Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу. Звіт від 02.11.2015 №686

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Наказ, Звіт, Форма типового документа, Правила від 02.11.2015 №686
Последняя редакция от 25.01.2019. Внесення змін (наказ від 23.11.2018 N 591 /z1417-18/)
Реквизиты

Издатель: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Тип Наказ, Звіт, Форма типового документа, Правила

Дата 02.11.2015

Номер 686

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.11.2015 № 686
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1489/27934
Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
1. Затвердити Правила про безпеку постачання природного газу, що додаються.
2. Управлінню з питань нафтогазової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Куйда В.А.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
щорічне (до 01 вересня) оновлення Правил про безпеку постачання природного газу та оприлюднення на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.
МіністрВ. Демчишин
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
02.11.2015 № 686
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1489/27934
ПРАВИЛА
про безпеку постачання природного газу
І. Загальні положення
1. Сфера дії цих Правил
1. Ці Правила спрямовані на забезпечення безпеки постачання природного газу в Україні шляхом прогнозування та оцінки можливих ризиків, вжиття заходів для їх запобігання та зменшення можливої шкоди від реалізації таких ризиків.
2. Ці Правила визначають:
1) коло захищених споживачів;
2) заходи, які є обов'язковими до вжиття суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів) для забезпечення безпеки постачання природного газу (далі -стандарти поведінки) для постачальників природного газу та щодо об'єктів газової інфраструктури;
3) виявлення та класифікацію основних ризиків щодо безпеки постачання природного газу (оцінку ризиків);
4) заходи, необхідні для зменшення впливу виявлених ризиків, зокрема, обсяг обов'язків суб'єктів ринку природного газу та строки їх виконання (далі - превентивні заходи);
5) форму та порядок подання звіту суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів) про стан виконання заходів відповідно до цих Правил;
6) обов'язки суб'єктів владних повноважень, відповідальних за безпеку постачання природного газу.
3. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами ринку природного газу.
4. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу" .
2. Захищені споживачі
1. Захищеними споживачами є:
1) побутові споживачі, приєднані до газорозподільної системи;
2) підприємства, установи, організації, що здійснюють надання важливих суспільних послуг та приєднані до газотранспортної або газорозподільної системи;
( Підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
3) виробники теплової енергії для потреб споживачів, зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту, за умови, що виробництво такої теплової енергії здійснюється за допомогою об’єктів, не пристосованих до зміни палива та приєднаних до газотранспортної або газорозподільної системи.
( Підпункт 3 пункту 1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
2. Споживання природного газу захищеними споживачами, визначеними підпунктами 2 і 3 пункту 1 цієї глави, не повинно перевищувати 20 % загального обсягу споживання природного газу в Україні.
Якщо частка споживання таких споживачів у період з 01 квітня минулого календарного року по 31 березня поточного року перевищує 20 % загального обсягу споживання природного газу в Україні, то оцінка ризиків щодо безпеки постачання природного газу відповідно до цих Правил здійснюється з урахуванням припущення, що частка споживання таких захищених споживачів дорівнює 20 % загального обсягу споживання природного газу в Україні, що розподіляється пропорційно між постачальниками природного газу таких споживачів.
( Абзац другий пункту 2 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
3. Стандарти поведінки для постачальників природного газу
1. Усі постачальники природного газу зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення достатнього ресурсу природного газу для потреб своїх споживачів, що належать до категорії захищених відповідно до глави 2 цього розділу, у таких випадках:
1) надзвичайні температурні умови протягом семиденного пікового періоду, статистична ймовірність настання яких становить раз на 20 років (далі - Стандарт 1);
2) будь-який період тривалістю 30 днів і більше, протягом якого спостерігається надзвичайно високий попит на природний газ, статистична ймовірність настання якого становить раз на 20 років (далі - Стандарт 2);
3) вихід із ладу одного магістрального газопроводу за звичайних зимових умов на період тривалістю 30 днів (далі - Стандарт 3).
2. Заходами на виконання Стандартів 1-3 є:
1) підтримання необхідного обсягу природного газу в газосховищах;
2) укладення договорів купівлі-продажу на додаткові обсяги природного газу;
3) укладення договорів постачання природного газу із споживачами, що не є захищеними, які передбачають можливість обмеження або припинення постачання природного газу для забезпечення безпеки постачання захищеним споживачам;
4) інші необхідні заходи.
