Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Форма типового документа від 29.04.2009 №252

Національний банк України Постанова, Форма типового документа від 29.04.2009 №252
Остання редакція від 05.01.2018 втрата чинності (постанова від 29.12.2017 N 148 /v0148500-17/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа

Дата 29.04.2009

Номер 252

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.04.2009 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 448/16464
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 148 від 29.12.2017 )
Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.В.Дащенка.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
Перший заступник
Міністра фінансів України
Голова Державної податкової
адміністрації України
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
В.С.Стельмах


О.Г.Осауленко

І.І.Уманський

С.В.Буряк


В.Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.04.2009 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 448/16464
ЗМІНИ
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
1. У пункті 1.2 глави 1:
у визначенні термінів "журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів", "касова книга", "касовий ордер", "книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей" друге речення виключити;
у визначенні терміна "касові документи" слова "платіжні чи розрахунково-платіжні відомості" замінити словами "відомості на виплату грошей", після слів "розрахункові документи" доповнити словами "квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування";
у визначенні терміна "книга обліку" і назві терміна "книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей" слова "прийнятих та виданих" замінити словами "виданих та прийнятих старшим".
2. У главі 2:
2.1. Абзац другий пункту 2.8 викласти в такій редакції:
"Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надане право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів".
2.2. У абзаці другому пункту 2.10 слова "що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях (далі - видаткові відомості)" замінити словами "що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (далі - видаткова відомість) (додаток 1)".
2.3. Доповнити главу після пункту 2.13 пунктом 2.14 такого змісту:
"2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб'єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України в частині проведення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в межах цих договорів".
3. У главі 3:
3.1. Абзац перший пункту 3.3 після слів "за прибутковими касовими ордерами" доповнити словом і цифрою "(додаток 2)".
3.2. Перше речення абзацу першого пункту 3.4 після слів "за видатковими касовими ордерами" доповнити словом і цифрою "(додаток 3)".
3.3. Абзац другий пункту 3.7 доповнити новим реченням такого змісту: "Документом, що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для подальшого її переказу, є квитанція, яка містить обов'язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки".
3.4. Абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:
"3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості".
4. У главі 4:
4.1. У пункті 4.2:
абзац перший доповнити словом і цифрою "(додаток 5)";
в абзаці третьому слова "що видається і оформляється підприємством - юридичною особою, до складу якого вони входять" виключити.
4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:
"4.6. Старший касир перед початком робочого дня (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (додаток 6), яку веде старший касир.
Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.
Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів".
4.3. У другому реченні абзацу першого та в абзаці четвертому пункту 4.10 цифру "1" замінити цифрою "7".
5. У першому реченні абзацу першого пункту 5.2, в абзаці п'ятому та в третьому реченні абзацу шостого пункту 5.4 глави 5 цифру "2" замінити цифрою "8".
6. У главі 7:
6.1. У першому реченні пункту 7.4 цифру "3" замінити цифрою "9".
6.2. У першому реченні пункту 7.10 слова "прийнятих та виданих" замінити словами "виданих та прийнятих старшим".
7. У таблиці пункту 7.23 та в колонці 4 таблиці розділу III додатка 3 слова "за платіжними відомостями" замінити словами "за видатковими відомостями".
8. Положення доповнити новими додатками 1 - 6, що додаються.
У зв'язку з цим додатки 1 - 3 уважати відповідно додатками 7 - 9.
Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Р.В.Кисельов
Додаток 1
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті в
Україні
_____________________________________
(найменування підприємства (установи,
організації))
Ідентифікаційний код
-------------------
ЄДРПОУ | |
-------------------
_____________________________________
(структурний підрозділ підприємства
(установи, організації))
До відомості N ______ -----------------------------------
| Кореспондуючий | Код |
У касу для оплати в строк | рахунок |цільового|
з _______ до _______ 20__ р. |-----------------------| призна- |
|рахунок, | код | чення |
у сумі _____________________ |субрахунок|аналітичного| |
| | рахунку | |
____________________________ |----------+------------+---------|
| | | |
_________ (____грн.___ коп.) -----------------------------------
Керівник ___________________
Головний бухгалтер _________
"___" _______________ 20__ р.
ВІДОМІСТЬ
на виплату грошей N _____ за __________________ 20__ р.
Кількість аркушів _______
За цією відомістю виплачено гривень _________________________
_________________________________________(________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень ____________________________________________
_________________________________________(________ грн. ___ коп.)
Виплату здійснив ______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
