• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про офіційну статистику

Верховна Рада України  | Закон від 16.08.2022 № 2524-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.08.2022
 • Номер: 2524-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.08.2022
 • Номер: 2524-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про офіційну статистику
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування національної статистичної системи, компетенцію та повноваження органів державної статистики, регулює правові відносини у сфері офіційної статистики з метою забезпечення держави і суспільства неупередженою та об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної, екологічної, культурної та інших сфер життя суспільства в Україні та її регіонах.
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністративні дані - дані, отримані державними органами (крім органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та задокументовані ними;
2) використання у статистичних цілях - використання виключно для організації та проведення статистичних спостережень;
3) виробники офіційної статистики - органи державної статистики та інші державні органи, уповноважені законом здійснювати виробництво і поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону, які складають національну статистичну систему;
4) виробництво офіційної державної статистичної інформації - сукупність дій, пов’язаних із розробленням статистичної методології, збиранням, збереженням, обробленням, аналізом, захистом та поширенням офіційної державної статистичної інформації на всіх етапах її виробництва;
5) державна статистична діяльність - сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень та спрямованих на виробництво і поширення офіційної державної статистичної інформації;
6) індивідуальні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну та/або юридичну особу;
7) інформаційна система органів державної статистики - сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, що забезпечують процес збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту та поширення офіційної державної статистичної інформації;
8) конфіденційні дані - відомості, які дають змогу здійснити пряму або непряму ідентифікацію респондента, таким чином розкриваючи індивідуальні дані про нього. Під час визначення можливості ідентифікації респондента повинні враховуватися всі засоби, які може використати третя сторона для такої ідентифікації;
9) користувач - фізична або юридична особа, яка використовує офіційну державну статистичну інформацію;
10) метадані - відомості, що у стандартизований спосіб описують статистичні дані і статистичні процеси шляхом наведення інформації про джерела даних, статистичну методологію, визначення, статистичну класифікацію та якість даних;
11) мікродані - набір відомостей, що містить індивідуальні дані про респондентів;
12) непряма ідентифікація - ідентифікація респондента у будь-який інший спосіб, ніж пряма ідентифікація;
13) несуцільне статистичне спостереження - це спостереження щодо окремих одиниць сукупності, яка вивчається;
14) органи державної статистики - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (далі - центральний орган виконавчої влади з питань статистики), та функціональні органи державної статистики;
15) офіційна державна статистична інформація - задокументована кількісна та якісна, агрегована та репрезентативна інформація, отримана за результатами державних статистичних спостережень або сформована на основі адміністративних даних, що характеризує масові явища і процеси, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
16) офіційна статистика - централізована система збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту та поширення офіційної державної статистичної інформації;
17) первинні дані - інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, надана респондентами під час статистичних спостережень;
18) перелік респондентів статистичних спостережень - автоматизована інформаційна система збирання, накопичення та опрацювання статистичних даних про респондентів, яка забезпечує відбір сукупностей респондентів за визначеними критеріями для проведення статистичних спостережень;
19) план державних статистичних спостережень - правовий акт, що містить перелік та строки проведення статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики з метою виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
20) поширення офіційної державної статистичної інформації - сукупність дій, спрямованих на забезпечення доступності для користувачів офіційної державної статистичної інформації та метаданих;
21) пряма ідентифікація - ідентифікація респондента - юридичної особи за назвою або адресою, або ідентифікаційним кодом, а також встановлення персональних даних респондента - фізичної особи за первинними даними, що містяться у звітності;
22) респондент - особа або сукупність осіб, визначених устатті 5 цього Закону, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку;
23) розпорядники адміністративних даних - державні органи (крім органів державної статистики), органи місцевого самоврядування та інші юридичні особи, які володіють адміністративними даними;
24) статистична класифікація - складова частина звітно-статистичної документації, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики або іншим виробником офіційної статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань статистики та систематизовано розподіляє явища і об’єкти за певними групами, класами, розрядами на підставі їх подібності або відмінності. Основою класифікації є якісна ознака, що характеризує об’єкт класифікації;
25) статистична методологія - сукупність науково обґрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які визначають порядок збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації;
26) статистичне спостереження - планомірний науково організований процес виробництва статистичної інформації щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах, з подальшим поширенням цієї статистичної інформації;
27) суцільне статистичне спостереження - це спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається;
28) функціональні органи державної статистики - підприємства, установи та організації, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань статистики.