3. Постачальники природного газу, що здійснюють постачання природного газу захищеним споживачам, щороку звітують про вжиття заходів на виконання Стандартів 1-3 у порядку, передбаченому цими Правилами.
4. Стандарти поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури
1. Відповідно до першого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури (далі - Стандарт N-1) у випадку виходу з ладу найбільшого магістрального газопроводу або найбільшого газосховища потужність решти об'єктів газової інфраструктури на визначеній території має забезпечувати можливість для задоволення загального попиту на природний газ на такій території протягом доби, коли спостерігається надзвичайно високий попит на природний газ, статистична ймовірність настання якого становить раз на 20 років.
2. Визначеною територією для цілей Стандарту N-1 вважається територія України.
Для цілей Стандарту N-1 визначена територія може бути розширена та охоплювати територію більше, ніж однієї держави. У такому випадку перевірка виконання Стандарту N-1 здійснюється стосовно найбільшого об'єкта газової інфраструктури, що складає спільний інтерес (транскордонний газопровід або міждержавне з'єднання, газосховище), та додатково узгоджується з компетентними органами відповідних держав.
3. Щороку Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює перевірку виконання Стандарту N-1 за такою формулою:
EP + P + S + LNG - I
m m m m m
N - 1(%) = --------------------------- x 100%,
D
max
де
D - загальне споживання природного газу (у млн куб. м/доба) на визначеній
max території протягом доби, коли спостерігається надзвичайно високий
попит на природний газ, статистична ймовірність настання якого
становить раз на 20 років;
EP - максимальна добова потужність точок входу (у млн куб. м/доба), які не
m є точками входу з об'єктів, пов'язаних із видобутком (виробництвом)
природного газу, установки LNG та газосховищ, здатних забезпечити
надходження природного газу на визначену територію;
P - максимальна добова виробнича потужність (у млн куб. м/доба) всіх
m об'єктів, пов'язаних із видобутком (виробництвом) природного газу, що
здатні забезпечити надходження природного газу на визначену територію;
S - максимальна потужність відбору природного газу (у млн куб. м/доба)
m усіх газосховищ , здатних забезпечити надходження природного газу на
визначену територію;
LNG - максимальна потужність установки LNG (у млн куб. м/доба), здатної
m забезпечити надходження природного газу на визначену територію;
I - технічна потужність одного найбільшого магістрального газопроводу або
m технічна потужність відбору одного найбільшого газосховища (у млн куб.
м/доба), що забезпечує надходження природного газу на визначену
територію.
Коли таке надходження забезпечується декількома пов'язаними газопроводами, які не можуть працювати ізольовано один від одного, то такі газопроводи вважаються одним газопроводом.
4. Крім перевірки виконання Стандарту N-1 за формулою, передбаченою пунктом 3 цієї глави, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щороку додатково здійснює перевірку виконання Стандарту N-1 з урахуванням впливу заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу за такою формулою:
EP + P + S + LNG - I
m m m m m
N - 1(%) = --------------------------- x 100%,
D - D
max eff
де
D - частина D (у млн. куб. м/добу), яка у випадку перебоїв з
eff max
надходження природного газу може бути задоволена завдяки вжиттю
ринкових заходів щодо зменшення споживання природного газу відповідно
до законодавства.
5. Результати перевірки виконання Стандарту N-1 відповідно до пунктів 3 та 4 цієї глави враховуються під час визначення превентивних заходів на відповідний газовий рік.
6. Відповідно до другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури оператор газотранспортної системи повинен до 01 жовтня 2018 року забезпечити повноцінне сполучення з газотранспортними системами ЄС для отримання можливості двостороннього руху на всіх міждержавних з'єднаннях, крім випадків звільнення оператора від виконання такого обов'язку відповідно до пункту 8 цієї глави.
7. Оператор газотранспортної системи має право звернутися до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України із заявкою про звільнення його від обов'язку виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури повністю або частково (щодо окремих транскордонних газопроводів чи міждержавних з'єднань).
