Про затвердження Порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій. Наказ від 25.04.2017 №293

Державна фіскальна служба України Наказ, Порядок від 25.04.2017 №293
Остання редакція від 25.04.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна фіскальна служба України

Тип Наказ, Порядок

Дата 25.04.2017

Номер 293

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2017 № 293
Про затвердження Порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій
З метою забезпечення єдиного підходу до розгляду та надання відповідей на звернення платників податків до органів доходів і зборів на отримання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС:
2.1. забезпечити дотримання вимог Порядку;
2.2. у місячний термін привести власні акти у відповідність з вимогами Порядку.
3. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем забезпечити внесення цього наказу до Репозиторію звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 р. № 168.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. ГоловиМ. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної фіскальної
служби України
25.04.2017 № 293
ПОРЯДОК
організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій
I. Загальні положення
1. Порядок організації роботи із надання індивідуальних податкових консультацій (далі - Порядок) розроблено з метою забезпечення єдиного підходу до розгляду та надання відповідей на звернення платників податків до органів доходів і зборів на отримання індивідуальної податкової консультації у письмовій формі та визначає процедуру взаємодії між структурними підрозділами ДФС, головними управліннями ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС (далі - ГУ ДФС), Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - ІДД ДФС) у ході розгляду запитів платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій, які надійшли з 1 квітня 2017 року.
2. Основні скорочення
У Порядку вживаються такі скорочення:
ГУ ДФС - головні управління ДФС в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС;
структурний підрозділ - самостійний структурний підрозділ органу доходів і зборів, до компетенції якого віднесено питання, що є предметом розгляду запиту, Інформаційно-довідковий департамент (далі - ІДД).
Інші терміни та визначення також використовуються відповідно до законодавства.
3. З урахуванням положень Порядку ГУ ДФС можуть видавати власні розпорядчі документи з питань регулювання організації роботи та взаємодії із надання відповідей на звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації.
II. Розгляд звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації
1. Реєстрація та попередній аналіз звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у письмовій формі у ДФС
1.1. Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації (далі - звернення), що надходить на адресу ДФС, в обов'язковому порядку проходить реєстрацію в структурному підрозділі, який несе відповідальність за правильність реєстрації та дотримання порядку проходження кореспонденції.
За допомогою автоматизованої інформаційної системи "Управління документами" (далі - АІС "Управління документами") звернення надсилаються посадовим особам ДФС до виконання.
Відповідальність за своєчасне отримання звернення несе керівник структурного підрозділу. Відмітка про накладення резолюції або пересилання документа безпосередньому виконавцеві в АІС "Управління документами" засвідчує факт ознайомлення керівника (посадової особи) з документом та підтверджує факт вручення документа.
1.2. Після реєстрації і відповідного документального оформлення структурний підрозділ, відповідальний за реєстрацію вхідної кореспонденції (у день отримання звернення), здійснює його попередній розгляд та забезпечує підготовку керівництву ДФС проекту резолюції до документа із визначенням головного виконавця (відповідно до функціональних повноважень), співвиконавців, рівня контролю, змісту доручення, терміну виконання документа.
1.3. Керівник структурного підрозділу після отримання звернення передає до виконання начальнику відділу (сектору), який, у свою чергу, визначає безпосереднього виконавця документа та, у разі необхідності, деталізує порядок його виконання. Звернення повинно бути доведене до безпосередніх виконавців у день або на наступний день його надходження до підрозділу.
1.4. Розгляд звернень здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 52 глави 3 розділу II Кодексу .
1.5. Попередній аналіз звернення проводить структурний підрозділ, який відповідно до резолюції керівництва ДФС визначений головним виконавцем. Під час такого аналізу безпосередній виконавець структурного підрозділу за результатом розгляду звернення встановлює наявність/відсутність таких обставин:
1.5.1. дотримання платником податків (представником платника податків) порядку оформлення звернення, визначеного пунктом 52.1 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу .
Якщо звернення не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 52.1 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу , податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян" ;
1.5.2. чи відносяться до компетенції структурного підрозділу питання, викладені у зверненні.
Якщо звернення, яке надійшло до структурного підрозділу, не відповідає покладеним на цей підрозділ функціям, передача його для виконання до іншого структурного підрозділу (далі - переадресація) здійснюється виконавцем у триденний термін на підставі службової записки, погодженої з керівником підрозділу, якому передається документ. У разі недосягнення керівниками структурних підрозділів згоди щодо прийняття до виконання такого звернення його переадресація здійснюється на підставі резолюції до відповідної доповідної записки на ім'я керівника, який проставив попередню резолюцію до цього документа, або вищого за посадою керівника;