Інші терміни, не зазначені у цьому Законі, вживаються у значенні, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2. Правова основа державної статистичної діяльності
1. Правову основу державної статистичної діяльності становлять Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сферах офіційної статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України у сфері офіційної статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3. Державна політика у сфері офіційної статистики
1. Державна політика у сфері офіційної статистики спрямована на створення єдиної системи офіційної статистики в Україні та її узгодження з міжнародними стандартами і методологіями.
Стаття 4. Основні принципи офіційної статистики
1. Основними принципами офіційної статистики є:
1) для організації державної статистичної діяльності:
професійна незалежність - незалежне здійснення виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації, зокрема незалежний вибір методів, визначень, статистичної методології та джерел, які будуть використані для її вироблення, а також строків, змісту і форм її поширення, недопущення втручання державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, політичних партій та громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб у державну статистичну діяльність;
повноваження на збирання даних - повноваження виробника офіційної статистики на здійснення збирання даних для виробництва офіційної державної статистичної інформації;
адекватність ресурсів - відповідність ресурсів, наявних у розпорядженні виробників офіційної статистики, завданням державної статистичної діяльності;
забезпечення якості - зобов’язання виробників офіційної статистики систематично здійснювати оцінювання своєї діяльності з метою вдосконалення процесів виробництва та поліпшення якості офіційної державної статистичної інформації;
статистична конфіденційність - заборона на використання для інших цілей, крім статистичних, даних, отриманих безпосередньо від респондента або за допомогою адміністративних чи інших джерел, даних щодо респондента, а також на незаконне поширення таких даних;
неупередженість і об’єктивність - об’єктивне, професійне, прозоре і неупереджене виробництво та поширення офіційної державної статистичної інформації з використанням наукових методів із застосуванням однакового підходу до всіх користувачів;
ґрунтовність методології - забезпечення високої якості офіційної державної статистичної інформації шляхом використання надійної статистичної методології, належних інструментів, процедур та спеціальних знань;
2) для здійснення державної статистичної діяльності:
належність статистичних процедур - виробництво офіційної державної статистичної інформації відповідно до належних статистичних процедур, у тому числі щодо збирання даних та перевірки їх правильності;
оптимальність звітного навантаження - баланс між звітним навантаженням на респондентів і потребами користувачів;
ефективність витрат - співрозмірність витрат на виробництво офіційної державної статистичної інформації та важливості очікуваних результатів;
3) для забезпечення якості офіційної державної статистичної інформації:
актуальність - відповідність офіційної державної статистичної інформації потребам користувачів;
точність і надійність - відображення офіційною державною статистичною інформацією реальності настільки достовірно, точно та узгоджено, наскільки це можливо;
своєчасність і пунктуальність - поширення офіційної державної статистичної інформації своєчасно і пунктуально;
узгодженість і порівнянність - відповідність офіційної державної статистичної інформації єдиним стандартам щодо охоплення, визначень, одиниць виміру та класифікацій, співставність протягом прийнятного часу і порівнянність між регіонами і державами, а також можливість комбінування і одночасного використання пов’язаних між собою даних з різних джерел;
доступність і ясність - викладення офіційної державної статистичної інформації в ясній і доступній формі та поширення її у зручний спосіб із супроводженням метаданими і поясненнями.
Стаття 5. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону
1. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:
1) виробники офіційної статистики та їх працівники, працівники, які від їх імені на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;
2) інші державні органи, які проводять статистичні спостереження, та розпорядники адміністративних даних;
3) респонденти:
фізичні особи - підприємці;
юридичні особи;
відокремлені підрозділи юридичних осіб, розташовані на території України;
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, розташовані за кордоном;
фізичні особи незалежно від громадянства, які перебувають на території України, групи таких осіб;
фізичні особи - громадяни України, які перебувають за кордоном, групи таких осіб;
4) користувачі офіційної державної статистичної інформації;
5) Національна рада з питань статистики.
Розділ II.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 6. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності
1. Завдання державної статистичної діяльності полягає у своєчасному забезпеченні неупередженою та об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією, необхідною для інформування суспільства, формування i моніторингу економічної та соціальної політики, прийняття обґрунтованих рішень державними органами на підставі результатів державних статистичних спостережень в інтересах забезпечення сталого розвитку, економічного добробуту та прав людини, виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках чинних міжнародних угод, а також здійснення наукових досліджень.
