Про затвердження Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість. Довідка від 01.06.2011 №569

Кабінет Міністрів України Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок від 01.06.2011 №569
Остання редакція від 16.11.2017. Внесення змін (постанова від 08.11.2017 N 845 /845-2017-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок

Дата 01.06.2011

Номер 569

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 569
Київ
Про затвердження Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 949 від 17.10.2012 N 485 від 23.09.2014 N 845 від 08.11.2017 )
Відповідно до пункту 197.17 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість, що додається.
2. Міністерству оборони розробляти на підставі письмової інформації нерезидентів та подавати щороку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження переліку підприємств та обсягів поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 569
ПОРЯДОК
поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру"
, операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення пально-мастильними матеріалами учасників спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
військові навчання - спільні з підрозділами Збройних Сил України військові навчання на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру" згідно із законодавством України;
підприємство - платник податку на додану вартість (резидент), який має право на поставку пально-мастильних матеріалів згідно із законодавством України і визначений Кабінетом Міністрів України для укладення контракту (договору) з нерезидентом;
нерезидент - іноземна особа або іноземний учасник військових навчань, уповноважений укладати контракт (договір) з підприємством для придбання пально-мастильних матеріалів на території України для передачі учасникам військових навчань;
пально-мастильні матеріали - авіаційне, танкове, автомобільне та корабельне пальне, мастильні матеріали, спеціальні рідини та спирт, які необхідні для забезпечення функціонування озброєння та військової техніки Збройних Сил України, збройних сил та цивільного компонента іноземних держав, які залучаються до участі у військових навчаннях.
3. Нерезидент укладає з підприємством контракт (договір) відповідно до законодавства України, в якому визначаються умови поставки пально-мастильних матеріалів.
Підприємство відповідно до умов контракту (договору) здійснює поставку зазначених матеріалів безпосередньо підрозділам - учасникам військових навчань.
Факт поставки підприємством пально-мастильних матеріалів учасникам військових навчань підтверджується довідкою, виданою Міноборони.
4. Підприємство для одержання довідки подає уповноваженому Міноборони органу такі документи:
лист-звернення, у якому зазначаються мета звернення, найменування підприємства, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, сума, що підлягає звільненню від обкладення податком на додану вартість;
копія контракту (договору) з нерезидентом;
( Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 17.10.2012 )
копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 485 від 23.09.2014 )
документи, що підтверджують виникнення у підприємства податкових зобов'язань з податку на додану вартість (довідка банку, яка підтверджує надходження коштів на рахунок підприємства, та акт, що підтверджує факт поставки товарів у рамках контракту (договору)).
Документи складаються українською мовою та засвідчуються підписом уповноваженої особи підприємства, у тому числі копії документів.
( Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 845 від 08.11.2017 )
5. Міноборони видає протягом 10 робочих днів з дати подання документів підприємством довідку за зразком, що додається, або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.
Довідка оформляється уповноваженим Міноборони органом на фактично поставлений обсяг пально-мастильних матеріалів, що придбані нерезидентами та передані учасникам військових навчань (але не більше загального планового обсягу пально-мастильних матеріалів, визначеного відповідним рішенням Кабінету Міністрів України), у трьох примірниках.
Два примірники довідки видаються підприємству для складення та подання в установленому порядку податкової звітності органові державної податкової служби за місцем реєстрації підприємства. При цьому один із зазначених примірників залишається на підприємстві.
Третій примірник залишається в уповноваженому Міноборони органі.
Довідка підписується уповноваженою Міноборони особою та скріплюється гербовою печаткою.
Підставою для відмови у видачі довідки є невідповідність поданих документів вимогам пункту 4 цього Порядку.
6. Уповноважений Міноборони орган веде журнал реєстрації довідок та є відповідальним за його збереження.
7. Міноборони:
інформує Державну податкову службу щодо осіб, уповноважених підписувати довідку, подає зразки підписів таких осіб та відбитків печаток уповноваженого Міноборони органу, якими скріплюються їх підписи;
подає до 10 числа місяця, що настає за місяцем проведення військових навчань, Державній податковій службі інформацію про видані довідки, необхідну для звіряння переліку підприємств та обсягів пально-мастильних матеріалів, окремо щодо кожного такого навчання.
8. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється Міноборони та органами Державної податкової служби.
Додаток
до Порядку
(Державний Герб України) ___________________________
(орган Державної податкової
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ служби)
____________________________________
(найменування уповноваженого органу)
____________________________________
(код)
_____ ____________________ 20 ___ р.
____________________________________
(поштова адреса)
ДОВІДКА N _________
Міністерство оборони підтверджує, що ________________________
(найменування
__________________________________________________________________
підприємства, юридична адреса,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
індивідуальний податковий номер платника
__________________________________________________________________
податку на додану вартість)
з метою забезпечення виконання ___________________________________
(назва законодавчого акта України,
__________________________________________________________________
згідно з яким підрозділам збройних сил інших держав
__________________________________________________________________
надано допуск на територію України для участі
__________________________________________________________________
в багатонаціональних військових навчаннях у відповідному році)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
положень Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного
договору та іншими державами, які беруть участь у програмі
"Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил від
6 травня 1996 р. поставило підрозділам збройних сил ______________
_________________________________________________________________,
(зазначається відповідна іноземна держава)
які беруть участь у ______________________________________________
(назва військових навчань
_________________________________________________________________,
на території України)
за контрактом (договором) від __________________ N __________ такі
пально-мастильні матеріали:
-------------------------------------------------------------------------
|Порядковий| Дата |Найменування,|Одиниця|Кількість| Вартість, |
| номер |укладення, | марка |виміру | | гривень |
| | номер | пально- | | |----------------|
| |акта, який | мастильних | | | за |загальна|
| |підтверджує| матеріалів | | |одиницю| |
| | факт | | | | | |
| | поставки | | | | | |
| | товарів | | | | | |
| | у рамках | | | | | |
| | контракту | | | | | |
| |(договору) | | | | | |
|----------+-----------+-------------+-------+---------+-------+--------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
на загальну суму _________________________________________________
(зазначається прописом
_________________________________________________________________,
у національній валюті України)
операції з поставки яких на митній території України відповідно до
пункту 197.17 статті 197 Податкового кодексу України звільняються
від обкладення податком на додану вартість.
_______________________ ________ _______________________________
(найменування посади (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
уповноваженої особи)
М.П.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 569
Київ
Про затвердження Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість
Відповідно до пункту 197.17 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість, що додається.
2. Міністерству оборони розробляти на підставі письмової інформації нерезидентів та подавати щороку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження переліку підприємств та обсягів поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 569
ПОРЯДОК
поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру"

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!