1.5.3. чи підпадає вказане звернення під вимоги Закону України "Про звернення громадян" , Закону України "Про публічну інформацію" , Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" , інших законів, які визначають інший порядок направлення звернень, скарг, запитів тощо.
У разі з'ясування обставин, встановлених законодавством для надання відповіді відповідно до положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законодавчих актів, які визначають інший порядок надання відповіді, ніж визначений Кодексом, структурний підрозділ готує проект відповіді платнику податків та надає його на підпис керівництву ДФС.
При цьому виконавець у триденний термін на підставі службової записки, підписаної керівником структурного підрозділу, звертається до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції, про необхідність зміни строку виконання такого звернення (за необхідності);
1.5.4. вирішити питання щодо доцільності витребування висновків від інших структурних підрозділів для розгляду звернення по суті та/або необхідності проведення комісії зі спірних питань.
1.6. У разі надходження звернення, яке відноситься до компетенції декількох структурних підрозділів, співвиконавці у межах компетенції зобов'язані надати пропозиції (інформацію) головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для його виконання.
2. Підготовка індивідуальної податкової консультації структурними підрозділами ДФС
2.1. Проект індивідуальної податкової консультації готується структурним підрозділом відповідно до компетенції.
В обов'язковому порядку такий проект структурним підрозділом - виконавцем погоджується із керівниками департаментів регуляторно-правової, методологічної та нормотворчої роботи (з питань оподаткування податком на прибуток, ПДВ, акцизним податком), структурними підрозділами відповідно до компетенції, а також заступниками Голови ДФС відповідно до розподілу обов'язків (якщо лист підписується Головою ДФС).
2.2. Після погодження в установленому порядку проект індивідуальної податкової консультації надається на підпис керівництву ДФС та/або уповноваженій особі.
2.3. Уповноважена особа, визначена відповідно до вимог Кодексу, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення у межах, встановлених абзацом четвертим пункту 52.1 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу .
2.4. Після підписання керівництвом ДФС індивідуальна податкова консультація підлягає реєстрації у структурному підрозділі, відповідальному за реєстрацію вихідної кореспонденції в АІС "Управління документами" в картотеці "ІПК".
2.5. Структурний підрозділ, який готував індивідуальну податкову консультацію, надає структурному підрозділу, що відповідає за реєстрацію вихідної кореспонденції, оригінал ІПК та знеособлену копію індивідуальної податкової консультації. При цьому знеособлена копія ІПК не повинна містити найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки платника податків) та його податкової адреси.
2.6. Структурний підрозділ, відповідальний за реєстрацію вихідної кореспонденції, сканує обидва примірники ІПК, та в АІС "Управління документами" у вихідній картотеці "ІПК" завантажує обидва примірники індивідуальної податкової консультації у сканованому вигляді. При цьому назва сканованого файлу знеособленого примірника ІПК повинна містити літери "ІПК".
2.7. Після проведення реєстрації в АІС "Управління документами" у вихідній картотеці "ІПК" виконавець структурного підрозділу, який готував індивідуальну податкову консультацію, не пізніше наступного робочого дня заповнює в АІС "Управління документами" проект картки обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація").
2.8. Структурний підрозділ, визначений відповідальним за ведення Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, здійснює перевірку змісту проектів карток обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація") та періодичне (не рідше одного разу на тиждень) їх опублікування.
У разі виявлення помилок у проекті картки обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація") та/або встановлення відсутності знеособленої копії ІПК в одноденний строк письмово повідомляє виконавця такої індивідуальної податкової консультації та структурний підрозділ, відповідальний за реєстрацію вихідної кореспонденції, про необхідність виправлень протягом 3 годин.
3. Реєстрація звернень платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у письмовій формі, їх попередній аналіз та підготовка індивідуальної податкової консультації структурними підрозділами ГУ ДФС
3.1. З питань реєстрації звернень та їх попереднього аналізу в ГУ ДФС керуватись пунктами 1.1-1.6 підрозділу 1 розділу II цього Порядку.
3.2. Індивідуальна податкова консультація надається за таких умов:
3.2.1. У разі дотримання платником податків вимог до форми звернення та відсутності обставин, визначених підпунктом 1.5.3 пункту 1.5 підрозділу 1 розділу II цього Порядку, структурним підрозділом ГУ ДФС готується проект індивідуальної податкової консультації, який погоджується з усіма зацікавленими структурними підрозділами та підписується керівництвом ГУ ДФС та/або уповноваженою особою.