2. Державна статистична діяльність провадиться органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики відповідно до основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону.
3. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, політичних партій та громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб у державну статистичну діяльність, зокрема щодо вибору методів, визначень, статистичної методології та джерел, які будуть використані для вироблення офіційної державної статистичної інформації, а також строків, змісту і форм її поширення, забороняється.
Стаття 7. Офіційна державна статистична інформація
1. Офіційна державна статистична інформація, що отримується в результаті проведених органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики державних статистичних спостережень, виробляється на підставі первинних даних щодо респондентів або адміністративних даних, що пройшли одну чи декілька стадій оброблення, аналізу, зберігаються в електронному вигляді та пройшли процедуру забезпечення статистичної конфіденційності.
Стаття 8. Джерела офіційної державної статистичної інформації
1. З метою виробництва офіційної державної статистичної інформації органи державної статистики та інші виробники офіційної статистики використовують такі джерела інформації:
1) первинні та інші дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;
2) адміністративні дані державних органів (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
3) дані фінансової звітності підприємств, митної статистики;
4) статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав;
5) оцінки та розрахунки, здійснені на основі зазначених у цій частині даних.
2. Рішення щодо вибору джерел інформації для вироблення офіційної державної статистичної інформації приймають органи державної статистики та інші виробники офіційної статистики самостійно з урахуванням основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону.
3. Державні органи та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи на запит центрального органу виконавчої влади з питань статистики або іншого виробника офіційної статистики надають адміністративні дані, необхідні для використання у статистичних цілях.
4. Виробники офіційної статистики мають право отримувати і збирати первинні дані, необхідні для виробництва офіційної державної статистичної інформації, від юридичних і фізичних осіб, на яких поширюється дія цього Закону. Методи збирання первинних даних визначаються виробником офіційної статистики.
5. Для забезпечення зменшення звітного навантаження на респондентів центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інші виробники офіційної статистики мають право безоплатного доступу до всіх адміністративних даних з метою їх використання у статистичних цілях.
Розпорядники адміністративних даних безоплатно надають на запит центрального органу виконавчої влади з питань статистики або іншого виробника офіційної статистики узагальнені та індивідуальні дані, у тому числі пов’язані з ними метадані.
6. Розпорядники адміністративних даних не можуть відмовити у наданні узагальнених та індивідуальних даних, у тому числі пов’язаних з ними метаданих, посилаючись на положення про конфіденційність, крім випадків, якщо законом прямо заборонено надання і використання даних у статистичних цілях.
7. Отримані від розпорядників адміністративні дані використовуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики та іншими виробниками офіційної статистики в статистичних цілях з метою забезпечення державних органів офіційною державною статистичною інформацією для формування та реалізації державної політики в інтересах забезпечення сталого розвитку, економічного добробуту та прав людини.
8. У разі якщо розпорядник адміністративних даних, дані якого використовуються для виробництва офіційної державної статистичної інформації, передбачає зміну складу адміністративних даних, він не пізніше ніж за два місяці повідомляє про це виробника офіційної статистики, що використовує відповідні адміністративні дані.
9. Для забезпечення автоматизованої обробки адміністративних даних, отриманих від розпорядників адміністративних даних, центральний орган виконавчої влади з питань статистики може створювати статистичні інформаційні системи отримання, накопичення, оброблення та візуалізації адміністративних даних з метою підтримки прийняття обґрунтованих управлінських рішень державними органами та органами місцевого самоврядування.
Стаття 9. Статистична методологія
1. Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та світовому досвіді, кращих прикладах статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей України.
2. Статистична методологія та метадані підлягають поширенню.
3. Статистична методологія є основою для проведення статистичних спостережень, у тому числі для створення і ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень та складення звітно-статистичної документації. Статистична методологія затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики, іншими виробниками офіційної статистики відповідно до компетенції.
4. Звітно-статистична документація включає форми звітності, анкети, переписні (опитувальні) листи, статистичні класифікації та іншу документацію, необхідну для проведення статистичних спостережень, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань статистики, виробниками офіційної статистики або іншими державними органами, які проводять статистичні спостереження, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
5. Перелік документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань статистики, іншими виробниками офіційної статистики.
6. Звітно-статистична документація надається респондентам - фізичним особам для проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, у паперовій або електронній формі.
