Про внесення змін і доповнень до Положення про валютний контроль. Постанова від 14.03.2001 №106

Національний банк України Постанова від 14.03.2001 №106
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 14.03.2001

Номер 106

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 106 від 14.03.2001
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2001 р.
за N 418/5609
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )
Про внесення змін і доповнень до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (далі - Положення), такі зміни:
1.1. В абзаці першому пункту 1.2 слово "інформування" замінити словами "своєчасне інформування", а після слів "встановленому законодавством" додати слова "у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України".
1.2. Абзац другий пункту 1.2 викласти в такій редакції:
"Відсутність в уповноважених банках документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше трьох років, кваліфікується як нездійснення цими банками функцій агента валютного контролю".
1.3. Виноску до пункту 2.4 викласти в такій редакції:
"Позбавлення ліцензії здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України щодо застосування до банків та фінансових установ заходів впливу за порушення банківського законодавства".
1.4. Абзаци перший та другий пункту 2.5 викласти в такій редакції:
"Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства. У разі використання в розрахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.
Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був проінформувати відповідні державні органи".
1.5. Абзац другий пункту 3.5 викласти в такій редакції:
"У разі несплати комерційним банком або фінансовою установою штрафу в зазначений строк постанова про притягнення їх до відповідальності підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби за місцезнаходженням порушника в порядку, визначеному чинним законодавством України".
1.6. У тексті Положення слова "кредитно-фінансові установи" в усіх відмінках замінити словами "фінансові установи" у відповідних відмінках.
1.7. Абзац третій пункту 3.5 виключити.
1.8. Додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Положення про валютний контроль
Національний банк України
Постанова
про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства
"___"_____________ N ____
Я, _________________________________________________________,
(назва посади, прізвище, ім'я, по батькові)
розглянувши матеріали перевірки __________________________________
_________________________________________________________________,
(повна назва установи, де проводиться перевірка)
підготовлені ____________________________________________________,
(повна назва органу, яким проведено перевірку)
_________________________________________________________________,
з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", а також отримавши пояснення ___________________________
(посада, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
та по батькові службової особи, яка дає пояснення)
про що складено протокол порушення валютного законодавства від
_______________, установлено таке порушення вимог Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю": _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На підставі вищезазначеного та згідно зі статтею 16 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" і пункту _____________
розділу __________ Положення про валютний контроль,
постановляю:
притягнути _______________________________________________________
(повна назва та адреса установи, що притягається до
__________________________________________________________________
відповідальності)
до відповідальності у вигляді штрафу _____________________________
(розрахунок суми штрафу)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету
України в 5-денний строк з дня отримання цієї постанови.
Постанова набирає чинності з дня підписання.
Підпис ______________________________________________________
(постанова підписується однією із службових
осіб, зазначених у пункті 3.4 розділу III
Положення про валютний контроль).
У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова про
притягнення до відповідальності підлягає примусовому виконанню
органами державної виконавчої служби за місцезнаходженням
порушника в порядку, визначеному чинним законодавством України.
У разі несплати штрафу установою, яка притягнута до
відповідальності згідно з цією постановою, суму штрафу ______ грн.
стягнути на користь держави з рахунку N __________________________
у _______________________________________________________________.
(установа банку)
Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом року з
дня підписання.
Постанова може бути оскаржена в судовому порядку.
Відповідачем у цьому випадку є Національний банк України.
Оскарження постанови не припиняє її виконання.
________________ _______________ _____________________________
(назва посади) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П."
1.9. Доповнити Положення додатком 3 такого змісту:
"Додаток 3
до Положення про валютний контроль
Правління Національного банку України
Постанова
від _________ 200_ р. N ______
м.Київ
Про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства
Розглянувши матеріали перевірки _____________________________
_________________________________________________________________,
(повна назва установи, де проводиться перевірка)
підготовлені _____________________________________________________
(повна назва органу, яким проведено перевірку)
_________________________________________________________________,
з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю", а також отримавши пояснення ___________________________
(посада, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
та по батькові службової особи, яка дає пояснення)
(про що складено протокол порушення валютного законодавства від
_______________), установлено таке порушення вимог Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю": _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
На підставі вищезазначеного та згідно зі статтею 16 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" і пункту _____________
розділу ____________ Положення про валютний контроль, Правління
Національного банку України
постановляє:
притягнути __________________________________________________
(повна назва та адреса установи, що притягається
__________________________________________________________________
до відповідальності)
до відповідальності у вигляді штрафу _____________________________
(розрахунок суми штрафу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету
України в 5-денний строк з дня отримання цієї постанови.
Постанова набирає чинності з дня підписання.
Підпис ______________________________________________________
(постанова підписується Головою Національного банку
України або особою, яка тимчасово виконує обов'язки
Голови).
У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова про
притягнення до відповідальності підлягає примусовому виконанню
органами державної виконавчої служби за місцезнаходженням
порушника в порядку, визначеному чинним законодавством України.
У разі несплати штрафу установою, яка притягнута до
відповідальності згідно з цією постановою, суму штрафу _____ грн.
стягнути на користь держави з рахунку N __________________________
у _______________________________________________________________.
(установа банку)
Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом року з
дня підписання.
Постанова може бути оскаржена в судовому порядку.
Відповідачем у цьому випадку є Національний банк України.
Оскарження постанови не припиняє її виконання.
________________ _______________ _____________________________
(назва посади) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П."
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, а також комерційних банків для керівництва та використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і територіальні управління Національного банку України.
4. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.В.Шаповалов
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 106 від 14.03.2001
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2001 р.
за N 418/5609
Про внесення змін і доповнень до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (далі - Положення), такі зміни:
1.1. В абзаці першому пункту 1.2 слово "інформування" замінити словами "своєчасне інформування", а після слів "встановленому законодавством" додати слова "у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України".
1.2. Абзац другий пункту 1.2 викласти в такій редакції:
"Відсутність в уповноважених банках документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше трьох років, кваліфікується як нездійснення цими банками функцій агента валютного контролю".
1.3. Виноску до пункту 2.4 викласти в такій редакції:
"Позбавлення ліцензії здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України щодо застосування до банків та фінансових установ заходів впливу за порушення банківського законодавства".
1.4. Абзаци перший та другий пункту 2.5 викласти в такій редакції: