Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості. Форма типового документа від 09.11.1993 №86

Міністерство фінансів України Наказ, Форма типового документа, Порядок від 09.11.1993 №86
Остання редакція від 12.05.2015 втрата чинності (наказ від 31.03.2015 N 391 /z0432-15/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма типового документа, Порядок

Дата 09.11.1993

Номер 86

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 86 від 09.11.93 р.
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 1993 р.
за N 170
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 391 від 31.03.2015 )
Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості
На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості (додається).
2. Контроль за виконанням зазначеного Порядку покласти на Головну державну податкову інспекцію України.
Міністр Г.О.П'ятаченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів
України
від 9 листопада 1993 р. N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 1993 р.
за N 86
Порядок відрахування
в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості
На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" Міністерство фінансів України встановлює такий порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості.
1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали у Держстандарті України дозвіл на випуск продукції із відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості, відраховують 10 відсотків вартості реалізованої такої продукції в межах України (без урахування податку на добавлену вартість і акцизного збору) до державного бюджету України протягом усього періода реалізації продукції, випущеної за вказаним дозволом.
2. Перерахування до державного бюджету здійснюється щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, на розділ 12, параграф 33 бюджетної класифікації.
3. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення до бюджету 10 відсотків вартості реалізованої продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її якості, покладається на суб'єкт підприємницької діяльності, що виготовляє таку продукцію.
4. Платники 10 відсотків вартості реалізованої продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її якості, подають щоквартально податковим органам за місцем свого знаходження у строки, визначенні для подання квартальних і річних бухгалтерських звітів і балансів, розрахунок за формою, що додається.
5. Належні до сплати до державного бюджету суми від реалізації продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідальних стандартів щодо її якості, суб'єкт підприємницької діяльності відображає по дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і показує у рядку 030 та у статті "Інші податки" бухгалтерського звіту про фінансові результати та їх використання (форма N2).
6. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати 10 відсотків вартості реалізації продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, здійснюється державними податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" і чинного законодавства щодо стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.
У державну податкову інспекцію Додаток
по_______________________________ до Порядку відрахування в
(найменування міста, району) доход державного бюджету 10
_________________________________ відсотків вартості продукції,
(повне найменування підприємства) виготовленої з тимчасовим
_________________________________ відхиленням від вимог відпо-
(адреса) відних стандартів щодо
_________________________________ її якості
(прізвище відповідальної особи)
тел. N___________________________ Одержано "__" _______199__р.
Р О З Р А Х У Н О К
10 відсотків вартості реалізованої продукції (без врахування податку на добавлену вартість і акцизного збору ), на випуск якої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості видано дозвіл Держстандартом України, що вносяться до державного бюджету
за_____________________________________199__р.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
(тис. крб.)
-----------------------------------------------------------------
NN | | Код |За даними |За даними
п/п | Показники | рядка |платника |податкової
| | | |інспекції
-----------------------------------------------------------------
1. Вартість реалізованої про- 010
дукції з дати одержання
дозволу на тимчасове від-
хилення (без податку на
добавлену вартість і ак-
цизного збору)
2. Сума, що підлягає перераху- 020
ванню до державного бюдже-
ту (додаток 1x10) : 100
3. Перераховано до державного 030
бюджету за попередній пе-
ріод з дати одержання доз-
волу на тимчасове відхи-
лення
4. До сплати (+) строку 040
5. До зниження (-) 050
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
Начальник Державної
податкової інспекції
Державний податковий
інспектор
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління фінансів
матеріального виробництва
Заступник начальника Головної
державної податкової інспекції
України
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
Начальник юридичного відділу
Головний спеціаліст (літредактор)


В.О.Ліпашов


В.А.Мороз

В.М.Пархоменко
Л.Б.Скрипченко
Є.С.Бондаренко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 86 від 09.11.93 р.
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 1993 р.
за N 170
Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості
На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості (додається).
2. Контроль за виконанням зазначеного Порядку покласти на Головну державну податкову інспекцію України.
Міністр Г.О.П'ятаченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів
України
від 9 листопада 1993 р. N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 1993 р.
за N 86
Порядок відрахування
в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості
На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" Міністерство фінансів України встановлює такий порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості.