Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення від 07.11.2017 №786

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 07.11.2017 №786
Последняя редакция от 07.11.2017. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення

Дата 07.11.2017

Номер 786

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
07.11.2017 № 786
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2017 р.
за № 1458/31326
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 10, 15 статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
2. Додаток 16 до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
3. Унести до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (із змінами), такі зміни:
1) підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:
"3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру і складу активів ОПУ та відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 13);";
2) підпункт 8 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ цього Положення, та відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 13);";
3) доповнити Положення новим додатком 13, що додається.
4. Додаток 3 до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
5. Розділи XV, XVI додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), викласти у такій редакції:
"XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту
11Дата початку та дата закінчення аудиту
12Дата аудиторського висновку (звіту)
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту
11Дата початку та дата закінчення аудиту
12Дата аудиторського висновку (звіту)
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
14Текст аудиторського висновку (звіту)
Інформація наводиться в описовій формі
__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.".
6. Додаток 3 до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 144/24921 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
7. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Це рішення набирає чинності з 01 cічня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва.
Голова КомісіїТ. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

К.М. Ляпіна

І.Б. Черкаський
Додаток 1
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.1 пункту 2 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про торговця цінними паперами
Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами
Найменування торговця цінними паперами
Дата, на яку складено адміністративні дані
Звітний місяць
Звітний рік
Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами
Організаційно-правова форма-1
Область-2
Район
Поштовий індекс
Населений пункт
Вулиця, будинок
Кімната, квартира
Контактний телефон
Електронна адреса
Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком
Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання даних (грн)
Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами
Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами
Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-3 платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Примітки
__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
Додаток 16
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 4 розділу ІІ)
ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)
1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
5Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
6Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
9Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту
11Дата початку та дата закінчення аудиту
12Дата аудиторського висновку (звіту)
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
Додаток 13
до Положення про об'єднання
професійних учасників фондового
ринку
(підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу II)
ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)
1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
5Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
6Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
9Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту
11Дата початку та дата закінчення аудиту
12Дата аудиторського висновку (звіту)
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
Додаток 3
до Положення про порядок звітування
депозитарними установами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
1Квартал, за який подаються Дані
2Рік, за який подаються Дані
3Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
4Дані депозитарної установи: найменування
5Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма-1
6Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
7Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
8Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи
9Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
10Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
11Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування
12Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
13Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) / номер рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
14Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії / дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів
15Місцезнаходження депозитарної установи: код території-2
16Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс
17Місцезнаходження депозитарної установи: область
18Місцезнаходження депозитарної установи: район
19Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт
20Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок
21Дані депозитарної установи: телефон із зазначенням коду ММТЗ
22Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду(ів) ММТЗ
23Дані депозитарної установи: електронна пошта
24Дані депозитарної установи: веб-сторінка
25Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку
26Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок
27Банківські реквізити депозитарної установи: код МФО банку
28Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
29Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн
30Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника
31Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника
32Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера
33Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
34Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-3 платника податків - фізичної особи)
35Місцезнаходження
36Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
37Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
38Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
39Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
40Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
41Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
42Номер та дата договору на проведення аудиту
43Дата початку та дата закінчення аудиту
44Дата аудиторського висновку (звіту)
45Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
46Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
Додаток 3
до Положення про порядок надання
звітності про провадження клірингової
діяльності до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
1Квартал, за який подаються Дані
2Рік, за який подаються Дані
3Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ
4Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування
5Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма-1
6Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс
7Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт
8Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок
9Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ
10Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта
11Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка
12Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку
13Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок
14Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн
15Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. керівника
16Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. заступника керівника
17Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера
18Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
19Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
20Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
21Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
22Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
23Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
24Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
25Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
26Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки-2 платника податків - фізичної особи)
27Місцезнаходження
28Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
29Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
30Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
31Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
32Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
33Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
34Номер та дата договору на проведення аудиту
35Дата початку та дата закінчення аудиту
36Дата аудиторського висновку (звіту)
37Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
38Примітки
__________
-1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Директор
департаменту систематизації
та аналізу фінансової звітності
учасників ринку капіталу,
та пруденційного нагляду
К. Рафальська
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
07.11.2017 № 786
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2017 р.
за № 1458/31326
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 10, 15 статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
2. Додаток 16 до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (зі змінами), викласти у новій редакції, що додається.
3. Унести до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (із змінами), такі зміни:
1) підпункт 3 пункту 4 глави 1 розділу II викласти в такій редакції:
"3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру і складу активів ОПУ та відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 13);";

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!