Про затвердження Змін до Положення про валютний контроль. Постанова від 13.12.2006 №456

Національний банк України Постанова від 13.12.2006 №456
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 13.12.2006

Номер 456

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.12.2006 N 456
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2007 р.
за N 14/13281
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
Про затвердження Змін до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Законів України від 21.02.2006 N 3453-IV "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і від 23.02.2006 N 3509-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
13.12.2006 N 456
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2007 р.
за N 14/13281
ЗМІНИ
до Положення про валютний контроль
1. У преамбулі до Положення слова "(далі - НБУ)" замінити словами "(далі - Національний банк)", а в розділах 1-4 абревіатуру "НБУ" та слова "Національний банк України" в усіх відмінках замінити словами "Національний банк" у відповідних відмінках.
2. У розділі 1:
2.1. Пункти 1.1 та 1.2 викласти в такій редакції:
"1.1. Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг і яка внесена до відповідного реєстру в порядку, установленому законом.
1.2. Функції агента валютного контролю - обов'язки уповноваженого банку, іншої фінансової установи та національного оператора поштового зв'язку, які отримали від Національного банку генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, щодо здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи. Цей контроль полягає в запобіганні уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій та/або своєчасному інформуванні уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій.
Відсутність в уповноважених банках, інших фінансових установах та в національного оператора поштового зв'язку документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п'яти років, кваліфікується як нездійснення цими установами функцій агента валютного контролю".
2.2 Пункт 1.4. виключити.
У зв'язку з цим пункти 1.5-1.7 уважати відповідно пунктами 1.4-1.6
3. У розділі 2:
3.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. Здійснення банками або іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку операцій з валютними цінностями, що передбачені пунктом 2 статті 5 Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного банку тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків".
3.2. У пункті 2.2:
абзац четвертий доповнити словами "та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя";
пункт після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий уважати відповідно абзацами восьмим - десятим.
3.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Торгівля іноземною валютою банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку без одержання ліцензії Національного банку та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного реєстру банків".
3.4. У пункті 2.5:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25 % від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці установи з порушенням законодавства. Розмір штрафу визначається з різниці між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативно визначеною, якщо згідно із законодавством дозволено проводити окремі валютні операції у встановлених сумах. Штраф сплачується у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, у разі використання в розрахунках іноземної валюти.
Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність";
в абзаці шостому слова та цифри "але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами та цифрами "але не менше 20 і не більше 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці сьомому слова "статутного фонду" замінити словами "статутного капіталу".
3.5. У пункті 2.7 абзац другий викласти в такій редакції:
"порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період".
3.6. Пункти 2.8 і 2.9 викласти в такій редакції:
"2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2.9. Одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації в Національному банку договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в іноземній валюті, за винятком тих випадків, за яких законодавство України дозволяє здійснення таких операцій без реєстрації договорів, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній 1 % від суми одержаного кредиту чи позики в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів".
4. У розділі 3:
4.1. У пункті 3.1 слова "до банків та інших фінансово-кредитних установ" замінити словами "до банків, інших фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку".
4.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
"3.2. Уповноважені працівники Національного банку в разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв'язку складають протокол за формою, наведеною в додатку 1, який вручається керівникові (посадовій особі, яка виконує його обов'язки) банку, іншої фінансової установи або національного оператора поштового зв'язку чи їх відокремленого структурного підрозділу, де безпосередньо здійснювалася відповідна перевірка. За кожним випадком порушення складається окремий протокол, до якого можуть додаватись інші документи, які свідчать про факти порушень. Допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не зміниться, якщо під час реалізації одного договору було здійснено кілька однотипних порушень валютного законодавства. Уповноважені працівники Національного банку після складання протоколу зобов'язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення".
4.3. У пункті 3.3:
пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"інші матеріали, які свідчать про факти порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв'язку валютного законодавства і щодо яких здійснюється перевірка цих фактів".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - сьомим;
у першому реченні абзацу шостого слова "банками або фінансово-кредитними установами" замінити словами "банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв'язку";
в абзаці сьомому слова "на місці" виключити.
4.4. У пункті 3.4 абзац п'ятий після слів "постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства" доповнити словами "(далі - постанова)".
4.5. У пункті 3.5:
абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:
"Постанова, що складена за формою, наведеною в додатку 2, і підписана однією з посадових осіб відповідно до вимог пункту 3.4 розділу 3 цього Положення, або постанова Правління Національного банку, що складена за формою, наведеною в додатку 3, надсилається поштою з повідомленням про вручення порушнику, який протягом п'яти робочих днів після отримання постанови або постанови Правління Національного банку має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.
Територіальне управління Національного банку надсилає порушнику постанову, якщо вона була підписана начальником цього територіального управління, а Департамент валютного контролю та ліцензування надсилає постанову або постанову Правління Національного банку порушнику в усіх інших випадках. Разом з постановою або постановою Правління Національного банку надсилається супровідний лист на адресу порушника.
Копія супровідного листа надсилається також територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням юридичної особи порушника для подальшого здійснення цим територіальним управлінням контролю за своєчасною сплатою штрафу до Державного бюджету України".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;
в абзаці п'ятому слова та цифри "протягом 10 днів" замінити словами та цифрами "протягом 30 календарних днів".
4.6. У першому реченні пункту 3.6 слово "комерційних" виключити.
5. У тексті Положення слова "фінансово-кредитна установа" в усіх відмінках замінити словами "фінансова установа" у відповідних відмінках, слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ" у всіх відмінках замінити словами "Державний реєстр банків" у відповідних відмінках, слова "обмінний курс Національного банку" та "офіційний обмінний курс Національного банку" у всіх відмінках замінити словами "офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування

О.Г.Біланенко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.12.2006 N 456
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2007 р.
за N 14/13281
Про затвердження Змін до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Законів України від 21.02.2006 N 3453-IV "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і від 23.02.2006 N 3509-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!