Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 17.01.2018 №21
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 17.01.2018

Номер 21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 січня 2018 р. № 21
Київ
Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 10.10.2018 № 545 від 19.06.2019 )
Відповідно до підпункту 229.4.13 пункту 229.4, підпункту 229.5.15 пункту 229.5, підпункту 229.6.12 пункту 229.6, підпункту 229.7.14 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 21
ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості
1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (далі - речовини), для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, які реалізуються із застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здійснюється без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.4.1 пункту 229.4, підпункту 229.5.1 пункту 229.5, підпункту 229.6.1 пункту 229.6, підпункту 229.7.1 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України .
2. Векселедавцем є суб’єкт господарювання - виробник хімічної продукції, який отримує від підприємства-виробника або ввозить на митну територію України нафтопродукти та/або речовини з метою їх використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості.
Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.
3. Векселедавець зобов’язаний видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель:
до отримання від підприємства-виробника нафтопродуктів та/або речовин - на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів та/або речовин виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України , та ставкою у розмірі нуль євро за 1000 кілограмів;
для ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин - на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.
4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів, що обраховуються з дати:
авалювання банком - у разі його видачі до отримання нафтопродуктів та/або речовин від підприємства-виробника;
оформлення митної декларації - у разі його видачі до ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України.
5. Податковий вексель складається у разі отримання нафтопродуктів та/або речовин від підприємства-виробника або ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України у трьох примірниках, що мають однаковий номер. Перший примірник податкового векселя заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інших - на ксерокопіях вексельного бланка.
Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи, що вносяться у кожний примірник, повинні бути тотожними.
Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а два інших примірники - з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертаються векселедавцю. Другий примірник податкового векселя подається векселедавцем підприємству-виробнику під час отримання нафтопродуктів та/або речовин, третій - залишається у векселедавця. У разі ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України другий примірник податкового векселя подається контролюючому органу, який здійснює їх митне оформлення, третій - залишається у векселедавця.
( Пункт 5 в редакціїПостанови КМ № 545 від 19.06.2019 )
6. Відповідальність за оформлення податкового векселя покладається на векселедавця.
7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та протягом строку, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашених податкових векселів за формою, затвердженою Мінфіном.
На зворотному боці всіх примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у зазначеному журналі і робиться напис "Взято на облік", який засвідчується підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи), скріпленим печаткою векселедержателя.
( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 826 від 10.10.2018 )
10. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
11. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
12. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів та/або речовин.
Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання нафтопродуктів та/або речовин за формою, затвердженою Мінфіном. Довідка складається на підставі первинних документів та погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві, що використовує нафтопродукти та/або речовини.
Порядок роботи податкового поста визначається Мінфіном.
Копія довідки про цільове використання нафтопродуктів та/або речовин, які ввозяться на митну територію України, подається контролюючому органу, який здійснював митне оформлення зазначених товарів.
13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом "ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи), скріпленим печаткою векселедержателя.
Якщо останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем такого строку вважається наступний робочий день.
14. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль такого податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю зазначену в податковому векселі суму.
15. Векселедавець у разі нецільового використання нафтопродуктів є відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, та несе передбачену підпунктом 229.4.16 пункту 229.4 і підпунктом 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 зазначеного Кодексу відповідальність.
16. Векселедавець у разі нецільового використання речовин є відповідно до підпункту 212.1.8 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, та несе передбачену підпунктом 229.6.14 пункту 229.6 і підпунктом 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 зазначеного Кодексу відповідальність.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 21
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1068 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 81, ст. 2974).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 69 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 375).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 січня 2018 р. № 21
Київ
Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!