• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Рекомендацій щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності

Міністерство аграрної політики України  | Наказ, Положення, Рекомендації від 09.04.2001 № 97
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики України
 • Тип: Наказ, Положення, Рекомендації
 • Дата: 09.04.2001
 • Номер: 97
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики України
 • Тип: Наказ, Положення, Рекомендації
 • Дата: 09.04.2001
 • Номер: 97
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 97 від 09.04.2001
Про затвердження Рекомендацій щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 210 від 01.07.2003 )
На виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 177 "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Рекомендації щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності (додаються).
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 210 від 01.07.2003 )
3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій використовувати затверджені Рекомендації в роботі щодо організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 210 від 01.07.2003 )
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шмідта Р.М.
Міністр І.Кириленко
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
09.04.2001 N 97
Рекомендації щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності
1. Рекомендації щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності (далі - Рекомендації), розроблено у відповідності до Цивільного кодексу УРСР, законів України "Про власність", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", інших нормативно-правових актів України з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року N 177 "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки".
2. Рекомендації визначають способи використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності.
3. Майно, яке перебуває у спільній частковій власності, використовується співвласниками наступними способами:
- частина інвентарних об'єктів, які задіяні у виробничому процесі, передається в оренду суб'єкту підприємницької діяльності на підставі договору оренди (додається);
- частина інвентарних об'єктів, які не використовуються у виробництві в даний час, але надалі може бути використана, передається користувачеві майна на зберігання на підставі договору схову (додається).
- частина інвентарних об'єктів, які не задіяні у виробничому процесі і не має перспективи його використання, за рішенням співвласників може бути демонтована і ліквідована. При цьому матеріали від демонтажу за їх ліквідаційною вартістю включаються до пайового фонду або видаються співвласникам в рахунок їх майнових паїв.
4. Оборотні засоби, які ввійшли до пайового фонду, підлягають викупу орендарем на умовах товарного кредиту. Форма договору купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності, додається.
5. Договір оренди частини майна, яке перебуває у спільній частковій власності, рекомендується укладати на термін, який відповідає терміну оренди землі.
6. Орендар нараховує орендну плату за користування майном, яка складається з двох частин:
- премія власнику майна в розмірі не менше 1 % від вартості паю, яка виплачується власнику майна в грошовій, натуральній формі чи послугами за домовленістю сторін;
- амортизаційна складова в розмір амортизаційних відрахувань на орендоване майно, яка є джерелом формування фонду відтворення орендованих основних засобів. Порядок використання фонду відтворення орендованих основних засобів регламентується Тимчасовим Положенням про фонд відтворення орендованих основних засобів.
7. Майно, яке передається користувачеві на зберігання підлягає консервації та охороняється орендарем. Витрати орендаря на ці цілі, на підставі його калькуляції, можуть відшкодовуватись власниками майна за рішенням та відповідно до Тимчасового Положення про фонд відтворення орендованих основних засобів.
8. Між власниками та орендарем можуть укладатися інші угоди щодо умов користування оборотними засобами, які входять до пайового фонду. Зокрема, оборотні засоби можуть передаватись користувачеві в позику. При цьому орендар має повернути такі ж оборотні засоби і в такій же кількості до закінчення дії договору.
9. Кожен із співвласників має право продати свою частку майна, яка знаходиться у спільній частковій власності, згідно з договором купівлі-продажу майнового паю (додається).
При здійсненні операцій з майновими паями слід керуватись Цивільним кодексом УРСР, іншими нормативно-правовими актами та Договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності.
Начальник Департаменту реформування сільського господарства Ю.Я.Кухарук
( Тимчасове положення про фонд відтворення орендованих основних засобів втратило чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 210 від 01.07.2003 )
Додаток
до Рекомендацій щодо використання
майна, яке перебуває у спільній
частковій власності
Договір оренди
Місто (село, селище) ______________ "____"________ 200 ___ р.
район __________________
область __________
Ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної
часткової власності (далі - Майно), які надалі іменуються
"Співвласники", в особі Голови Комітету (Уповноваженого)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності (Договору про спільне володіння,
користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній
частковій власності, від "__" _______ 200 _ р.), з однієї сторони,
і _____________________________________________________, що надалі
(назва юридичної особи)
іменується "Господарство", в особі ______________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по
батькові особи)
який (яка) діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей
Договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Співвласники передають належні їм на праві спільної часткової власності основні засоби Господарству в оренду строком на _____ років.
1.2. Розмір майнової частки (паю) кожного з Співвласників у спільному майні визначається у вартісному виразі і відсотках (список громадян з зазначенням розміру належних їм часток у спільному майні визначений в Додатку 1).
2. Предмет оренди
2.1. Перелік основних засобів, що передаються в оренду за цим договором, визначений в Додатку 2 до цього Договору.
2.2. Основні засоби передаються в оренду за вартістю, яка була визначена комісією з уточнення вартості майна КСП ____________ і зазначена у звіті про уточнення вартості майна, затвердженому загальними зборами КСП (Зборами Співвласників) від "__" ________ 200 _ р., протокол N _____.
Загальна вартість основних засобів, які передаються в оренду, становить ____________ грн.
2.3. Основні засоби обліковуються Господарством як орендовані.
2.4. Основні засоби передаються в оренду для використання у сільськогосподарському виробництві, переробці сільгосппродукції та для здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Господарства.
2.5. Після передачі Співвласниками основних засобів в оренду Господарство вживає заходів щодо оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташовані будівлі і споруди, як складової частини зазначених засобів, відповідно до чинного законодавства. Плата за використання таких земельних ділянок здійснюється Господарством відповідно до Закону України "Про плату за землю".
3. Права і обов'язки сторін
3.1. Співвласники зобов'язуються:
- передати основні засоби Господарству в оренду;
- не втручатись в господарську діяльність Господарства;
- письмово попереджати Господарство про свої наміри щодо продовження чи припинення оренди основних засобів за місяців до закінчення терміну дії Договору;
- прийняти основні засоби після припинення дії Договору.
3.2. Співвласники мають право:
- здійснювати контроль за використанням орендованих основних засобів в порядку, погодженому з Господарством;
- обирати зі свого складу уповноважених осіб для здійснення такого контролю та для вирішення інших питань, пов'язаних з передачею Господарству основних засобів в оренду;
- доручати представництво своїх інтересів перед Господарством громадським організаціям на безоплатній основі.
3.3. Господарство зобов'язане:
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
- користуватися основними засобами відповідно до їх призначення;
- проводити капітальний та поточний ремонт основних засобів за рахунок фонду відтворення майна;
- утримувати в належному стані і оберігати орендовані основні засоби та відповідати згідно з чинним законодавством за всі можливі пошкодження і (або) інші негативні наслідки, які сталися в результаті використання орендованих основних засобів протягом дії цього Договору;
- використовувати кошти спеціалізованого цільового фонду відтворення орендованих основних засобів виключно за цільовим призначенням та щорічно подавати Співвласникам звіт про використання таких коштів;
- повернути Співвласникам основні засоби після закінчення строку дії цього Договору в належному стані з урахуванням зносу.
3.4. Господарство має право:
- використовувати взяті в оренду основні засоби на свій розсуд відповідно до предмету діяльності, визначеного його Статутом;
- розпоряджатись продукцією, виробленою з використанням орендованих основних засобів, за винятком тої продукції, що передається Співвласникам в рахунок орендної плати,
- використовувати матеріали (частини) орендованих основних засобів, що прийшли в непридатний для використання стан в результаті їх нормальної господарської експлуатації, для ремонту інших орендованих основних засобів.