2, 3, 4 сторінки відомості
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Табельний |Прізвище, ім'я|Сума| Підпис про |Примітки|
| | номер | по батькові | | одержання | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
|-----+--------------+--------------+----+--------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
і т.д.
Відомість склав ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст "Вставний аркуш до додатка N __", підписи друкувати на 4-й сторінці.
Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.
На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки" зазначаються реквізити пред'явленого документа.
Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.
Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків.
Додаток 2
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-1
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ_______________
_______________________________________ | | _____________________________________
(найменування підприємства | | (найменування підприємства (установи,
(установи, організації)) |Л| організації))
|і|
Прибутковий касовий ордер N ___ |н| Квитанція
від "__" _______________ 20 __ р. |і| до прибуткового касового ордера N ___
|я|
------------------------------------------------| | від "__" _____________ 20__ р.
|Кореспондую-|Код аналі-|Сума | Код | || |
|чий рахунок,|тичного |цифрами| цільового | ||в|Прийнято від _________________________
|субрахунок |рахунку | |призначення| ||і|______________________________________
------------------------------------------------|д|
|р|Підстава: ____________________________
Прийнято від _________________________________ |і|______________________________________
Підстава: ____________________________________ |з|
______________________________________________ |у|Сума _________________________________
Сума _________________________________________ | |
_______________________________ грн. __ коп. | |______________________________________
(словами) | | (словами)
| |
Додатки: _____________________________________ | |_________________________ грн. __ коп.
______________________________________________ | |
| |М.П.
Головний бухгалтер ____________________________| |
(підпис, прізвище, ініціали)| |Головний бухгалтер ___________________
| | (підпис, прізвище,
Одержав касир _________________________________| | ініціали)
(підпис, прізвище, ініціали)| |Касир ________________________________
| | (підпис, прізвище, ініціали)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-2
____________________________ Ідентифікаційний
(найменування підприємства код ЄДРПОУ _________________
(установи, організації))
Видатковий касовий ордер
від "__" _______________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | |Кореспондуючий| Код |Сума| Код | |
|документа|складання| | рахунок, |аналітичного| | цільового | |
| | | | субрахунок | рахунку | |призначення| |
|---------+---------+--+--------------+------------+----+-----------+--|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 |
|---------+---------+--+--------------+------------+----+-----------+--|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: _______________________________________________________
Сума ____________________________________________________________
_________________________________ грн.___ коп.
(словами)
Додаток: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керівник _________________ Головний бухгалтер __________________
(підпис,прізвище, (підпис, прізвище,
ініціали) ініціали)
Одержав: ___________________________________________ грн. __ коп.
(словами)
"___"______________ 20__ р. Підпис одержувача _____________
За ______________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який
засвідчує особу одержувача)
_________________________________________________________________
Видав касир _____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 4
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-3
__________________________ Ідентифікаційний код
(найменування підприємства ЄДРПОУ _______________
(установи, організації))
ЖУРНАЛ
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
------------------------------------------------------------------
| Прибутковий/видатковий |Надійшло (витрачено) грошей |Примітки|
| документ |------------------------------| |
|------------------------|на заробітну | на | | |
| дата | номер | плату, |відрядження | | |
| | | премії, |та інші цілі| | |
| | | стипендії | | | |
|-------------+----------+-------------+------------+---+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+----------+-------------+------------+---+--------|
|Залишок на | | | | | |
|-------------+----------+-------------+------------+---+--------|
| | | | | | |
|-------------+----------+-------------+------------+---+--------|
|Разом | | | | | Х |
------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 4
Типова форма N КО-3а
__________________________ Ідентифікаційний
(найменування підприємства код ЄДРПОУ ________________
(установи, організації))
ЖУРНАЛ
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 20__ р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
------------------------------------------------------------------
| Прибутковий |Сума|Примітки|Видатковий документ|Сума|Примітки|
| документ | | |-------------------| | |
|----------------| | | дата | номер | | |
| дата | номер | | | | | | |
|--------+-------+----+--------+---------+---------+----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
|--------+-------+----+--------+---------+---------+----+--------|
| | | | | | | | |
|--------+-------+----+--------+---------+---------+----+--------|
| | | | | | | | |