Звітно-статистична документація надається респондентам - юридичним особам, відокремленим підрозділам юридичних осіб, розташованим на території України, відокремленим підрозділам юридичних осіб України, розташованим за кордоном, фізичним особам - підприємцям виключно в електронній формі.
Стаття 10. Статистичні спостереження
1. Статистичні спостереження проводяться виробниками офіційної статистики, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства шляхом збирання первинних даних або використання адміністративних даних.
2. За видами статистичні спостереження поділяються на суцільні та несуцільні.
3. Статистичні спостереження поділяються також на державні та інші статистичні спостереження, не передбачені планом державних статистичних спостережень.
Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень.
4. Статистична звітність та фінансова звітність респондентами - юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, розташованими на території України, відокремленими підрозділами юридичних осіб України, розташованими за кордоном, фізичними особами - підприємцями подаються виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі.
Стаття 11. Статистичні переліки та інформаційні системи
1. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики створює і веде статистичні переліки та інформаційні системи для використання у статистичних цілях.
2. Статистичний перелік - це перелік респондентів статистичних спостережень з набором ідентифікаторів, необхідних для здійснення державної статистичної діяльності.
Ідентифікатором є інформація, що забезпечує пряму ідентифікацію респондента.
3. На інформацію, що міститься у статистичних переліках, поширюється принцип статистичної конфіденційності і такі відомості обробляються в статистичних реєстрах із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
4. При побудові статистичних інформаційних систем можуть використовуватися технології хмарних обчислень, хмарні послуги та послуги центру обробки даних.
Особливості порядку застосування технології хмарних обчислень, надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних з питань виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації визначаються центральним органом виконавчої влади з питань статистики з урахуванням вимог Закону України "Про хмарні послуги" та міжнародних договорів України із забезпеченням гарантії органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
Стаття 12. Експериментальні державні статистичні спостереження
1. З метою кращої відповідності потребам користувачів, вивчення нових методів та джерел даних для виробництва офіційної державної статистичної інформації виробники офіційної статистики можуть проводити експериментальні державні статистичні спостереження.
2. Під час проведення експериментальних державних статистичних спостережень допускається недотримання принципу офіційної статистики щодо забезпечення якості. Строк проведення експериментальних державних статистичних спостережень не може перевищувати три роки.
3. Інформація про експериментальні державні статистичні спостереження включається до плану державних статистичних спостережень з відповідним зазначенням.
4. Рішення про позбавлення державного статистичного спостереження статусу експериментального, про припинення експериментального державного статистичного спостереження приймає виробник офіційної статистики, який проводить таке спостереження.
5. Офіційна державна статистична інформація під час експериментальних державних статистичних спостережень виробляється та поширюється відповідно до вимог щодо виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації, визначених цим Законом.
Розділ III.
НАЦІОНАЛЬНА СТАТИСТИЧНА СИСТЕМА
Стаття 13. Національна статистична система
1. Національну статистичну систему складають такі рівноправні виробники офіційної статистики:
1) центральний орган виконавчої влади з питань статистики, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління;
2) Національний банк України;
3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
2. Усі виробники офіційної статистики, які складають національну статистичну систему, повинні виробляти та поширювати офіційну державну статистичну інформацію в межах своєї компетенції відповідно до основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону.
Стаття 14. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики
1. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики реалізує державну політику у сфері статистики відповідно до своїх основних завдань, повноважень та обов’язків, що визначені цим Законом.
Центральний орган виконавчої влади з питань статистики утворюється Кабінетом Міністрів України з метою координації діяльності виробників офіційної статистики, які складають національну статистичну систему, в питаннях виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.
Центральний орган виконавчої влади з питань статистики видає в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, що є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія цього Закону.
2. Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. Подання про звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики вносить Прем’єр-міністр України.
Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики за результатами конкурсу на розгляд Кабінету Міністрів України вносить Комісія з питань вищого корпусу державної служби.
Конкурс на зайняття посади керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики проводиться прозоро, відповідно до законодавства про державну службу. Конкурсний відбір кандидатів на посаду керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики базується на критеріях професійності з дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначається на посаду строком на п’ять років.
Заступники керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
Керівники самостійних структурних підрозділів та інші працівники центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначаються на посаду та звільняються з посади його керівником у встановленому законодавством порядку.
Стаття 15. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики
1. Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики є професійно незалежною посадовою особою у прийнятті рішень з питань державної статистичної діяльності.
2. Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики:
1) очолює центральний орган виконавчої влади з питань статистики, здійснює керівництво його діяльністю;
2) організовує та контролює дотримання в апараті центрального органу виконавчої влади з питань статистики Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
3) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері статистики, зокрема розроблені центральним органом виконавчої влади з питань статистики проекти законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
4) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату центрального органу виконавчої влади з питань статистики, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
5) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників центрального органу виконавчої влади з питань статистики;
6) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їхні статути), у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань статистики;
7) за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує штатний розпис та кошторис апарату центрального органу виконавчої влади з питань статистики;
8) за погодженням з членом Кабінету Міністрів України, через якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України діяльність центрального органу виконавчої влади з питань статистики, затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади з питань статистики;
9) приймає у встановленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади з питань статистики;
10) несе відповідальність за прийняті рішення щодо вибору методів, визначень, статистичної методології та джерел, які будуть використані органами державної статистики для вироблення офіційної державної статистичної інформації, а також щодо строків, змісту і форм її поширення;
11) діє при виконанні своїх посадових обов’язків самостійно, не допускаючи втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність;
12) забезпечує підготовку річних звітів та надає пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для здійснення державної статистичної діяльності;
13) координує державну статистичну діяльність інших виробників офіційної статистики, зокрема щодо виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
14) розробляє у разі необхідності керівні принципи для забезпечення якості виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації в межах національної статистичної системи, здійснює моніторинг та аналіз виконання керівних принципів та основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону;
15) представляє центральний орган виконавчої влади з питань статистики у відносинах з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за кордоном;
16) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
Стаття 16. Основні завдання органів державної статистики
1. Основними завданнями органів державної статистики є:
1) участь у формуванні державної політики у сфері статистики та забезпечення її реалізації;
2) гармонізація системи державної статистики з міжнародними та європейськими нормами і стандартами;
3) збирання, збереження, оброблення, аналіз, захист та поширення офіційної державної статистичної інформації щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
4) забезпечення актуальності, точності і надійності, узгодженості і порівнянності, доступності і ясності офіційної державної статистичної інформації;
5) розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології, оприлюднення метаданих;
6) забезпечення розроблення, запровадження та вдосконалення системи статистичних класифікацій, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
7) впровадження новітніх інформаційних технологій у процеси виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
9) координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб щодо організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
10) забезпечення принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.
2. Забороняється покладання на центральний орган виконавчої влади з питань статистики обов’язків, що суперечать принципам, викладеним в статті 4 цього Закону.
Стаття 17. Повноваження органів державної статистики
1. Органи державної статистики:
1) приймають у межах компетенції рішення з питань офіційної статистики. Такі рішення органів державної статистики є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону. У разі виникнення питань щодо статистичної методології орган державної статистки може залучати до їх вирішення науковців, експертів, представників міжнародних організацій;
2) отримують безоплатно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу), в порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади з питань статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, юридичні особи незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням і використовують первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовують під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо;
3) вивчають стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряють достовірність первинних даних, поданих респондентами. При цьому орган державної статистики може застосовувати щодо респондентів - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань статистики;
4) вимагають від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк орган державної статистики може самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;
5) подають до правоохоронних органів пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідальності, встановленої законом;
6) розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають штрафи відповідно до закону;
7) залучають до розроблення статистичних класифікацій відповідні державні органи та наукові установи;
8) здійснюють співробітництво із статистичними органами Європейського Союзу та міжнародних організацій, а також статистичними службами іноземних держав відповідно до вимог законодавства України;
9) здійснюють міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;
10) аналізують явища і процеси, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
11) проводять статистичні спостереження та надають послуги на платній основі;
12) коментують некоректне чи неправильне використання або тлумачення статистичної інформації.
Стаття 18. Основні обов’язки органів державної статистики
1. Органи державної статистики зобов’язані:
1) організовувати і проводити державні статистичні спостереження економічної, соціальної, демографічної, екологічної, культурної ситуації та ситуації в інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
2) надавати державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах та у строки, визначені планом державних статистичних спостережень;
3) забезпечувати поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до плану державних статистичних спостережень;
4) забезпечувати рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації;
5) проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у сфері статистики;
6) використовувати у практиці органів державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;
7) забезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією (крім статистичних класифікацій) відповідно до плану державних статистичних спостережень;
8) забезпечувати ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до цих реєстрів суб’єктів;
9) забезпечувати розвиток і вдосконалення технологій збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту даних, необхідних для отримання офіційної державної статистичної інформації, поширення та використання офіційної державної статистичної інформації;
10) забезпечувати дотримання принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
11) надавати офіційну державну статистичну інформацію міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін такою інформацією із статистичними службами іноземних держав відповідно до вимог законодавства України.