Така заявка повинна містити:
1) прогноз щодо обсягів надходження та споживання природного газу на наступний газовий рік та оцінку попиту на послуги транспортування природного газу;
2) аналіз технічних можливостей для виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури;
3) прогноз щодо витрат на виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури, в тому числі витрат на ремонт та/або реконструкцію газотранспортної системи;
4) аналіз впливу звільнення від виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури на стан безпеки постачання природного газу в Україну в наступних роках;
5) аналіз впливу звільнення від виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури на виконання Стандарту N-1;
6) інформацію щодо проведених консультацій з операторами суміжних газотранспортних систем.
8. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглядає заявку оператора газотранспортної системи, подану відповідно до пункту 7 цієї глави, протягом 4 місяців з дати її подання та приймає рішення про звільнення його від обов'язку виконання другого стандарту поведінки щодо об'єктів газової інфраструктури, якщо це не становитиме загрозу безпеці постачання природного газу в Україні.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України проводить консультації з компетентним органом іноземної держави, під юрисдикцією якого перебуває відповідний оператор суміжної газотранспортної системи, з приводу звернення оператора газотранспортної системи відповідно до пункту 7 цієї глави протягом 30 календарних днів з дати його отримання.
Про прийняте рішення Секретаріат Енергетичного Співтовариства повідомляється протягом 10 робочих днів.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України забезпечує дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час розгляду та прийняття рішень відповідно до цього пункту.
5. Оцінка ризиків
1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щороку здійснює оцінку ризиків на наступний газовий рік.
Результати оцінки ризиків не підлягають оприлюдненню, крім інформації, визначеної пунктом 3 цієї глави.
2. Оцінка ризиків включає:
1) визначення прогнозного обсягу споживання природного газу захищеними споживачами для цілей Стандартів 1, 2 і 3;
2) перевірку виконання Стандарту N-1, зокрема з урахуванням впливу заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу, здійснених відповідно до цих Правил;
3) аналіз не менше двох сценаріїв кризової ситуації, які обираються на підставі попереднього досвіду з перебоями у надходженні природного газу, їх ймовірності та серйозності, а також інших відповідних факторів;
4) аналіз обраних сценаріїв на предмет ймовірності настання та серйозності їх наслідків відповідно до таблиці ризиків:
Таблиця ризиків
Серйозність наслідків
Дуже високаСереднійВисокийВисокийВисокийВисокийЙмовірність
ВисокаСереднійСереднійВисокийВисокийВисокий
СередняНизькийСереднійСереднійВисокийВисокий
НизькаНизькийНизькийСереднійСереднійВисокий
Дуже низькаНизькийНизькийНизькийСереднійСередній
НезначніМаліЗначніСерйозніКритичні
3. Оцінка ризиків здійснюється з урахуванням всіх національних та регіональних (міжнародних) обставин, що мають значення для ідентифікації та оцінки ризиків (зокрема значення природного газу в структурі первинного та вторинного споживання енергії, структури споживання природного газу, параметрів внутрішнього ринку природного газу, наявності регіонального ринку природного газу, характеристик об'єктів газової інфраструктури, в тому числі транскордонних газопроводів, міждержавних з'єднань та газопроводів), які наводяться у додатку 1 до цих Правил.
4. Суб'єкти ринку природного газу співпрацюють з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та на його запит надають всю необхідну інформацію для проведення оцінки ризиків відповідно до цих Правил.
6. Превентивні заходи
1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щороку визначає превентивні заходи на наступний газовий рік, виходячи з результатів проведеної оцінки ризиків.
2. Превентивні заходи визначають обсяги обов'язків суб'єктів ринку природного газу та строки їх виконання.
3. Превентивні заходи повинні базуватися на ринкових засадах та визначатися, виходячи з їх ефективності для функціонування ринку природного газу, впливу на довкілля та споживачів, а також не створювати надмірного тягаря для суб'єктів ринку природного газу та мінімізувати негативні наслідки для функціонування ринку природного газу.
7. Звітність суб'єктів ринку природного газу
1. Суб'єкти ринку природного газу (крім споживачів) подають звіт про виконання заходів, передбачених цими Правилами, згідно з формою, встановленою в додатку 2 до цих Правил.
2. Звіт про виконання заходів, передбачених цими Правилами, подається до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щороку до 01 травня.
