Про затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

Міністерство фінансів України Наказ від 08.04.2019 №146
Остання редакція від 08.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 08.04.2019

Номер 146

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2019 № 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 472/33443
Про затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю
Відповідно до статті 320, глави 52 розділу XI Митного кодексу України , з метою виконання пункту 13 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р, пункту 1 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 978-р,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466, що додаються.
2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Голова професійної спілки працівників
митних органів України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України

В.о. Голови Державної фіскальної
служби УкраїниІ. Тимофєєв


В. Загородній


О. Власов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08 квітня 2019 року № 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 472/33443
ЗМІНИ
до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю
1. У розділі I:
1) у пункті 1 слова "під час митного контролю та митного оформлення" замінити словами "під час митного контролю та/або митного оформлення";
2) у пункті 3:
абзац другий викласти у такій редакції:
"автоматизована система управління ризиками (далі - АСУР) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками (далі - СУР) під час митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів;";
в абзаці шостому слова "та митного оформлення" виключити;
в абзаці дванадцятому слова "митного оформлення" замінити словами "завершення митного контролю";
абзац п’ятнадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять першим;
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"селективність профілю ризику - показник профілю ризику, який кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, що показує відсоток переміщень осіб, товарів і транспортних засобів через кордон або митних оформлень, який профіль ризику дає можливість відбирати);";
3) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. На стратегічному рівні управління ризиками за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків ДФС визначає пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками та формує реєстр ризиків. Реєстр ризиків розглядається та схвалюється на засіданні Експертної комісії із застосування системи управління ризиками, яка утворюється ДФС (далі - Експертна комісія).";
4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"14. За результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, в тому числі АСУР, у кожному конкретному випадку визначаються рівень ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які підлягають виконанню органами доходів і зборів під час митного контролю, а саме:
низький рівень, при якому за результатами застосування СУР не встановлюється необхідність здійснення митних формальностей;
середній рівень, при якому встановлюється необхідність здійснення митних формальностей, не пов’язаних з митним оглядом (переоглядом) товарів і транспортних засобів;
високий рівень, при якому встановлюється необхідність проведення митних формальностей, які, зокрема, передбачають здійснення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів.
За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР може здійснюватися інформування посадової особи митниці (митного поста) ДФС для подальшого прийняття рішення щодо необхідності проведення митних формальностей, що відповідають одному з вищезазначених рівнів ризику.
Митні формальності, зазначені у цьому пункті, визначаються згідно з Класифікатором митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011.".
2. У розділі II:
1) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Профілі ризику розробляються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР та застосовуються у всіх митницях (митних постах) ДФС, якщо інше не визначено самим профілем ризику.
Структурні підрозділи ДФС, спеціалізований орган доходів і зборів, до компетенції якого належить проведення досліджень і експертної діяльності (далі - спеціалізований орган доходів і зборів), та територіальні органи доходів і зборів можуть надавати пропозиції щодо необхідності розробки профілю ризику.";
2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі ініціювання розробки профілю ризику структурними підрозділами ДФС, спеціалізованим органом доходів і зборів або територіальними органами доходів і зборів ініціатор надає центральному підрозділу з питань координації застосування СУР проект аналітичної довідки, зазначеної у цьому пункті.";
3) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Профілі ризику наповнюються значеннями індикаторів ризику, які можуть враховувати регіональні та місцеві особливості.";
4) у пункті 9:
в абзаці першому слова "із застосування системи управління ризиками, яка утворюється ДФС (далі - Експертна комісія)" виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"Рішення Експертної комісії є обов’язковими для виконання структурними підрозділами ДФС та територіальними органами доходів і зборів.";
в абзаці шостому слово "затверджуватись" замінити словом "схвалюватись";
5) у пункті 11:
абзац перший викласти у такій редакції:
"11. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР тимчасово призупиняє дію електронного профілю ризику, у тому числі за поданням структурного підрозділу ДФС, спеціалізованого органу доходів і зборів або територіального органу доходів і зборів, у разі:";
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
"5) встановлення за результатами контролю застосування СУР низької ефективності окремого профілю ризику.";
6) пункт 12 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Прийняті відповідно до пункту 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, розробка яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР за ініціативою інших підрозділів ДФС, невідкладно доводяться до такого підрозділу з метою вжиття ним заходів щодо:
перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику;
вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику.
У разі якщо ініціатором розробки електронного профілю ризику протягом місяця не вжито заходів щодо перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику та/або інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику, на черговому засіданні Експертної комісії виноситься питання про припинення дії такого профілю ризику.";
7) абзац другий пункту 13 виключити;
8) пункти 14, 15 викласти у такій редакції:
"14. Електронний рамковий профіль ризику наповнюється органом доходів і зборів (його структурним підрозділом), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.
Наповнення електронного профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка його заміщує) такого органу доходів і зборів (його структурного підрозділу).
Підписані відповідно до вимог цього пункту доповнення направляються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним органом доходів і зборів (його структурним підрозділом).