Стаття 19. Повноваження інших виробників офіційної статистики
1. Повноваження інших виробників офіційної статистики щодо організації виробництва, поширення та використання офіційної державної статистичної інформації визначаються законом, актами Кабінету Міністрів України з урахуванням положень цього Закону.
Розділ IV.
КООРДИНАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 20. Національна рада з питань статистики
1. Для забезпечення сприяння розвитку ефективної та професійно незалежної Національної статистичної системи за рішенням Кабінету Міністрів України може утворюватися Національна рада з питань статистики як консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України.
Особливості діяльності Національної ради з питань статистики регулюються цим Законом та відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
Положення та посадовий склад Національної ради з питань статистики затверджується Кабінетом Міністрів України. Кількість представників державних органів у складі Національної ради з питань статистики не повинна становити більшість. Всі члени Національної ради з питань статистики призначаються рішенням Кабінету Міністрів України строком не більш як на три роки.
Національна рада з питань статистики формується у складі не більше 15 членів, які представляють виробників офіційної статистики та різні групи користувачів офіційної державної статистичної інформації (державні органи, суб’єкти господарювання, наукові установи, громадські об’єднання тощо). Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики є членом Національної ради з питань статистики за посадою.
Головою Національної ради з питань статистики обирається особа з її складу, яка не є представником державного органу.
2. Національна рада з питань статистики має право вносити до центрального органу виконавчої влади з питань статистики пропозиції щодо стратегічного розвитку офіційної статистики для розгляду можливості їх врахування у довгостроковій програмі розвитку офіційної статистики, а також оцінювати виконання зазначеної програми та основних принципів офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону, і повідомляти про це центральний орган виконавчої влади з питань статистики.
Стаття 21. Координація державної статистичної діяльності
1. Усі виробники офіційної статистики мають використовувати єдині термінологію, визначення, статистичні класифікації та методи, що узгоджуються із загальноприйнятими принципами міжнародної та європейської статистичної практики.
2. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики сприяє використанню єдиної практики в межах національної статистичної системи та розробляє відповідні нормативно-правові акти, що є обов’язковими до виконання у процесі виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації для всіх виробників офіційної статистики, які складають національну статистичну систему.
3. Державні органи (крім виробників офіційної статистики), які проводять статистичні спостереження, розробляють методологію проведення статистичних спостережень у межах сфери своєї діяльності та погоджують її з центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
4. Розпорядники адміністративних даних (крім виробників офіційної статистики) використовують термінологію, визначення та статистичні класифікації, встановлені центральним органом з питань статистики.
Стаття 22. Планування державної статистичної діяльності
1. З метою визначення перспективних завдань та стратегічних напрямів розвитку офіційної статистики, забезпечення постійного підвищення якості офіційної державної статистичної інформації центральний орган виконавчої влади з питань статистики разом з іншими виробниками офіційної статистики за результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду розробляє довгострокову програму розвитку офіційної статистики.
Довгострокова програма розвитку офіційної статистики розробляється для національної статистичної системи в цілому та забезпечує основу для виробництва і поширення офіційної державної статистичної інформації.
Довгострокова програма розвитку офіційної статистики визначає концепцію та пріоритетні напрями розвитку національної статистичної системи на п’ять років, а також очікувані результати виконання програми та її ефективності, заходи з розвитку і джерела їх фінансування.
2. Для забезпечення держави та суспільства офіційною державною статистичною інформацією центральний орган виконавчої влади з питань статистики спільно з виробниками офіційної статистики щороку розробляє план державних статистичних спостережень.
3. План державних статистичних спостережень створює правову основу для:
1) проведення державних статистичних спостережень виробниками офіційної статистики;
2) поширення офіційної державної статистичної інформації;
3) отримання адміністративних даних виробниками офіційної статистики.
