденційності, неупередженості і об’єктивності.
2. Поширенню не підлягає офіційна державна статистична інформація, яка містить дані, отримані від трьох і менше респондентів, або якщо частка одного з респондентів у такій інформації перевищує 80 відсотків. В окремих випадках зазначена кількість респондентів може бути збільшена за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань статистики.
3. Виробники офіційної статистики можуть поширювати мікродані, за умови гарантування неможливості ідентифікації респондентів, дані стосовно яких містяться у цих мікроданих, у прямий чи непрямий спосіб. У такому разі інформація про виробництво та поширення таких мікроданих включається до плану державних статистичних спостережень.
4. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інші виробники офіційної статистики поширюють офіційну державну статистичну інформацію в терміни, передбачені планом державних статистичних спостережень.
Календар поширення офіційної державної статистичної інформації, в якому містяться заплановані дати та час її поширення, складається виробниками офіційної статистики на кожний рік. Про будь-які відхилення від календаря поширення офіційної державної статистичної інформації користувачі повідомляються завчасно шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті виробника офіційної статистики.
Поширення офіційної державної статистичної інформації супроводжується метаданими та поясненнями. Поширення статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень, серед усіх категорій користувачів здійснюється безоплатно та на рівних умовах доступу щодо обсягу, якості і строків поширення.
5. Виробники офіційної статистики можуть встановлювати плату за друковані публікації та інші підготовлені матеріали для відшкодування понесених витрат у встановленому законодавством порядку.
6. У разі внесення виправлень до офіційної статистичної інформації виробники офіційної статистики інформують про це користувачів невідкладно шляхом розміщення повідомлення на своєму веб-сайті.
Стаття 38. Політика поширення офіційної державної статистичної інформації
1. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики спільно з іншими виробниками офіційної статистики визначає:
1) єдину та прозору політику поширення офіційної державної статистичної інформації для використання в національній статистичній системі;
2) єдину термінологію офіційної статистики.
Стаття 39. Поширення статистичної інформації, не передбаченої планом державних статистичних спостережень
1. Статистична інформація, створення якої не передбачено планом державних статистичних спостережень, не належить до офіційної державної статистичної інформації.
2. Виробники офіційної статистики мають право здійснювати виробництво та поширювати на платній основі статистичну інформацію, не передбачену планом державних статистичних спостережень.
3. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та його територіальні органи мають право на замовлення користувачів проводити на договірній основі статистичні спостереження та виконувати роботи, у тому числі здійснювати публікації, не включені до плану державних статистичних спостережень. У такому разі замовник відшкодовує всі витрати, пов’язані з проведенням відповідних статистичних спостережень та виконанням робіт, а виробництво статистичної інформації здійснюється з дотриманням принципу статистичної конфіденційності.
4. Для виробництва та поширення статистичної інформації, не передбаченої планом державних статистичних спостережень, на замовлення користувачів центральний орган виконавчої влади з питань статистики та територіальні органи, що належать до сфери його управління, мають право наймати тимчасовий персонал.
5. Статистичні спостереження, не передбачені планом державних статистичних спостережень, проводяться відповідно до нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади з питань статистики щодо порядку проведення статистичних спостережень на платній основі.
Розділ X.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 40. Міжнародне співробітництво у сфері офіційної статистики
1. Міжнародне співробітництво у сфері офіційної статистики спрямовується на забезпечення стабільності, ефективності та професійності незалежної національної статистичної системи, її гармонізацію із статистичною системою Європейського Союзу і міжнародними стандартами, а також на обмін досвідом та статистичною інформацією, згідно із вимогами закону та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. З метою гармонізації законодавства у сфері офіційної статистики центральний орган виконавчої влади з питань статистики в рамках двостороннього та багатостороннього співробітництва із статистичними бюро іноземних держав і міжнародними організаціями ініціює, організовує та проводить заходи у сфері статистики, що становлять спільний інтерес.
3. Обмін офіційною державною статистичною інформацією із статистичними органами Європейського Союзу та міжнародних організацій, а також статистичними службами іноземних держав здійснюється через центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інших виробників офіційної статистики відповідно до вимог цього Закону та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Розділ XI.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 43, ст. 608 із наступними змінами).
3. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 2 та частині першій статті 18 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 446) слова "Закон України "Про державну статистику" у всіх відмінках замінити словами "Закон України "Про офіційну статистику" у відповідному відмінку;
2) у статті 2, частині першій статті 15, частині першій статті 16, частині першій статті 18 Закону України "Про сільськогосподарський перепис" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 115; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "Закон України "Про державну статистику" у всіх відмінках замінити словами "Закон України "Про офіційну статистику" у відповідному відмінку;
3) частину четверту статті 18 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) викласти в такій редакції:
"4. Правовий режим офіційної державної статистичної інформації визначається Законом України "Про офіційну статистику", іншими законами України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";
4) в абзаці п’ятому частини чотирнадцятої статті 82 Закону України "Про платіжні послуги" від 30 червня 2021 року № 1591-IX слова "Закону України "Про державну статистику" замінити словами "Закону України "Про офіційну статистику".
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.
5. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форм власності у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2524-IX