- відчужувати, за письмовою згодою представників Співвласників (Уповноваженого та Голови Комітету), орендовані засоби (крім об'єктів нерухомості, що входять до їх складу) з метою придбання більш досконалого і ефективного обладнання, техніки, сировини, матеріалів, продуктивної і робочої худоби тощо. Не допускається продаж основних засобів з метою покриття збитків та боргів Господарства. Майно, придбане за кошти, отримані від продажу орендованих основних засобів, є власністю Співвласників і включається до складу орендованих основних засобів;
- викуповувати частки Співвласників у праві спільної власності на Майно (основні засоби) за цінами домовленості. Викуп частки Господарством тягне за собою виділення його в натурі (відокремлення від інших орендованих основних засобів). Оцінка частки здійснюється з урахуванням зносу і ліквідності основних засобів;
- викуповувати у Співвласників орендовані основні засоби на умовах, визначених окремим договором;
- здавати орендовані основні засоби в суборенду.
4. Орендна плата за користування основними засобами
4.1. Орендна плата є платежем, який Господарство сплачує Співвласникам Майна безпосередньо за користування основними засобами.
4.2. За користування основними засобами кожному Співвласнику Майна Господарство щорічно сплачує орендну плату в розмірі ________ відсотків вартості основних засобів, яка безпосередньо розподіляється між Співвласниками відповідно до частки кожного з них у спільному Майні і виплачується безпосередньо кожному із співвласників.
4.3. Орендна плата сплачується грошима. Додатковими угодами до цього Договору може бути встановлена оплата у формі сільськогосподарської продукції і продукції її переробки та послуг (транспортних, з механізованої обробки присадибних ділянок та ін.). Перелік і кількість продукції і послуг, які надаються Співвласникам як орендна плата, а також ціни на продукцію і послуги визначаються щорічно уповноваженими особами Співвласників та Господарства. Переліки оформляються додатками до договору оренди.
4.4. Виплату орендної плати Господарство зобов'язується здійснювати не пізніше "__"____________.
4.5. Розмір орендної плати, передбачений цим Договором, може бути змінений за письмовою згодою сторін шляхом внесення змін до даного договору.
4.6. Господарство, за згодою Співвласників, може змінювати строки сплати орендної плати.
4.7. Частину орендної плати в розмірі сум амортизаційних відрахувань Господарство акумулює в спеціалізованому цільовому фонді відтворення орендованих основних засобів, який використовується на реконструкцію та модернізацію орендованих основних засобів й розширення виробництва. Здійснені за рахунок зазначених коштів поліпшення орендованих основних засобів є власністю Співвласників.
4.8. Порядок використання фонду відтворення орендованих основних засобів визначається в Положенні про фонд, який є невід'ємною частиною цього Договору.
5. Реєстрація будівель, споруд і транспортних засобів, що входять до складу орендованих основних засобів
5.1. Сторони погоджуються, що майно, яке підлягає реєстрації в державних органах (будівлі, споруди, автомобілі, самохідні машини і колісні трактори, сконструйовані на шасі автомобілів, причепи, напівпричепи, трактори, самохідні шасі, самохідні меліоративні та дорожньо-будівні машини і тракторні причепи), буде тимчасово, на період дії цього договору, зареєстроване Господарством на своє ім'я без права відчуження. Реєстрація орендованих основних засобів на своє ім'я не надає Господарству права власності на такі засоби.
6. Ризики. Відповідальність сторін
6.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єктів, що входять до складу орендованих основних засобів, несе Господарство.
6.2. За несплату Господарством орендної плати за використання основних засобів, нараховується пеня в розмірі ____% від несплаченої вчасно суми. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії нездоланної сили, тобто подій, настання яких ні Господарство, ні Співвласники неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо).
7. Дія Договору
7.1. Договір набуває чинності з дня його укладання і діє протягом ___ років.
7.2. Дострокове припинення Договору та внесення в нього змін здійснюється за письмовою згодою сторін.
7.3. Строк дії Договору може бути продовженим за згодою сторін.
8. Порядок здійснення Співвласниками контролю за виконанням Договору. Інші умови
8.1. Для здійснення контролю зі сторони Співвласників за виконанням Господарством своїх обов'язків за Договором, а також для підтримання постійних зв'язків з Господарством Співвласники призначають Спостережну раду (уповноважених осіб) з числа громадян-співвласників майна.
