Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ, Лист, Журнал, Справа, Рішення, Постанова, Повідомлення, Форма типового документа, Протокол, Інструкція від 10.04.2019 №182
Остання редакція від 10.04.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ, Лист, Журнал, Справа, Рішення, Постанова, Повідомлення, Форма типового документа, Протокол, Інструкція

Дата 10.04.2019

Номер 182

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.04.2019 № 182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 661/33632
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
Відповідно до статей 238, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 18 вересня 2009 року № 343 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за № 15/17310.
3. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. МіністраО. Трофімцева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Національної поліції України

Міністр внутрішніх справ України
В. Лапа

С. Князєв

А. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10 квітня 2019 року № 182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 661/33632
ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини (далі - компетентний орган), та його територіальних органів, обліку та розгляду справ про адміністративні правопорушення, оскарження постанов та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
2. Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання посадовими особами компетентного органу та його територіальних органів, яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 42-1, 42-2, 107 - 107-2, 166-22, 188-22, 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).
3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у КУпАП, Законах України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину".
II. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
1. У разі виявлення порушення законодавства у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, за яке КУпАП передбачено адміністративну відповідальність, посадова особа компетентного органу або його територіального органу не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).
2. Протокол складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, у двох примірниках, підписується посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Перший примірник протоколу під підпис вручають особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другий - зберігається в компетентному органі або його територіальному органі.
3. Усі реквізити протоколу заповнюють друкованим способом або від руки розбірливим почерком, чорнилами чорного або синього кольору, державною мовою. Виправлення у протоколі засвідчують підписами посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол, і особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Не допускаються закреслення чи виправлення записів, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.
4. У протоколі зазначаються:
дата і місце його складення;
посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол (зазначаються повністю, без скорочень);
відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце народження, громадянство, фактичне місце проживання/реєстрації, номер засобу зв’язку, посада, місце роботи та/або навчання (повне найменування юридичної особи та її місцезнаходження)); робиться відмітка, якщо особа не працює; назва, серія та номер документа, що посвідчує особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, орган, що видав документ, дата видачі (за наявності);
дата, час, місце вчинення та суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення описується якнайточніше згідно з вимогами відповідної статті КУпАП, на підставі якої складається протокол;
нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за вчинене правопорушення (із зазначенням відповідного абзацу, підпункту, пункту, відповідної частини, статті);
акти перевірок та інші докази, що підтверджують вчинення порушення вимог законодавства особою, яка притягається до адміністративної відповідальності;
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, контактні дані свідків та/або потерпілих (за наявності), їхні пояснення, підписи;
пояснення та зауваження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті адміністративного правопорушення (можуть бути викладені у протоколі або на окремих аркушах з відміткою про це у протоколі);
підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
запис про відмову особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень або підписання протоколу;
відомості про заподіяння матеріальної шкоди особою, яка притягається до адміністративної відповідальності (за наявності);
роз’яснення прав та обов’язків, передбачених статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП , особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;
повідомлення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення;
підпис особи, яка ознайомлена з датою, часом та місцем розгляду справи;
заяви, клопотання;
відомості, що додаються до протоколу;
підпис посадової особи компетентного органу або його територіального органу.
5. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право викласти у протоколі або на окремих аркушах, що додаються до нього, свої пояснення та/або зауваження по суті адміністративного правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, засвідчивши їх підписом. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання таких пояснень та/або зауважень чи від його підписання посадова особа компетентного органу або його територіального органу обов’язково робить у протоколі відповідний запис. Викладені у протоколі або на окремих аркушах, що додаються до нього, пояснення свідків та/або потерпілих засвідчуються їхніми підписами.
6. У протоколі обов’язково робиться відмітка про роз’яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав і обов’язків, передбачених статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП , а також про повідомлення її про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу їй обов’язково направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 2) із зазначенням дати, часу та місця розгляду справи.
Відмова особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу та надання пояснень не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.
7. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис.
8. Якщо посадова особа компетентного органу або його територіального органу під час складення протоколу не може визначити дату, час і місце розгляду справи, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом із повідомленням про вручення направляється повідомлення про дату, час і місце розгляду справи за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за останнім відомим зареєстрованим місцем проживання або перебування чи постійного заняття (роботи) посадової особи не пізніше ніж за три доби до дня розгляду справи.
III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення здійснюють уповноважені посадові особи компетентного органу або його територіальних органів.
2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення в п’ятнадцятиденний строк із дня одержання компетентним органом або його територіальним органом (посадовою особою компетентного органу або його територіального органу), правоможним (правоможною) розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 42-2, 188-22 КУпАП , розглядаються протягом доби.