8. Порядок припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам
1. Операторам газорозподільних систем (далі - ГРМ) спільно з оператором газотранспортної системи (далі - ГТС):
щороку до 15 вересня згідно з вимогами цього пункту підготувати, затвердити та надати на погодження обласним державним адміністраціям, районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим та Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям переліки споживачів, що знаходяться на території області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації (далі - переліки), згідно з формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.
2. При погодженні переліків, поданих операторами ГРМ спільно з оператором ГТС, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим та Київська і Севастопольська міські державні адміністрації проводять консультації з іншими суб'єктами, до систем яких приєднані споживачі.
3. Переліки передбачають розподіл споживачів, що знаходяться на території відповідної області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, на п'ять груп із послідовністю, яка має відповідати черговості припинення (обмеження) постачання природного газу до кожного зі споживачів у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, при цьому до першої групи належать споживачі, постачання природного газу яким в умовах кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації припиняється (обмежується) у першу чергу, а до п'ятої - споживачі, у тому числі захищені, постачання природного газу яким припиняється (обмежується) в останню чергу. Якщо обсяг споживання природного газу захищених споживачів перевищує 20 % від загального обсягу споживання природного газу на території відповідної області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, такі споживачі можуть бути віднесені до попередньої (попередніх) групи (груп) з урахуванням пріоритетності забезпечення природним газом захищених споживачів.
Під час формування переліків споживачі, у тому числі захищені, постачання природного газу яким обумовлено особливими технічними обмеженнями при певних порушеннях у функціонуванні ГТС, належать до першої групи за ініціативою оператора ГТС.
Групи формуються так, щоб припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам кожної групи забезпечувало оперативне зменшення загального обсягу споживання природного газу на території відповідної області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, на 20 ± 3 % (при цьому загальний обсяг споживання природного газу відповідною областю, районом Автономної Республіки Крим, містами Київ і Севастополь визначається за даними попереднього опалювального періоду, що тривав з 15 жовтня минулого року до 15 квітня поточного року).
При визначенні послідовності припинення (обмеження) постачання газу споживачам в межах кожної групи враховуються такі фактори:
1) приналежність споживачів до категорії захищених споживачів та/або споживачів, у тому числі захищених, постачання природного газу яким обумовлено особливими технічними обмеженнями при певних порушеннях у функціонуванні ГТС;
2) здатність споживачів перевести об'єкти на резервні види палива та час, необхідний для такого переведення;
3) технологічний мінімум споживання природного газу, який визначається з урахуванням виробничого циклу та часу, необхідного для обмеження постачання природного газу до технологічного мінімуму;
4) середній обсяг споживання природного газу протягом доби відповідним споживачем (за даними попереднього опалювального періоду, що тривав з 15 жовтня минулого календарного року до 15 квітня поточного року);
5) необхідність забезпечення життєво важливих потреб населення, зокрема за рахунок надання важливих суспільних послуг.
Захищені споживачі, що здійснюють надання важливих суспільних послуг на території відповідної області, району Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, визначаються операторами ГРМ спільно з обласними державними адміністраціями, районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим та Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями і включають підприємства, установи, організації, які, зокрема:
здійснюють виробництво харчових продуктів, призначених для щоденного споживання населення, харчових продуктів тваринного походження, у тому числі, якщо це пов'язано з переробкою швидкопсувних продуктів;
забезпечують переробку відходів;
забезпечують роботу закладів охорони здоров'я;
забезпечують функціонування рятувальних служб, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, водопровідно-каналізаційних господарств, крематоріїв.
( Розділ I доповнено новою главою 8 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
ІІ. Превентивні заходи на газовий рік 2018/2019
( Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
1. Превентивні заходи вживаються з метою попередження настання негативних наслідків сценаріїв кризової ситуації, що відповідають середньому та високому рівню ризику відповідно до таблиці ризиків.
