Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України. Наказ від 13.07.2017 №627

Міністерство фінансів України Наказ від 13.07.2017 №627
Последняя редакция от 13.07.2017. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 13.07.2017

Номер 627

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2017 № 627
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1136/31004
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. У наказі Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.
2. У наказі Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347 "Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187, підпункти 2 та 3 пункту 3 виключити.
3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України, що додаються.
4. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю:
1) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) надавати двічі на рік (до 01 березня та до 01 вересня) Міністру фінансів та Кабінету Міністрів України узагальнену звітну інформацію про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.
5. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Маркарову О.С.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби статистики України

І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2017 № 627
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1136/31004
ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства фінансів України
1. У пункті 1.5 розділу І Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, слова "кадровою службою" замінити словами "службою управління персоналу", слова "щорічної оцінки та атестації" замінити словами "оцінювання результатів його службової діяльності".
2. У Стандартах внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957:
1) у розділі ІІ:
в абзаці четвертому пункту 1.2 глави 1 слова та цифри "Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933 (далі - Кодекс етики)" замінити словами "нормативно-правового акта щодо етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту";
у абзаці четвертому пункту 2.3 глави 2 слова "Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція)" замінити словом "Мінфіну";
у пункті 3.8 глави 3 слова "дослідження нею зазначених обставин та вжиття" замінити словом "здійснення";
2) у пункті 2.9 глави 2 розділу ІІІ слова "Після погодження піврічного плану діяльності з внутрішнього аудиту з Держфінінспекцією, її територіальними органами" виключити, слово "його" замінити словами "піврічний план діяльності з внутрішнього аудиту";
3) у розділі ІV:
у пункті 1.5 глави 1 слова та цифри "наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347 "Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187" замінити словом "Мінфіном";
у главі 6:
у пункті 6.1 слова "Держфінінспекцією, її територіальними органами" замінити словами "Мінфіном шляхом проведення оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту";
пункт 6.6 викласти в такій редакції:
"6.6. Зовнішня оцінка якості внутрішнього аудиту установи здійснюється Мінфіном у встановленому законодавством порядку.";
у пункті 6.7 слово "ними" замінити словом "ним";
у пункті 6.8:
в абзаці першому слова "внутрішнього аудиту в установі" виключити, слова "проведення внутрішнього аудиту в установі та усунення виявлених недоліків" замінити словами "функціонування системи внутрішнього аудиту в установі";
в абзаці другому слова "Кодексу етики" замінити словами "нормативно-правового акта щодо етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту", слова "та може рекомендувати розглянути питання щодо притягнення до відповідальності керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту у порядку, встановленому законом" виключити;
4) у тексті слова "Держфінінспекція" та "Держфінінспекція, її територіальні органи" в усіх відмінках замінити словом "Мінфін" у відповідних відмінках.
3. У формі Звітності "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації", затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187:
слова "Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція)" замінити словом "Мінфін";
у главі 3 розділу І:
у пункті 2:
в абзаці першому слова ", всього, у тому числі:" виключити;
абзац другий виключити;
у пункті 3:
в абзаці першому слова ", у тому числі:" виключити;
абзац другий виключити.
4. В Інструкції про складання та подання форми звітності № 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації", затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187:
в абзаці третьому пункту 2 слова "Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція)" замінити словом "Мінфін";
у главі 3 розділу І:
в абзаці третьому слова та цифри "а у рядку 32100 зазначається кількість погоджених з органами Держфінінспекції планів діяльності з внутрішнього аудиту," виключити;
останнє речення абзацу п’ятого виключити;
в абзаці дев’ятому слова ", причин непогодження планів з Держфінінспекцією, відхилення у виконанні планів тощо" виключити;
у тексті слово "Держфінінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Мінфін" у відповідних відмінках.
Директор
Департаменту гармонізації
державного внутрішнього
фінансового контролюІ.М. Буграк
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2017 № 627
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1136/31004
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. У наказі Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.
2. У наказі Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347 "Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 410/25187, підпункти 2 та 3 пункту 3 виключити.
3. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України, що додаються.
4. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю:
1) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) надавати двічі на рік (до 01 березня та до 01 вересня) Міністру фінансів та Кабінету Міністрів України узагальнену звітну інформацію про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.