• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про доступ до судових рішень

Верховна Рада України  | Закон від 22.12.2005 № 3262-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доступ до судових рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст. 128 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 N 3674-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 14, ст.87 N 3932-VI від 20.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.221 N 4779-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.103 N 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 18, N 19-20, ст.132 N 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, N 7-8, ст.50 N 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, N 48, ст.436 N 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, N 25, ст.171 N 912-IX від 17.09.2020 N 1357-IX від 30.03.2021 N 2849-IX від 13.12.2022 )( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" у всіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом N 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.
Стаття 1. Предмет регулювання Закону
1. Цим Законом регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.
Стаття 2. Відкритість судових рішень
1. Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом.
2. Судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону.
( Абзац перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 361-IX від 06.12.2019, N 912-IX від 17.09.2020 )
Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення. У визначених законом випадках судове рішення про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується.
( Абзац другий частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 912-IX від 17.09.2020 )
( Стаття 2 в редакції Закону N 192-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 3. Єдиний державний реєстр судових рішень
1. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - Реєстр) - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.
Єдиний державний реєстр судових рішень функціонує в межах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
( Частину другу статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
3. Суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.
Доступ до окремих думок суддів через Реєстр забезпечується у тому самому порядку, що й до судового рішення, стосовно якого викладено окрему думку.
( Частина третя статті 3 в редакції Законів N 3932-VIвід 20.10.2011, N 192-VIII від 12.02.2015 )
4. Порядок ведення Реєстру визначається Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
( Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 1798-VIII від 21.12.2016; в редакції Закону N 2147-VIII від 03.10.2017 )
5. Державна судова адміністрація України забезпечує надання в електронній формі та в обсягах даних, зазначених у пункті 19 частини першої статті 7 та пункті 9 частини третьої статті 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", відомостей, необхідних для забезпечення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
( Статтю 3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )
Стаття 4. Доступ до Реєстру
1. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.
2. Загальний доступ до судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України забезпечується з дотриманням вимог статті 7 цього Закону.
3. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.
4. Обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Загальний доступ до ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову у задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову у задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.
( Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 192-VIII від 12.02.2015 )
5. Судді мають право на повний доступ до усіх інформаційних ресурсів Реєстру, в тому числі до інформації, визначеної статтею 7 цього Закону. Доступ суддів до державної таємниці, що міститься в судових рішеннях, забезпечується відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
( Частина п'ята статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
6. Право на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру мають посадові чи службові особи, визначені Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
( Частина шоста статті 3 в редакції Закону N 2147-VIII від 03.10.2017 )
7. Фізичні та юридичні особи, державні та інші органи мають право на повний доступ до судових рішень в Реєстрі, ухвалених у справах, у яких вони брали участь як учасники справи.
( Саттю 3 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
Стаття 5. Офіційне опублікування судових рішень
1. Судові рішення, внесені до Реєстру, можуть офіційно опубліковуватися у друкованих виданнях.
2. Судові рішення вважаються офіційно опублікованими за умови посвідчення органом, який забезпечує ведення Реєстру, відповідності судових рішень оригіналам або електронним копіям судових рішень, внесених до Реєстру.
3. Судові рішення можуть офіційно опубліковуватися в скороченому обсязі, якщо це виправдано метою видання.
4. Офіційне опублікування судових рішень повинно відповідати вимогам, встановленим статтею 7 цього Закону.
Стаття 6. Відтворення та інше використання судових рішень
1. Кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях, у медіа, створення електронних баз даних судових рішень.
2. Будь-яке редагування тексту судового рішення не повинно спотворювати його зміст.
3. Суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.
Стаття 7. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу
1. У текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості:
1) місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
2) реєстраційні номери транспортних засобів;
3) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні;
5) інші відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.
Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.
2. З мотивів безпеки у текстах судових рішень у кримінальних справах, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, можуть не зазначатися відомості щодо імен (ім’я, по батькові, прізвище) суддів, які розглядали судову справу, та учасників судового процесу.