2. На підставі оцінки ризиків на відповідний газовий рік такі превентивні заходи є обов’язковими для виконання суб’єктами ринку природного газу:
1) всі суб’єкти ринку природного газу зобов’язані:
дотримуватися дисципліни газовикористання, яка полягає в неухильному виконанні вимог технічних норм та стандартів безпеки, інших вимог законодавства, обов’язків за договорами з іншими суб’єктами ринку природного газу, недопущенні завдання їм шкоди внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за такими договорами, а також у добросовісному співробітництві з іншими суб’єктами ринку природного газу;
негайно повідомляти Міністерство енергетики та вугільної промисловості України про факти або обставини, що можуть складати загрозу для безпеки постачання природного газу в Україні;
2) оператор газотранспортної системи зобов’язаний:
при обґрунтованому попиті на додаткову потужність вживати заходів щодо збільшення потужності газотранспортної системи на точках входу із суміжних газотранспортних систем ЄС для потреб замовників, зокрема шляхом інвестиційного планування та будівництва нових або реконструкції існуючих газопроводів (якщо це є економічно доцільним та відповідає інтересам безпеки постачання природного газу), а також здійснення операцій заміщення природного газу;
забезпечувати взаємодію із операторами суміжних газотранспортних систем ЄС шляхом укладення та належного виконання угод про сполучення транскордонних газопроводів, зокрема для здійснення спільного реагування та подолання наслідків кризової ситуації, а також реалізації спільних проектів щодо розвитку газотранспортних систем;
вживати додаткових заходів для уникнення протиправних посягань щодо об’єктів газової інфраструктури, зокрема заходів з посилення охорони особливо важливих об’єктів;
до 01 січня 2019 року надавати копії планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Міністерству енергетики та вугільної промисловості України;
( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
вживати заходів щодо дотримання та контролю за дисципліною газовикористання споживачами, приєднаними до газотранспортної системи, відповідно до договірних обсягів постачання природного газу та у встановленому законодавством порядку проводити заходи щодо припинення транспортування природного газу;
до 01 січня 2016 року розробити та подати до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України план заходів щодо скорочення виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу при його транспортуванні;
здійснювати планові ремонтні роботи та роботи з модернізації газотранспортної системи виключно у періоди низького споживання природного газу;
3) оператори газорозподільних систем зобов’язані:
забезпечити постійний моніторинг та контроль за використанням природного газу споживачами, приєднаними до газорозподільної системи, відповідно до договірних обсягів постачання природного газу та у встановленому законодавством порядку проводити заходи щодо припинення розподілу природного газу;
вживати додаткових заходів для уникнення протиправних посягань на об’єкти газової інфраструктури, як це передбачено підпунктом 1 цього пункту;
до 01 січня 2019 року надавати копії планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Міністерству енергетики та вугільної промисловості України;
( Абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
до 01 січня 2016 року розробити та подати до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України план заходів щодо скорочення виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу при його розподілі;
здійснювати планові ремонтні роботи та роботи з модернізації газорозподільної системи виключно у періоди низького споживання природного газу;
4) оператори газосховищ зобов’язані:
забезпечувати зберігання (відбір, закачування) природного газу із наданням максимального активного обсягу зберігання газу для потреб замовників та максимальної продуктивності закачування/відбору газу в/з газосховища (газосховищ), у тому числі шляхом застосування процедури заміщення природного газу;
вживати додаткових заходів для уникнення протиправних посягань на об’єкти газової інфраструктури, як це передбачено підпунктом 1 цього пункту;
до 01 січня 2019 року надавати копії планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Міністерству енергетики та вугільної промисловості України;
( Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
5) Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов’язана забезпечити надходження достатніх обсягів природного газу для задоволення потреб її захищених споживачів під час опалювального періоду 2018/2019 року з урахуванням стандартів поведінки, визначених главою 3 розділу I цих Правил;
( Підпункт 5 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
6) суб’єкти ринку природного газу, що провадять діяльність з видобутку (виробництва) природного газу, зобов’язані:
вживати заходів щодо підвищення видобутку природного газу;
( Підпункт 6 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
вживати заходів щодо підвищення спроможності до реагування на кризову ситуацію об’єктів, пов’язаних з видобутком природного газу;
координувати проведення планових ремонтних робіт та робіт з модернізації з відповідним оператором об’єкта газової інфраструктури та за можливості виконувати їх у період низького споживання природного газу;
7) постачальники природного газу зобов’язані:
забезпечувати ресурс природного газу для потреб своїх споживачів на підставі короткострокових та довгострокових договорів з урахуванням необхідності диверсифікації джерел надходження природного газу;
укладати договори купівлі-продажу природного газу для реагування на потреби споживачів при кризовій ситуації;
8) постачальники природного газу та оптові продавці зобов’язані надавати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України інформацію про умови договорів купівлі-продажу природного газу, в яких вони виступають покупцями, та умови договорів постачання природного газу, у яких вони виступають споживачами, якщо такі договори укладені строком більше ніж на 1 рік та іншою стороною такого договору є оптовий продавець або постачальник природного газу з держави, що не є стороною Енергетичного Співтовариства, а саме: тривалість договору, загальний обсяг продажу або постачання за договором, річний обсяг продажу або постачання за договором, середньомісячний обсяг продажу або постачання за договором, максимальний обсяг продажу або постачання за договором у випадку надзвичайної ситуації, пункт приймання-передачі природного газу.
