Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова від 13.12.2006 №454

Національний банк України Постанова від 13.12.2006 №454
Остання редакція від 05.01.2018 втрата чинності (постанова від 29.12.2017 N 148 /v0148500-17/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 13.12.2006

Номер 454

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.12.2006 N 454
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1362/13236
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 148 від 29.12.2017 )
Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 1.2 глави 1:
визначення терміну "касовий ордер" доповнити реченням такого змісту: "Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України".
1.2. Останнє речення абзацу першого пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:
"За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів".
1.3. У главі 3:
у другому реченні абзацу другого пункту 3.11 слова "за цільовим призначенням" виключити;
абзац перший пункту 3.13 викласти в такій редакції:
"3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання".
1.4. У главі 5:
абзац третій пункту 5.2 викласти в такій редакції:
"Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов'язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення";
абзац шостий пункту 5.4 після слів "небанківські фінансові установи" доповнити словами "та оператори поштового зв'язку";
пункт 5.10 викласти в такій редакції:
"5.10. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.
Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства".
1.5. У главі 7:
в абзаці четвертому пункту 7.2 слова "(але не менше ніж один раз на три місяці)" виключити;
у другому реченні пункту 7.22 слова "пов'язані з оплатою" замінити словами "що належать до фонду оплати";
пункт 7.24 виключити.
У зв'язку з цим пункти 7.25-7.52 уважати відповідно пунктами 7.24-7.51;
пункт 7.34 виключити.
У зв'язку з цим пункти 7.35-7.51 уважати відповідно пунктами 7.34-7.50.
1.6. Рядок 3 колонки "Найменування показників" таблиці 1 "Касові обороти" додатка 2 після слів "на різні потреби" доповнити словами "а також на відрядження".
1.7. У розділі V "Дотримання порядку витрачання готівки з виручки" додатка 3 таблицю та слова "на виплати, пов'язані з оплатою праці" виключити.
2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.М.Толстого.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.
В.о. Голови
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови ДПА України
А.В.Шаповалов

М.Я.Романів
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.12.2006 N 454
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1362/13236
Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 1.2 глави 1:
визначення терміну "касовий ордер" доповнити реченням такого змісту: "Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України".
1.2. Останнє речення абзацу першого пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:
"За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів".
1.3. У главі 3:
у другому реченні абзацу другого пункту 3.11 слова "за цільовим призначенням" виключити;
абзац перший пункту 3.13 викласти в такій редакції:
"3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання".
1.4. У главі 5:
абзац третій пункту 5.2 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!