• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

Державний комітет України по нагляду за охороною праці  | Наказ від 21.12.1993 № 132
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України по нагляду за охороною праці
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.1993
 • Номер: 132
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет України по нагляду за охороною праці
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.1993
 • Номер: 132
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
НАКАЗ
21.12.1993 № 132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 1994 р.
за № 20/229
Про Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
На виконання Закону України "Про охорону праці" , постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці , що діють на підприємстві (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету вжити заходів щодо видання Порядку необхідним тиражем та забезпечення ним заінтересованих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С.П.
Голова КомітетуА.Ф. Дюба
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по нагляду
за охороною праці
21.12.1993 № 132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 1994 р.
за № 20/229
ПОРЯДОК
опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )( У тексті слово "власник" в усіх відмінках замінено словом "роботодавець" у відповідних відмінках, слова "про охорону праці" замінено словами "з охорони праці", слова "державних міжгалузевих і галузевих нормативних", "державних нормативних" замінено словом "нормативно-правових" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
I. Загальні положення
1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" і встановлює порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві (далі – нормативні акти з охорони праці).
( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі підприємство).
1.3. Нормативні акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
1.4. Нормативні акти з охорони праці, що підлягають затвердженню трудовим колективом (Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, тощо) опрацьовуються роботодавцем разом з відповідними громадськими організаціями.
( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
1.5. Нормативні акти з охорони праці повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів з охорони праці визначає роботодавець.
Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта з охорони праці для потреб групи підприємств, установ, організацій, роботодавці приймають рішення про об'єднання на пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним роботодавцем окремо.
( Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2. Опрацювання, узгодження, затвердження і скасування нормативних актів з охорони праці
( Назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.1. Опрацювання нормативних актів з охорони праці здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця, яким визначаються конкретні строки, виконавці та керівник розробки.
( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група.
2.2. До опрацювання проекту нормативного акта з охорони праці залучаються фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання, кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших громадських об'єднань, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та члени комісії з питань охорони праці підприємства.
( Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
У разі необхідності роботодавець може на договірній основі залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій.
2.3. Посадова особа, яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта з охорони праці, готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом, складає план опрацювання такого нормативного акта. План затверджується роботодавцем.
( Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта з охорони праці передує підготовча робота (збір необхідних матеріалів, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці, типових документів та раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання, узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли в ході підготовки тощо).
( Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.5. Структура, побудова, оформлення та викладення змісту нормативного акта з охорони праці повинні забезпечувати правильне розуміння та застосування акта.
( Пункт 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.6. Роботодавець зобов'язаний врахувати при опрацюванні і затвердженні нормативного акта з охорони праці вимоги законодавства про охорону праці.
( Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта з охорони праці виникає необхідність перегляду, зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних актів з охорони праці, то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду, зміни або скасування чинних нормативних актів з охорони праці.
( Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.8. Проект нормативного акта підприємства з охорони праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і керівником (фахівцем) з правових питань. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.
На підприємствах з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях, де службу охорони праці не створено, проект узгоджується з посадовою особою, на яку згідно з наказом (розпорядженням) роботодавця покладено виконання функцій цієї служби.
( Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.9. Затвердження і скасування нормативних актів з охорони праці здійснюється наказом (розпорядженням) роботодавця (за винятком актів, які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції).
( Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.10. Роботодавець зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів з охорони праці вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта з охорони праці у зв'язку із змінами в організації виробництва, впровадженням нової техніки і технології, переглядом нормативно-правових актів з охорони праці тощо.
( Пункт 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.11. Строк перегляду нормативного акта з охорони праці, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати строку перегляду нормативно-правового акта з охорони праці, на підставі якого він опрацьовується.
( Абзац перший пункту 2.11 глави 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
Нормативний акт з охорони праці підлягає достроковому перегляду (або скасуванню), якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства про охорону праці.
( Абзац другий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта з охорони праці або прийняття нового акта за результатами перегляду чинного здійснюються в порядку, передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього Порядку.
( Пункт 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
2.13. Реєстрація та облік нормативних актів з охорони праці здійснюються в порядку, який встановлюється роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.
( Пункт 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 )
Голова
Державного комітету
по нагляду за охороною праці


А.Ф. Дюба