Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

Міністерство праці та соціальної політики України Наказ, Порядок, Форма від 08.06.2001 №260
Реквізити

Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України

Тип Наказ, Порядок, Форма

Дата 08.06.2001

Номер 260

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2001 № 260
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за № 554/5745
Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики № 208 від 29.06.2005 № 320 від 14.10.2010 Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року № 1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24 і 24-1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року № 429/1
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається);
Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 320 від 14.10.2010 )
2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.
3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 208 від 29.06.2005 )
4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. № 275/13-76 "Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору".
МіністрІ. Сахань
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Перший заступник Голови Федерації
профспілок України

Перший заступник Голови Координаційної
ради Конфедерації роботодавців України
О.В. Кужель


В.В. Пожидаєв


О.В. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
08.06.2001 № 260
ФОРМА
трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
( Див. текст )( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 320 від 14.10.2010, Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
Начальник Юридичного
управління

І.О. Тубелець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики України
08.06.2001 № 260
(у редакції наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України
14.10.2010 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за № 554/5745
ПОРЯДОК
реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
( У тексті Порядку слова "за нотаріальним" виключено згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі - фізична особа).
2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
У разі коли інтереси фізичної особи представляє дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.
3. При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити паспорт та подати такі документи:
фізична особа - підприємець - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);
працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - трудову книжку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);
особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті).
У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:
фізична особа - підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності);
фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності).
( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору - в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.
6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:
"Трудовий договір зареєстрований "___" ______________ 20___ р. № ____________
_____________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості)
М.П.
______________________________________
(підпис)
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи центру зайнятості)".
7. Якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію.
Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.
8. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони сповіщають центр зайнятості незалежно від місця реєстрації трудового договору.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 660 від 16.09.2014 )
9. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.
Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, проводиться у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою):
примірника трудового договору;
заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;
копій документів, що підтверджують:
надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;
проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.
У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.
10. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох, а в разі відсутності працівника - на двох примірниках трудового договору запис:
"Трудовий договір від "___" ______________ 20___ р. № _______________________
знято з реєстрації "___" _________________ 20___ р.
_____________________________________________________________________________
(найменування центру зайнятості)
М.П.
______________________________________
(підпис)
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової
особи центру зайнятості)".
11. Відповідальна особа центру зайнятості інформує Пенсійний фонд у встановленому порядку про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою - підприємцем або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.
( Пункт 11 набирає чинності з 01.01.2011 - див. пункт 4 Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 320 від 14.10.2010 )
12. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.
13. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, центр зайнятості повертає їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.
14. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.
15. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.
16. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.
( Порядок в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 320 від 14.10.2010 )
Начальник Юридичного
управління

І.О. Тубелець
Додаток
до Порядку реєстрації трудового договору
між працівником і фізичною особою,
яка використовує найману працю
№ з/пПрізвище, ім'я, по батькові сторін, які уклали трудовий договірМісце проживання сторінДата реєстрації трудового договоруДата зняття з реєстрації трудового договоруПідстави припинення трудового договоруВідмітка про завірення запису, зробленого фізичною особою у трудовій книжці працівникаВідмітка про вручення фізичній особі (або   дорученням уповноваженій нею особі) двох примірників зареєстрованого трудового договору для подальшої передачі одного примірника працівникові за його відсутності Відмітка про ознайомлення з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору (підпис)
( Додаток в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 320 від 14.10.2010 )
Начальник
Юридичного управління

І.О. Тубелець
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2001 № 260
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за № 554/5745
Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!