8.2. При вирішенні питань про відшкодування витрат на поліпшення орендованих основних засобів при припиненні або розірванні цього договору, а також інших не застережених у договорі питань Сторони керуються ст. 27 Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" та Цивільним кодексом УРСР.
8.3. Сторони погоджуються, що Господарство має виключне право на придбання орендованих основних засобів у власність протягом дії цього Договору.
8.4. Спори щодо цього Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.
8.5. Договір підписано в двох примірниках:
один - Господарству;
один - Голові Комітету (Уповноваженому).
Реквізити і підписи сторін:
Від Господарства: Від Співвласників:
Голова Комітету
(Уповноважений)
__________________________ ________________________
(повна назва господарства) (прізвище, ім'я, по батькові)
Юридична
адреса: _____________________ паспорт: ________________
(місто, село, селище) (серія та номер)
_________________________ ________________________
(район) (ким і коли виданий)
_________________________ ________________________
(область)
р/р ___________ МФО __________
(номер)
_____________________ ________ (____________________________)
(назва банківської (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
установи)
_____________________ _________ (____________________________)
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Додаток 1
до Договору оренди
______ 200_ р. N __
Перелік співвласників з зазначенням розміру майнової частки в основних засобах та її загальної вартості
--------------------------------------------------------------------
|N|Прізвище, |Місце |Серія і номер |Розмір частки (в|Вартість |
| |ім'я та |проживання|паспорту, ким |% від загальної |частки, |
| |по батькові| |і коли виданий|вартості Майна) |грн. |
|-+-----------+----------+--------------+----------------+---------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-+-----------+----------+--------------+----------------+---------|
--------------------------------------------------------------------
Голова Комітету (Уповноважений) __________ (______________________)
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Додаток 2
до Договору оренди
______ 200_ р. N __
Перелік основних засобів, що передаються Господарству в оренду
------------------------------------------------------
|N|Назва|Одиниця|Вартість|Кількість|Загальна|Стан |
| | |вимір. |одиниці | |вартість|основних|
| | | | | | |засобів |
|-+-----+-------+--------+---------+--------+--------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------
Від Співвласників: Від Господарства:
________ (________________) _______ (___________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
Додаток
до Рекомендацій щодо використання
майна, яке перебуває у спільній
частковій власності
ДОГОВІР
купівлі-продажу майнового паю
Місто (село, селище) __________________ "__" _________ 200 __ р.
Район ________________________________
Область ______________________________
Власник майнового паю _______________________________________ (надалі - Продавець), з однієї сторони, та _______________________ (надалі - Покупець), з другої сторони, уклали цей договір на наступних умовах:
1. Продавець продає, а Покупець купує належний Продавцеві майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства ____________ _________________________________________ номінальною (назва КСП) (його колишня юридична адреса)
вартістю _____________ грн.
Право власності Продавця на майновий пай засвідчене Свідоцтвом про
право власності на майновий пай члена колективного
сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) N ____,
виданим ______________________________________ сільською (міською,
(назва сільської, міської селищної ради)
селищною) радою ___________________________________ району.
(назва району)
2. Вартість продажу вказаного в п. 1 майнового паю визначена сторонами в розмірі ________ гривень.
Покупець сплачує зазначену суму Продавцеві наступним чином: терміном до "__" ___________ 200 _ р. ____________________ гривень готівкою, терміном до "__" __________ 200 _ р.
продукцією _________________________________,
послугами__________________________________.
Розмір грошових сум, що сплачуються у визначені дати, збільшується відповідно до індексу інфляції.
3. При порушенні терміну сплати платежів, передбачених п. 2, Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі ___% несплаченої суми за кожний день прострочки.
4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюватимуться чинним законодавством.
5. Договір складено в трьох оригінальних примірниках, по одному для Продавця, Покупця та нотаріальної контори.
Додаток: Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) (до примірника Покупця).
видане ____________________________________ "__" _______ 200 __ р.
(назва органу, який видав Свідоцтво)
Реквізити і підписи сторін:
Покупець: Продавець:
__________________________ _____________________________
(повна назва господарства) (прізвище, ім'я, по батькові)
Юридична паспорт: __________________
адреса: _____________________ (серія та номер)
(місто, село, селище)
_____________________________ ________________________
(район) (ким і коли виданий)
_________________________ ________________________
(область)
р/р ___________ МФО ___________
(номер)
___________________________ ________ (_________________)
(назва банківської установи) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
_____________ ________ (_____________________________)
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Додаток
до Рекомендацій щодо використання
майна, яке перебуває у спільній
частковій власності
Договір купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності
Місто (село, селище) ________________________
"__" ________________ 200 __ р.
Район _________________________________
Область _______________________________
Ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної
часткової власності, які надалі іменуються "Продавець", в особі
Голови Комітету (Уповноваженого)
________________________________________, який діє на підставі
довіреності (Договору про спільне володіння, користування і
розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій
власності, від "__" _______ 200_ р.,) з однієї сторони, і
___________________________________________, що надалі іменується
(назва юридичної особи)
"Покупець ", в особі ________________________________, який діє на
(прізвище, ім'я, по батькові особи)
підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Продавець надає Покупцю майно, перелік якого надається у додатку 2 до цього Договору (далі - Майно), а Покупець зобов'язується сплатити вартість цього Майна.
1.2. Розмір частки кожного із співвласників у спільному майні, що є предметом цього Договору, визначається у вартісному виразі і у відсотках (список громадян з зазначенням розміру належних їм часток у спільному майні визначений в додатку 1 до цього Договору).
1.3. Право власності на Майно переходить після підписання акта приймання-передачі.
1.4. Покупець зобов'язується сплатити вартість Майна грошима рівними частками протягом ____ років, після закінчення першого року з моменту укладення Договору. За відстрочку кінцевого платежу Покупець сплачує ___ (відсотків) річних від вартості майна. Терміни платежів наведені в додатку 3 до цього Договору.
1.5. Вартість майна визначається в Протоколі погодження ціни за згодою сторін і на момент укладення договору складає ____ грн. Протокол погодження ціни підписується представниками кожної із сторін (додаток 2).
2. Права і обов'язки сторін
2.1. Права Покупця:
- отримати від Продавця Майно, визначене у додатку 2 до цього Договору, за актом приймання-передачі протягом 3 (трьох) днів з моменту підписання Договору.
2.2. Обов'язки Покупця:
- повністю сплатити вартість Майна відповідно до умов п. 1.4 цього Договору. Права Продавця:
- одержати від Покупця оплату вартості майна відповідно до умов п. 1.4 цього Договору.
2.3. Обов'язки Продавця:
- передати Покупцю Майно, визначене цим Договором, за актом приймання-передачі протягом 3-х днів з моменту підписання Договору.
3. Ризики. Відповідальність сторін
3.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження Майна несе Покупець з моменту підписання акта приймання-передачі.
3.2. За несплату Покупцем вартості Майна в терміни, передбачені Договором, нараховується пеня в розмірі ____% річних від несплаченої вчасно суми. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
3.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії нездоланної сили, тобто подій, настання яких Сторони неспроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо)
4. Дія Договору
4.1. Договір набуває чинності з дня його укладання і діє протягом __ років.
4.2. Дострокове припинення Договору та внесення в нього змін здійснюється за письмовою згодою сторін.
4.3. Строк дії Договору може бути продовженим за згодою сторін.
5. Інші умови
5.1. Спори за цим Договором розглядаються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.
5.2. Цей Договір підписано в двох примірниках:
один зберігається у Покупця, другий - у Продавця.
Реквізити і підписи сторін:
Від Покупця: Від Співвласників:
__________________________ _____________________________
(повна назва господарства) (прізвище, ім'я, по батькові)
Юридична
адреса: ____________________ паспорт: ________________
(місто, село, селище) (серія та номер)
_________________________ ________________________
(район) (ким і коли виданий)
_________________________ ________________________
(область)
р/р ___________ МФО ___________
(номер)
____________________________ ________ (______________________)
(назва банківської установи) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
____________ _________ (_____________________________)
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Додаток 1
до Договору купівлі-продажу
від "__" _______ 200 _ р.
Перелік співвласників із зазначенням розміру і вартості майнової частки в Майні, що продається
---------------------------------------------------------------
|N|Прізвище, |Місце |Серія і |Розмір частки (у|Вартість |
| |ім'я та по|проживання|номер |% від загальної |частки, |
| |батькові | |паспорту, |вартості Майна) |грн. |
| | | |ким і коли| | |
| | | |виданий | | |
|-+----------+----------+----------+----------------+---------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-+----------+----------+----------+----------------+---------|
---------------------------------------------------------------
Голова Комітету (Уповноважений) _________ (__________________)
(підпис) (прізвище, ім'я
по батькові)
Додаток 2
до Договору купівлі-продажу
від "__" ____ 200_ р.
Протокол погодження ціни
--------------------------------------------------------------
|N|Назва майна|Одиниця|Ціна одиниці,|Кількість|Загальна |
| | |вимір. |грн. | |вартість, грн.|
|-+-----------+-------+-------------+---------+--------------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
--------------------------------------------------------------
Від Співвласників: Від Покупця:
________ (________________) _______ (_____________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові)
Додаток 3
до Договору купівлі-продажу
від "__" _______ 200 _ р.
Терміни оплати Покупцем придбаного майна
-----------------------------------------
|N|Дата оплати|Основна сума|Відсоток за |
| | | |користування|
|-+-----------+------------+------------|
|1| 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------
Від Співвласників: Від Покупця:
_______ (____________________) _______ (____________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, по (підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові) батькові)
Додаток
до Рекомендацій щодо використання
майна, яке перебуває у спільній
частковій власності
Договір схову N ______
Місто (село, селище) __________________ "__" ______ 200_ р.
район ______________________________
область _____________________________
Голова Комітету громадян-співвласників майна (Уповноважений) _________________________________________________________________, що діє на підставі довіреності (Договору про спільне володіння, користування і розпорядженням майном, що знаходиться у спільній частковій власності) від імені співвласників майна, надалі "Співвласники", з однієї сторони та ______________ в особі ________________________________, надалі "Охоронець", з іншої сторони, з додержанням вимог ст. ст. 413-424 Цивільного кодексу УРСР, уклали Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Голова Комітету передає, а Охоронець приймає на відповідальний схов законсервоване Майно, яке перелічене в додатку 2, котре належить Співвласникам майна і підлягає поверненню в цілісності.
1.2. Розмір майнової частки (паю) кожного з Співвласників у спільному Майні визначається у процентному і вартісному виразі і вказане в додатку 1 до цього Договору.
2. Передача майна
2.1. Акт приймання-передачі Майна складається і підписується одночасно з укладенням цього Договору (додаток 3).
2.2. Акт приймання-передачі від імені Співвласників підписується Головою Комітету (Уповноважений) ___________________, паспорт серія _________________________, N ______________________, виданий ________________________________ _________________________ "__" _______________ 2001 р.,
проживає _________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Права та обов'язки сторін
3.1. Співвласники мають право:
- в будь-який час зажадати від Охоронця повернення його майна, яке передане на схов;
- відмовитись від прийняття майна від Охоронця, якщо внаслідок природного зносу або пошкодження майна, за яке він відповідає, якість Майна змінилась настільки, що не може бути використаною за первісним призначенням.
3.2. Співвласники зобов'язані відшкодувати Охоронцеві фактичні витрати, понесені ним на збереження і утримання майна.
3.3. Охоронець має право:
- реалізувати Майно з відшкодуванням Співвласникам суми, за якою майно було реалізоване і яка відображає фізичний стан та ринковий попит, за вийнятком витрат Охоронця, пов'язаних із сховом.