3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про дату, час і місце розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомлюватися з матеріалами справи, надавати пояснення, докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто або за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення.
5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.
6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь потерпілі, законні представники, захисник (адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи), свідки, експерт, перекладач.
7. Посадова особа компетентного органу або його територіального органу під час розгляду справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
8. Територіальні органи компетентного органу, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, подають до компетентного органу пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Компетентний орган узагальнює отримані пропозиції та подає їх до Мінагрополітики. Відповідно до статті 282 КУпАП Мінагрополітики зобов’язане повідомити компетентний орган про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозицій.
9. За результатами розгляду справи посадова особа компетентного органу виносить одну з таких постанов:
постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);
постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4).
10. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених КУпАП та іншими законами України. Під час накладення стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
11. Якщо під час розгляду справи посадова особа компетентного органу або його територіального органу дійде висновку щодо наявності в порушенні ознак кримінального правопорушення, вона передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування відповідно до статті 253 КУпАП . У такому разі виноситься постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення, що надсилається до вищезазначених органів разом із матеріалами справи. До органів прокуратури, органів досудового розслідування направляються оригінали документів.
12. Постанова про накладення адміністративного стягнення має містити:
назву постанови;
повну назву посади посадової особи компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову, її прізвище, ім’я, по батькові;
дату розгляду справи, місце винесення постанови та її номер;
відомості про особу, щодо якої винесено постанову, а також потерпілого (за наявності) (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання/реєстрації та роботи або навчання, посада (для посадових осіб), серія та номер документа, що посвідчує особу);
опис обставин, установлених під час розгляду справи, та доказів, що їх підтверджують;
посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого було порушено, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення та/або зазначення підстав для закриття справи;
розмір шкоди, що підлягає стягненню (за наявності), порядок та строк її відшкодування;
прийняте у справі рішення;
порядок виконання постанови;
порядок і строк оскарження постанови;
дату набрання чинності постановою;
строк пред’явлення постанови до виконання.
13. Постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення підписує посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка розглянула таку справу.
14. Постанова про накладення адміністративного стягнення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про адміністративне правопорушення.
15. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення, завірена в установленому порядку, протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (потерпілому - за його проханням). Якщо копія такої постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі про адміністративне правопорушення (зазначаються реквізити поштової квитанції про відправлення, прізвище і посада особи, яка її відправила).
16. Надання копії постанови про накладення адміністративного стягнення іншій особі, у тому числі за дорученням (довіреністю) особи, щодо якої розглядалася справа про адміністративне правопорушення, не звільняє від обов’язків виконання вимог частини першої статті 285 КУпАП стосовно вручення чи надсилання копії такої постанови особі, щодо якої її винесено.
IV. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення
1. Потерпілий та особа, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення, мають право оскаржити її в адміністративному (досудовому) порядку або до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з урахуванням особливостей, встановлених КУпАП, протягом десяти днів з дня винесення такої постанови.
Якщо останній день строку подання скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення в адміністративному (досудовому) порядку припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.
У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено компетентним органом або його територіальним органом (посадовою особою компетентного органу або його територіального органу), правоможним (правоможною) розглядати скаргу.
2. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення в адміністративному (досудовому) порядку здійснюється шляхом подання скарги до територіального органу компетентногооргану, який виніс оскаржувану постанову. Подана скарга разом зі справою про адміністративне правопорушення протягом трьох робочих днів передається (надсилається) до компетентного органу та розглядається правоможною посадовою особою компетентного органу протягом десяти робочих днів з дня її надходження.
3. Відповідно до статті 293 КУпАП компетентний орган (посадова особа компетентного органу) під час розгляду скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови та приймає одне з таких рішень:
1) про залишення постанови без змін, скарги - без задоволення;
2) про скасування постанови і надсилання справи на новий розгляд;
3) про скасування постанови і закриття справи;
4) про зміну заходу стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, однак без посилення стягнення.
4. У разі винесення постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, неправоможною розглядати цю справу, така постанова скасовується, а відповідна справа передається (надсилається) на розгляд посадовій особі компетентного органу або його територіального органу, яка правоможна розглядати справу про адміністративне правопорушення.
5. Копії рішення щодо розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 5) протягом трьох днів надсилаються особі, щодо якої її винесено, та територіальному органу, що виніс оскаржувану постанову. У той самий строк копія постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення вручається або надсилається потерпілому за його проханням.
6. За результатами розгляду скарги може виноситися рішення щодо скасування постанови чи зміни заходу стягнення у справі про адміністративне правопорушення.
7. Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження в такій справі призводить до повернення стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов’язаних із цією постановою.
V. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