|--------+-------+----+--------+---------+---------+----+--------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Ця форма ведеться на розсуд керівництва замість ведення журналу за формою N КО-3.
Додаток 5
до Положення про ведення
касових операцій
у національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-4
__________________________ Ідентифікаційний
(найменування підприємства код ЄДРПОУ ______________
(установи,організації))
КАСОВА КНИГА
на 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою
М.П. Підпис
"___" ________________ 20_ р.
Каса за "__" __________20__ р. Сторінка ___ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
| Номер |Від кого| Номер |Надход-|Видаток| | Номер |Від кого| Номер |Надход-|Видаток|
|документа|отримано|кореспон- | ження | | |документа|отримано|кореспон- | ження | |
| |чи кому | дуючого | | | | |чи кому | дуючого | | |
| | видано | рахунку, | | | | | видано | рахунку, | | |
| | |субрахунку| | |Л| | |субрахунку| | |
|---------+--------+----------+-------+-------|і|---------+--------+----------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |н| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------+-------------------+-------+-------|і|---------+--------+----------+-------+-------|
| | Залишок на | | Х |я| | | | | |
| | початок дня |-------+-------| |-----------------------------+-------+-------|
| | | | |в|Разом за день | | |
|---------+-------------------+-------| Х |і| |-------+-------|
| | | | |д|Залишок на кінець дня, | | Х |
|---------+-------------------+-------+-------|р| |-------+-------|
| | | | |і|у тому числі на зарплату | | Х |
----------------------------------------------|з| -----------------
|у|Касир __________
| | (підпис)
| |
| |Записи в касовій книзі перевірив і
| |документи в кількості _________ прибуткових
| | (словами)
| |
| |та _________ видаткових одержав.
| | (словами)
| |
| |Бухгалтер ____________
(підпис)
Продовження додатка 5
Каса за "___" __________ 20_ р. Сторінка _____ Зразок 4, 6, 8, 10 та інших сторінок
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
| Номер |Від кого| Номер |Надход-|Видаток| | Номер |Від кого| Номер |Надход-|Видаток|
|документа|отримано|кореспон- | ження | | |документа|отримано|кореспон- | ження | |
| |чи кому | дуючого | | | | |чи кому | дуючого | | |
| | видано | рахунку, | | | | | видано | рахунку, | | |
| | |субрахунку| | |Л| | |субрахунку| | |
|---------+--------+----------+-------+-------|і|---------+--------+----------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |н| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------+-------------------+-------+-------|і|---------+--------+----------+-------+-------|
| | Залишок на | | Х |я| | | | | |
| | початок дня |-------+-------| |-----------------------------+-------+-------|
| | | | |в|Разом за день | | |
|---------+-------------------+-------| Х |і| |-------+-------|
| | | | |д|Залишок на кінець дня, | | Х |
|---------+-------------------+-------+-------|р| |-------+-------|
| | | | |і|у тому числі на зарплату | | Х |
----------------------------------------------|з| -----------------
|у|Касир __________
| | (підпис)
| |
| |Записи в касовій книзі перевірив і
| |документи в кількості _________ прибуткових
| | (словами)
| |
| |та _________ видаткових одержав.
| | (словами)
| |
| |Бухгалтер ____________
(підпис)
Примітка. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами.
Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня").
Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів після слова "Перенос" відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.
Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.
У рядку форми "у тому числі на зарплату" зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.
Додаток 6
до Положення про ведення
касових операцій у
національній валюті
в Україні
Типова форма N КО-5
__________________________ Ідентифікаційний
(найменування підприємства код ЄДРПОУ ________________
(установи, організації))
КНИГА ОБЛІКУ
виданих та прийнятих старшим касиром грошей
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові старшого касира)
За цим зразком друкувати всі сторінки книги.
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Видано |Прізвище,| Підпис | Здано касиром старшому касиру |Підпис |
| | касиру | ім'я, | касира |--------------------------------------------|старшого |
| | (сума | по | про |готівкою|у тому числі|за сплаченими|разом |касира |
| |цифрами |батькові |одержання| |отриманою за|документами |(сума |про |
| | і | касира | грошей | |прибутковими| |цифрами |одержання |
| |словами)| | | |операціями | |та |готівки та|
| | | | | | | |словами)|сплачених |
| | | | | | | | |документів|
|----+--------+---------+---------+--------+------------+-------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+--------+---------+---------+--------+------------+-------------+--------+----------|
| | | | | | | | | |
|----+--------+---------+---------+--------+------------+-------------+--------+----------|
| | | | | | | | | |
|----+--------+---------+---------+--------+------------+-------------+--------+----------|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.04.2009 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 448/16464
Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.В.Дащенка.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
Перший заступник
Міністра фінансів України
Голова Державної податкової
адміністрації України
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
В.С.Стельмах


О.Г.Осауленко

І.І.Уманський

С.В.Буряк


В.Суслов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.04.2009 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 448/16464

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!