Про затвердження Змін до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

Міністерство фінансів України Наказ від 03.10.2022 №310
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 03.10.2022

Номер 310

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.10.2022 м. Київ № 310
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2022 р. за № 1277/38613
Про затвердження Змін до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 24 жовтня 2022 року № 346 )
Відповідно до абзацу четвертого пункту 9 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні комунікації", Закону України від 15 березня 2022 року № 2130-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 жовтня 2022 року № 310
ЗМІНИ
до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
1. У розділі II:
в абзаці третьому пункту 1 слова "сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків" замінити словами "сум нарахованих та/або виплачених доходів, сум нарахованих та/або перерахованих податків, сум нарахованого та/або перерахованого військового збору";
у пункті 2 після слова "серії" доповнити словами "(за наявності)".
2. У пункті 1 розділу III:
в абзаці третьому після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";
в абзаці шостому слова "місце проживання" замінити словами "зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування);";
абзаци десятий та одинадцятий викласти в такій редакції:
"суми нарахованих та/або виплачених доходів;
суми нарахованих та/або перерахованих податків;";
після абзацу одинадцятого доповнити абзацами дванадцятим - тринадцятим такого змісту:
( абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.10.2022 р. № 346 )
"суми нарахованого та/або перерахованого військового збору;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру);".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим.
3. В абзацах другому, третьому та сьомому підпункту 1 пункту 4 розділу IV слово "службових" замінити словом "посадових".
4. Розділ VI доповнити новими пунктами такого змісту:
"10. З метою забезпечення безперервності роботи ІКС ДРФО та можливості у разі необхідності відновлення інформації, яка міститься в ІКС ДРФО, ДПС здійснює заходи щодо створення резервної копії інформації (копії бази персональних даних ДРФО, інсталяційних копій програмного забезпечення, за допомогою якого забезпечується процес формування та ведення ДРФО) із дотриманням вимог щодо захисту, цілісності та конфіденційності інформації в ІКС ДРФО.
11. З метою забезпечення функціонування ІКС ДРФО та захисту інформації, що обробляється в ІКС ДРФО, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування ДПС може вживати додаткових заходів, а саме:
створення резервної копії інформації з ІКС ДРФО на окремих фізичних носіях у зашифрованому вигляді та передачу таких резервних копій надалі для зберігання в установленому законодавством порядку, у тому числі за межами України (зокрема в закордонних дипломатичних установах України), протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування;
зупиняти, обмежувати роботу ІКС ДРФО.".
5. У розділі VII:
в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 після слів "органам державної виконавчої служби" доповнити словами "та приватним виконавцям";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Запит відповідного органу державної влади на отримання персональних даних з ДРФО та відповідь на такий запит може надаватися в паперовій або в електронній формі з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних документів, електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
Запит, що подається в паперовій формі, повинен:
бути викладений на бланку органу державної влади встановленої форми;
бути наданий за підписом керівника органу державної влади (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою;
містити мету та/або правові підстави для запиту, посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної влади має право на отримання такої інформації.
Подання запиту в електронній формі та надання у відповідь відомостей з ДРФО забезпечуються шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами.
У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - СЕВДЕІР) порядок обміну даними між ДПС та суб'єктами інформаційної взаємодії визначається постановами Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів", від 10 травня 2018 року № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів", іншими актами законодавства України у цій сфері.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів СЕВДЕІР інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. У запиті фізична особа - платник податків зазначає прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), реквізити документа, що посвідчує особу.".
6. В абзаці четвертому пункту 5 розділу VIII слово "службових" замінити словом "посадових".
7. У додатку 1 до цього Порядку:
після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";
в абзаці першому після слів "у зв'язку з виконанням посадових обов'язків" доповнити словами ", крім випадків, передбачених законом.".
8. У графі "Прізвище, ім'я, по батькові" додатка 2 до цього Порядку після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)".
9. У тексті цього Порядку слова "інформаційно-телекомунікаційна система", "ІТС", "телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "інформаційно-комунікаційна система", "ІКС", "електронні комунікаційні та інформаційно-комунікаційні системи" у відповідних відмінках.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.10.2022 м. Київ № 310
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2022 р. за № 1277/38613
Про затвердження Змін до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Відповідно до абзацу четвертого пункту 9 розділу XIX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні комунікації", Закону України від 15 березня 2022 року № 2130-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 жовтня 2022 року № 310
ЗМІНИ

30 днiв передплати безкоштовно!