Директор Департаменту
нафтогазового комплексу
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
В.А. Куйда
Додаток 1
до Правил про безпеку постачання
природного газу
(пункт 3 глави 5 розділу І)
ОЦІНКА
ризиків щодо безпеки постачання природного газу на газовий рік (період 2018/2019 року)
Керівник експертної
групи моніторингу
безпеки постачання
електричної енергії
та природного газу
Директорату енергетичних
ринків Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
Л.Ю. Власенко
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
Додаток 2
до Правил про безпеку постачання
природного газу
(пункт 1 глави 7 розділу І)
ЗВІТ
суб’єкта ринку природного газу
І. Виконання Стандартів 1, 2 і 3
Прізвище, ім’я, по батькові/ найменування суб’єкта ринку природного газу,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)/ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
Внутрішній документ, що передбачає заходи на виконання Стандартів 1, 2 і 3Стан виконання заходів на виконання Стандартів 1, 2 і 3
ІІ. Виконання превентивних заходів
Прізвище, ім’я, по батькові/ найменування суб’єкта ринку природного газу,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)/ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
Внутрішній документ, що визначає превентивні заходиСтан виконання превентивних заходів
Керівник_______________
(підпис)
______________
(П.І.Б.)
Додаток 3
до Правил про безпеку постачання
природного газу
(пункт 1 глави 8 розділу I)
ПОГОДЖЕНО
__________________________
(голова обласної державної
адміністрації / районної
державної адміністрації в
Автономній Республіці Крим /
Київської міської державної
адміністрації / Севастопольської
міської державної адміністрації)
___ ____________ 20__ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
(керівник оператора газорозподільної системи)

___ ____________ 20__ р.
_________________________________
(керівник оператора газотранспортної системи)

___ ____________ 20__ р.
ПЕРЕЛІК
споживачів природного газу, що знаходяться на території
_______________________________________________________,
(область, район Автономної Республіки Крим, місто Київ, місто Севастополь)
постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації
№ з/п№ з/п в групіПриналежність споживача до групиСпоживач (інформація про побутових споживачів зазначається сумарно в одному рядку по кожному населеному пункту)Найменування суб'єкта, до системи якого приєднаний споживачНазва населеного пункту, на території якого розташований споживачНазва ГРСEIC-код споживача (крім побутових споживачів)Середній обсяг споживання природного газу протягом доби за минулий опалювальний сезон (у млн куб. м)Технологічний мінімум споживання природного газу (якщо застосовується) (у млн куб. м)Час, необхідний для зменшення споживання природного газу до технологічного мінімуму у разі настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації, годПриналежність споживача до категорії захищеного споживача (позначити Х)
11I
22
33
44
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за групою I:
51II
62
73
84
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за групою II:
91III
102
113
124
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за групою III:
131IV
142
153
164
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за групою IV:
171V
182
193
204
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за групою V:
Загальний середній обсяг споживання природного газу протягом доби за всіма групами:
( Правила доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 591 від 23.11.2018 )
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.11.2015 № 686
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1489/27934
Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу
1. Затвердити Правила про безпеку постачання природного газу, що додаються.
2. Управлінню з питань нафтогазової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Куйда В.А.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
щорічне (до 01 вересня) оновлення Правил про безпеку постачання природного газу та оприлюднення на офіційному сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.
МіністрВ. Демчишин
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України
К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
02.11.2015 № 686
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2015 р.
за № 1489/27934
ПРАВИЛА
про безпеку постачання природного газу
І. Загальні положення