15. Рішення про схвалення та введення в дію документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймаються у порядку, передбаченому для електронних профілів ризику.".
3. У розділі IV:
1) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:
"3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього розділу переліки індикаторів ризику розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії.
4. Внесення змін або припинення дії переліків індикаторів ризику здійснюється за результатами розгляду відповідних пропозицій Експертною комісією шляхом схвалення оновлених переліків індикаторів ризику у порядку, визначеному пунктом 3 цього розділу.";
2) у пункті 5 слово "Затверджений" замінити словом "Схвалений".
4. У розділі VII:
1) у назві розділу слова "та оформлення" замінити словами "та/або митного оформлення";
2) в абзаці другому пункту 1:
слова "для митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" замінити словами "для митного контролю товарів, транспортних засобів";
слова "проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" замінити словами "проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів";
3) у пункті 2:
в абзаці сьомому слова "проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" замінити словами "проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Прийняття посадовою особою митниці (митного поста) ДФС рішень щодо доповнення Переліку митних формальностей за результатами застосування СУР здійснюється шляхом внесення інформації про визначені форми та обсяги митного контролю до АСУР.";
4) у пункті 3:
після слів "при проведенні митного контролю" слова "та митного оформлення" виключити;
слова "проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" замінити словами "проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів";
5) у пункті 4:
після слів "які здійснюють митний контроль" слова "та митне оформлення" виключити;
слова "проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів" замінити словами "проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів";
6) в абзаці першому пункту 14 слова "митного контролю та митного оформлення" замінити словами "митного контролю та/або митного оформлення".
5. У назві та абзаці другому розділу VIII слова "митний кордон" замінити словами "державний кордон".
6. Доповнити Порядок новими розділами такого змісту:
"Х. Використання в АСУР суб’єктоорієнтованих критеріїв
1. З метою зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю в режимі онлайн здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання залежно від їхніх характеристик.
2. Автоматизований розподіл суб’єктів господарювання здійснюється за результатами перевірки на відповідність встановленим критеріям із використанням інформаційних технологій, зокрема АСУР, при цьому використовується митна, податкова та інша інформація, наявна в базах даних ДФС.
3. Для суб’єктів господарювання залежно від їх відповідності визначеним критеріям та їх значенням застосовуються коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.
4. Суб’єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів.
5. На перелік критеріїв, що характеризують суб’єкта господарювання, та їх значення поширюються положення цього Порядку щодо електронних профілів ризику, в тому числі щодо розгляду та затвердження на засіданні Експертної комісії.
6. Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання, оприлюднюється ДФС на своєму веб-сайті.
7. Результати автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання не виключають можливості випадкового відбору та/або таргетингу.
ХI. Обов’язки посадових осіб митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР
Посадові особи митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР зобов’язані:
дотримуватися Конституції України та діяти винятково відповідно до Митного кодексу України та інших законів України, інших нормативних актів та вимог цього Порядку;
дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації, яка стосується аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягу митного контролю (крім випадків, передбачених законами України);
забезпечувати повне та якісне виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР;
достовірно вносити інформацію до АСМО або інших ПІК ДФС, що прямо або опосередковано впливає на результати аналізу та оцінки ризиків.
Посадовим особам митниць (митних постів) ДФС під час застосування СУР не дозволяється:
редагувати документи, відео-, фото- та інші матеріали з метою викривлення інформації про результати виконання митних формальностей;
несанкціоновано втручатись у роботу АСУР програмними інструментами, відмінними від АСМО, з метою викривлення або знищення результатів застосування СУР;
свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід інформації тощо), втручатись у роботу мережевого обладнання з метою забезпечення обмеженої або повної відсутності спрацювання АСУР.
Посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.".
7. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
слова "Дата затвердження профілю ризику (ПР):" замінити словами "Дата схвалення профілю ризику (ПР):";
слова "Дата затвердження редакції ПР:" замінити словами "Дата схвалення редакції ПР:";
слова та абревіатуру "Модуль АСАУР, до якого імплементується ПР:" замінити словами та абревіатурою "Модуль АСУР, до якого імплементується ПР:";
після рядка:
"Особиста поштова скринька: _______________________________________________"
доповнити новим рядком такого змісту:
"Очікуваний показник ефективності ПР: ______________________________________";
2) у додатку 2:
слова та абревіатуру "(назва структурного підрозділу ДФС або митниці ДФС, яка розробила профіль ризику)" замінити словами "Експертна комісія із застосування системи управління ризиками";
слова "Дата затвердження профілю ризику (ПР):" замінити словами "Дата схвалення профілю ризику (ПР):";
слова "Дата затвердження редакції ПР:" замінити словами "Дата схвалення редакції ПР:";
після рядка:
"Особиста поштова скринька: _______________________________________________"
доповнити новим рядком такого змісту:
"Очікуваний показник ефективності ПР: ______________________________________";
слова та абревіатури "Найменування структурного підрозділу ДФС, який розробив ПР, або митниці ДФС:" замінити словами "Найменування органу доходів і зборів (його структурного підрозділу), який ініціював розробку ПР:".
8. У тексті Порядку:
1) слова та абревіатуру "орган ДФС" у всіх відмінках та числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках та числах;
2) абревіатуру "АСАУР" замінити абревіатурою "АСУР".
Директор Департаменту
митної політики

О. Москаленко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.04.2019 № 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2019 р.
за № 472/33443
Про затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю
Відповідно до статті 320, глави 52 розділу XI Митного кодексу України , з метою виконання пункту 13 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р, пункту 1 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 978-р,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466, що додаються.
2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.