1. Постанову про накладення адміністративного стягнення звертає до виконання посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову.
2. Порушник зобов’язаний сплатити штраф не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення, у разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
3. У разі виявлення обставин, передбачених статтями 247, 253 КУпАП , посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, виносить постанову про закриття провадження про адміністративне правопорушення, про що робиться відповідний запис в описі документів, що містяться у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6) та в журналі реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 7).
4. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.
5. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна рекомендованим листом із повідомленням про вручення разом із супровідним листом щодо примусового виконання постанови в частині стягнення штрафу за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягуються:
подвійний розмір штрафу, зазначеного в постанові про накладення адміністративного стягнення;
витрати на облік зазначених правопорушень, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України.
6. Питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються посадовою особою компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову.
7. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснює посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка винесла постанову, у встановленому законом порядку.
VI. Облік справ про адміністративні правопорушення
1. Бланки протоколів, постанов у справах про адміністративні правопорушення не є документами суворої звітності.
2. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 9). Облік бланків постанов у справах про адміністративні правопорушення ведеться в журналі реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення. Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими поясненнями повертаються на зберігання посадовій особі компетентного органу або його територіального органу, яка здійснює облік виданих та використаних бланків протоколів.
3. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення мають бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою компетентного органу або його територіального органу та зберігатися протягом строку, встановленого законодавством України.
4. Облік використаних бланків протоколів та постанов у справах про адміністративні правопорушення здійснює особа, яка за своїми функціональними обов’язками є відповідальною за діловодство у справах про адміністративні правопорушення, у паперовому вигляді та/або в електронній формі (за наявності технічної можливості).
5. Організація забезпечення компетентного органу та його територіальних органів бланками протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про розгляд справи про адміністративне правопорушення, постанов про накладення адміністративного стягнення, постанов про закриття справи про адміністративне правопорушення, рішень щодо розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення, рішень щодо скасування чи зміни заходу стягнення, журналами видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, журналами реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення, зазначених у цій Інструкції, покладається на керівників компетентного органу та його територіальних органів.
6. Посадова особа компетентного органу або його територіального органу, яка склала протокол, формує справу про відповідне адміністративне правопорушення. Справи містять документи щодо адміністративного правопорушення, у тому числі протокол, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, а також (за наявності) акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час і місце розгляду справи (за відсутності відповідної відмітки у протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, листування з порушником, органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали з цієї справи.
7. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 42-1, 42-2, 166-22, 188-22, разом із супровідним листом компетентного органу або його територіального органу подаються до місцевого (районного, районного в місті, міського або міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
8. Справи містять документи щодо адміністративного правопорушення, у тому числі протокол про адміністративне правопорушення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, а також (за наявності) акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (за відсутності відповідної відмітки у протоколі), письмові пояснення, листування з порушником, органами державної виконавчої служби, внутрішніх справ, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали, що стосуються певного адміністративного правопорушення. На зворотному боці титульного аркуша справи про адміністративне правопорушення міститься опис документів у справі.
9. Номер винесеної постанови у справі про адміністративне правопорушення є порядковим номером (за порядком зростання) винесеної постанови у справі про адміністративне правопорушення, що вноситься до журналу реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення.
10. Справа про адміністративне правопорушення зберігається в компетентному органі або його територіальному органі, посадова особа якого винесла постанову у справі про адміністративне правопорушення.
11. Строк зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення визначається відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.
Генеральний директор
Директорату безпечності
та якості харчової продукції


М. Мороз
Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 1 розділу II)
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 6 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення
Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 9 розділу III)
ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення
Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 9 розділу III)
ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення
Додаток 5
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 5 розділу IV)
РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення
Додаток 6
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 3 розділу V)
СПРАВА
про адміністративне правопорушення
Додаток 7
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 3 розділу V)
ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов у справах про адміністративні правопорушення
Додаток 8
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 5 розділу V)
ЛИСТ
Додаток 9
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику
у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів,
ветеринарної медицини
(пункт 2 розділу VI)
ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.04.2019 № 182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2019 р.
за № 661/33632
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
Відповідно до статей 238, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 18 вересня 2009 року № 343 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за № 15/17310.
3. Директорату безпечності та якості харчової продукції забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!