Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості

Міністерство соціальної політики України Наказ, Порядок від 02.07.2014 №437
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ, Порядок

Дата 02.07.2014

Номер 437

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2014 № 437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2014 р.
за № 845/25622
Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці , виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 1248 від 25.12.2015 № 332 від 06.03.2019 )( У заголовку та тексті Наказу слова "Державної інспекції України з питань праці" замінено словами "Державної служби України з питань праці" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1248 від 25.12.2015 )
Відповідно до статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" , пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" , пункту 11 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Зінкевич Н.І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванкевича В.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
МіністрЛ. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.07.2014 № 437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2014 р.
за № 845/25622
ПОРЯДОК
взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )( У заголовку та тексті Порядку слова "Державної інспекції України з питань праці" замінено словами "Державної служби України з питань праці" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1248 від 25.12.2015 )( Текст Порядку після слів "територіальні органи" в усіх відмінках і числах доповнено словами ", виконавчі органи рад" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці), виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі - виконавчі органи рад) та державної служби зайнятості (далі разом - Сторони).
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
Сторони взаємодіють, у тому числі на рівні центральних та територіальних органів, виконавчих органів рад шляхом забезпечення спільних чи скоординованих заходів, дій, а також обміну інформацією у визначені строки.
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
Територіальними органами державної служби зайнятості для цілей цього Порядку визначено: Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості.
2. З метою посилення взаємодії Сторін з питань зайнятості населення, створення сприятливих умов для надання консультацій, роз’яснень громадянам з питань праці та зайнятості державною службою зайнятості можуть виділятися приміщення (кабінети) для розташування в них інспекторів праці відповідно до укладених договорів оренди.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
3. Держпраці, виконавчі органи рад та державна служба зайнятості, у тому числі на центральному та територіальному рівні, взаємодіють шляхом:
( Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
здійснення обміну інформацією з питань, що належать до компетенції Сторін;
проведення спільних семінарів, нарад, "круглих столів" з питань праці, зайнятості;
проведення інформаційних заходів, надання консультацій;
проведення спільних перевірок з питань, що належать до компетенції Сторін;
координації заходів, що представляють взаємний інтерес;
взаємного використання відповідно до законодавства інформаційних баз даних;
підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері зайнятості населення;
проведення інших узгоджених Сторонами заходів.
4. З метою забезпечення належної організації державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення:
1) органи державної служби зайнятості надають територіальним органам Держпраці:
перелік роботодавців, які не виконали протягом звітного року квоту для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" . Інформація надається щороку до 01 березня року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді;
інформацію про роботодавців, які відмовили у працевлаштуванні громадянам, зазначеним у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (протягом 10 календарних днів після отримання інформації про таку відмову);
перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб. Інформація надається щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);
інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;
перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, за два звітні періоди підряд, що передують періоду надання відомостей. Інформація надається щороку до 15 лютого в електронному та паперовому вигляді (у міру формування переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);
перелік роботодавців, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді прийнято рішення про відмову в наданні дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
перелік роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства на різних посадах, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
перелік роботодавців, які застосовують працю іноземних високооплачуваних професіоналів, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;
інформацію щодо стягнення в судовому порядку штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою, шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" , за матеріалами, переданими Держпраці. Інформація надається щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді (з наданням копій документів, що підтверджують порушення);
інформацію щодо ознак порушень законодавства про зайнятість населення, у тому числі зазначених у зверненнях фізичних і юридичних осіб (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);
інформацію про заплановане масове вивільнення працівників (протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації);
перелік роботодавців, які працевлаштували дітей віком до 15 років;
іншу інформацію за узгодженням Сторін;
( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )( Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
2) Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи рад надають органам державної служби зайнятості:
матеріали справ про накладення штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" , які несплачені в установлений строк у добровільному порядку (далі - документи про накладення штрафів):
витяг з акта перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця (або копія акта перевірки), завірений у встановленому порядку;
завірену в установленому порядку копію постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про зайнятість населення;
копії письмових пояснень посадових осіб суб’єкта господарювання або роботодавця по суті виявлених порушень (у разі наявності), завірені у встановленому порядку;
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, в електронному та паперовому вигляді інформацію про виявлених працівників за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, які працюють без укладення трудового договору;
( Підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
інші документи у разі потреби за узгодженням Сторін відповідно до чинного законодавства.
5. Матеріали справ про накладення штрафів передаються територіальними органами Держпраці, виконавчими органами рад до регіонального або базового центру зайнятості за місцезнаходженням боржника нарочним з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа з описом вкладення протягом 10 календарних днів після закінчення терміну для добровільної сплати (крім випадків, коли постанова про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку).
Опис документів має містити повний перелік документів справи про накладення штрафів із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові особи, яка передає зазначені документи (складається у двох примірниках).
Опис документів підписується керівником або заступником керівника (згідно з розподілом обов’язків) територіального органу Держпраці чи керівником виконавчого органу ради та скріплюється печаткою.
( Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
6. Орган державної служби зайнятості, який отримав матеріали справи про накладення штрафів, обліковує отримані матеріали справи в окремо заведених справах та письмово інформує Держпраці або її територіальний орган, виконавчий орган ради про суми сплачених у дохід Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) штрафів одразу після зарахування їх на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби, окремо по кожному переданому матеріалу справ.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 332 від 06.03.2019 )
Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи рад двічі на рік до 25 січня та до 25 липня письмово інформують відповідні органи державної служби зайнятості про кількість та суми накладених штрафів за порушення Закону України "Про зайнятість населення" , які добровільно сплачені порушниками в дохід Фонду.
У разі виявлення невідповідностей між документами про накладення штрафів, що були отримані органом державної служби зайнятості, та описом вкладення до них або отримання їх не в повному обсязі працівник органу державної служби зайнятості зазначає про це в описі вкладення та не пізніше наступного робочого дня звертається до Держпраці або її територіального органу, виконавчого органу ради, яким передавалися документи про накладення штрафів, з листом про надання в повному обсязі документів про накладення штрафів.
7. Сторони забезпечують своєчасне та в повному обсязі надання достовірних даних та документів.
8. У Держпраці, її територіальних органах, виконавчих органах рад та органах державної служби зайнятості ведеться журнал реєстрації переданих (отриманих) у результаті взаємодії матеріалів.
9. Сторони забезпечують своєчасне та в повному обсязі інформування один одного про обставини, що мають значення для виконання цього Порядку.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

Н. Зінкевич
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2014 № 437
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2014 р.
за № 845/25622
Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці , виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!