4. План державних статистичних спостережень включає перелік усіх державних статистичних спостережень, що проводяться виробниками офіційної статистики, із зазначенням щодо кожного спостереження переліку показників, які поширюються, термінів поширення офіційної державної статистичної інформації, а також інформації про адміністративні дані, які отримують виробники офіційної статистики для виробництва офіційної державної статистичної інформації. Інформація щодо отримання адміністративних даних може подаватися у вигляді посилання на відповідну угоду щодо взаємообміну інформаційними ресурсами або на інший нормативний документ, що регламентує надання адміністративних даних.
5. Довгострокова програма розвитку офіційної статистики та план державних статистичних спостережень затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань статистики не пізніше як за три місяці до початку встановленого строку їх реалізації.
Стаття 23. Фінансування державної статистичної діяльності
1. Фінансове забезпечення виконання довгострокової програми розвитку державної статистики та плану державних статистичних спостережень здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших передбачених законом джерел.
2. Державні статистичні спостереження проводяться за рахунок коштів державного бюджету, інші статистичні спостереження - за наявності інших передбачених законом джерел фінансування або за рахунок коштів замовників.
Стаття 24. Відносини між суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону
1. Відносини між суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, базуються на основних принципах офіційної статистики, визначених статтею 4 цього Закону, що передбачають:
1) моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на респондентів;
2) здійснення органами державної статистики заходів, спрямованих на підвищення довіри респондентів, з метою забезпечення збирання надійних та об’єктивних первинних даних для виробництва офіційної державної статистичної інформації;
3) заохочення респондентів до участі у визначених Кабінетом Міністрів України державних статистичних спостереженнях фізичних осіб, груп таких осіб, а також у несуцільних державних статистичних спостереженнях фізичних осіб, груп таких осіб, які проводяться органами державної статистики за рахунок коштів замовників, шляхом виплати їм грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням відомостей відповідно до програм цих обстежень. Розмір грошової компенсації респондентам, які беруть участь у несуцільних державних статистичних спостереженнях, встановлюється Кабінетом Міністрів України, а її виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розмір грошової компенсації респондентам, які беруть участь у вибіркових обстеженнях, що проводяться органами державної статистики за рахунок коштів замовників, визначається договором про проведення вибіркового обстеження;
4) моніторинг стану задоволення потреб користувачів у офіційній державній статистичній інформації та оприлюднення метаданих;
5) погодження органами державної статистики методології та звітної документації, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних (крім виробників офіційної статистики).
Розділ V.
ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ, ТИМЧАСОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, РЕСПОНДЕНТІВ І КОРИСТУВАЧІВ ОФІЦІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 25. Права і обов’язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, залучених до проведення статистичних спостережень
1. Працівники органів державної статистики, які на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, діють на підставі та відповідно до вимог цього Закону.
2. Права і обов’язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, залучених органами державної статистики до проведення статистичних спостережень, встановлюються цим Законом та іншими законами України.
3. Усі працівники органів державної статистики зобов’язані дотримуватися принципу статистичної конфіденційності, навіть після припинення виконання своїх обов’язків, і за порушення цієї вимоги несуть відповідальність згідно із законом.
Стаття 26. Основні права і обов’язки респондентів
1. Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, яким чином, ким і з якою метою будуть використовуватися такі дані, яким чином забезпечується принцип статистичної конфіденційності щодо наданих ними первинних даних.
2. При проведенні статистичних спостережень респонденти зобов’язані:
1) безоплатно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) надавати у визначені строки, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, органам державної статистики та іншим виробникам офіційної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку;
2) забезпечувати вільний доступ працівників органів державної статистики та інших виробників офіційної статистики до первинних документів відповідно до законодавства.
3. Склад, обсяги та методологія заповнення первинних даних, адреси і строки їх надання, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов’язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без дозволу виробника офіційної статистики.
Стаття 27. Основні права і обов’язки користувачів офіційної державної статистичної інформації
1. Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні та фізичні особи мають право на доступ до офіційної державної статистичної інформації, яке гарантує відкритий та рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання з метою виконання своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.
2. Фізичним особам забезпечується вільний і безоплатний доступ до офіційної державної статистичної інформації, яка стосується їх особисто.
3. У разі використання офіційної державної статистичної інформації для оприлюднення в засобах масової інформації, поширення в інформаційних мережах, на паперових, електронних, магнітних чи інших носіях, у наукових працях тощо користувачі зобов’язані зазначити відповідного виробника офіційної статистики.
Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про офіційну статистику
1. За порушення законодавства про офіційну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.