3. З метою унеможливлення зміни або знищення речей чи документів у кримінальному провадженні у текстах ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних справах, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не зазначаються відомості, що дають можливість ідентифікувати осіб, які зазначені в таких ухвалах як володільці речей або документів.
( Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 361-IX від 06.12.2019 )( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI від 16.04.2009, N 4779-VI від 17.05.2012, N 192-VIII від 12.02.2015; текст статті 7 в редакціїЗакону N 2147-VIII від 03.10.2017 )( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI від 16.04.2009, N 4779-VI від 17.05.2012, N 192-VIII від 12.02.2015; текст статті 7 в редакціїЗакону N 2147-VIII від 03.10.2017 )
Стаття 8. Захист інформації, внесеної до Реєстру
1. Інформація, внесена до Реєстру, повинна мати захист від її викрадення, перекручення чи знищення.
2. Не допускається вилучення судових рішень із Реєстру.
3. Не допускається внесення будь-яких змін до судових рішень, які внесені до Реєстру, крім випадків, що пов'язані з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 192-VIII від 12.02.2015 )
4. У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення.
Стаття 9. Ознайомлення із судовим рішенням та виготовлення його копії за зверненням особи, яка не бере (не брала) участі у справі
1. Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може звернутися до відповідного суду з письмовою заявою про:
( Абзац перший частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням у приміщенні суду;
2) надання можливості виготовити копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;
3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду;
4) надання повного доступу до судового рішення в Реєстрі, яким вирішено питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки.
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
2. У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона не змогла ознайомитися із судовим рішенням у Реєстрі, а також чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків.
3. Заява розглядається суддею, який ухвалив рішення, невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення - протягом трьох робочих днів.
( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
4. Про результати розгляду заяви повідомляється особа, яка звернулася із заявою, не пізніше наступного дня з дня надходження відповідної заяви.
( Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 2147-VIII від 03.10.2017 )( Частину п'яту статті 9 виключено на підставі Закону N 2147-VIII від 03.10.2017 )
6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.
7. Особи, які звернулися із заявою про видачу копії судового рішення у справах, які розглядалися судами, розташованими на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, звільняються від сплати судового збору. За повторну видачу копії судового рішення у таких справах справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.
( Статтю 9 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2147-VIII від 03.10.2017 )
8. В ознайомленні із судовим рішенням та у виготовленні його копії належить відмовити, якщо:
1) до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень;
2) матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи, а електронна копія судового рішення відсутня;
3) судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків цієї особи.
9. Забороняється відмовляти в доступі до відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.
10. Рішення про відмову у наданні доступу до судового рішення викладається суддею в письмовій формі та повинно бути вмотивованим. Таке рішення може бути оскаржене до суду в загальному порядку.
( Частина десята статті 9 в редакції Закону N 2147-VIII від 03.10.2017 )
11. Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова в цьому можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.
12. За правилами цієї статті забезпечується також доступ осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до матеріалів справи, що необхідні для оскарження судового рішення.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI від 08.07.2011; в редакції Закону N 192-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 10. Відповідальність за порушення вимог, встановлених цим Законом
1. Порушення правил ведення Реєстру, а також порушення права на доступ до судових рішень тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
2. У разі завдання особі матеріальної чи моральної шкоди внаслідок порушення її прав та інтересів, гарантованих цим Законом, вона має право на відшкодування такої шкоди.
Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2006 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) в абзаці першому частини першої статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "до законів України "Про інформацію" або "Про звернення громадян" замінити словами "до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень";
( Підпункт 2 частини другої статті 11 втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) не пізніше 1 червня 2006 року забезпечити постійне внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень електронних копій судових рішень Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих адміністративних судів, апеляційних та місцевих господарських судів, апеляційних загальних судів, а внесення судових рішень місцевих загальних судів - не пізніше 1 січня 2007 року.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
22 грудня 2005 року
N 3262-IV