3.4. Охоронець зобов'язаний:
- вжити всіх заходів для збереження майна;
- дбати про передане майно у схов, як про своє власне;
- не користуватися переданим йому на схов майном.
- повернути майно на першу вимогу Співвласників. Розрахунки між сторонами по цьому Договору можуть здійснюватись шляхом зменшення орендної плати, передбаченої договором оренди майна, яке використовується Охоронцем у виробничому процесі.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі втрати (розкрадання) переданого на схов Майна, Охоронець зобов'язується вжити заходів щодо відшкодування нестачі Майна за цінами, що склалися на день відшкодування за мінусом фізичного зносу.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі сторін, а саме: стихійним лихом, техногенними аваріями тощо.
Сторона зобов'язана письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин з вказівкою на офіційне джерело інформації про них. З дня такого повідомлення дія договору припиняється, майно повертається Співвласникам.
5. Порядок здійснення Співвласниками контролю за виконанням Договору
5.1. Здійснення контролю з боку Співвласників за виконанням Охоронцем своїх обов'язків по цьому Договору, а також підтримання постійних зв'язків з Охоронцем покладається на Голову Комітету (уповноваженого).
6. Дія Договору
6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє протягом ___ років.
6.2. Дострокове припинення Договору та внесення в нього змін здійснюється за письмовою угодою сторін.
6.3. Цей Договір складено і підписано в двох примірниках: один знаходиться у Співвласників, другий - у Охоронця.
Реквізити і підписи сторін:
Від Охоронця: Від Співвласників:
_______________________ _____________________________
(повна назва господарства) (прізвище, ім'я, по батькові)
Юридична
адреса: ____________________ паспорт: ________________
(місто, село, селище) (серія та номер)
_________________________ ________________________
(район) (ким і коли виданий)
_________________________ ________________________
(область)
р/р __________ МФО ___________
(номер)
___________________________ ________ (________________)
(назва банківської установи) (підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
_________ _________ (_____________________________)
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Додаток 1
до Договору схову
від "___" _______ 200_ р.
Перелік співвласників під Договором схову з зазначенням розміру майнової частки (паю) в Майні та її загальної вартості
---------------------------------------------------------
| |Прізвище,|Місце |Серія і |Розмір |Вартість |
| |ім'я та |проживання|номер |частки, |частки, |
| N |по | |паспорту, |(в % від |грн. |
|п\п|батькові | |ким і коли|загальної| |
| | | |виданий |вартості | |
| | | | |Майна) | |
|---+---------+----------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------+----------+----------+---------+---------|
---------------------------------------------------------
Голова Комітету (Уповноважений) ________ (___________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові)
Додаток 2
до Договору схову
від "___" ______ 200 __ р.
Перелік Майна, що передається Охоронцю в схов
-----------------------------------
| N |Назва |Стан основних засобів |
|п\п| | |
|---+------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------+----------------------|
|---+------+----------------------|
-----------------------------------
Від Співвласників: Від Охоронця:
_______ (____________________) _______ (____________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, по (підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові) батькові)
Додаток 3
до Договору схову
від "__" ___ 200 _ р.
Акт приймання-передачі Охоронцю майна, що є спільною частковою власністю Співвласників цілісного майнового комплексу
Співвласники Майна ____________________________________ в особі Голови Комітету (уповноваженого) ___________________________ передають Майно, зазначене в додатку 2 до Договору Схову _________________________________________ в особі ___________, який (яка) діє на підставі Статуту.
--------------------------------------------------------
|Назва|Одиниця|Вартість|Кількість|Загальна|Сума засобів|
| |виміру |однієї | |вартість|обігових |
| | |одиниці | | | |
|-----+-------+--------+---------+--------+------------|
--------------------------------------------------------
Голова Комітету (Уповноважений) Охоронець
________ (_________________) ________ (___________________)
(підпис) (прізвище, ім'я, (підпис) прізвище, ім'я, по
по батькові) батькові)