3.2.2. Підписана керівництвом та зареєстрована в ГУ ДФС сканована копія індивідуальної податкової консультації разом із копією звернення та іншими документами (за наявності) не пізніше 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення, надсилається супровідним листом до ДФС засобами АІС "Управління документами" (із позначкою "ІПК") для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій. Реєстраційний номер супровідного листа повинен містити літери "ІПК".
3.2.3. На адресу платника податків надсилається лист у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу , у якому повідомляється про направлення до ДФС індивідуальної податкової консультації для прийняття рішень, визначених абзацами третім-четвертим пункту 52.5 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу .
4. Розгляд матеріалів та прийняття рішення про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій
4.1. Отриманий від ГУ ДФС пакет документів реєструється у ДФС в АІС "Управління документами" у вхідній картотеці "ІПК".
4.2. Реєстрація матеріалів індивідуальної податкової консультації, отриманої від ГУ ДФС, а також визначення головного виконавця та співвиконавців та безпосередній розгляд матеріалів здійснюється з урахуванням пунктів 1.1-1.6 підрозділу 1 розділу II цього Порядку.
4.3. Структурний підрозділ, визначений головним виконавцем, після отримання такої індивідуальної податкової консультації та додатків до неї протягом 10 календарних днів, що настають за днем їх отримання, але не пізніше 35 календарних днів, що настають за днем отримання відповідного звернення, приймає рішення про внесення або про відмову у внесенні відомостей про індивідуальну податкову консультацію до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій.
4.4. У разі, якщо індивідуальна податкова консультація, підготовлена ГУ ДФС, відповідає вимогам Кодексу, відповідальний виконавець у ДФС:
4.4.1. направляє лист-погодження до ГУ ДФС;
4.4.2. заповнює проект картки обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація").
4.5. У разі, якщо індивідуальна податкова консультація, підготовлена ГУ ДФС, не відповідає вимогам Кодексу та/або не містить повної відповіді на поставлені платником податків питання, відповідальний виконавець:
4.5.1. готує нову індивідуальну податкову консультацію, керуючись підрозділом 2 розділу II цього Порядку, та протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення реєструє її;
4.5.2. заповнює проект картки обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація");
4.5.3. направляє лист до ГУ ДФС, яке готувало індивідуальну податкову консультацію, про відмову у внесенні відомостей до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій та видання нової індивідуальної податкової консультації.
4.6. Структурний підрозділ, визначений відповідальним за ведення Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, здійснює перевірку змісту проектів карток обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація") та періодичне (не рідше одного разу на тиждень) їх опублікування.
У разі виявлення помилок у проекті картки обліку публічної інформації (тип "індивідуальна податкова консультація") та/або встановлення відсутності знеособленої копії ІПК в одноденний строк письмово повідомляє виконавця такої індивідуальної податкової консультації та структурний підрозділ, відповідальний за реєстрацію вихідної кореспонденції, про необхідність виправлень протягом 3 годин.
5. Підготовка індивідуальної податкової консультації з урахуванням висновків суду
5.1. Індивідуальна податкова консультація може бути оскаржена до суду відповідно до пункту 53.2 статті 53 глави 3 розділу II Кодексу .
5.2. У разі скасування судом індивідуальної податкової консультації структурний підрозділ, який готував таку консультацію, протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду готує нову індивідуальну податкову консультацію з урахуванням висновків суду.
5.3. При підготовці індивідуальної податкової консультації з урахування висновків суду слід керуватись розділом 2 (крім пункту 2.3) та підпунктами 3.2.2, 3.2.3 розділу 3 цього Порядку.
5.4. У разі встановлення ДФС невідповідності індивідуальної податкової консультації висновкам, викладеним у рішенні суду, така індивідуальна податкова консультація повертається до ГУ ДФС для доопрацювання у строк не більше 5 календарних днів.
5.5. Доопрацьована ГУ ДФС індивідуальна податкова консультація направляється до ДФС для розгляду питання внесення останньої до Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій.
Директор
Регуляторно-правового
департаменту


Я. Шашенков
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2017 № 293
Про затвердження Порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій
З метою забезпечення єдиного підходу до розгляду та надання відповідей на звернення платників податків до органів доходів і зборів на отримання індивідуальної податкової консультації відповідно до статті 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС:
2.1. забезпечити дотримання вимог Порядку;
2.2. у місячний термін привести власні акти у відповідність з вимогами Порядку.
3. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем забезпечити внесення цього наказу до Репозиторію звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 р. № 168.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. ГоловиМ. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної фіскальної
служби України
25.04.2017 № 293
ПОРЯДОК
організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій
I. Загальні положення

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!