• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Договір, Заява, Форма типового документа, Порядок від 16.01.2013 № 20
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 16.01.2013
 • Номер: 20
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 16.01.2013
 • Номер: 20
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2013 р. № 20
Київ
Про затвердження Порядку укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця і Типової форми договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 263 від 11.04.2018 № 146 від 17.02.2023 )
Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 29 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 17.02.2023 )
Затвердити такі, що додаються:
Порядок укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця;
( Абзац другий постановляючої частини в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
Типову форму договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця.
( Абзац третій постановляючої частини в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018 )

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 20
ПОРЯДОК
укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця
( Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
( У назві та тексті Порядку слова "студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів" у всіх відмінках замінено словами "студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018 )
( У тексті Порядку слова "студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти" в усіх відмінках замінено словами "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти" у відповідному відмінку; слова "спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень)" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "професія (кваліфікація) або спеціальність (освітній ступінь)" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 146 від 17.02.2023 )
1. Цей Порядок визначає механізм укладення здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти з роботодавцями договорів про стажування у роботодавця у вільний від навчання час.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
керівник стажування - відповідальний за проведення стажування працівник юридичної особи (підприємства, установи, організації) або фізичної особи - підприємця, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
режим стажування - розподіл часу стажування, тривалість стажування і відпочинку;
роботодавець - юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа - підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;
( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 263 від 11.04.2018, № 146 від 17.02.2023 )
стажисти - здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступені вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти і проходять стажування у роботодавця за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.
( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
3. Заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із роботодавцями надають здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти інформацію про можливість стажування.
Роботодавець може передбачати проведення стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та роботодавцем - замовником підготовки кадрів.
( Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 263 від 11.04.2018, № 146 від 17.02.2023 )
4. Дія цього Порядку не поширюється на:
здобувачів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 17.02.2023 )
здобувачів освіти закладів вищої, фахової передвищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я", та лікарів-інтернів;
( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС і ДСНС.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 263 від 11.04.2018 )
5. Укладення договорів про стажування, організація та проведення стажування (в тому числі неповнолітніх осіб) за професіями, пов’язаними з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, здійснюється відповідно до законодавства з охорони праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують умови праці і навчання за такими професіями (кваліфікаціями) або спеціальностями (освітніми ступенями).
6. Строк стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти не може перевищувати шести місяців.
7. Для отримання інформації про можливість стажування та його проходження здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти звертаються до відповідних підрозділів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, а також безпосередньо до роботодавців.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
8. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти подають роботодавцю:
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
заяву за формою згідно з додатком;
копію паспорта;
копію документа про освіту (за наявності);
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Особи, які проходитимуть стажування згідно з переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), додатково подають медичну книжку відповідно до законодавства.
У разі потреби особи, які проходитимуть стажування, додатково подають довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про психіатричну допомогу" та постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 577 "Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2225).
( Абзац сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
9. Роботодавець визначає керівника стажування, який разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за відповідною професією або на відповідній посаді та перелік робіт.
( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
Тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.
Індивідуальна програма стажування може бути скоригована під час її виконання, зокрема з метою врахування змін, які відбуваються у відповідній сфері професійної діяльності, в організації роботи на підприємстві, особливостей засвоєння стажистом індивідуальної програми стажування.
10. Одночасно з укладенням договору про стажування роботодавець затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), професія (кваліфікація) або спеціальність (освітній ступінь) стажиста, режим стажування, а також його керівник.
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 17.02.2023 )
За керівником стажування закріплюється не більше двох стажистів.
11. Договір про стажування укладають роботодавець та стажист (у разі досягнення ним повноліття) або його батьки, інші законні представники.
Договір про стажування укладається у двох примірниках, один з яких зберігається у роботодавця, другий - у стажиста або його батьків, інших законних представників.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
12. Зміни до договору про стажування вносяться за згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід’ємною частиною договору про стажування.
13. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки (за наявності), яка в разі відсутності на вимогу працівника оформлюється згідно із законодавством.
Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
14. Роботодавець відповідає за створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці стажиста, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 17.02.2023 )
15. Після закінчення стажування стажистові видається висновок про його результати, в якому зазначаються виконані роботи, оцінка якості їх виконання, а також характеристика професійної компетентності, особистих та ділових якостей стажиста.
16. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі порушення його умов.
17. Дія договору може бути продовжена на період відсутності стажиста з поважної причини за наявності підтвердних документів.
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
ЗАЯВА
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2013 р. № 20
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця
( Типова форма договору із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 146 від 17.02.2023 )